444/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

444
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 27. októbra 2008
o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 6 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 300/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“), o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (ďalej len „jednotný vzdelávací systém“), náležitosti potvrdenia o akreditácii, podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie.
§ 2
(1)
Akreditačnú komisiu tvorí predseda, tajomník a ďalší 13 členovia, ktorí sú odborníkmi v oblasti telesnej kultúry.
(2)
Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať osobu, ktorej pôsobením v akreditačnej komisii by mohla byť spochybnená jej nestrannosť.
(3)
Akreditačná komisia posudzuje žiadosti s priloženými dokladmi a na základe splnenia podmienok podľa § 11 ods. 3 zákona odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho zariadenia.
(4)
Akreditačná komisia pripravuje návrhy na koncepčnú činnosť a metodickú činnosť ministerstva v oblasti vzdelávania v telesnej kultúre.
(5)
Zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení s uvedením názvu špecializovanej činnosti alebo vzdelávacej aktivity, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, odobratie potvrdenia o akreditácii a zoznam uznaných športov sa zverejňuje a aktualizuje v publikačnom prostriedku ministerstva a na internetovej stránke ministerstva.1)
§ 3
(1)
Jednotný vzdelávací systém tvorí päťstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania trénerov, trojstupňová kvalifikačná stupnica vzdelávania rozhodcov, kvalifikačná stupnica rôznych stupňov vzdelávania iných odborníkov a vzdelávanie iných odborníkov bez členenia na jednotlivé stupne.
(2)
Jednotný vzdelávací systém usporadúva jednotlivé články vzdelávacej sústavy v špecializovaných činnostiach v oblasti telesnej kultúry tak, aby umožňovali postup z nižších kvalifikačných stupňov vzdelávania na vyššie kvalifikačné stupne vzdelávania a prechod z jedného smeru vzdelávania na iný smer vzdelávania.
(3)
Jednotný vzdelávací systém určuje pre jednotlivé kategórie odborníkov a pre jednotlivé kvalifikačné stupne prijatie na štúdium, profil absolventa, učebný plán a učebné osnovy vzdelávacieho programu, spôsob záverečnej skúšky, spôsob získania dokladu o ukončení vzdelávania a uznávanie odbornej spôsobilosti.
(4)
Požiadavky pre každú kategóriu odborníkov a pre jednotlivé kvalifikačné stupne jednotného vzdelávacieho systému schvaľuje a aktualizuje ministerstvo.
(5)
Obsah a rozsah teoretickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá vzdelávacie zariadenie akreditačnej komisii.
(6)
Jednotlivé kategórie odborníkov jednotného vzdelávacieho systému sú uvedené v prílohe.
§ 4
Potvrdenie o akreditácii obsahuje tieto náležitosti:
a)
názov a právnu formu vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo, adresu sídla a charakteristiku činnosti vzdelávacieho zariadenia, ak ide o právnickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, charakteristiku činnosti vzdelávacieho zariadenia, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa vydáva potvrdenie o akreditácii,
c)
dátum skončenia platnosti potvrdenia o akreditácii,
d)
miesto a dátum vydania potvrdenia o akreditácii,
e)
odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom vyhotovený v červenej farbe,2)
f)
podpis zástupcu ministerstva.
§ 5
(1)
Vzdelávanie a prípravu trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry vykonávajú vzdelávacie zariadenia, ktoré majú na túto činnosť vydané potvrdenie o akreditácii ministerstvom alebo vysoké školy.
(2)
Vo vzdelávacom zariadení alebo na vysokej škole sa pripravujú na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry odborníci v kategóriách tréner, rozhodca a iný odborník.
(3)
Kategóriu tréner tvoria
1.
tréner I. kvalifikačného stupňa,
2.
tréner II. kvalifikačného stupňa,
3.
tréner III. kvalifikačného stupňa,
4.
tréner IV. kvalifikačného stupňa,
5.
tréner V. kvalifikačného stupňa.
