139/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
ZÁKON
z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z. a zákona č. 561/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri začleňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce,“.
3.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „členského štátu Európskej únie, občan“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo doktorand v dennej forme doktorandského štúdia7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
5.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.“.
7.
V § 8 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,
e)
rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu13aa) alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu13ab) starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab znejú:
„13aa)
§ 44 ods. 3 písm. a) a b), § 56 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
13ab)
§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 8 ods. 1 sa za písmenom h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
9.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) až o), ktoré znejú:
„k)
občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu13c) alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,
l)
občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,
m)
občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,
n)
občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,
o)
občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu,13d) ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13c a 13d znejú:
„13c)
§ 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 348/2007 Z. z.
13d)
§ 31 a 32 Trestného zákona.“.
10.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 9 ods. 2 sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „alebo oznámením“.
12.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Partnerstvo
(1)
Partnerstvo na účely tohto zákona je zoskupenie osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať projekty a programy podľa odseku 2.
(2)
Partnerstvá sa môžu vytvárať na realizáciu konkrétneho projektu alebo programu podpory zamestnania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie, alebo projektu alebo programu zameraného na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov starších ako 50 rokov veku, občanov so zdravotným postihnutím, absolventov škôl, zamestnancov s nízkou mzdou podľa § 50a. Partnerstvo môže byť vytvorené obcou, združením obcí, samosprávnym krajom, občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, bankou a ďalšou osobou, ktorá sa podieľa na realizácii aktivít projektu alebo programu. Pri realizácii projektov alebo programov podľa prvej vety partnerstvo spolupracuje s úradom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
13.
V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 65b“.
14.
V § 12 písm. g) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 45, § 53c až 53d a“.
15.
V § 12 sa za písmenom g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
rozpočtovať, spravovať a prerozdeľovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé úrady na poskytovanie príspevku podľa § 57a,
i)
zabezpečovať činnosti podľa § 50b, § 53c, § 57a a 65b,“.
Doterajšie písmená h) až y) sa označujú ako písmená j) až aa).
16.
V § 12 sa písmeno l) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
priznanie postavenia sociálneho podniku podľa § 50b ods. 4,“.
17.
V § 12 sa za písmenom o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:
„p)
vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,18aa)
r)
vytvárať a aktualizovať národnú sústavu povolaní a plniť ďalšie úlohy na úseku jej tvorby a uplatňovania,“.
Doterajšie písmená p) až aa) sa označujú ako písmená s) až ac).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
Odkaz 18b vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18b sa vypúšťa.
19.
V § 13 ods. 1 písm. e) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem vyradenia podľa § 36 ods. 1 písm. h)“ a v treťom bode sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
20.
V § 13 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky podľa § 48b,“.
21.
V § 13 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečovať činnosti podľa § 65b“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa. Odkaz 19 sa označuje ako odkaz 18aa.
23.
V § 13 ods. 1 písm. m) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 32 ods. 5, § 45, § 53c a“.
24.
V § 13 ods. 1 sa za písmenom r) vkladajú nové písmená s) a t), ktoré znejú:
„s)
plniť úlohy na úseku tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní,
t)
poskytovať dávku podľa § 48b,“.
Doterajšie písmená s) až af) sa označujú ako písmená u) až ah).
25.
V § 13 ods. 1 písm. ag) sa slová „§ 49, § 50, § 56 a 57“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
26.
V § 13 ods. 2 sa za písmenom a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
„b)
viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
c)
priznávať, zrušiť, zmeniť, pozastaviť postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
d)
schvaľovať žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 57a a poskytovať tento príspevok,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).
27.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, na služby podľa tohto zákona zamerané na pomoc a podporu uľahčenia jeho vstupu na trh práce vrátane pomoci a podpory vstupu a zotrvania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.“.
28.
V § 15 ods. 3 sa slová „§ 25 a 58“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2 písm. b) až e)“.
29.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Výbor má desať členov, z toho dvoch zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.“.
30.
V § 16 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.
31.
V § 16 ods. 5 sa vypúšťajú slová „územnej samosprávy“.
32.
V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.20d) Zástupcov zamestnávateľov na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie:
„20d)
Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).“.
33.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Výbor volí zo svojich členov predsedu a dvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov samosprávneho kraja alebo zo zástupcov miest a obcí, jeden zo zástupcov odborových organizácií alebo zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov úradu. Zástupcovia samosprávneho kraja alebo zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľov sa vo funkcii predsedu alebo podpredsedu striedajú po uplynutí jedného kalendárneho roka.“.
34.
V § 18 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu, najmä vzdelávanie a prípravu pre trh práce a podporu začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce,“.
35.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Návrhy podľa odseku 1 predkladá výboru na schválenie úrad na základe
a)
priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
b)
priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
c)
požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.“.
36.
V § 22 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo má povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania podľa osobitného predpisu24aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa)
§ 38 ods. 1 písm. b) prvý bod zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
37.
Odkaz 29 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
38.
V § 22 sa odsek 7 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
ktorý je účastníkom projektu alebo programu vedeckého výskumu.“.
39.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak nastali dôvody podľa odseku 9, alebo ak cudzinec porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.“.
40.
V § 23 ods. 3 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „trvania pracovnoprávneho vzťahu a najviac na obdobie dvoch rokov“.
41.
V § 23 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
42.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do určenej sumy len od fyzickej osoby, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie ku dňu podania žiadosti o sprostredkovanie zamestnania za úhradu; tento poplatok sprostredkovateľ vyberá až po jej prijatí do sprostredkovaného zamestnania.“.
43.
V § 26 odsek 7 znie:
„(7)
Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak je bezúhonný, má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať osoba, ktorá pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu koná v mene sprostredkovateľa; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 29 ods. 3 sa slová „minimálne úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa“ a slová „minimálne úplného stredného vzdelania“ sa nahrádzajú slovami „skončenia vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa“.
45.
V § 29 ods. 6 písm. c) a ods. 8 písm. b) sa slová „územný rozsah“ nahrádzajú slovom „kraj“.
46.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj
a)
evidenčná činnosť,
b)
informačné a poradenské služby,
c)
vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie,
d)
zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a ďalších masovokomunikačných prostriedkoch,
e)
zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry,
f)
vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry záujemcov o zamestnanie s ohľadom na dopyt zamestnávateľov,
g)
sledovanie procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie a sledovanie dĺžky obdobia jeho zotrvania v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania,
h)
poskytovanie informačných a poradenských služieb zamestnávateľovi, zameraných na uľahčenie adaptácie jeho zamestnanca v novom zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania.“.
47.
V § 32 ods. 3 písm. c) sa za slovami „dočasného zamestnávania“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „podporovaného zamestnávania“ sa vkladajú slová „alebo začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce“.
48.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na území Slovenskej republiky“.
49.
V § 32 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania úrad využíva agentov pre pracovné miesta, ktorí môžu byť zamestnancami úradu alebo ich výber môže úrad zabezpečiť podľa osobitného predpisu.18aa) Agenti pre pracovné miesta zisťujú požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov spravidla podľa odvetvového členenia pracovných miest, pracovné podmienky u zamestnávateľov a sledujú situáciu na trhu práce. Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agenta pre pracovné miesta, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa.“.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
50.
