488/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

488
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. júla 2007 bola v Skopje podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudla platnosť 26. októbra 2008 v súlade s článkom 23 ods. 1.
K oznámeniu č. 488/2008 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Vláda Slovenskej republiky a vláda Macedónskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
b e r ú c   d o   ú v a h y  dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, správneho určenia nomenklatúrneho zatriedenia, colnej hodnoty a pôvodu tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a o kontrole,
b e r ú c   d o   ú v a h y,   že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, obchodné a sociálne záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,
u v e d o m u j ú c   s i  potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi,
v   p r e s v e d č e n í,   že úsilie zamerané na zabránenie porušovaniu colných predpisov a úsilie zamerané na presné vyberanie dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb je možné vynakladať účinnejšie prostredníctvom úzkej spolupráce medzi colnými orgánmi,
b e r ú c   d o   ú v a h y   existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou,
r e š p e k t u j ú c   odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953,
r e š p e k t u j ú c   tiež ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 zmeneného a doplneného protokolom z roku 1972, Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971 vypracovaného pod záštitou Organizácie Spojených národov a Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988,
r e š p e k t u j ú c   existujúce zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami a Európskou úniou,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody
a)
„colný orgán“ je v Slovenskej republike Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Macedónskej republike Ministerstvo financií, Colná správa Macedónskej republiky,
b)
„colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté vo vnútroštátnych právnych predpisoch oboch zmluvných strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, ktorý sa týka cla, daní alebo iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo kontrole vykonávaných colnými orgánmi,
c)
„porušenie colných predpisov“ je akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus o ich porušenie,
d)
„dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,
e)
„dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý prijíma žiadosť o pomoc v colných otázkach,
f)
„osoba“ je akákoľvek fyzická osoba a/alebo právnická osoba,
g)
„informácie“ sú najmä správy, záznamy, doklady, písomnosti, a to aj v elektronickej forme, a ich overené kópie,
h)
„osobné údaje“ sú akékoľvek údaje vzťahujúce sa na určenú osobu alebo určiteľnú osobu,
i)
„sledovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov alebo látok, ktoré ich nahrádzajú, a ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov alebo iného tovaru na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody boli prepustené z územia, cez územie alebo na územie štátov zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov v záujme zistenia osôb zúčastnených na ich nezákonnej preprave,
j)
„clo“ sú všetky clá, dane, poplatky a/alebo iné platby uložené a vyberané pri uplatňovaní colných predpisov na území štátov zmluvných strán v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, s výnimkou poplatkov a platieb, ktorých výška zodpovedá približným nákladom na poskytnuté služby,
k)
„omamné látky“ a „psychotropné látky“ sú všetky látky uvedené vo Viedenskom dohovore z 20. decembra 1988 vrátane látok, ktoré sú uvedené v prílohách k tomuto dohovoru.
Článok 2
Rozsah dohody
1.
Zmluvné strany si prostredníctvom colných orgánov na požiadanie alebo z vlastného podnetu a v súlade s ustanoveniami tejto dohody navzájom poskytnú pomoc
a)
v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov,
b)
v záujme zabezpečenia presného vymeriavania cla, daní a iných platieb, ako aj správneho určenia nomenklatúrneho zatriedenia, colnej hodnoty a pôvodu tovaru,
c)
pri prijímaní opatrení v záujme uľahčenia a urýchlenia pohybu cestujúcich a obehu tovaru,
d)
v záujme predchádzania, zisťovania a boja proti porušovaniu colných predpisov,
e)
v prípadoch doručovania písomností týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov,
f)
pri výmene technických skúseností s cieľom podporovať prácu jednotlivých colných orgánov.
2.
Pomoc podľa tejto dohody sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. V prípade potreby môže colný orgán požiadať o súčinnosť iný príslušný orgán v súlade s jeho právomocami a vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Vykonávanie ustanovení tejto dohody nemá vplyv na záväzky zmluvných strán, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov a dohôd v oblasti súdnictva.
