199/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

199
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. mája 2008,
ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach je súhrn opatrení súvisiacich s aplikáciou hnojív s obsahom dusíka počas kalendárneho roka v závislosti od podmienok hospodárenia na poľnohospodárskej pôde.
§ 2
(1)
Poľnohospodárska pôda v zraniteľných oblastiach1) je zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobom hospodárenia. Nízky stupeň, stredný stupeň alebo vysoký stupeň obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobu hospodárenia je určený podľa stavu ohrozenia kvality podzemných vôd dusičnanmi v závislosti od vlastností poľnohospodárskej pôdy, horninového prostredia, hladinového režimu podzemných vôd a ich vodohospodárskeho významu.
(2)
Svahy poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o sa nesmú využívať ako orná pôda. Na svahoch poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 7o využívaných ako orná pôda sa musí vykonávať protierózna ochrana.2)
(3)
Odvodnené územia poľnohospodárskej pôdy s funkčným melioračným systémom sa musia obhospodarovať spôsobom, ktorý zodpovedá vysokému stupňu obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka.
(4)
Pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa nesmú budovať nové odvodňovacie zariadenia.
(5)
O obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach podľa stupňov obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobe hospodárenia sa vedie evidencia.3)
§ 3
(1)
Hnojivom s obsahom dusíka sa na účely tejto vyhlášky považuje každá látka obsahujúca organicky viazaný dusík alebo anorganicky viazaný dusík v kvapalnej forme alebo tuhej forme, ktorá sa používa na hnojenie pôdy a rastlín s cieľom zvýšiť úrodu pestovaných plodín, a to najmä
a)
anorganické tuhé a kvapalné dusíkaté hnojivá, jednozložkové alebo viaczložkové a pomaly pôsobiace priemyselné hnojivá s definovaným zložením a spôsobom pôsobenia a použitia,
b)
kvapalné hospodárske hnojivá, ktorými sú hnojovica, močovka a hnojovka,
c)
tuhé hospodárske hnojivo z chovov hospodárskych zvierat a hydiny s podstielkou, ktorým je maštaľný hnoj,
d)
upravený čistiarenský kal a dnové sedimenty,4)
e)
komposty, organicko-minerálne hnojivá, substráty a zvyšky po fermentácii z bioplynových a bioetanolových staníc uvedené v prílohe č. 1.
(2)
V zraniteľných oblastiach je zakázané aplikovať anorganické dusíkaté hnojivá a kvapalné hospodárske hnojivá s obsahom dusíka od 15. novembra do 15. februára, pričom skoré jarné prihnojenie ozimných plodín dusíkom v dávke do 60 kg.ha-1 je povolené od 1. februára, ak nie sú obmedzujúce pôdne a klimatické podmienky, a to zamokrené alebo dočasne zamokrené pôdy súvislou vrstvou vody, poľnohospodárske pôdy zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pôdy pokryté vrstvou snehu nad 5 cm bez ohľadu na kalendárne obmedzenia.
§ 4
(1)
Kapacita skladovacích priestorov na maštaľný hnoj a kapacita nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá musia presahovať objem produkcie hospodárskych hnojív v čase, keď je ich aplikácia zakázaná, pričom v podmienkach s nízkym a stredným stupňom obmedzenia aplikácie dusíka má skladovacia kapacita hnojovice postačovať na štyri mesiace a močovky na tri mesiace. Pri vysokom stupni obmedzenia, ak podiel poľnohospodárskej pôdy presahuje polovicu výmery farmy, sa skladovacia kapacita predlžuje o jeden mesiac.
(2)
Skladovacie priestory, hnojiská tuhých hospodárskych hnojív musia byť nepriepustné a vybavené zásobníkmi na hnojovku, ktorých kapacita sa vypočíta podľa prílohy č. 2. Skladovacie nádrže kvapalných hospodárskych hnojív musia byť vybavené bezpečnostným mechanizmom proti preplneniu a musia byť zabezpečené proti prítoku povrchových vôd alebo prítoku z iných zdrojov.
(3)
Z maštalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív a hospodárskych hnojív sa do ich okolia nesmú rozptyľovať ani vytekať žiadne škodlivé látky.
(4)
Tuhé hospodárske hnojivá a kompost možno voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde, ak nehrozí znečistenie povrchových vôd alebo podzemných vôd, najviac deväť mesiacov od prvej navážky hnoja, ktorá musí byť evidovaná v evidencii hnojív.3) Ďalšie skladovanie na tom istom mieste je možné až po štyroch rokoch trvalého využívania. Skládka tuhého hospodárskeho hnojiva musí byť priebežne ošetrovaná a musí byť oboraná hlbokou brázdou.