V § 32 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Príslušný úrad pre občana členského štátu Európskej únie, občana štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občana Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov je úrad, v ktorého územnom obvode majú miesto pobytu.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
51.
V § 32 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Výsledkom sprostredkovania zamestnania je vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.“.
52.
V § 32 ods. 12 písm. d) sa bodkočiarka nahrádza bodkou a text za bodkočiarkou sa vypúšťa.
53.
V § 32 ods. 13 a 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
54.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Náhradu časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) poskytuje úrad alebo vypláca právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe písomnej dohody uzatvorenej s úradom alebo s ústredím.“.
55.
V § 33 ods. 1 sa slová „dátum narodenia“ nahrádzajú slovami „rodné číslo“ a za slová „uchádzača o zamestnanie,“ sa vkladajú slová „adresu prechodného pobytu uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie,“.
56.
V § 34 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
57.
V § 34 ods. 2 písm. d) sa za slovo „osobnej“ vkladá slovo „celodennej“.
58.
V § 34 ods. 2 písm. e) sa slovo „bezvládna“ nahrádza slovami „odkázaná na osobnú celodennú opateru“, na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením,“.
59.
V § 34 odsek 5 znie:
„(5)
Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom.“.
60.
V § 34 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Úrad je povinný uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce. Uchádzač o zamestnanie je povinný na tento účel byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie.
(8)
Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť podľa odsekov 5 a 7 nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky osobne sa dostaviť na úrad na účely plnenia povinností podľa odsekov 5 a 7.“.
61.
V § 34 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 18 sa označujú ako odseky 9 až 17.
62.
V § 34 ods. 9 sa slová „periodicita návštev podľa odseku 9 písm. b)“ nahrádzajú slovami „plnenie povinností podľa odseku 5“.
63.
V § 34 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, úrad neurčí povinnosť podľa odsekov 5 a 7 počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(11)
Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, úrad neurčí povinnosť podľa odsekov 5 a 7 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.“.
64.
V § 34 ods. 12 sa slová „ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 až 9“.
65.
V § 34 ods. 13 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,“.
Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená b) až g).
66.
V § 34 ods. 13 písmeno e) znie:
„e)
má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,15)“.
67.
V § 34 ods. 13 písm. f) sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
68.
V § 34 sa odsek 13 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2.“.
69.
V § 34 ods. 15 sa slová „odseku 15, nie je povinný byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a nie je povinný dodržiavať periodicitu návštev podľa odsekov 9 a 10“ nahrádzajú slovami „odseku 14, nie je povinný plniť povinnosti podľa odsekov 5 a 7“.
70.
V § 34 ods. 16 a 17 sa slová „odsekov 7, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 7“.
71.
V § 35 ods. 1 sa slová „druhého stupňa“ nahrádzajú slovami „tretieho stupňa“.
72.
V § 35 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,“.
73.
V § 35 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
74.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Národná sústava povolaní
(1)
Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.
(2)
Tvorbu a aktualizáciu národnej sústavy povolaní, v súlade s vývojom na trhu práce, zabezpečuje a koordinuje ministerstvo. Na jej tvorbe spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so zamestnávateľmi, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií.
(3)
Národná sústava povolaní je základným systémovým rámcom pre tvorbu národnej sústavy kvalifikácií.“.
75.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 sa vypúšťajú.
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená d) až n).
76.
V § 36 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f)
priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,15)
g)
narodenia dieťaťa, ak dieťa žije,“.
77.
V § 36 ods. 1 písm. i) sa slová „ods. 15 až 18“ nahrádzajú slovami „ods. 14 až 17“.
78.
V § 36 ods. 1 písm. l) druhom bode sa slovo „bezvládna“ nahrádza slovami „odkázaná na osobnú celodennú opateru“.
79.
V 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru.“.
80.
V § 36 ods. 2 písm. c) sa slovo „disponibility“ nahrádza slovami „povinnosti podľa § 34 ods. 7“.
81.
V § 36 ods. 3 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
82.
V § 36 ods. 4 v úvodnej vete sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
83.
V § 36 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač o zamestnanie osobne.“.
84.
V § 36 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a)
odmietnutie ponuky vhodného zamestnania, odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania alebo odmietnutie ponuky na vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a d) a znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 mesiacov bez vážnych dôvodov,
b)
odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a,“.
85.
V § 36 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
nepreukázanie splnenia povinnosti podľa § 34 ods. 5,“.
86.
V § 36 ods. 5 písm. e) sa slová „ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ods. 5 a 7“.
87.
V § 36 ods. 5 písm. h) sa slová „ods. 7, 17 alebo 18“ nahrádzajú slovami „ods. 16 alebo 17“.
88.
V § 36 sa vypúšťa odsek 7.
89.
Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval; vyradenie úrad oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.“.
90.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Úrad vedie osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá okrem údajov podľa § 33 ods. 1 a § 37 ods. 1 obsahuje aj údaje o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako aj údaje o právnom dôvode, na základe ktorého boli uznaní za občana so zdravotným postihnutím.
(2)
Údaje z osobitnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a údaje z osobitnej evidencie záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím sú určené výhradne na účely začlenenia a zotrvania týchto občanov na trhu práce a na štatistické účely.
(3)
Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona alebo ak uchádzač o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo záujemca o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, prestane byť občanom so zdravotným postihnutím, úrad je povinný údaje týkajúce sa týchto občanov zneprístupniť až do obdobia, kedy nastanú nové dôvody na ich ďalšie používanie a spracovanie.“.
91.
V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.“.
92.
V § 42 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
93.
V § 42 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Informačné a poradenské služby o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní zahŕňajú najmä poskytovanie informácií o potrebných odborných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétneho povolania alebo profesie.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
94.
V § 42 odsek 6 znie:
„(6)
Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami, a požiadavkami na odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovnom mieste.“.
95.
V § 42 ods. 8 sa slová „poskytuje úrad“ nahrádzajú slovami „sa poskytujú“.
96.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím alebo s úradom poskytovať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).“.
97.
V § 43 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Úrad v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (ďalej len „individuálny akčný plán“). Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu alebo na základe písomnej žiadosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a d) je úrad povinný ponúknuť vypracovanie individuálneho akčného plánu najneskôr do štyroch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 mesiacov, je úrad povinný ponúknuť vypracovanie individuálneho akčného plánu najneskôr do štyroch kalendárnych mesiacov od uplynutia lehoty 24 mesiacov jeho vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa tretej a štvrtej vety je povinný prijať ponuku úradu na vypracovanie individuálneho akčného plánu. So znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorý požiadal písomne o vypracovanie individuálneho akčného plánu, je úrad povinný začať vypracúvať tento plán do 30 kalendárnych dní od podania písomnej žiadosti.
(6)
Individuálny akčný plán na účely tohto zákona je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania, odborných zručností, osobnostných predpokladov, schopností, praktických skúseností a možností znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, určuje postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce. Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje odborný poradca v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Po vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva záväzným pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a pre úrad.“.
98.
V § 43 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Náhradu časti cestovných výdavkov podľa predchádzajúcej vety na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím alebo s úradom môže uchádzačovi o zamestnanie vyplácať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).“.
99.
V § 43 ods. 9 prvá veta znie: „Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám, prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. m) (ďalej len “dodávateľ odborných poradenských služieb„).“.
100.
V § 43 ods. 10 a ods. 13 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 9“.
101.