4.
Ustanovenia tejto dohody neoprávňujú žiadnu osobu brániť vybaveniu žiadosti o poskytnutie pomoci.
Článok 3
Dohľad nad osobami, tovarom, dopravnými prostriedkami a miestami
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany v rámci svojej právomoci a možností vykoná dohľad nad
a)
pohybom osôb vstupujúcich a vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú dôvodne podozrivé, že porušili alebo môžu porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pohybom tovaru, ktorým by podľa oznámenia colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia svojho štátu,
c)
všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že sa používajú na porušenie colných predpisov,
d)
miestami používanými na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu príslušnej zmluvnej strany.
Článok 4
Postup proti nezákonnej preprave niektorých druhov tovaru
Colné orgány štátov zmluvných strán si navzájom bez meškania z vlastného podnetu alebo na požiadanie, po konzultácii a koordinácii s príslušnými orgánmi, poskytnú potrebné informácie o činnostiach, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať porušenie colných predpisov štátu jednej zo zmluvných strán, týkajúce sa
a)
prepravy omamných látok, psychotropných látok a prekurzorov,
b)
prepravy zbraní, streliva a výbušnín,
c)
pohybu citlivého a strategického tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kontroly v súlade s príslušnými medzinárodnými zmluvami, mnohostrannými dohodami a príslušnými záväzkami týkajúcimi sa zákazu jeho šírenia, ktorých členmi sú štáty zmluvných strán,
d)
prepravy umeleckých predmetov a starožitností, ktoré majú významnú historickú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu pre jednu zo zmluvných strán,
e)
pohybu jedov, vecí alebo látok, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie ľudí,
f)
prepravy tovaru, ktorý podlieha vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb,
g)
katalógov a cenníkov príslušného tovaru, ak sú dostupné,
h)
informácií o úradnom zisťovaní a boji proti porušovaniu colných predpisov, ako aj vymáhania colných pohľadávok.
Článok 5
Sledovaná dodávka
1.
Colné orgány môžu po vzájomnej dohode a v rámci svojej právomoci, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, využiť sledovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb zapojených do nezákonného obchodovania s cieľom prijatia právnych opatrení proti nim.
2.
Rozhodnutia o využití sledovanej dodávky sa budú vydávať jednotlivo pre každý prípad a podľa potreby v súlade s akýmikoľvek úpravami alebo dohodami, ktoré mohli byť dosiahnuté v konkrétnom prípade. Ak je to nevyhnutné a je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy uzavreté finančné dohody a dohovory medzi oboma zmluvnými stranami.
3.
Nezákonné zásielky uznané ako sledovaná dodávka môžu byť po vzájomnej dohode príslušných orgánov zaistené a následne ponechané, aby pokračovali v nezmenenom stave alebo v prípade, ak to podmienky dovoľujú, s vybratým obsahom alebo obsahom čiastočne, prípadne úplne vymeneným.
Poskytovanie informácií
Článok 6
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho
a)
vyberania dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb vymeraných colnými orgánmi, a najmä informácie, ktoré pomôžu určiť hodnotu tovaru na colné účely a zistiť jeho nomenklatúrne zatriedenie,
b)
uplatňovania zákazov a obmedzení pri dovoze, vývoze a tranzite,
c)
použitia pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom dohôd o preferenčnom sadzobnom zaobchádzaní uzavretých jedným alebo oboma štátmi zmluvných strán.
Článok 7
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie navzájom poskytnú informácie,
a)
či tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený,
b)
či tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený,
c)
či tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol riadne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany; to znamená, že sa zároveň poskytne informácia o akýchkoľvek vykonaných colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený,
d)
týkajúce sa prepravy a dopravy tovaru, nakladania a miesta určenia tohto tovaru, ako aj jeho hodnoty a pôvodu.
