486/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2008 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

486
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a zákona č. 278/2006 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z. a vyhlášky č. 414/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe v stĺpci „Účel použitia osobitne denaturovaného liehu a osobitne denaturovaného liehu bezvodého“ v riadkoch č. 10 a 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na použitie ako komponentu pri výrobe zmesí automobilových benzínov a bioetanolu“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2008.
v z. Peter Kažimír v. r.