V § 43 ods. 11 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
102.
V § 43 ods. 12 v úvodnej vete a v písmene a) sa slovo „služby“ nahrádza slovami „odborných poradenských služieb“.
103.
V § 43 ods. 12 písm. b) sa za slovom „dodávateľ“ vypúšťa slovo „služby“.
104.
V § 44 ods. 1 prvá veta znie: „Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní.“.
105.
V § 44 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov45a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
106.
V § 44 ods. 5 písm. a) sa pred slovo „úrad“ vkladajú slová „ústredie a“.
107.
§ 45 až 47 vrátane nadpisov znejú:
㤠45
Formy vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie,záujemcov o zamestnanie a zamestnancov
(1)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov sa uskutočňuje formou vzdelávania v
a)
akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania,
b)
akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti,
c)
vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,
d)
samostatných vzdelávacích programoch na základných školách a v samostatných vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy učebných a študijných odborov,
e)
iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie,
f)
programoch na získanie praktických skúseností.
(2)
Vzdelávacie programy podľa odseku 1 možno vzájomne kombinovať a realizovať ich aj ako regionálne, národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(3)
Regionálne, národné, alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce môže vypracovať a realizovať ústredie a úrady v spolupráci s orgánmi štátnej správy, so zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií, so zamestnávateľmi, so samosprávnymi krajmi, s mestami a obcami, s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m), s občianskymi združeniami, s neziskovými organizáciami alebo s nadáciami.
§ 46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje ich uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade
a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a
c)
straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.
(2)
Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia formy vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 45 je súčasťou odborných poradenských služieb podľa § 43 alebo súčasťou individuálneho akčného plánu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v prípade jeho vypracovania. Uchádzačovi o zamestnanie môže úrad zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Záujemcovi o zamestnanie môže úrad zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce v mieste jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa jeho ostatného zaradenia do evidencie záujemcov o zamestnanie.
(3)
Ústredie a úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie najmä v regionálnych, národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom alebo ústredím. Ústredie a úrad zabezpečujú vypracovanie projektov a programov vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na účely doplnenia, prehĺbenia alebo rozšírenia ich odborných zručností a praktických skúseností tak, aby spĺňali požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach podľa dopytu zamestnávateľov. Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie môže zabezpečiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo s úradom podľa § 53c.
(4)
Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi
a)
úradom a uchádzačom o zamestnanie,
b)
úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo
c)
úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(5)
Úrad môže poskytnúť záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce až do výšky 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce počas dvoch rokov jeho vedenia v evidencii záujemcov o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a záujemcom o zamestnanie.
(6)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 12, alebo vyplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m), ak je to súčasťou dohody podľa § 53c.
(7)
Úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu21) aj záujemcovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku. Úhradu podľa prvej vety môže záujemcovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 12, alebo vyplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m), ak je to súčasťou dohody podľa § 53c.
(8)
Príspevky podľa odsekov 4 až 7 úrad uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 5 na jednu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce záujemca o zamestnanie.
(9)
Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu,45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne. Uchádzačovi o zamestnanie môže príspevok podľa predchádzajúcej vety vyplácať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(10)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 9 je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.11)
(11)
Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie, úradom a záujemcom o zamestnanie alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a uchádzačom o zamestnanie obsahuje
a)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
b)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie úradom,
d)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku, spôsob a termín úhrady, ak úhradu týchto výdavkov poskytuje úrad,
f)
záväzok uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, že vráti úradu náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí bez vážnych dôvodov podľa odseku 13,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(12)
Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce obsahuje
a)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
b)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia,
d)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
cenovú ponuku na jedného účastníka,
f)
počet uchádzačov o zamestnanie a počet záujemcov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m),
g)
celkovú cenovú ponuku, ktorú úrad uhradí alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyplatí podľa odsekov 4 až 7,
h)
spôsob a termín úhrady celkovej cenovej ponuky podľa odsekov 4 až 7,
i)
spôsob a termín poskytovania alebo vyplácania úhrady výdavkov podľa odsekov 6 a 7, ak sa na úhrade týchto výdavkov úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) dohodne s dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)
Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie môžu z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u nich nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(14)
Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)
§ 47
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou všeobecného vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca podľa osobitného predpisu.46)
(2)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca; za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.
(3)
Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na všeobecné vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca a na špecifické vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom,46) ak po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.
(4)
Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje
a)
zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začatia a skončenia,
c)
kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,
d)
výšku úhrady oprávnených nákladov,
e)
podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,
f)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 3 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov a celková suma poskytnutého príspevku je menej ako 1 000 000 Sk, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže podľa osobitného predpisu.46a) Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 3 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov a celková suma poskytnutého príspevku je 1 000 000 Sk a viac, je povinný na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce svojich zamestnancov použiť postupy podľa osobitného predpisu.18aa)
(6)
Postup podľa odseku 5 sa uplatňuje aj na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa, ktorý získal príspevky na vzdelávanie zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta v rámci poskytnutej individuálnej štátnej pomoci investorovi podľa § 53d a § 54 ods. 2 písm. e.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46) Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 2; Ú. v. ES L 10, 13. 1. 2001) v platnom znení.“.
108.
Za § 47 sa vkladajú § 48, § 48a až 48c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠48
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
(1)
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie alebo zamestnanca sú
a)
priame náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, a to náklady na materiál, mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zariadením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich vzdelávanie a prípravu pre trh práce a ostatné priame náklady,
b)
režijné náklady vynaložené zariadením vzdelávania a prípravy pre trh práce pri vykonávaní vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
náklady na moduly vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré pre zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje iné zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v prípade, ak nejde o dodávku tovaru alebo služby, ktorej dodávateľ nie je jej skutočným výrobcom alebo poskytovateľom služby a bola určená na predaj konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom subdodávateľa,
d)
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) až c) je táto daň a zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty,46b)
e)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu,46c)
f)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie podľa § 46 ods. 9,
g)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46 ods. 6,
h)
náhrada výdavkov záujemcu o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46 ods. 7,
i)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného predpisu21) zamestnanca zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 47,
j)
ostatné preukázané náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(2)
Za oprávnené náklady zariadenia na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch uvedených v odseku 1, sa považujú aj
a)
náklady na potrebnú výbavu účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce učebnicami a učebnými pomôckami najviac vo výške 1 500 Sk na jedného účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje46d) poskytnuté účastníkom vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce, dohodnuté na obdobie účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce.
(3)
Ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ pre zamestnancov podľa § 47, za oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa nepovažujú náklady podľa odseku 2 písm. b) a c).
§ 48a
Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce
(1)
Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie alebo zamestnanca sú náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom, ktoré vznikajú zariadeniu na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a náklady na poistenie súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie alebo zamestnanca v zahraničí.
(2)
Ak pri vzdelávaní a príprave pre trh práce občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom, je nevyhnutá účasť inej fyzickej osoby, považujú sa za oprávnené náklady aj náklady súvisiace s účasťou tejto fyzickej osoby pri vzdelávaní a príprave pre trh práce, a to
a)
preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce uskutočňuje mimo obce trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom,
b)
preukázané výdavky fyzickej osoby na ubytovanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom, najviac vo výške 1 000 Sk na deň,
c)
stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom.
