203/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2008 do 31.12.2012

203
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. mája 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa slová „v prílohe“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1“.
2.
V § 2 sa na konci pripája táto veta: „Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý na roky 2009 a 2010 je uvedené v prílohe č. 2.“.
3.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.“.
4.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňajú sa prílohy č. 2 a 3, ktoré znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Okres Emisné kvóty v t/rok
2009 2010
Bratislavský kraj    
Bratislava I 30 30
Bratislava II 11 800 11 300
Bratislava III 40 30
Bratislava IV 40 30
Bratislava V 30 30
Malacky 300 280
Pezinok 30 30
Senec 30 30
Senica 30 30
Skalica 30 30
     
Trnavský kraj    
Trnava 400 350
Dunajská Streda 400 350
Galanta 290 280
Hlohovec 30 30
Piešťany 30 30
     
Trenčiansky kraj    
Trenčín 400 350
Bánovce nad Bebravou 30 30
Ilava 90 80
Myjava 30 30
Nové Mesto nad Váhom 30 30
Partizánske 700 600
Považská Bystrica 700 600
Prievidza 38 000 37 500
Púchov 300 250
     
Nitriansky kraj    
Nitra 30 30
Komárno 30 30
Levice 30 30
Nové Zámky 1 500 1 400
Šaľa 800 600
Topoľčany 30 30
Zlaté Moravce 30 30
     
Žilinský kraj    
Žilina 2 000 1 900
Bytča 30 30
Čadca 30 30
Dolný Kubín 30 30
Kysucké Nové Mesto 30 30
Liptovský Mikuláš 30 30
Martin 2 000 1 800
Námestovo 30 30
Ružomberok 1 000 800
Turčianske Teplice 30 30
Tvrdošín 30 30
     
Banskobystrický kraj    
Banská Bystrica 30 30
Banská Štiavnica 30 30
Brezno 80 80
Detva 30 30
Krupina 30 30
Lučenec 120 100
Poltár 40 40
Revúca 1400 1 400
Rimavská Sobota 30 30
Veľký Krtíš 30 30
Zvolen 2 400 2 350
Žarnovica 30 30
Žiar nad Hronom 800 700
     
Prešovský kraj    
Prešov 30 30
Bardejov 30 30
Humenné 1 300 1 250
Kežmarok 30 30
Levoča 30 30
Medzilaborce 30 30
Poprad 30 30
Sabinov 30 30
Snina 200 180
Stará Ľubovňa 30 30
Stropkov 30 30
Svidník 30 30
Vranov nad Topľou 2 230 2 200
     
Košický kraj    
Košice I 30 30
Košice II 11 500 11 000
Košice III 30 30
Košice IV 2 100 2 100
Košice-okolie 70 60
Gelnica 30 30
Michalovce 6 200 6 000
Rožňava 3 500 3 300
Sobrance 30 30
Spišská Nová Ves 30 30
Trebišov 30 30
Príloha č. 3 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 06).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2008.
Jaroslav Izák v. r.