(4)
Kategóriu rozhodca tvoria
1.
rozhodca I. kvalifikačného stupňa,
2.
rozhodca II. kvalifikačného stupňa,
3.
rozhodca III. kvalifikačného stupňa.
(5)
Okrem odborníkov uvedených v odsekoch 3 a 4 možno vo vzdelávacom zariadení pripravovať aj iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry, a to najmä športových masérov, učiteľov lyžovania, cvičiteľov, inštruktorov a športových manažérov.
(6)
Príprava na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa zabezpečuje
a)
v telovýchovných a športových vzdelávacích zariadeniach,
b)
v špecializovaných kurzoch.
(7)
Vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom prípravy na výkon špecializovaných činností doklad o získanej odbornej spôsobilosti.
(8)
Národný športový zväz povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športovým odborníkom vydaním a aktualizovaním licencie podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa uznáva odborná spôsobilosť
a)
v kategórii tréner I. kvalifikačného stupňa
1.
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2.
aktívnym športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej národným športovým zväzom a po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
3.
absolventom športových tried stredných škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová príprava v rámci vyučovacieho procesu,
b)
v kategórii tréner II. kvalifikačného stupňa
1.
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2.
aktívnym športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej národným športovým zväzom a po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
3.
absolventom stredných športových škôl, ktorí ukončia štúdium maturitou z predmetu športová príprava,
4.
absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí vykonali skúšku z príslušného športu,
c)
v kategórii tréner III. kvalifikačného stupňa
1.
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2.
absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole, ktorí absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III. kvalifikačného stupňa,
d)
v kategórii tréner IV. kvalifikačného stupňa
1.
absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou,
2.
trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 a ktorí absolvujú doškolenie príslušného národného športového zväzu,
e)
v kategórii tréner V. kvalifikačného stupňa
1.
absolventom akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou,
f)
v kategórii rozhodca a iný odborník
1.
absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2.
absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole sa uznáva aj odborná spôsobilosť v kategórii iný odborník za predpokladu, že v rámci štúdia absolvovali rozsah a obsah výučby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej spôsobilosti.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha
k vyhláške č. 444/2008 Z. z.
KATEGÓRIE ODBORNÍKOV V ŠPORTE V JEDNOTNOM VZDELÁVACOM SYSTÉME ODBORNÍKOV V ŠPORTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Tréner I. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.
2. Tréner II. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava štvrtú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a rekreačného športu vo všetkých vekových kategóriách. Rozsah vzdelávania je najmenej 100 hodín a najviac 150 hodín.
3. Tréner III. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých. Rozsah vzdelávania je najmenej 150 hodín.
4. Tréner IV. kvalifikačného stupňa je graduovaný na I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v krajinách Európskej únie. Absolvent IV. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu vo vrcholovom športe. Je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov, riadiť a modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu. Ovláda základy športovej kinantropológie, športovej edukológie a športovej humanistiky. Dokonale pozná štruktúru športového výkonu, ovláda metodiku a didaktiku svojho športu. Pozná princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovaného športovca, výkonnosti v športe a zmien trénovanosti. Dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií. Ovláda metódy zaťažovania v športe, štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu. Dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže a ovplyvniť ich aktuálny prejav. Ovláda teóriu a prax športovej masáže, regenerácie, kineziológie a ďalších aplikovaných odborov vied o športe. Vo vlastnej športovej špecializácii pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii a optimalizácii zaťaženia. Je pripravený najmä na praktické a metodické rozlišovanie športovej prípravy mládeže a žien. Orientuje sa v problematike výživy, dopingu a dovolených podporných prostriedkov. Orientuje sa v základných právnych a občianskych problémoch svojho športu. Môže pôsobiť ako lektor na I. až III. kvalifikačnom stupni vzdelávania trénerov. Rozsah vzdelávania je minimálne šesť semestrov bakalárskeho štúdia v akreditovanom študijnom odbore šport, v akreditovanom študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou.