§ 48b
Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
(1)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a ktorý sa zúčastňuje prípravy na pracovné uplatnenie podľa § 55a, ktoré trvajú dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie (ďalej len “dávka„).
(2)
O nároku na dávku rozhoduje a dávku poskytuje úrad. Nárok na dávku vzniká odo dňa začatia vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, okrem obdobia podľa odseku 3.
(3)
Uchádzač o zamestnanie podľa odseku 1 nemá nárok na výplatu dávky za dni, počas ktorých má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu.15)
§ 48c
Výška dávky
(1)
Dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom uchádzač o zamestnanie nastúpil na vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, nastúpil na prípravu na pracovné uplatnenie.
(2)
Ak sú splnené podmienky na poskytovanie dávky iba počas časti kalendárneho mesiaca, patrí dávka v pomernej výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní, v ktorých podmienky na poberanie dávky boli splnené. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(3)
Dávka je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(4)
Ak sa dodatočne zistí, že dávka nebola priznaná, bola odňatá alebo poskytovaná v nižšej sume v akej patrila, dodatočne sa prizná alebo zvýši a doplatí.
(5)
Ak sa dodatočne zistí, že dávka bola priznaná alebo poskytovaná vo vyššej sume, v akej patrila alebo bola priznaná, alebo sa poskytuje neprávom, rozhodne úrad o jej znížení alebo zastavení jej výplaty, a to odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré už bola vyplatená.
(6)
Ak bola dávka zavinením uchádzača o zamestnanie alebo občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, priznaná a poskytovaná neprávom alebo vo vyššej sume, v akej mu patrila, najmä preto, že zamlčal alebo nesprávne uviedol niektorú rozhodujúcu skutočnosť, alebo nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť, je povinný neprávom prijaté dávky vrátiť.
(7)
Uchádzač o zamestnanie alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie je povinný vrátiť poskytnutú dávku aj vtedy, ak súd rozhodol, že skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu je neplatné a tento vzťah naďalej trvá. Nárok na vrátenie dávky zaniká uplynutím piatich rokov odo dňa, od ktorého nepatrila vôbec alebo v poskytnutej výške.
(8)
Dávka sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, aj počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, zaškoľovania alebo prípravy na prácu vykonávaných v zahraničí.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46b až 46e znejú:
„46b)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
46c)
§ 140 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46d)
§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46e)
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
109.
V § 49 odseky 2 až 5 znejú:
„(2)
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok požiada písomne. Príspevok sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a 60.
(3)
Výška príspevku je
a)
v bratislavskom kraji najviac 35 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch najviac 45 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.
(5)
Výška príspevku podľa odseku 3 je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.“.
110.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.
111.
V § 49 odsek 7 znie:
„(7)
Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávanú samostatnú zárobkovú činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
112.
V § 49 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.“.
113.
V § 49 ods. 9 sa za slovami „zárobková činnosť“ vypúšťa čiarka a slová „v lehote do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote“.
114.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Zamestnávateľ môže znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania na vykonávanie požadovaných pracovných činností zapracovať (ďalej len „poskytovateľ zapracovania“).
(2)
Zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na účely tohto zákona je nadobudnutie praktických skúseností a pracovných návykov potrebných na vykonávanie pracovných činností u poskytovateľa zapracovania. Pri zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže poskytovať pomoc aj pracovný asistent, ktorý je zamestnancom poskytovateľa zapracovania.
(3)
Výber znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na zapracovanie zabezpečuje úrad v spolupráci s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) alebo s poskytovateľom zapracovania.
(4)
Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a poskytovateľom zapracovania alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a poskytovateľom zapracovania a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.
(5)
Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa vykonáva u poskytovateľa zapracovania najdlhšie počas troch kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 30 hodín týždenne, okrem týždňa, v ktorom sa zapracovanie začalo vykonávať. Začiatok denného času zapracovania a jeho rozvrh určuje poskytovateľ zapracovania.
(6)
Úrad poskytne znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie príspevok na zapracovanie (ďalej len „príspevok“) mesačne vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu.46e) Ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zapracovanie nevykonával celý kalendárny mesiac, príspevok sa mu poskytne v pomernej výške zodpovedajúcej počtu pracovných hodín. Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(7)
Príspevok sa poskytuje najneskôr do 30 dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(8)
Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje zapracovania, úrad uhrádza alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) vypláca
a)
cestovné výdavky z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na miesto vykonávania zapracovania a späť a výdavky na stravovanie podľa osobitného predpisu,21)
b)
preukázané výdavky na ubytovanie počas zapracovania, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, najviac vo výške 1 000 Sk na deň,
c)
výdavky na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9,
d)
náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie poskytovateľovi zapracovania a náklady na poistenie súvisiace so zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie doma alebo v zahraničí,
e)
náklady na úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie podľa odseku 9 písm. e).
(9)
Dohoda o zapracovaní uzatvorená medzi úradom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie obsahuje
a)
profesijné zameranie zapracovania a druh vykonávaných činností počas zapracovania,
b)
miesto zapracovania,
c)
začiatok a dĺžku zapracovania,
d)
práva a povinnosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas zapracovania,
e)
záväzok znevýhodneného uchádzača o zamestnanie uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení pre prípad úrazu počas vykonávania zapracovania najneskôr do dňa nástupu na výkon zapracovania,
f)
záväzok znevýhodneného uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil poskytovateľovi zapracovania úmyselným konaním,
g)
podrobnosti o úhrade alebo o vyplácaní príspevkov podľa odsekov 6 a 8,
h)
záväzok znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, že vráti poskytnutý príspevok, ak zapracovanie predčasne skončí pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov podľa odseku 11,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)
Dohoda uzatvorená medzi úradom a poskytovateľom zapracovania alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a poskytovateľom zapracovania obsahuje
a)
názov a adresu poskytovateľa zapracovania,
b)
miesto zapracovania,
c)
profesijné zameranie zapracovania a druh vykonávaných činností počas zapracovania,
d)
dĺžku trvania zapracovania vrátane dátumu jeho začatia a skončenia,
e)
počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých sa zabezpečuje zapracovanie,
f)
obdobie, počas ktorého bude zapracovanie realizované s pomocou pracovného asistenta, ak sa pri zapracovaní jeho pomoc vyžaduje,
g)
podmienky a dĺžku obsadzovania a preobsadzovania miesta určeného na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
h)
záväzok poskytovateľa zapracovania viesť evidenciu dochádzky znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas zapracovania a predložiť ju mesačne do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca alebo do piatich pracovných dní po skončení zapracovania, alebo po predčasnom skončení zapracovania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie úradu alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. m),
i)
záväzok poskytovateľa zapracovania oznámiť úradu alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. m) neúčasť znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na zapracovaní alebo predčasné skončenie zapracovania najneskôr do dvoch pracovných dní, vrátane dôvodov predčasného skončenia zapracovania,
j)
záväzok poskytovateľa zapracovania, že po skončení zapracovania príjme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa na pracovnom mieste zapracovával viac ako jeden celý kalendárny mesiac do pracovného pomeru najmenej na obdobie šiestich mesiacov,
k)
záväzok poskytovateľa zapracovania, že umožní úradu alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. m) vykonať kontrolu vecného plnenia tejto dohody,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11)
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas zapracovania, prerušiť toto zapracovanie alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(12)
Ak sa znevýhodnený uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na zapracovaní z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas zapracovania trvá najviac 30 kalendárnych dní, zapracovanie sa predlžuje o dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dĺžka dočasnej pracovnej neschopnosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie a uzatvorí dohodu s iným znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.“.
