518/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

518
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z. a zákona č. 349/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. g) sa slová „predchádzajúcom roku“ nahrádzajú slovami „predchádzajúcich rokoch“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 7 písm. a) sa vypúšťa slovo „pravidelný“.
4.
V § 8 ods. 3 sa slová „obec, vyšší územný celok alebo zariadenie sociálnych služieb s právnou subjektivitou zriadené obcou alebo vyšším územným celkom“ nahrádzajú slovami „obec alebo vyšší územný celok“.
5.
V § 8 sa vypúšťa odsek 8.
6.
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
úver zo zdrojov uvedených v § 3 písm. a) až h) a j) až l) najdlhšie na 30 rokov pri ročnej úrokovej sadzbe do 6 %
1.
na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 60 000 eur na byt,
2.
na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 700 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb,
3.
na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu,
4.
na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) najmenej 30 eur a najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.“.
7.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „7 000 eur“.
8.
V § 10 ods. 10 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
9.
V § 11 ods. 3 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „uvedený v § 7 písm. a)“.
10.
V § 11 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Obec v sídle okresu môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu originálu dokladu s kópiou dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu.“.
11.
V § 11 odsek 9 znie:
„(9)
Fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.“.
12.
V § 11 odsek 10 sa na konci pripájajú slová ,,pričom o žiadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka.".
13.
V § 11 odsek 11 znie:
„(11)
V rozpočte fondu je možné vyčleniť finančné prostriedky na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) osobitne na výstavbu bytov
a)
realizovaných v súvislosti s prípravou významnej investície alebo
b)
financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu.“.
14.
V § 11 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 17.
15.
V § 12 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
podmienku o dodržaní ustanovení § 5 ods. 1 a § 10 ods. 4 až 6 počas lehoty splatnosti úveru.“.
16.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou
a)
krajský stavebný úrad u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. b), e) a f),
b)
obec v sídle okresu u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a d) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a d).“.
17.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
18.
Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý znie:
㤠18c
(1)
O žiadostiach o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a boli overené do 31. decembra 2008, rozhodne fond podľa ustanovení zákona účinných do 31. decembra 2008.
(2)
Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené do 31. decembra 2008, sa posudzujú podľa ustanovení zákona účinných od 1. januára 2009.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.