5. Tréner V. kvalifikačného stupňa je graduovaný na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v krajinách Európskej únie. Absolvent V. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú riadiť športovú prípravu vo vrcholovom športe. Tvorí nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní športovej činnosti. Ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu, športovej kinantropológie, športovej edukológie a športovej humanistiky súvisiace s prípravou športovcov na najvyššej úrovni. Pozná faktorovú štruktúru športového výkonu, ovláda teóriu a prax rozvoja všeobecných a špeciálnych faktorov športového výkonu. Vie interpretovať a využiť diagnostické metódy na určenie úrovne výkonnosti, trénovanosti, miery únavy, zaťaženia a miery adaptácie. Ovláda metódy a prostriedky modelovania športovej prípravy a predikcie športového výkonu. Vie v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športovo talentovanej mládeže. Vo vlastnej športovej špecializácii pozná najnovšie metódy, formy a prostriedky tréningu smerujúce k intenzifikácii, individualizácii a k invencii tréningového procesu. Ovláda osobitosti prípravy žien a mládeže. Orientuje sa v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie výživových článkov a dovolených prostriedkov podporujúcich výkon. Je pripravený na marketingové a manažérske činnosti vo svojom športe. Je pripravený pôsobiť ako lektor, ale aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ďalšom vzdelávaní odborníkov vo svojej špecializácii. Rozsah vzdelávania je minimálne štyri semestre magisterského štúdia v akreditovanom študijnom odbore šport, v akreditovanom študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou.
6. Rozhodca I. kvalifikačného stupňa má základné vzdelanie. Získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín a najviac 30 hodín.
7. Rozhodca II. kvalifikačného stupňa má základné vzdelanie. Získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží nižších kategórií a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na úrovni majstrovských a najvyšších súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 30 hodín a najviac 40 hodín.
8. Rozhodca III. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 40 hodín.
9. Športový manažér IV. kvalifikačného stupňa je graduovaný na I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent 1. stupňa študijného programu športový manažment ovláda športový proces, pozná biologickú, psychologickú, sociálnu podstatu človeka, má manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré vyžaduje práca v nižšom manažmente. Má poznatky, ktoré mu umožňujú uplatniť sa na pozíciách v športovom manažmente, ako aj v ďalšom štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike i v krajinách Európskej únie. Má schopnosť uplatňovať poznatky zo základných oblastí manažmentu a športu. Absolvent študijného programu športový manažment je schopný aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe. Absolvent je schopný efektívne zastávať prácu v tíme a spracúvať odbornú problematiku. Má základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky, informatiky, ktoré dokáže aplikovať v domácom aj v medzinárodnom prostredí. Rozsah vzdelávania je minimálne šesť semestrov bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport v študijnom programe športový manažment.
10. Športový manažér V. kvalifikačného stupňa je graduovaný na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent 2. stupňa študijného programu športový manažment má manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré vyžaduje práca v strednom a vyššom manažmente v športových kluboch a organizáciách. Dokáže riešiť zložité problémy manažmentu organizácií v športe. Má poznatky nevyhnutné na efektívne uplatnenie sa na trhu práce na pozíciách v manažmente, ako aj v ďalšom štúdiu na 3. stupni vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike i v krajinách Európskej únie. Má schopnosť synteticky uplatniť znalosti zo všetkých oblastí manažmentu. Dokáže riešiť komplexné problémy v systéme riadenia organizácie zameranej na šport. Absolvent programu športový manažment je schopný aplikovať získané poznatky v praxi vďaka prepojeniu teoretickej výučby s prezentáciami odborníkov z praxe. Absolvent je schopný efektívne zastávať prácu v tíme a spracúvať odbornú problematiku. Je schopný postihnúť problémy súčasnosti, reflektovať potreby budúcnosti, flexibilne reagovať a uplatňovať poznatky získané štúdiom. Má komplexné znalosti zo všetkých oblastí manažmentu, ktoré dokáže aplikovať v domácom aj medzinárodnom prostredí. Interpersonálne kompetencie získané štúdiom vybraných predmetov pozitívne podmieňujú jeho úspešnosť pri práci v multikultúrnych tímoch. Rozsah vzdelávania je minimálne štyri semestre magisterského štúdia v študijnom odbore šport v študijnom programe športový manažment.
11. Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ lyžovania a snoubordingu I. stupňa má základné vzdelanie. Získava najnižšiu cvičiteľskú, inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu všetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.
12. Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ lyžovania a snoubordingu II. stupňa má základné vzdelanie. Získava štvrtú najvyššiu cvičiteľskú, inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a rekreačného športu dospelých. Rozsah vzdelávania je najmenej 100 hodín a najviac 150 hodín.
13. Cvičiteľ, inštruktor, učiteľ lyžovania a snoubordingu III. stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu cvičiteľskú, inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých. Rozsah vzdelávania je najmenej 150 hodín.
14. Inštruktor IV. kvalifikačného stupňa je graduovaný na I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava druhú najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent IV. stupňa je špecializovaný odborník v športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže, výkonnostného športu a rekreačného športu dospelých. Rozsah vzdelávania je minimálne šesť semestrov bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport v študijnom programe s predmetovou špecializáciou.
15. Inštruktor V. kvalifikačného stupňa je graduovaný na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava najvyššiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent V. stupňa je špecializovaný odborník v športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže, výkonnostného, rekreačného športu dospelých a vrcholového športu. Rozsah vzdelávania je minimálne štyri semestre magisterského štúdia v študijnom odbore šport v študijnom programe s predmetovou špecializáciou.
16. Športový masér má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent kurzu športový masér je schopný aplikovať získané teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti klasickej a športovej masáže v telovýchovnej praxi. Absolvent kurzu môže pracovať v oblasti športu – v športových oddieloch, kluboch a športových zväzoch, prípadne iných zariadeniach mimo oblasti zdravotníctva. Túto činnosť môže vykonávať absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore fyzioterapia, absolvent strednej zdravotnej školy s úplným stredným odborným vzdelaním v študijných odboroch rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut a masér. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín.
17. Delegát – pozorovateľ rozhodcov pre amatérsky futbal má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent vzdelávania v tejto odbornej spôsobilosti môže vykonávať svoju činnosť v amatérskych súťažiach. Na základe poverenia športového zväzu dozerá na správny priebeh súťaží, dbá na dodržiavanie platných športových pravidiel vydaných príslušným športovým zväzom. Ďalej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie hráčov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje ako sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu. Rozsah vzdelávania je najmenej 6 hodín a najviac 15 hodín.
18. Delegát – pozorovateľ rozhodcov pre profesionálny futbal má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent vzdelávania v tejto odbornej spôsobilosti môže vykonávať svoju činnosť v profesionálnych súťažiach. Na základe poverenia športového zväzu dozerá na správny priebeh súťaží, dbá na dodržiavanie platných športových pravidiel vydaných príslušným športovým zväzom. Ďalej sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie hráčov, trénerov, funkcionárov a obecenstva. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje, ako sa plnia normy a smernice riadiaceho orgánu. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín.
19. Športový administrátor má základné vzdelanie. Absolvent kurzu športového administrátora získava kvalifikáciu na vykonávanie doplnkových činností v príslušnom športovom odvetví, napr. časomerač, zapisovateľ, spracúvateľ výsledkov atď. Rozsah vzdelávania je najmenej 10 hodín.
20. Organizátor športových podujatí má minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent kurzu organizátora športových podujatí získava kvalifikáciu na organizovanie športových podujatí v oblasti školského, rekreačného a výkonnostného športu. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín.
1)
§ 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 678/2006 Z. z.
2)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.