115.
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50a, § 50c, § 51a, § 56 a 56a.
(2)
Výška príspevku je
a)
v bratislavskom kraji mesačne najviac 20 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch mesačne najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorých sa príspevok poskytuje, najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.49b)
(4)
Výška príspevku podľa odseku 2 a dĺžka jeho poskytovania je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.
(6)
Príspevok sa poskytuje najviac počas 24 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody podľa odseku 7.
(7)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku vytvoreného pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prijatých na vytvorené pracovné miesta,
d)
dátum vytvorenia pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest, obdobie, počas ktorého budú pracovné miesta prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na týchto pracovných miestach,
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
f)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
116.
Za § 50 sa vkladajú § 50a až 50c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠50a
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
(1)
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu
a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom a
b)
sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom.
(2)
Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a zamestnanec bol pred prijatím do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Ak bol občan pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie sezónnym zamestnancom, podmienka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(3)
Zamestnávateľovi sa príspevok poskytuje najviac počas 24 kalendárnych mesiacov. Príspevok zodpovedajúci sume podľa odseku 1 písm. b) je pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca, po odpočítaní povinných odvodov do poistných fondov platených zamestnancom z tejto mzdy. Príspevok podľa odseku 1 písm. b) zamestnávateľ vypláca zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.
(4)
Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto, na ktoré sa príspevok poskytuje, najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov. Ak došlo k zníženiu počtu pracovných miest v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zníženiu došlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, na základe uzatvorenej písomnej dohody vo výške zodpovedajúcej sume odvodov podľa odseku 1 zo mzdy za príslušný kalendárny mesiac. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50c, § 51a, § 56 a 56a.
(6)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje
a)
počet prijatých zamestnancov, ich profesijnú štruktúru,
b)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého uchádzača o zamestnanie a počet mesiacov zamestnávania prijatých uchádzačov o zamestnanie,
c)
spôsob poskytovania príspevku,
d)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
e)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
f)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
g)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
117.
V § 51 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
(5)
Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe; paušálny príspevok sa kráti za dni voľna podľa odseku 7 a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkladanej úradu podľa odseku 9 písm. d). Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.“.
118.
V § 51 ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať,“.
119.
V § 51 ods. 8 písm. h) sa slová „desiatich dní“ nahrádzajú slovami „15 pracovných dní“.
120.
V § 51 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkcia alebo profesia fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať,“.
121.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce
(1)
Absolventom vzdelávania a prípravy pre trh práce na účely poskytnutia príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „príspevok“) je absolvent strednej školy vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a občan starší ako 50 rokov veku vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, ak absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečované úradom, trvajúce najmenej 6 kalendárnych mesiacov a najviac 24 kalendárnych mesiacov.
(2)
Zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa odseku 1, poskytuje úrad príspevok najviac počas 24 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody podľa odseku 6 mesačne vo výške
a)
v bratislavskom kraji najviac 25 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch najviac 35 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Výška príspevku podľa odseku 2 a dĺžka jeho poskytovania je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ prijal na pracovné miesto absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.
(4)
Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto, na ktoré sa príspevok poskytuje, najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov. Ak došlo k zníženiu počtu pracovných miest v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zníženiu došlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode absolvent vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa odseku 1 vykonáva zamestnanie, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne. Príspevok sa neposkytuje, ak na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 56 a 56a.
(6)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa odseku 1 prijatých do pracovného pomeru,
c)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,
e)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
f)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
g)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
i)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne alebo najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
j)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
122.
§ 52 vrátane nadpisu znie:
㤠52
Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
(1)
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec sa nemôže uchádzač o zamestnanie zúčastňovať dobrovoľníckej služby podľa § 52a.
(2)
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.
(3)
Menšie obecné služby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.
(4)
Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec úrad poskytuje obci raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorí majú v obci trvalý pobyt, tieto údaje
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e)
informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)
(5)
Úrad poskytuje obci príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.
(6)
Príspevok podľa odseku 5 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou mesačne najviac vo výške 10 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac vo výške 7 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec, z toho mesačne najviac vo výške 3 % na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec na jedného dlhodobo nezamestnaného občana.
(7)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
(8)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 6 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec, dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom,
c)
druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec,
d)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec dlhodobo nezamestnanými občanmi a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných služieb pre obec,
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g)
záväzok obce, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných služieb pre obec dlhodobo nezamestnaným občanom,
h)
záväzok obce, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec,
i)
podmienky poskytovania príspevku,
j)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9)
Ak obec porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 8 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(10)
Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávaných menších obecných služieb pre obec,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec,
d)
záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných služieb pre obec,
e)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné služby pre obec zabezpečené úradom,
f)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
123.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50 až 59 sa vypúšťajú.
124.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
(1)
Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc
a)
pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,
b)
pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.
(2)
Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa odseku 1 nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku. Účasť uchádzača o zamestnanie na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nemôže vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52.
(3)
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň ospravedlnenej alebo neospravedlnenej neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky podľa odseku 9 písm. g).
(4)
Úrad poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. Účel použitia príspevku sa dohodne podľa odseku 9.
(5)
Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 2 mesačne najviac vo výške 10 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu, z toho mesačne najviac vo výške 3 % na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 sa poskytuje príspevok podľa odseku 4, ak ku dňu podania písomnej žiadosti o tento príspevok vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. a) najmenej jeden rok; splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje pri vykonávaní činností podľa odseku 1 písm. b).
(7)
Uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľnícku službu vykonávať opakovane len v oblastiach podľa odseku 1 písm. b).
(8)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.
(9)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie dobrovoľníckej služby a dĺžku trvania vykonávania dobrovoľníckej služby jedným uchádzačom o zamestnanie,
c)
druh, rozsah a podmienky vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
celkovú výšku, účel, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 5,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie,
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby viesť evidenciu dochádzky uchádzača o zamestnanie a predkladať ju mesačne do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
h)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzačom o zamestnanie,
i)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu,
j)
podmienky poskytovania príspevku,
k)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
l)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 9 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(11)
Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávanej dobrovoľníckej služby,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie dobrovoľníckej služby,
e)
záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať dobrovoľnícku službu zabezpečenú úradom,
f)
záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora dobrovoľníckej služby a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej služby, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
g)
záväzok uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 úmyselným konaním,
h)
záväzok úradu uhrádzať uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok podľa odseku 3 do 30 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
125.
V § 53 ods. 1 druhá veta znie: „Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo b) a ak o tento príspevok požiada písomne.“.
126.
V § 53 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „občanovi vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie menej ako 6 mesiacov sa príspevok na dochádzku poskytuje počas šiestich mesiacov.“.
127.
V § 53 ods. 3 sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.
128.
Za § 53 sa vkladajú § 53a až 53d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠53a
Príspevok na presťahovanie za prácou
(1)
Príspevok na presťahovanie za prácou (ďalej len „príspevok“) je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania vo výške najviac 40 000 Sk, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval v súvislosti so získaním zamestnania, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.
(2)
Výdavky súvisiace s presťahovaním za prácou sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.
