339/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2010 do 31.08.2011

339
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2008
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú uvedené v osobitných predpisoch,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov na základných školách,4) pre žiakov na stredných školách5) a pre deti alebo žiakov v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami6) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu7) je Pôdohospodárska platobná agentúra8) (ďalej len „platobná agentúra“).
(3)
V súvislosti s propagáciou podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov materské školy, základné školy a stredné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytujú mliečne výrobky podľa § 2 ods. 1, postupujú podľa osobitného predpisu.9)
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečenie spracovateľsky ošetreného mlieka alebo mliečneho výrobku, prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka (ďalej len „mliečny výrobok“) pre žiaka najviac v množstve uvedenom v osobitnom predpise,10) ktorý spĺňa požiadavky osobitných predpisov,11) v sumách podľa osobitných predpisov12) a v prílohe č. 1.
(2)
Zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc, je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
(2)
Uchádzačom o zabezpečenie mliečnych výrobkov môže byť v súlade s osobitným predpisom13)
a)
škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ školy,14)
c)
fyzická osoba – podnikateľ15) alebo právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl alebo jedného zriaďovateľa školy alebo viacerých zriaďovateľov školy zabezpečuje pre žiakov mliečne výrobky.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam mliečnych výrobkov, na ktoré sa má poskytnúť pomoc,
b)
charakteristika mliečneho výrobku vrátane jeho názvu a informácie o jeho výrobcovi,
c)
informácia o spôsobe balenia mliečneho výrobku vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie mliečneho výrobku vrátane spôsobu skladovania,
e)
informácia o cene mliečneho výrobku,
f)
protokol vydaný schváleným laboratóriom16) na účely dôkazu parametrov mliečneho výrobku uvedených v dokumentácii,
g)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
h)
zoznam škôl, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b), pre ktoré zabezpečuje mliečne výrobky,
i)
doklad, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba,
j)
doklad o tom, ktorú školu alebo ktorého zriaďovateľa zastupuje pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Uchádzač podľa odseku 2 je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo mliečnych výrobkov a počet škôl, pre ktoré tieto mliečne výrobky zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
oznámiť bezodkladne ukončenie zabezpečovania mliečnych výrobkov,
c)
predložiť do 30. apríla kalendárneho roka zoznam mliečnych výrobkov, ktoré sa majú zabezpečiť pre nasledujúci rok, spolu s údajmi podľa odseku 3 písm. e).
(5)
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov na nasledujúci rok o mliečne výrobky nezahrnuté v prílohe č. 1 podáva uchádzač platobnej agentúre najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 sa predkladá spolu s prílohami podľa odseku 3 písm. a) až f) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre na základe schválenej žiadosti o zabezpečenie mliečnych výrobkov a po nasledujúcej distribúcii týchto výrobkov v lehote uvedenej v osobitnom predpise17) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke,
b)
čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu,18)
c)
účtovné doklady k zabezpečeným mliečnym výrobkom.
(3)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu19) po zabezpečení mliečnych výrobkov.
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom za mliečne výrobky je ustanovená v súlade s osobitným predpisom20) v prílohe č. 1.
§ 6
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 412/2007 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 8
V období od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2008 sa sumy v eurách uvedené v prílohe č. 1 považujú za sumy v platnej menovej jednotke po prepočte podľa konverzného kurzu.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
Zoznam mliečnych výrobkov podľa § 2 ods. 2
P. č. Názov
výrobku
Kategória podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 966/2009 Druh a veľkosť balenia Množstvo na žiaka a deň Podpora z národných zdrojov s DPH v eurách Najvyššia úhrada platená žiakom s DPH v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT )
I kartón 1 l 250 ml 0,1279 0,07
2. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT )
I kartón 1 l 250 ml 0,1279 0,06
3. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/vrecko 1 l 250 ml 0,1279 0,06
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,1279 0,05
5. polotučné mlieko neochutené, pasterizované I vrecko 1 l 250 ml 0,1279 0,04
6. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate
(UHT)
I kartón 250 ml 250 ml 0,1112 0,28
7. polotučné mlieko ochutené
s vitamínmi
I téglik 200 ml 200 ml 0,1112 0,28
8. zakysané mlieko neochutené 1 % I téglik 250 g 250 g 0,0540 0,25
9. zakysané mlieko neochutené 3,5 % I téglik 250 g 250 g 0,0540 0,30
10. zakysané plnotučné mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,0445 0,15
11. acidofilné mlieko 3,6 % I téglik 230 ml 230 ml 0,1023 0,29
12. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,1112 0,28
13. smotanový jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,0729 0,25
14. jogurt biely I téglik 150 ml 150 ml 0,0834 0,19
15. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,0810 0,26
16. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,0675 0,17
17. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,0540 0,15
18. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou I téglik 200 g 200 g 0,0864 0,22
19. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou biely I téglik 120 g 120 g 0,0482 0,28
20. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený II téglik 120 g 120 g 0,0504 0,31
21. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0608 0,19
22. jogurt ochutený II téglik 145g 145 g 0,0705 0,37
23. jogurt ochutený
so zníženým
obsahom tuku
II téglik 150 g 150 g 0,0729 0,24
24. smotanový jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,0705 0,27
25. smotanový jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,0729 0,32
26. smotanový jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,0608 0,24
27. smotanový jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,0751 0,27
28. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,0801 0,26
29. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,0875 0,27
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení nariadenia (ES) č. 247/2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), nariadenia (ES) č. 248/2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), nariadenia (ES) č. 361/2008 (Ú. v. EÚ, L 121, 7. 5. 2008), nariadenia (ES) č. 470/2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008) a nariadenia (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2009).
1)
Čl. 102 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
2)
Čl. 102 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
3)
§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 29 zákona č. 245/2008 Z. z.
5)
§ 32 zákona č. 245/2008 Z. z.
6)
§ 95 zákona č. 245/2008 Z. z.
7)
Nariadenie (ES) č. 657/2008.
8)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
9)
Čl. 16 nariadenia (ES) č. 657/2008.
10)
Čl. 102 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení, čl. 3 a príloha I nariadenia (ES) č. 657/2008, zákon č. 543/2007 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 102 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 657/2008.
13)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 657/2008.
14)
§ 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.
15)
16)
§ 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
17)
Čl. 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 657/2008.
18)
Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 657/2008.
19)
Čl. 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 657/2008.
20)
Čl. 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 657/2008.