528/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

528
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje v oblasti systému riadenia a kontroly1) pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej len „pomoc“) a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva2) (ďalej len „podpora“) a v oblasti ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej len „ochrana finančných záujmov“)
a)
postavenie a právomoc
1.
vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
2.
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
3.
samosprávnych krajov,
b)
práva a povinnosti
1.
prijímateľa,3)
2.
žiadateľa; žiadateľom je na účely tohto zákona osoba, ktorá žiada o poskytnutie pomoci alebo podpory do uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva“) s riadiacim orgánom alebo do rozhodnutia riadiaceho orgánu podľa § 20 ods. 2, alebo do rozhodnutia orgánu podľa osobitného predpisu,4)
3.
partnera; partnerom je na účely tohto zákona osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka; v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika je partnerom prijímateľ okrem vedúceho prijímateľa,5)
4.
inej osoby,
c)
konanie o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona je
a)
projektom súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci alebo podpory, ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť“) a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou,
b)
systémom riadenia a kontroly postupy a činnosti súvisiace s poskytovaním pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu a ktorý zahŕňa systém riadenia, systém finančného riadenia a systém vládneho auditu,6)
c)
systémom riadenia proces koordinácie činnosti riadiacich orgánov pri poskytovaní pomoci,
d)
systémom finančného riadenia súhrn činností, ktorými sú plánovanie, rozpočtovanie, používanie pomoci a podpory, účtovanie, výkazníctvo, vykonanie platby prijímateľovi, sledovanie finančných tokov a overovanie pri realizácii pomoci a podpory,
e)
oprávnenosťou súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci a podpory určenými riadiacim orgánom vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“), v ozname o predkladaní projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „oznam“) alebo v písomnom vyzvaní,
f)
príspevkom prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
g)
platbou finančný prevod časti príspevku,
h)
cieľovou skupinou skupina osôb, v ktorých prospech sa realizuje projekt,
i)
spolupracujúcimi orgánmi auditujúce orgány podľa osobitného predpisu7) okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ktoré vykonávajú úlohy podľa osobitného predpisu8) pod vedením orgánu auditu.
§ 3
Fondy Európskeho spoločenstva
(1)
Na účely tohto zákona sa fondmi Európskeho spoločenstva rozumejú Európsky fond regionálneho rozvoja,9) Európsky sociálny fond,10) Kohézny fond,11) Európsky fond pre rybné hospodárstvo,12) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka13) a Európsky poľnohospodársky záručný fond.14)
(2)
Pri poskytovaní pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu a podpory z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sa postupuje podľa druhej časti tohto zákona.
(3)
Pri poskytovaní podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu sa postupuje podľa tretej časti tohto zákona.
§ 4
Vláda
Vláda
a)
zabezpečuje koordináciu riadenia a kontroly pomoci a podpory tým, že určuje
1.
riadiaci orgán15) okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom,16)
2.
na návrh riadiaceho orgánu sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom17) (ďalej len „sprostredkovateľský orgán“),
3.
platobnú jednotku okrem platobnej agentúry ustanovenej osobitným predpisom,18)
b)
schvaľuje
1.
Národný strategický referenčný rámec (ďalej len „referenčný rámec“) pred zaslaním Európskej komisii19) a jeho zmeny,
2.
Národný strategický plán rozvoja vidieka pred zaslaním Európskej komisii20) a jeho zmeny,
3.
Národný strategický plán pre rybné hospodárstvo pred zaslaním Európskej komisii21) a jeho zmeny,
4.
operačný program22) a program rozvoja vidieka23) pred zaslaním Európskej komisii,
5.
systém riadenia, systém finančného riadenia a systém ochrany finančných záujmov,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti zabezpečenia pomoci a podpory.
§ 5
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
(1)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov koordinuje ochranu finančných záujmov vykonávanú subjektmi verejnej správy25) a spolupracuje s nimi. Na plnenie týchto úloh
a)
usmerňuje činnosti subjektov verejnej správy,
b)
zhromažďuje údaje o nezrovnalostiach26) od subjektov verejnej správy,
c)
plní ďalšie úlohy v oblasti ochrany finančných záujmov.