(3)
Úrad poskytuje príspevok občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), ak o tento príspevok písomne požiada. O príspevok môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.
(4)
Príspevok poskytuje úrad na základe preukázania zmeny miesta trvalého pobytu zamestnancom.
(5)
Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 3, úrad poskytne príspevok len jednému z manželov.
(6)
Príspevok poskytuje úrad jednorazovo raz za dva roky.
§ 53b
Príspevok na dopravu do zamestnania
(1)
Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa § 60.
(2)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.
(3)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou.
(4)
Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet mesačne prepravovaných zamestnancov,
c)
prepravnú vzdialenosť v km,
d)
predpokladanú mesačnú výšku nákladov na dopravu zamestnancov,
e)
spôsob preukázania skutočností podľa odseku 1,
f)
maximálnu výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
g)
podmienky poskytnutia príspevku,
h)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
i)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
j)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
k)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
l)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 53c
Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce
(1)
Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce je zameraná na uľahčenie ich vstupu na trh práce a ich zotrvania na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich mesiacov.
(2)
Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce sa uskutočňuje formou lokálneho, regionálneho, národného alebo pilotného projektu. Regionálne, národné alebo pilotné projekty na začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce najmenej pre územný obvod jedného kraja schvaľuje ministerstvo. Regionálne projekty pre menšie územné obvody ako je územný obvod jedného kraja a lokálne projekty schvaľuje ústredie. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) realizuje projekty, vypláca príspevky a dávky a poskytuje ďalšie dohodnuté plnenia na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo úradom.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) zabezpečuje vstup a zotrvanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce na základe projektov podľa odseku 2 prostredníctvom
a)
aktívnych opatrení na trhu práce podľa tohto zákona,
b)
opatrení a postupov dohodnutých s ústredím alebo úradom v písomnej dohode o realizácií projektu podľa odseku 2.
(4)
Na výber právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. m) sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)
§ 53d
Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta
(1)
Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta59aa) (ďalej len „príspevok“), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.59ab)
(2)
Príspevok môže byť poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške a za podmienok podľa osobitného predpisu59aa) zamestnávateľovi, ktorý vytvorí nové pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie.
(3)
Príspevok poskytuje ústredie na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom.59ac)
(4)
Zmluva podľa odseku 3 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov zmluvy,
b)
počet a profesijnú štruktúru pracovných miest, ktoré budú vytvorené,
c)
dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta obsadené dohodnutým počtom zamestnancov,
d)
druhy nákladov, na úhradu ktorých možno príspevok použiť,
e)
výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
spôsob a termín zúčtovania príspevku,
h)
záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nevyčerpá v dohodnutom termíne alebo sa nepoužil na dohodnutý účel, alebo ak mu bol jeho zavinením poskytnutý neopodstatnene alebo vo vyššej sume ako mu patril, lehotu a podmienky jeho vrátenia,
i)
podmienky vypovedania zmluvy,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s ústredím na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý tento príspevok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59aa až 59ac znejú:
„59aa) Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1. 11. 2006).
59ab)
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59ac)
§ 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z.“.
129.
V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
národné, regionálne alebo pilotné projekty na podporu začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce podľa § 53c.“.
130.
V § 54 ods. 2 písm. a) sa za slovo „financované“ vkladajú slová „zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované“.
131.
V § 54 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
132.
V § 54 ods. 2 písm. g) sa odkaz 59b nad slovom „zmluve“ nahrádza odkazom 59ac a poznámka pod čiarou k odkazu 59b sa vypúšťa.
133.
V § 54 ods. 3 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
134.
V § 55 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“ a za slovo „zaškoľujú“ sa vkladajú slová „alebo pripravujú na prácu“.
135.
V § 55 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“ a za slová „získanie odborných zručností“ sa vkladajú slová „alebo príprava na pracovné uplatnenie“.
136.
V § 55 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe ich písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
137.
Za § 55 sa vkladajú § 55a až 55c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠55a
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
(1)
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva najmä so zreteľom na jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a na náročnosť pracovnej činnosti, ktorú bude po skončení prípravy na pracovné uplatnenie vykonávať. Na účely tohto zákona príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím zahŕňa zaškolenie a prípravu na prácu. Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím trvá najviac šesť mesiacov.
(2)
Zaškolením sa umožňuje občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý nie je schopný podrobiť sa sústavnej príprave na povolanie alebo u ktorého tento spôsob prípravy nie je potrebný, získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovnej činnosti. Zaškolenie sa spravidla končí záverečnou skúškou.
(3)
Príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím je príprava umožňujúca postupné prispôsobovanie sa na výkon práce.
(4)
Pri zaškolení alebo príprave na prácu môže občanovi so zdravotným postihnutím poskytovať pomoc pracovný asistent, ktorý je zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 5.
(5)
Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva
a)
vo vzdelávacom zariadení,
b)
na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo
c)
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(6)
Na výber vzdelávacieho zariadenia, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na vykonávanie zaškolenia alebo prípravy na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)
(7)
Na zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím môže úrad poskytnúť príspevok na úhradu oprávnených nákladov na zaškolenie alebo prípravu na prácu a úhradu oprávnených nákladov súvisiacich so zaškolením alebo prípravou na prácu občana so zdravotným postihnutím podľa § 55b a 55c na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 10.
(8)
Počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, má občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, nárok na náhradu výdavkov v rozsahu podľa § 46 ods. 4 až 7 a 9. Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnancom, počas zaškolenia alebo počas prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, patrí mzda, plat, náhrada mzdy alebo náhrada platu.
(9)
Ak zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, trvá dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b.
(10)
Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5.
(11)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 10 medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je záujemcom o zamestnanie, obsahuje
a)
miesto zaškolenia alebo prípravy na prácu,
b)
obsah a dĺžku trvania zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu ich začatia a skončenia,
c)
práva a povinnosti účastníkov zaškolenia alebo prípravy na prácu,
d)
rozsah a podmienky úhrady výdavkov na zaškolenie alebo na prípravu na prácu podľa odsekov 8 a 9,
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím, uzatvára s úradom písomnú dohodu podľa odseku 10, ktorá obsahuje
a)
miesto a spôsob vykonávania zaškolenia alebo prípravy na prácu,
b)
pracovné činnosti, na ktoré sa zaškolenie alebo príprava na prácu vykonáva,
c)
kvalifikačné predpoklady a zdravotné predpoklady, ktoré sú potrebné pre zaškolenie alebo prípravu na prácu,
d)
počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorým poskytuje zaškolenie alebo prípravu na prácu,
e)
teoretický a praktický obsah zaškolenia alebo prípravy na prácu,
f)
dĺžku zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu začatia a skončenia,
g)
maximálnu výšku úhrady oprávnených nákladov podľa § 55b,
h)
podmienky úhrady oprávnených nákladov podľa § 55c,
i)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
j)
spôsob overenia odborných zručností a praktických skúseností získaných počas zaškolenia alebo prípravy na prácu,
k)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov podľa § 55b a 55c v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)
Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, prerušiť zaškolenie alebo prípravu na prácu alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
§ 55b
Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu
(1)
Oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55a ods. 5 na zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím sú
a)
priame náklady vynaložené na zaškolenie alebo na prípravu na prácu, a to náklady na materiál, mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zariadením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich zaškolenie a prípravu na prácu a ostatné priame náklady,
b)
režijné náklady pri zaškoľovaní alebo príprave na prácu,
c)
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) a b) je aj táto daň a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 55a ods. 5, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu, si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b)
d)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na zaškolení alebo príprave na prácu podľa osobitného predpisu,46c)
e)
náhrada výdavkov občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, zúčastňujúci sa na zaškolení alebo na príprave na prácu podľa § 46 ods. 4 až 7 a 9,
f)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného predpisu21) občana so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnancom, zúčastňujúci sa na zaškolení alebo na príprave na prácu,
g)
ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.