(5)
Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá je zakázané na poľnohospodárskej pôde
a)
s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
b)
trvalo zamokrenej,
c)
s vysokou hladinou podzemnej vody nad 0,6 m, a to aj dočasne,
d)
na svahu so sklonom nad 3o,
e)
v inundačnom území vodného toku,
f)
na území v okolí odkrytých podzemných vôd určenom orgánom štátnej vodnej správy.
§ 5
(1)
Na svahoch poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka.
(2)
Na svahoch ornej pôdy so sklonom nad 7o možno aplikovať hnojivá s obsahom dusíka len vtedy, ak sú bezodkladne zapravené do poľnohospodárskej pôdy, najneskôr do 24 hodín, alebo sú aplikované na list. Kvapalné hospodárske dusíkaté hnojivá je vhodné zapraviť do poľnohospodárskej pôdy hĺbkovo. Na svahoch trvalých trávnych porastov so sklonom nad 7o možno aplikovať dusík v dávke najviac 80 kg.ha-1 za rok.
(3)
Aplikácia vyzretého kompostovaného, najmä rozdrveného hnoja od oviec je povolená na povrch trávneho porastu plošným rozmetaním.
§ 6
(1)
Hnojivá s obsahom dusíka treba aplikovať tak, aby sa hnojivo účinne zadržalo v pôde zaoraním tuhých hospodárskych hnojív alebo inou aplikáciou kvapalných hospodárskych hnojív pod povrchom a udržiavaním rastlinného pokrytia. Dávky hnojív sa určujú cielene podľa potrieb jednotlivých plodín uvedených v prílohe č. 3 a podľa konkrétnych pôdnych podmienok, pričom sa zohľadňuje dynamika využiteľnosti živín podľa prílohy č. 4 a kvantifikácia sprístupňovania minerálneho dusíka z pôdnych zásob podľa prílohy č. 5.
(2)
Priemerné množstvo dusíka aplikovaného vo forme maštaľného hnoja a iných hospodárskych hnojív nesmie v podniku prevýšiť dávku dusíka 170 kg.ha-1 poľnohospodárskej pôdy za rok v zraniteľnej oblasti. Exkrementy zvierat na pasienku sa započítavajú do tohto limitu. Do limitu sa nezapočítava dusík pozberových zvyškov rastlín alebo vedľajších produktov plodín, ak boli zaorané do poľnohospodárskej pôdy.
(3)
Z bilancie dusíka celkovej produkcie hospodárskych hnojív v chovoch zvierat v podniku vypočítanej podľa prílohy č. 1 možno odpočítať straty dusíka v stajniach a pri skladovaní hnojív do 30 % v chovoch s podstielkou a do 10 % bez podstielky.
(4)
Po aplikácii dusíka vo forme hospodárskych hnojív v najvyššej povolenej dávke možno na pokrytie potrieb náročných plodín vo vyrovnávacej dávke dusíka z anorganických hnojív aplikovať k príslušnej plodine najviac
a)
120 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde s nízkym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
b)
80 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde so stredným stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
c)
40 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka najskôr od 1. marca podľa prílohy č. 6.
(5)
Jednorazová dávka anorganických hnojív podľa odseku 4 nesmie prevýšiť dávku dusíka 60 kg.ha-1.
(6)
Dávku tuhých hospodárskych hnojív možno zvýšiť pri zakladaní chmeľnice, vinice alebo ovocného sadu na úroveň 350 kg.ha-1 pri nízkom stupni obmedzenia a 250 kg.ha-1 pri strednom stupni obmedzenia hnojenia dusíkom.
(7)
Dávky tuhých hospodárskych hnojív podľa odseku 6 nemožno aplikovať na svahoch viníc, ovocných sadov a chmeľníc so sklonom nad 7o, ak nebola vykonaná protierózna ochrana. Aplikácia dusíka je možná aj na svahoch s terénnou úpravou terasovaním.
(8)
Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikovať v zónach 10 m od
a)
brehovej čiary vodného toku,
b)
zátopovej čiary vodnej nádrže,
c)
hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja.
(9)
Plán aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa vypracúva ako súčasť plánu hnojenia každoročne do 15. februára.