Článok 8
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré by mohol potrebovať a ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov, týkajúce sa najmä
a)
osôb, o ktorých je známe alebo sú dôvodne podozrivé, že porušujú alebo porušili colné predpisy na území štátu druhej zmluvnej strany,
b)
tovaru, o ktorom je známe alebo existuje dôvodné podozrenie, že je predmetom porušovania colných predpisov,
c)
dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo existuje dôvodné podozrenie, že sa použili na porušenie colných predpisov na území štátu druhej zmluvnej strany,
d)
nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov,
e)
miest používaných na nezákonné uskladnenie tovaru na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 9
1.
Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, môže ju podľa vlastného uváženia získať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany.
2.
Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene, pričom koná v rámci svojej právomoci, svojich možností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 10
1.
Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na požiadanie vzájomne poskytnú informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu porušiť colné predpisy.
2.
Colné orgány budú požadovať originály informácií vrátane spisov a dokladov len v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce. Na základe žiadosti colného orgánu štátu jednej zo zmluvných strán sa kópie spisov, dokladov a iných materiálov náležite overia.
3.
Poskytnuté originály informácií vrátane spisov a dokladov sa čo najskôr vrátia.
4.
Informácie poskytované podľa tejto dohody možno poskytnúť elektronicky v akejkoľvek forme na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú príslušné vysvetlivky potrebné na interpretáciu a použitie týchto informácií.
Článok 11
Forma a obsah žiadosti o poskytnutie pomoci
1.
Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto dohody sa vyhotovuje v písomnej forme. K žiadosti sa priložia doklady nevyhnutné na jej vybavenie. V naliehavej situácii možno prijať ústnu žiadosť, ktorá musí byť bezodkladne písomne potvrdená.
2.
Žiadosť podľa odseku 1 tohto článku obsahuje nasledujúce informácie:
a)
označenie colného orgánu podávajúceho žiadosť,
b)
požadované opatrenie,
c)
predmet a účel žiadosti,
d)
zákony, nariadenia a iné právne predpisy, ktoré sa na prípad vzťahujú,
e)
presné a podrobné údaje o osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,
f)
prehľad relevantných skutočností, ktoré sa týkajú prípadu,
g)
vzťah medzi obsahom žiadosti o poskytnutie pomoci a záležitosťou, ktorej sa to týka.
3.
Žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku alebo v inom jazyku dohodnutom colnými orgánmi.
4.
Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám podľa odsekov 2 a 3, dožiadaný colný orgán môže požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.
Článok 12
Úradné zisťovanie
1.
Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany začne na žiadosť colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany úradné zisťovanie týkajúce sa činností, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi platnými na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky zisťovania sa bez meškania oznámia dožadujúcemu colnému orgánu, najneskôr však v lehote desiatich mesiacov od prijatia žiadosti.
2.
Vo výnimočných prípadoch, ak v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku nie je možné vykonať všetky úkony potrebné na ukončenie administratívneho alebo iného zisťovania, dožiadaný colný orgán pred uplynutím lehoty písomne oznámi túto skutočnosť dožadujúcemu colnému orgánu a zároveň uvedie novú lehotu, v ktorej budú úkony vykonané.
3.
Tieto zisťovania sa budú vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.
4.
Dožiadaný colný orgán môže v osobitných prípadoch na požiadanie a so súhlasom colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany povoliť, aby úradníci dožadujúceho colného orgánu boli prítomní na území štátu dožiadanej zmluvnej strany vrátane ich prítomnosti pri úradnom zisťovaní, keď jeho úradníci zisťujú porušenie colných predpisov, ktoré je v záujme dožadujúceho colného orgánu.
5.
Úradník colného orgánu dožadujúcej zmluvnej strany prítomný na území štátu dožiadanej zmluvnej strany v súlade s touto dohodou bude môcť konať len v poradnej funkcii a nebude sa môcť za žiadnych okolností aktívne zúčastňovať na úradnom zisťovaní alebo vykonávať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného colného orgánu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.
