492/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

492
ZÁKON
zo 4. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 473/2003 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z. a zákona č. 596/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 5 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.
2.
Vypúšťajú sa § 2, 2a, 4, 5 a 6 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3 až 8.
3.
§ 7 znie:
㤠7
(1)
Prevádzkovateľ bitúnka,8a) ktorý zabíja hovädzí dobytok, ošípané a ovce, je povinný zabezpečiť klasifikáciu ich jatočne opracovaných tiel podľa osobitných predpisov.8ab)
(2)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel8b) je ich posúdenie a zaradenie do triedy kvality, ktorá sa získava kombináciou triedy mäsitosti8b) a triedy pretučnenosti.8b)
(3)
Klasifikácii nepodliehajú jatočne opracované telá hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ktoré sú určené pre vlastnú spotrebu, a jatočne opracované telá jahniat s hmotnosťou do 13 kg vrátane.
(4)
Klasifikácia jatočne opracovaných tiel oviec sa nevykonáva v bitúnkoch, kde sa zabíja ročne menej ako 1 000 kusov jatočných oviec.
(5)
Klasifikáciu jatočne opracovaných tiel môžu vykonávať fyzické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „klasifikátor“) vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Podrobnosti o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva fyzickej osobe, ktorá preukáže zdravotnú spôsobilosť, má aspoň stredoškolské vzdelanie v poľnohospodárskom, potravinárskom alebo veterinárnom odbore, má tri roky odbornej praxe a ktorá úspešne absolvovala odbornú prípravu. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je päť rokov.
(7)
Odbornú prípravu vykonáva právnická osoba poverená ministerstvom. Podrobnosti o odbornej príprave a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Regionálna veterinárna a potravinová správa8c) nepovolí zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, ak prevádzkovateľ bitúnka nezabezpečil ich klasifikáciu.
(9)
Klasifikátor vyhotoví o vykonanej klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných protokol o klasifikácii, ktorý sa v jednom vyhotovení zasiela dodávateľovi, Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a bitúnku, na ktorom sa klasifikácia vykonala, a jedno vyhotovenie si ponecháva klasifikátor.
(10)
Úradná kontrola podľa osobitného predpisu8ca) je kontrola vykonanej klasifikácie a kontrola označovania jatočných tiel hovädzieho dobytka vo veku do 12 mesiacov vrátane.
(11)
Úradnú kontrolu vykonanej klasifikácie jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných8ab) vykonáva organizácia poverená ministerstvom prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti a má aspoň 120 hodín praxe v klasifikácii jatočných tiel. Úradnú kontrolu označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu8ca) vykonáva regionálna veterinárna a potravinová správa.8c)
(12)
Organizácia poverená ministerstvom uloží klasifikátorovi alebo prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole klasifikácie jatočne opracovaných tiel. Na ukladanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(13)
Regionálna veterinárna a potravinová správa uloží prevádzkovateľovi bitúnka na mieste opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa.8ca) Na ukladanie opatrení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(14)
Ministerstvo odoberie klasifikátorovi na návrh organizácie poverenej ministerstvom osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak sa preukáže, že klasifikátor
a)
v určenej lehote neodstránil nedostatky zistené kontrolou klasifikácie,
b)
trvalo nezabezpečuje kontrolu opracovania jatočných tiel,
c)
chybne zatriedil do triedy kvality viac ako 20 % z celkového počtu kontrolovaných jatočne opracovaných tiel.
(15)
Náklady spojené s klasifikáciou hradí rovnakým dielom dodávateľ jatočných zvierat a prevádzkovateľ bitúnka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8ab, 8b, 8c a 8ca znejú:
„8ab)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6; Ú. v. ES L 301, 20. 11. 1984) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 344/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11; Ú. v. ES L 41, 14. 2. 1991) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 214, 30. 7. 1992) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1183/2006 (Ú. v. EÚ L 214, 4. 8. 2006) v platnom znení.
Čl. 42 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8b)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6; Ú. v. ES L 301, 20. 11. 1984) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EHS) č. 344/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11; Ú. v. ES L 41, 14. 2. 1991) v platnom znení.
Nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 214, 30. 7. 1992) v platnom znení.
Príloha V k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8c)
§ 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
8ca) Príloha XIa k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.“.
4.
Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 13 a 16c.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14a sa citácia „Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 20) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968 z 27. februára 1968 o zriadení spoločnej organizácie trhu so živými stromami a ostatnými rastlinami, hľuzami, koreňmi, rezanými kvetmi a okrasnými listami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 1) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 4/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004 Z. z.), nariadenie Rady (EHS) č. 2075/1992 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu so surovým tabakom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 13) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 24) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005 z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82 (Ú. v. EÚ, L 314, 30. 11. 2005).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4; Ú. v. ES L 17, 21. 1. 2000) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2848/98 z 22. decembra 1998 stanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92 o prémiovej schéme, pestovateľských kvótach a špecifickej pomoci, ktorá sa udeľuje skupinám pestovateľov v sektore nespracovaného tabaku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24; Ú. v. ES L 358, 31.12.1998) v platnom znení.“.
6.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Právnické osoby vykonávajú činnosti podľa odseku 1 ako skupiny výrobcov,14b) organizácie výrobcov,14c) združenia organizácií výrobcov14d) alebo medziodvetvové organizácie výrobcov.14e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b až 14e znejú:
„14b) Čl. 125e nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14c) Čl. 122 písm. a) bod iii) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14d) Čl. 125c nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
14e) Čl. 123 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.“.
7.
V § 10 sa odsek 15 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
plní oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.16bca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16bca znie:
„16bca) Nariadenie Komisie (ES) č. 273/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 týkajúce sa metód analýzy a hodnotenia kvality mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 88, 29. 3. 2008).“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16a sa citácia „Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) č. 234/1968, nariadenie Rady (ES) č. 104/2000.“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú v. EÚ L 350, 31. 12. 2007).“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16aa sa citácia „§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16ba sa citácia „Čl. 4 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001.“ nahrádza citáciou „Čl. 10 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 (Ú v. EÚ L 350, 31. 12. 2007).“.
11.
V § 10a odsek 2 znie:
„(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu
a)
od 165 eur do 1 659 eur, ak nezabezpečil správne opracovanie jatočného tela,
b)
od 1 659 eur do 3 316 eur, ak nesplnil povinnosť podľa § 7 ods. 1,
c)
od 1 659 eur do 16 596 eur, ak v určenej lehote nevykonal opatrenia podľa § 7 ods. 12.“.
12.
V § 10a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže uložiť klasifikátorovi pokutu od 33 eur do 130 eur, ak nezaslal protokol o klasifikácii podľa § 7 ods. 9.
(4)
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť prevádzkovateľovi bitúnka pokutu do 1 659 eur, ak
a)
porušil povinnosti pri označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného predpisu,8ca)
b)
v určenej lehote nevykonal opatrenia uložené podľa § 7 ods. 13.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 5 až 7.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.