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Zdenka Kramplová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
OBSAH ŽIVÍN V HOSPODÁRSKYCH HNOJIVÁCH, UPRAVENOM KALE A ORGANICKÝCH A ORGANICKO-MINERÁLNÝCH HNOJIVÁCH V kg.t-1
Hnojivo Obsah živín v kg.t-1 hospodárskeho hnojiva, upraveného kalu a organického a organicko-minerálneho hnojiva
  dusík (N) fosfor (P) draslík (K)
Maštaľný hnoj 4,2 1,1 5
Hnojovica hovädzieho dobytka 3 0,7 4,2
Hnojovica ošípaných 5 1,3 1,9
Ovčí hnoj 7,6 3 7
Konský trus 5,8 2,8 5
Hydinový trus 10 2,4 4,2
Močovka a hnojovka 2,5 0 3,7
Upravený kal 6 3,5 0,7
Kompost (organické a organicko-minerálne hnojivá) 7 1,7 2,1
Vyfermentované zvyšky z výroby biopalív Podľa výsledkov analýz aplikovaného produktu
Príloha č. 2 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
POTREBA SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ NA MAŠTAĽNÝ HNOJ, MOČOVKU A HNOJOVICU NA JEDEN MESIAC PRE JEDNO ZVIERA
Kategória Priemerná živá
hmotnosť
Produkcia/deň Potreba skladovacích nádrží na 1 mesiac pre jedno zviera v m3
výkaly moč odkanalizovaná
maštaľ
boxové
ustajnenie
kotercové
ustajnenie
nepodstielané
ustajnenie
splaškové vody
z dojárne
kg kg kg maštaľný
hnoj
močovka maštaľný
hnoj
maštaľný
hnoj
hnojovica  
Hovädzí dobytok
Krava mliekového typu 650 34 21 1,24 0,48 1,45 1,75 1,51 0, 15
Teľa do 6 mesiacov 105 5 3 0,21 0, 06 0,24 0,27 0,22  
Jalovica do 1 roka 250 13 8 0,5 0, 15 0,57 0,68 0,57  
Jalovica od 1 roka do 2 rokov 440 22 14 0,83 0,26 0,98 1,15 0,98  
Jalovica nad 2 roky 550 28 17 1,03 0,32 1,20 1,43 1,23  
Býk vo výkrme 360 19 11 0,72 0,21 0,85 1,00 0,82  
Ošípané
Prasnica pripúšťaná a prasná 180 2,4 6,4 0,18 0,16   0,31 0,46  
Prasnica vysokoprasná a dojčiaca 180 4,5 9,9 0,34 0,22     0,53  
Odstavča 14 0,4 0,9 0,03 0, 03   0, 05 0, 09  
Ošípaná v predvýkrme 30 0,7 1,8 0,06 0, 03   0,09 0,12  
Ošípaná vo výkrme 75 1,6 2,1 0,09 0,05   0,13 0,15  
Ošípaná vo výkrme 120 2 2,5 0,11 0,07   0,16 0,18  
Prasnička a kanec v odchove 100 1,9 2,4 0,11 0,06   0,16 0,17  
Kanec 200 3 6,5 0,22 0,16   0,31 0,39  
Ovce
Bahnica 55 3       0,1  
Jahnička a baran do 1 roka 22 1,21       0,025 0,03
Jahnička a baran nad 1 rok 40 2,20       0,046 0,06
Baran 70 3,80       0,08  
Kozy
Koza 50 2,70       0,06  
Koza s kozliatkami do 40 dní   3       0,021  
Kozička a cap do 1 roka 26 1,43       0,03  
Cap 65 3,58       0,075  
Kone   22 6 0,67 0,098        
Hydina chov na podstielke klietky klietky
maštaľný hnoj hnojovica sušený trus
Sliepky – nosnica   0,180       0,004 0,005 0,0025
brojler   0,054       0,0015    
Morka – plemenná   0,301       0,0078 0,008 0,0041
brojler   0,09       0,0025    
Kačica – plemenná   0,247       0,0031    
brojler   0,074       0,001    
Hus – plemenná   0,329       0,0045    
brojler   0,099       0,0015    
Králiky klietky    
maštaľný hnoj    
Králik – chovný   0,25       0,0075    
brojler   0,16       0,0046    
Vysvetlivky:
Maštaľný hnoj je uvedený s 30-percentnou stratou vzniknutou skladovaním a odparovaním.
Hnojovica a močovka sú uvedené s 10-percentnou stratou vzniknutou skladovaním a odparovaním.
Odkanalizovaná maštaľ je klasické ustajnenie dobytka s priväzovaním a podstielaním, kde 30 percent moču absorbuje podstielka do maštaľného hnoja, ktorý sa odstraňuje bežným spôsobom – odhŕňaním na skládku hnoja.
Bahnicou sa rozumie bahnica s jahňaťom do 60 dní.
Sušeným trusom sa rozumie trus vysušený na 40 % sušiny.
Produkciou sa rozumie fyziologická produkcia exkrementov.
Boxové ustajnenie je ustajnenie bez priväzovania, podstiela sa do boxov a maštaľ nie je odkanalizovaná. Výkaly, moč a slama sa vyhŕňajú vo forme maštaľného hnoja.