(3)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.27) Na plnenie týchto úloh
a)
poskytuje súčinnosť pri administratívnom vyšetrovaní,28)
b)
oznamuje nezrovnalosti Európskej komisii podľa osobitných predpisov.29)
DRUHÁ ČASŤ
POMOC Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU, KOHÉZNEHO FONDU A PODPORA Z EURÓPSKEHO FONDU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
Prvý oddiel
Pôsobnosť orgánov
§ 6
Centrálny koordinačný orgán
(1)
Centrálny koordinačný orgán je ústredný orgán štátnej správy určený v referenčnom rámci.
(2)
Centrálny koordinačný orgán v súvislosti s realizáciou referenčného rámca a operačných programov v referenčnom rámci
a)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia,
b)
zabezpečuje tvorbu informačného monitorovacieho systému a plní úlohy súvisiace s prevádzkou informačného monitorovacieho systému,
c)
zabezpečuje publicitu a informovanosť o referenčnom rámci a o operačnom programe,
d)
monitoruje a hodnotí výsledky pri dosahovaní cieľov v referenčnom rámci,
e)
vydáva vzor zmluvy.
§ 7
Riadiaci orgán
(1)
Riadiaci orgán je ústredný orgán štátnej správy určený vládou na realizáciu operačného programu okrem riadiaceho orgánu ustanoveného osobitným predpisom.30)
(2)
Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Riadiaci orgán splnomocní vládou určený sprostredkovateľský orgán vykonávaním úloh.
(4)
Zodpovednosť riadiaceho orgánu za plnenie úloh vykonávaných sprostredkovateľským orgánom nie je ustanovením odseku 3 dotknutá.
(5)
Riadiaci orgán zriadi monitorovací výbor.32) Zloženie monitorovacieho výboru upraví štatút.
(6)
Riadiaci orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre projekt alebo jeho časť, ak zistí nedostatky v postupe prijímateľa a partnera pri realizácii pomoci a podpory.
(7)
Riadiaci orgán je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od prijímateľa, partnera a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 8
Sprostredkovateľský orgán
(1)
Sprostredkovateľský orgán je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie úloh riadiaceho orgánu určených v splnomocnení riadiaceho orgánu.
(2)
Sprostredkovateľský orgán plní úlohy v súlade so splnomocnením. Sprostredkovateľský orgán zodpovedá riadiacemu orgánu za plnenie týchto úloh.
(3)
Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu ustanovené týmto zákonom v rozsahu určenom v splnomocnení.
§ 9
Certifikačný orgán
(1)
Certifikačný orgán je ministerstvo podľa osobitného predpisu.33)
(2)
Certifikačný orgán okrem úloh podľa osobitného predpisu34)
a)
vykonáva certifikáciu a certifikačné overovanie,
b)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému finančného riadenia,
c)
usmerňuje platobnú jednotku v oblasti účtovania realizácie pomoci a podpory a vysporiadania finančných vzťahov,
d)
prijíma prostriedky Európskej únie35) na osobitné účty zriadené v Štátnej pokladnici,
e)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie z príslušného osobitného účtu na príjmový účet platobnej jednotky podľa osobitného predpisu36) a na účet prijímateľa operačného programu spadajúceho do cieľa Európska územná spolupráca,37)
f)
zabezpečuje vrátenie prostriedkov Európskej únie v prospech Európskej komisie,
g)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému finančného riadenia.
(3)
Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť výšku platby pre operačný program, projekt alebo ich časti, ak zistí nedostatky v postupe riadiaceho orgánu, platobnej jednotky alebo prijímateľa pri realizácii pomoci a podpory.
§ 10
Orgán auditu
(1)
Orgán auditu je ministerstvo podľa osobitného predpisu.38)
(2)
Orgán auditu okrem úloh podľa osobitného predpisu39)
a)
koordinuje a usmerňuje spolupracujúce orgány pri vykonávaní úloh podľa osobitného predpisu,8)
b)
vykonáva dohľad40) nad činnosťou spolupracujúcich orgánov; na vykonávanie dohľadu sa vzťahuje osobitný predpis,41)
c)
riadi vypracovanie plánu auditov orgánu auditu a spolupracujúcich orgánov,
d)
plní ďalšie úlohy v oblasti vládneho auditu.
