463/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa“ nahrádzajú slovami „invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa“ a slová „ak suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „ak suma dôchodku“.
2.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,2) ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2) a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a majú bydlisko na území Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len “úrad„) vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumy určené podľa odseku 1.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „starobného dôchodku alebo invalidného“.
4.
V § 1 odsek 7 znie:
„(7)
Pri súbehu nárokov na dva dôchodky alebo na viac dôchodkov sa vyplatí len jeden vianočný príspevok. Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.