(2)
Za oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55a ods. 5, ak nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch uvedených v odseku 1, sa považujú aj
a)
náklady na potrebnú výbavu účastníkov zaškolenia alebo prípravy na prácu, učebnicami a učebnými pomôckami najviac vo výške 1 500 Sk na jedného účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu,
b)
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje podľa osobitného predpisu46d) poskytnuté účastníkom zaškolenia alebo prípravy na prácu,
c)
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu dohodnuté na dobu účasti na zaškolení alebo príprave na prácu.
(3)
Ak zaškolenie alebo prípravu na prácu vykonáva zamestnávateľ pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú jeho zamestnancami, za oprávnené náklady na zaškolenie alebo prípravu na prácu sa nepovažujú náklady podľa odseku 2 písm. b) a c).
§ 55c
Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu
(1)
Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu občana so zdravotným postihnutím sú náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej občanom so zdravotným postihnutím zariadeniu na zaškolenie alebo prípravu na prácu a náklady na poistenie súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu občanov so zdravotným postihnutím v zahraničí.
(2)
Ak pri zaškolení alebo príprave na prácu občana so zdravotným postihnutím je nevyhnutá účasť inej fyzickej osoby, považujú sa za oprávnené náklady aj náklady súvisiace s účasťou tejto fyzickej osoby pri zaškolení alebo príprave na prácu, a to
a)
preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby do miesta konania zaškolenia alebo prípravy na prácu a späť, ak sa zaškolenie alebo príprava na prácu uskutočňujú mimo obce trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím,
b)
preukázané výdavky na ubytovanie počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, najviac vo výške 1 000 Sk na deň,
c)
stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch jej účasti na zaškolení alebo príprave na prácu, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím.
(3)
Ak zaškolenie alebo prípravu na prácu vykonáva zamestnávateľ pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú jeho zamestnancami, za oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu sa nepovažujú náklady podľa odsekov 1 a 2.“.
138.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
㤠56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
(1)
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“) poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme občana so zdravotným postihnutím.
(2)
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je
a)
v bratislavskom kraji najviac 55 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch najviac 65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Výška príspevku podľa odseku 2 je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.
(4)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer, kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a kalkulácia nákladov na celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 51a a 56a.
(5)
Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok, sa môžu obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím. Inými zamestnancami sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce 9 kalendárnych mesiacov a v prípade znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. i) na obdobie nepresahujúce 12 kalendárnych mesiacov v malých a stredných podnikoch a 24 kalendárnych mesiacov v ostatných podnikoch.
(6)
Dĺžka zachovania zriadeného pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je najmenej 2 roky v malých podnikoch a stredných podnikoch a najmenej 3 roky v ostatných podnikoch.60aa) Ak zamestnávateľ túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na takto zriadenom pracovnom mieste nebola vykonávaná pracovná činnosť.
(7)
Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.49b)
(8)
Zamestnávateľ je povinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok.
(9)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku pracovného miesta alebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím prijatých na zriadené pracovné miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
d)
dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na tomto mieste,
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,
f)
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa znie:
„60aa) Čl. 4 ods. 4 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002.“.
139.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠56a
Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 3, sa poskytuje príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej len „príspevok“).
(2)
Mesačná výška príspevku je
a)
0,72-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na každého zamestnaného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %,
b)
0,36-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na každého zamestnaného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 % a najviac 70 %.
(3)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti sú údaje o celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách a o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím vo fyzických osobách v členení podľa odseku 2 písm. a) a b) štvrťročne kumulatívne od začiatku roka. Príspevok sa poskytuje štvrťročne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 51a a 56.
(4)
Príspevok poskytuje úrad na základe uzatvorenej písomnej dohody so zamestnávateľom, ktorá obsahuje
a)
počet zamestnancov, na ktorých sa poskytuje príspevok a ich profesijnú štruktúru,
b)
spôsob poskytovania príspevku,
c)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
d)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
e)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
140.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
(1)
Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou (ďalej len „príspevok“) vo výške ustanovenej v § 56 ods. 2, ak o tento príspevok požiada písomne. Súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(2)
Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ktorý začne a bude v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky.
(3)
Výška príspevku je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom občan so zdravotným postihnutím zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
(4)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím trvalý pobyt.
(5)
Ak občan so zdravotným postihnutím prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť. Ak občan so zdravotným postihnutím prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov, do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak občan so zdravotným postihnutím prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan so zdravotným postihnutím, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(6)
Úrad uzatvorí s občanom so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
e)
obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok občana so zdravotným postihnutím, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(7)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, zabezpečí úrad. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie, na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.“.
141.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57a
Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže úrad na základe písomnej žiadosti poskytnúť príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku60ab) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“). Ak žiadosť predkladá platiteľ dane z pridanej hodnoty, musí byť vstupná cena hmotného majetku bez dane z pridanej hodnoty vyššia ako 30 000 Sk.
(2)
Obnovou hmotného majetku sa rozumie zakúpenie nového hmotného majetku. Technickým zhodnotením hmotného majetku je jeho technické zhodnotenie podľa osobitných predpisov.60ac)
(3)
Príspevok sa môže poskytnúť, ak ku dňu podania písomnej žiadosti o jeho poskytnutie
a)
zamestnávateľ zamestnával najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím; občan so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 % sa na účely poskytnutia tohto príspevku zamestnávateľovi započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov,
b)
občan so zdravotným postihnutím prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej počas dvoch rokov.
(4)
Zdrojom financovania príspevku je štátny rozpočet. Výška finančných prostriedkov na účely vyplácania príspevkov je súčasťou rozpočtovaných výdavkov ústredia najviac vo výške rozpočtovaných príjmov z odvodov podľa § 65.
(5)
Pri výbere dodávateľa strojov, zariadení, úžitkových motorových vozidiel alebo stavebných prác, na financovanie ktorých sa použije príspevok, sa postupuje podľa osobitného predpisu.18aa)
(6)
Písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, úradu, v ktorého územnom obvode sa chránená dielňa alebo chránené pracovisko nachádza alebo v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, trvalý pobyt. Súčasťou žiadosti je projekt, ktorý obsahuje zdôvodnenie a cieľ investičného zámeru, informácie o počte zamestnancov, ak žiadosť predkladá zamestnávateľ, informácie o hospodárskom výsledku, celkové náklady na obnovu alebo na technické zhodnotenie hmotného majetku, vlastný podiel na financovaní nákladov, výšku požadovaného príspevku v štruktúre na obnovu strojov a zariadení, na úžitkové motorové vozidlo, na stavebné práce, ktoré nie sú spojené so zmenami výrobného programu alebo výrobnej technológie, na výstavbu novej prevádzky, na komplexnú zmenu výrobného programu alebo výrobnej technológie a písomné vyhlásenie o výške doteraz poskytnutej štátnej pomoci.