Kotercové ustajnenie je skupinové ustajnenie s podstielaným ležoviskom. Výkaly, moč a slama sa vyhŕňajú vo forme maštaľného hnoja, ktorý obsahuje hlbokú podstielku, narastajúcu podstielku a ploché pristielané ležovisko.
Nepodstielané ustajnenie je voľné ustajnenie v nepodstielaných ležoviskových boxoch. Výkaly a moč sa odstraňujú do skladovacích nádrží vo forme hnojovice (kvapalný hnoj).
Splašková voda je voda z dojárne a z čistenia dojacieho zariadenia.
Ovce a kozy sú ustajnené v skupinovom koterci na hlbokej podstielke. Výkaly, moč a slama sa odstraňujú vo forme maštaľného hnoja.
Kone sú ustajnené v individuálnych boxoch s podstielkou. Maštaľ je odkanalizovaná rovnako ako pri kravách.
Hydina – chov v klietkach. Voľný chov hydiny v halách, podstielanie s hlbokou podstielkou, ktorú tvoria zväčša piliny spolu s trusom.
Králiky – chov v klietkach. Produkujú maštaľný hnoj, ktorý obsahuje ich exkrementy s veľmi malým množstvom slamy od samíc po okotení.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
POTREBA DUSÍKA NA TVORBU ÚRODY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
Plodina Potreba dusíka v kg.t-1 hlavného a vedľajšieho produktu
Obilniny 23
Kukurica na zrno 27
Silážna kukurica 3
Repka olejná 45
Slnečnica 55
Mak 57
Zemiaky 3,5
Cukrová a kŕmna repa 5
Strukoviny 54
Tabak 40
Konope 14
Ľan 45
Poľná zelenina 3
Chmeľ 90
Vinič 7
TTP 4
Lucerna a ďatelina 6
Príloha č. 4 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
DYNAMIKA VYUŽITEĽNOSTI ŽIVÍN V PERCENTÁCH
Hnojivo 1. rok 2. rok
  N P K N P K
Maštaľný hnoj 30 25 40 20 20 35
Hnojovica  HD 50 25 40 20 10 20
Hnojovica ošípaných 50 25 40 20 10 20
Hnojovica hydiny 50 25 40 20 10 20
Hydinový trus 30 25 40 20 20 35
Močovka 60 80
Kompost z maštaľného hnoja alebo biomasy 30 25 40 20 20 35
Slama strukovín a olejnín 40 40 50 20 20 30
Slama obilnín a kukurice 30 30 40 20 20 30
ŠPECIFICKÁ HMOTNOS V t.m-3 A STRATA V %
Hnojivo Špecifická hmotnosť 1 m3
(t)
Strata počas skladovania
(%)
Maštaľný hnoj 0,80 30
Hnojovica 1,02 10
Močovka 1,02 10
Príloha č. 5 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
SPRÍSTUPOVANIE MINERÁLNEHO DUSÍKA Z PÔDNYCH ZÁSOB
Asociácia pôd Bodová hodnota pôdy* Priemerná denná produkcia Nan
P 1 do 20 bodov produkčného potenciálu 0,3 kg.ha-1
P 2a 20 – 40 bodov produkčného potenciálu 0,4 kg.ha-1
P 2b 40 – 60 bodov produkčného potenciálu 0,5 kg.ha-1
P 2c 60 – 80 bodov produkčného potenciálu 0,6 kg.ha-1
P 3 80 – 100 bodov produkčného potenciálu 0,7 kg.ha-1
Poznámka:
Množstvá sprístupneného dusíka z vlastných zásob pôdy sa vypočítajú vynásobením hodnoty priemernej dennej produkcie minerálneho dusíka počtom dní vegetačného obdobia príslušnej rastliny (ak ide o oziminy, do počtu dní sa nezapočítava obdobie od začiatku novembra do konca februára).
Príloha č. 6 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.
APLIKÁCIA DÁVKY DUSÍKA Z ANORGANICKÝCH HNOJÍV PRE PLODINY NÁROČNÉ NA DUSÍK PODĽA STUPOV OBMEDZENIA
Stupeň
obmedzenia
Povolená dávka
dusíka na ha
Regulácia dávkovania N
nízky a 120 1. celková dávka N podľa plánovanej úrody
2. jednorazová dávka 60 kg N
3. pred sejbou k oziminám najviac 40 kg N
stredný b 80
vysoký c 40 1. nie je povolená predsejbová dávka k oziminám
2. jarné prihnojenie obilnín po 1. marci
1)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
2)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.
3)
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
4)
§ 3 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
*)
Pre každý produkčný blok je táto hodnota uverejnená na www.vupu.sk.