339/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.08.2010

339
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2008
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú uvedené v osobitných predpisoch,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov na základných školách,4) pre žiakov na stredných školách5) a pre deti alebo žiakov v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami6) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu7) je Pôdohospodárska platobná agentúra8) (ďalej len „platobná agentúra“).
(3)
V súvislosti s propagáciou podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov materské školy, základné školy a stredné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytujú mliečne výrobky podľa § 2 ods. 1, postupujú podľa osobitného predpisu.9)
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečenie spracovateľsky ošetreného mlieka alebo mliečneho výrobku, prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka (ďalej len „mliečny výrobok“) pre žiaka najviac v množstve uvedenom v osobitnom predpise,10) ktorý spĺňa požiadavky osobitných predpisov,11) v sumách podľa osobitných predpisov12) a v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
(2)
Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov môže byť v súlade s osobitným predpisom13)
a)
škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ školy,14)
c)
fyzická osoba – podnikateľ15) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl alebo jedného zriaďovateľa školy alebo viacerých zriaďovateľov školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa má poskytnúť pomoc,
b)
charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,
c)
informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,
e)
informácia o cene mliečneho výrobku,
f)
protokol vydaný schváleným laboratóriom16) na účely dôkazu parametrov mliečneho výrobku uvedených v dokumentácii,
g)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
h)
zoznam škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky,
i)
doklad, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
j)
doklad o tom, ktorú školu alebo ktorého zriaďovateľa zastupuje pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo mliečnych výrobkov a počet škôl, pre ktoré tieto mliečne výrobky zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
oznámiť bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov,
c)
predložiť do 30. apríla kalendárneho roka zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa majú zabezpečiť pre nasledujúci rok, spolu s údajmi podľa odseku 3 písm. e).
(5)
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci rok o mliečne výrobky nezahrnuté v prílohe č. 1 podáva uchádzač platobnej agentúre najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 sa predkladá spolu s prílohami podľa odseku 3 písm. a) až f) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre na základe schválenej žiadosti o zabezpečenie mliečnych výrobkov a po nasledujúcej distribúcii týchto výrobkov v lehote uvedenej v osobitnom predpise17) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke,
b)
čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu,18)
c)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.
(3)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu19) po zabezpečení mliečnych výrobkov.
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom za mliečne výrobky je ustanovená v súlade s osobitným predpisom20) v prílohe č. 1.
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2007 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
V období od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa konverzného kurzu.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
Zoznam mliečnych výrobkov podľa § 2 ods. 2
Poradové
číslo
Názov
výrobku
Druh a veľkosť balenia Kategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 657/2008
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1. jogurt biely téglik 150 g I 150 g 0,0528 0,25
2. jogurt biely téglik 125 g I 125 g 0,0473 0,25
3. mlieko plnotučné neochutené kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
4. mlieko plnotučné neochutené fólia-vrecko 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
5. mlieko plnotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
6. mlieko polotučné neochutené fólia-vrecko 1 l I 250 ml 0,0913 0,02
7. mlieko polotučné neochutené PE fľaša 1 l I 250 ml 0,0913 0,03
8. mlieko polotučné neochutené kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
9. mlieko polotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,02
10. mlieko polotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 250 ml I 250 ml 0,1133 0,14
11. mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 250 ml I 250 ml 0,1163 0,23
12. mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka téglik 200 ml I 200 ml 0,1076 0,23
13. mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT) (distribúcia cez automaty) téglik 200 ml I 200 ml 0,1426 0,29
14. kyslomliečny výrobok ochutený obsahujúci 1 % hmotnosti tuku (distribúcia cez automaty) téglik 250 g II 250 g 0,1561 0,33
15. jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou neochutený plastová fľaštička
4 x 100 g
I 200 g 0,0787 0,71
16. jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou ochutený plastová fľaštička
4 x 100 g
II 200 g 0,0723 0,72
17. jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou ochutený plastová fľaštička
240 g
II 240 g 0,0908 0,46
18. kyslomliečny výrobok neochutený téglik 200 ml I 200 ml 0,0826 0,12
19. kyslomliečny výrobok neochutený téglik 200 g I 200 g 0,0837 0,12
20. smotanový jogurt ochutený téglik 150 ml II 150 ml 0,0548 0,29
21. smotanový jogurt ochutený téglik 125 g II 125 g 0,0496 0,26
22. smotanový jogurt ochutený téglik 150 g II 150 g 0,0565 0,31
23. jogurtové mlieko ochutené téglik 200 ml II 200 ml 0,0783 0,20
24. jogurt ochutený téglik 150 g II 150 g 0,0515 0,22
25. acidofilné mlieko téglik 250 ml I 250 ml 0,1063 0,21
26. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou biely téglik 120 g I 120 g 0,0482 0,28
27. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou biely téglik 125 g I 125 g 0,0473 0,30
28. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený téglik 120 g II 120 g 0,0504 0,31
29. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený téglik 125 g II 125 g 0,0496 0,33
30. kyslomliečny výrobok neochutený obsahujúci 1 % hmotnosti tuku (distribúcia cez automaty) téglik 250 g I 250 g 0,1806 0,25
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení nariadenia (ES) č. 247/2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), nariadenia (ES) č. 248/2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), nariadenia (ES) č. 361/2008 (Ú. v. EÚ, L 121, 7. 5. 2008), nariadenia (ES) č. 470/2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008) a nariadenia (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
1)
Čl. 102 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
2)
Čl. 102 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
3)
§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 29 zákona č. 245/2008 Z. z.
5)
§ 32 zákona č. 245/2008 Z. z.
6)
§ 95 zákona č. 245/2008 Z. z.
7)
Nariadenie (ES) č. 657/2008.
8)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
9)
Čl. 16 nariadenia (ES) č. 657/2008.
10)
Čl. 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, čl. 3 a príloha I nariadenia (ES) č. 657/2008, zákon č. 543/2007 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 102 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 657/2008.
13)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 657/2008.
14)
§ 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.
15)
16)
§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
17)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 657/2008.
18)
Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 657/2008.
19)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 657/2008.
20)
Čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 657/2008.