(7)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom alebo s občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,
d)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
e)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60ab a 60ac znejú:
„60ab)
§ 22 ods. 2 písm. a) a § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
60ac)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 písm. k) a l) nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002.“.
142.
V § 58 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
143.
V § 58 ods. 5 sa slová „minimálne úplné stredné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“ a slová „minimálne úplného stredného vzdelania“ sa nahrádzajú slovami „skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa“.
144.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
145.
V § 59 odsek 2 znie:
„(2)
Pracovný asistent na účely tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorí poskytujú pomoc znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a pri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.“.
146.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 6, na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania
a)
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta,
b)
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,
c)
zapracovania alebo prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím alebo občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta.“.
147.
V § 59 ods. 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo úrad, ktorý uzavrie dohodu podľa § 49a ods. 10 alebo § 55a ods. 12“.
148.
V § 59 ods. 6 prvá veta znie: „Úrad uzatvorí so zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím alebo s pracovným asistentom podľa odseku 2 písm. c), ktorý nie je zamestnancom, dohodu o poskytnutí príspevku.“ a v písmene a) sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
149.
V § 59 ods. 7 a 8 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
150.
§ 60 vrátane nadpisu znie:
㤠60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
(1)
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.
(2)
Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, na ktorých zriadenie sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú
a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,
f)
náklady na zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,
i)
náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(3)
Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú
a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím,
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,
f)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
g)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím,
h)
náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(4)
Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b) považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5)
Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.
(6)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, najviac vo výške
a)
2,5-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím,
b)
5-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %.
(7)
Príspevok poskytuje príslušný úrad štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odsekov 2 až 5 za príslušný štvrťrok, a to do konca štvrťroka, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada.“.
151.
§ 61 sa vypúšťa.
152.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnávateľ nesmie vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti s jeho prijatím do zamestnania a vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania v prospech osoby, ktorá sprostredkovala zamestnanie.“.
153.
V § 63 ods. 1 písm. c) a d), ods. 2, 4 a 5 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
154.
§ 64 vrátane nadpisu znie:
㤠64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
(2)
Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)
(4)
Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
155.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64a
Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od
a)
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
b)
občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.
(2)
Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobraté výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb podľa § 64 ods. 3 a 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
(3)
Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
156.
V § 65 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
(2)
Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom 0,3-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ odvod podľa odseku 1 odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím počas kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).“.
157.
V § 65 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
158.
Za § 65 sa vkladajú § 65a a 65b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠65a
Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a alebo § 65.
§ 65b
Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov a s plnením povinností pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov podľa § 46, § 47, § 49, § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 53a, § 53b, § 53c, § 53d, § 54, § 55a, § 56, § 56a, § 57, § 57a, § 59, § 60 a s plnením povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63, § 64, § 64a, § 65 zabezpečuje ústredie, úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú ústredie alebo úrad na tento účel vybral podľa osobitného predpisu.18aa)“.
159.
V § 66 sa slovo „odvetvovú“ nahrádza slovom „štatistickú“.
160.
V § 67 ods. 3 sa slová „môže ústredie a úrady získavať“ nahrádzajú slovami „ústredie a úrady získavajú“.
161.
V § 68 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Kontrolnú činnosť vykonáva ministerstvo, ústredie a úrad. Pri následnej finančnej kontrole podľa osobitného predpisu61a) ministerstvo, ústredie a úrad spolupracujú s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a s príslušnou správou finančnej kontroly.61b)
(2)
Ministerstvo, ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.62)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a, 61b a 62 znejú:
„61a)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
61b)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
162.
V § 68b ods. 1 sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „neplní povinnosti podľa § 28 a“.
163.
V § 69 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca podľa § 32 ods. 2 písm. g) a h),“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
164.
V § 69 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
165.
V § 69 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie,“.
166.
V § 69 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.“.
167.
V § 69 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46,
b)
výšku príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49,
c)
výšku a dĺžku poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50,
d)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51,
e)
výšku a dĺžku poskytovania príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 51a,
f)
výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, doklady k žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 53,
g)
výšku príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 56,
h)
výšku príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 57.“.
168.
V § 70 odsek 1 znie:
„(1)
Na konanie podľa § 12 písm. l), s) a ab) a § 13 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.63)“.
169.
V § 70 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
170.
V § 70 odsek 6 znie:
„(6)
Na príspevky poskytované podľa § 46, okrem odsekov 6, 7 a 9, § 47, § 53b, § 53d, § 55a a 57a nie je právny nárok.“.
171.
V § 70 ods. 7 úvodná veta znie: „Ak právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, požiadali o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, sú povinní ku dňu podania žiadosti preukázať“.
172.
V § 70 ods. 7 písm. e) sa vypúšťajú slová „po lehote splatnosti“.
173.
V § 70 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.59ab)“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
174.
Za § 72c sa vkladá § 72d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným k 1. máju 2008
(1)
Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala sprostredkovanie zamestnania za úhradu a fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa predpisov platných do 30. apríla 2008 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa podľa § 26 ods. 7, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak začala do 31. decembra 2013 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(2)
Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry dočasného zamestnávania a fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2008 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa podľa § 29 ods. 3, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak začala do 31. decembra 2013 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(3)
Zamestnanec úradu, ktorý do 30. apríla 2008 vykonával sprostredkovanie zamestnania podľa § 32, môže činnosť agenta pre pracovné miesta podľa § 32 ods. 5, ak nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2013, a ak začal do 31. decembra 2013 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(4)
Fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 vykonávala činnosť agentúry podporovaného zamestnávania a fyzická osoba, ktorá do 30. apríla 2008 konala v mene právnickej osoby vykonávajúcej činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2008 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 58 ods. 5, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2015, a ak začala do 31. decembra 2015 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do skončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2021.
(5)
Pri plnení povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a, § 65 a 65a za celý kalendárny rok 2008 sa postupuje podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č. 675/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13a sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13c sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13d sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13e sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
5.
V § 5 ods. 4 sa za písmeno r) vkladajú nové písmená s) až v), ktoré znejú:
„s)
dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím,13ea)
t)
príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,13eb)
u)
50 % príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,13ec)
v)
podpora alebo príspevok poskytnuté z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia účelovo určené pre jednotlivca na posilnenie účinkov pomoci v hmotnej núdzi najviac však do výšky 12-násobku životného minima12) získaných v bežnom roku,“.
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno z).
Poznámky pod čiarou k odkazom 13ea až 13ec znejú:
„13ea)
§ 48b zákona č. 5/2004 Z. z.
13eb)
§ 49a zákona č. 5/2004 Z. z.
13ec)
§ 52a zákona č. 5/2004 Z. z.“.
6.
V § 12 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. c) a ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľníckych prác“.
7.
V § 12 ods. 12 sa slová „patrí príspevok“ nahrádzajú slovami „patria príspevky“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25a sa slová „§ 51“ nahrádzajú slovami „§ 48b, § 49a, § 51 a 52a“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 585/2004 Z. z., zákonom č. 614/2004 Z. z., zákonom č. 1/2005 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 528/2005 Z. z., zákonom č. 573/2005 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom č. 693/2006 Z. z., zákonom č. 561/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2008 okrem čl. I § 50b a § 50c, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.