6.
Na žiadosť dožadujúceho colného orgánu bude tento colný orgán oboznámený s časom a miestom úkonu, ktorý sa vykoná na základe žiadosti tak, aby úkon mohol byť koordinovaný.
7.
Úradníci dožadujúceho colného orgánu, ktorí sú oprávnení zisťovať porušenie colných predpisov, môžu žiadať, aby dožiadaný colný orgán prešetril príslušné účtovné záznamy, evidencie a iné doklady alebo dátové súbory a poskytol ich overené kópie alebo poskytol akékoľvek informácie vzťahujúce sa na porušenie colných predpisov.
8.
V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa úradníci colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.
Použitie informácií
Článok 13
1.
Informácie a iné oznámenia získané podľa tejto dohody možno použiť len na účely uvedené v tejto dohode vrátane ich použitia v súdnom alebo správnom konaní. Takéto informácie alebo iné oznámenia možno použiť na iné účely len s predchádzajúcim písomným súhlasom dožiadaného colného orgánu a za podmienok a obmedzení, ktoré môže uplatniť.
2.
Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na informácie, ktoré sa týkajú porušenia právnych predpisov vzťahujúcich sa na omamné a psychotropné látky. Takéto informácie možno poskytnúť orgánom štátu dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré sú priamo zodpovedné za boj proti nezákonnému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami. Tieto informácie však nemožno poskytnúť tretím krajinám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dožiadaného colného orgánu.
3.
Všetky informácie poskytnuté v akejkoľvek forme podľa tejto dohody majú dôvernú povahu. Sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené tým istým spôsobom ako rovnaký druh informácií a dokladov podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.
4.
Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 14, dohoda nebráni vykonávaniu právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré upravujú výmenu informácií v colných otázkach medzi príslušnými orgánmi Komisie Európskych spoločenstiev, príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a colnými orgánmi Slovenskej republiky, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Európskeho spoločenstva a Európskej únie.
Článok 14
1.
Colné orgány štátov zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rozsahu tejto dohody vo svojich správach, svedectvách, záznamoch a v konaní pred súdom použiť ako dôkaz informácie a doklady získané podľa tejto dohody.
2.
Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, sa určia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany.
Článok 15
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje poskytnuté podľa tejto dohody možno použiť iba na účely uvedené v žiadosti o poskytnutie pomoci a podliehajú akýmkoľvek podmienkam, ktoré môže určiť dožiadaný colný orgán. Osobné údaje sú dôverné a chránené podľa právnych predpisov platných na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany.
Článok 16
Doručovanie písomností
Dožiadaný colný orgán na základe žiadosti a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na území štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí fyzickým osobám s pobytom alebo právnickým osobám so sídlom na území štátu dožiadanej zmluvnej strany všetky doklady v rozsahu tejto dohody, ktoré vydal dožadujúci colný orgán.
Článok 17
Znalci a svedkovia
1.
Na žiadosť colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany colný orgán štátu druhej zmluvnej strany môže splnomocniť svojich úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili ako znalci alebo svedkovia pri súdnom alebo správnom konaní týkajúcom sa porušovania colných predpisov, prebiehajúcom na území štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predložili predmety, listiny a iné doklady alebo ich overené kópie potrebné pri tomto konaní. Títo úradníci poskytnú svedectvo o skutočnostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povinností.
2.
Dožadujúca zmluvná strana je povinná prijať potrebné opatrenia na ochranu osobnej bezpečnosti úradníkov počas ich pobytu na území jej štátu podľa odseku 1 tohto článku. Dopravu a náklady spojené s pobytom týchto úradníkov hradí dožadujúci colný orgán.
3.
Žiadosť o vystúpenie úradníka musí presne stanovovať, v akom prípade a v akom postavení bude úradník vystupovať.
4.
