208/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

208
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 22. mája 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti žiadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 53 ods. 7 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti žiadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka (ďalej len „výnimka“) pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie (ďalej len „plynárenské zariadenie“).
§ 2
V žiadosti na udelenie výnimky pre plynárenské zariadenie sa uvedú
a)
meno, priezvisko a miesto podnikania1) fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
obchodné meno a sídlo právnickej osoby1) a sídlo organizačnej zložky,2) ak je zriadená na území Slovenskej republiky,
c)
identifikačné číslo a predmet podnikania,3)
d)
miesto umiestnenia plynárenského zariadenia
1.
názov obce alebo obcí a katastrálne územie, v ktorom bude plynárenské zariadenie umiestnené, s uvedením okresu a kraja,
2.
názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice a plynárenské zariadenie sa nachádza v zastavanom území obce,
e)
termín začatia výstavby alebo rekonštrukcie plynárenského zariadenia,
f)
termín dokončenia výstavby alebo rekonštrukcie plynárenského zariadenia,
g)
dôvody na udelenie výnimky, ktoré obsahujú najmä
1.
finančné informácie odôvodňujúce udelenie výnimky vrátane kvantifikácie rozsahu finančných ťažkostí, ktoré môžu vzniknúť v prípade neudelenia výnimky,
2.
informácie o podiele dotknutých plynárenských zariadení na celkovej kapacite plynárenských zariadení a na diverzifikácii zásobovania s plynom,
3.
informácie o spôsobe zvýšenia konkurencie v dodávkach plynu vrátane údajov zvýšenia bezpečnosti dodávok plynu,
4.
informácie o spôsobe ochrany konkurenčného trhu,
5.
informácie o spôsobe prevádzkovania plynárenského zariadenia a zverejňovania údajov o prevádzke plynárenského zariadenia,
6.
informácie o spôsobe spoplatňovania prevádzky plynárenského zariadenia a predpokladanej výške poplatkov vyberaných od užívateľov plynárenského zariadenia,
7.
informácie o skutočnostiach, ktoré ovplyvnia zvýšenie kapacity siete, a o možnostiach využitia nových zdrojov dodávky plynu, ak ide o zrekonštruované plynárenské zariadenie,
8.
údaj medzi sieťami členských štátov Európskej únie, ktorých plynárenské zariadenie zabezpečuje prepojenie,
h)
obdobie, na ktoré sa požaduje udelenie výnimky vrátane odôvodnenia požadovaného časového obdobia udelenia výnimky,
i)
údaj o tom, či sa výnimka vzťahuje na celé plynárenské zariadenie alebo na jeho časť.
§ 3
K žiadosti sa prikladá
a)
analýza preukazujúca skutočnosti, že plynárenské zariadenie zvýši hospodársku súťaž v oblasti dodávky plynu a zvýši bezpečnosť dodávky plynu a výnimka nebude na ujmu hospodárskej súťaže, účinného fungovania trhu s plynom alebo účinného fungovania siete, ku ktorej má byť plynárenské zariadenie pripojené,
b)
analýza preukazujúca skutočnosti o úrovni rizika spojeného s investíciou na výstavbu alebo rekonštrukciu plynárenského zariadenia, ktorá je taká, že bez udelenia výnimky výstavba alebo rekonštrukcia plynárenského zariadenia nie je možná,
c)
podrobná mapa o umiestnení plynárenského zariadenia,
d)
podrobná mapa o prepojení plynárenského zariadenia so sieťou členských štátov Európskej únie,
e)
doklad o schválení projektovej dokumentácie na výstavbu plynárenského zariadenia podľa osobitného predpisu,4)
f)
doklad o vlastníckom vzťahu alebo o inom právnom vzťahu, ktorý oprávňuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa na prevádzkovanie plynárenského zariadenia,
g)
vyhlásenie žiadateľa, že plynárenské zariadenie spĺňa zákonom ustanovené podmienky,5)
h)
technický opis plynárenského zariadenia, ktorý obsahuje
1.
dĺžku prepravnej siete,
2.
prepravnú kapacitu,
3.
maximálnu dennú kapacitu,
4.
vstupný tlak a výstupný tlak,
5.
vstupný bod a výstupný bod,
6.
určenie členského štátu Európskej únie, s ktorým plynárenské zariadenie zabezpečuje prepojenie, alebo
i)
technický opis plynárenského zariadenia na skvapalňovanie zemného plynu, ktorý obsahuje
1.
maximálnu dennú kapacitu,
2.
vstupný tlak a výstupný tlak, alebo
j)
technický opis plynárenského zariadenia určeného na uskladňovanie plynu, ktorý obsahuje
1.
maximálny pracovný objem,
2.
maximálny ťažobný výkon,
3.
maximálny vtlačný výkon.
§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Jozef Holjenčík v. r.
1)
2)
3)
§ 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5)