Úradník, ktorý má vystúpiť ako svedok alebo znalec, má právo odmietnuť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je oprávnený alebo povinný tak urobiť na základe vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany alebo dožadujúcej zmluvnej strany.
5.
Žiadosť o vystúpenie úradníka ako svedka alebo znalca sa vyhotovuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na územiach štátov zmluvných strán.
Článok 18
Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc
1.
Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že vybavenie žiadosti o pomoc by mohlo spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti alebo iných národných záujmov svojho štátu alebo by spôsobilo porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva, alebo by bolo v rozpore so základnými princípmi vnútroštátneho právneho systému, môže zamietnuť poskytnutie pomoci požadovanej na základe tejto dohody úplne alebo ju poskytnúť čiastočne, alebo ju poskytnúť po splnení určitých podmienok alebo požiadaviek.
2.
Ak colný orgán štátu jednej zmluvnej strany žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Vyhovenie takejto žiadosti sa posúdi podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany.
3.
Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvod odmietnutia sa neodkladne písomne oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.
4.
Dožiadaný colný orgán môže poskytnutie pomoci odložiť pre prebiehajúce úradné zisťovanie, trestné konanie alebo súdne konanie.
Článok 19
Výdavky
1.
Colné orgány štátov zmluvných strán sa zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou nákladov a výdavkov na znalcov a svedkov a výdavkov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú zamestnancami štátnych orgánov, ktoré bude znášať dožadujúci colný orgán.
2.
Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné a mimoriadne výdavky, colné orgány sa dohodnú na určení požiadaviek a podmienok, za akých sa žiadosť vybaví, ako aj o spôsobe, akým sa tieto výdavky uhradia.
Článok 20
Technická spolupráca
Colné orgány si navzájom poskytnú technickú pomoc v colných otázkach, ktorá môže zahŕňať
a)
výmenu informácií a skúseností o kontrolných metódach, nových spôsoboch a technickom zariadení používaných pri colnej kontrole,
b)
výmenu úradníkov s cieľom oboznámenia sa s technickým zariadením, ktoré používajú colné orgány,
c)
školenia a pomoc pri zdokonaľovaní technických zručností úradníkov colných orgánov oboch zmluvných strán,
d)
výmenu odborníkov v rôznych oblastiach colných záležitostí,
e)
výmenu informácií týkajúcich sa colného práva, colných postupov a formalít.
Článok 21
Vykonávanie
1.
Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú colné orgány. Colné orgány sa navzájom dohodnú o podrobnostiach vykonávania tejto dohody, berúc do úvahy právne predpisy v oblasti ochrany údajov platné na území štátu každej zmluvnej strany.
2.
Colné orgány určia úradníkov zodpovedných za vzájomnú komunikáciu a vymenia si zoznamy obsahujúce ich meno, priezvisko, funkciu, telefónne číslo a faxové číslo.
3.
Colné orgány sa tiež môžu dohodnúť, že ich útvary poverené úradným zisťovaním budú v priamom vzájomnom styku.
4.
Spory a konflikty, ktoré nemožno vyriešiť na úrovni colných orgánov, sa budú riešiť diplomatickou cestou.
Článok 22
Územné uplatňovanie
Táto dohoda sa uplatňuje na území Slovenskej republiky a na colnom území Macedónskej republiky, ako sú definované v ich platných vnútroštátnych právnych predpisoch.
Článok 23
Nadobudnutie platnosti a ukončenie platnosti
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po vzájomnom písomnom oznámení oboch zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Túto dohodu môže vypovedať písomným oznámením ktorákoľvek zo zmluvných strán diplomatickou cestou a jej platnosť sa skončí po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
3.
Konania začaté a právoplatne neskončené do dňa skončenia platnosti tejto dohody sa dokončia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.
4.
Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny musia byť vykonané písomnou formou.
Dané v Skopje 16. júla 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, macedónskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Eleonóra Kročianová v. r.

Za vládu

Macedónskej republiky:
Vanco Kargov v. r.