(3)
Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať od riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu ochrany finančných záujmov, prijímateľa, partnera a iných osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 11
Platobná jednotka
(1)
Platobná jednotka je ústredný orgán štátnej správy alebo iná právnická osoba podľa osobitného predpisu.18)
(2)
Platobná jednotka realizuje poskytnutie príspevku prijímateľovi, ak tento zákon neustanovuje inak.
Druhý oddiel
Procesné ustanovenia
§ 12
Všeobecné ustanovenia
(1)
Pomoc a podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní o žiadosti.
(2)
Na poskytnutie pomoci a podpory nie je právny nárok.
(3)
Pomoc a podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.
(4)
Na konanie podľa § 14 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 a 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 13
Výzva
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu na základe vyhlásenej výzvy. Riadiaci orgán vyhlási výzvu zverejnením na svojej internetovej stránke.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom.
(3)
Výzva obsahuje podmienky poskytnutia pomoci a podpory, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a realizácii projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
g)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
oprávnenosť cieľovej skupiny,
i)
podmienky určené v schéme štátnej pomoci alebo schéme de minimis, ak je poskytovanie pomoci alebo podpory poskytnutím štátnej pomoci alebo pomoci de minimis,43)
j)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory.
(4)
Prílohami výzvy sú najmä
a)
formulár žiadosti,
b)
návrh zmluvy,
c)
príručka pre žiadateľa.
(5)
Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť riadiacemu orgánu odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak riadiaci orgán neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí.
(6)
Riadiaci orgán je do uzavretia výzvy oprávnený výzvu meniť okrem podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3 písm. a), b), c), e), g), h) a i).
(7)
Riadiaci orgán výzvu zruší, ak sa zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), e), g), h) a i). Žiadosť podanú do termínu zrušenia výzvy riadiaci orgán vráti žiadateľovi.
(8)
Riadiaci orgán výzvu pozastaví, ak sa v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy zmenia podmienky poskytnutia pomoci a podpory uvedené v odseku 3 písm. d), f) a j). Doba pozastavenia výzvy sa do lehoty na predkladanie žiadostí nepočíta. Žiadosť podanú do termínu pozastavenia výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti riadiaci orgán informuje žiadateľa.
(9)
Riadiaci orgán koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v odseku 3, platných ku dňu uzavretia výzvy.
(10)
Na projekty technickej pomoci,44) veľké projekty45) operačného programu Doprava, projekty operačného programu Doprava a národné projekty operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9.
(11)
Na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 14
Konanie o žiadosti
(1)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu podľa § 13 ods. 5.
(2)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti
a)
zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory určené vo výzve,
b)
preverí súlad dokumentov predložených na základe výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3)
Riadiaci orgán môže zriadiť výberovú komisiu ako svoj poradný orgán v konaní o žiadosti. Zloženie, úlohy a spôsob rokovania výberovej komisie upravia štatút a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje riadiaci orgán.
(4)
Riadiaci orgán rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti.
(5)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje
a)
označenie riadiaceho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
dátum vydania rozhodnutia, odtlačok pečiatky riadiaceho orgánu, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
d)
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania,
e)
výrok o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti; výrok o schválení žiadosti obsahuje najmä výšku schválenej pomoci alebo podpory,
f)
odôvodnenie,
g)
poučenie o tom, že nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o schválení žiadosti,
h)
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(6)
Žiadateľ môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o nechválení žiadosti možno podať len proti posúdeniu splnenia výberových kritérií. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti musí byť odôvodnená a podaná riadiacemu orgánu, ktorý rozhodnutie o neschválení žiadosti vydal, do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti nespĺňa podmienky ustanovené týmto odsekom, riadiaci orgán žiadosť odmietne. Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti je konečné.
(7)
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu. Ak sa toto rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti. Ak nie je splnená podmienka podľa tohto odseku, štatutárny orgán riadiaceho orgánu žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(8)
Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti. Ak bolo toto rozhodnutie vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zmení alebo zruší, a súčasne rozhodne o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa prvej a druhej vety len do uzavretia zmluvy.
(9)
Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti alebo rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 5. Poučenie obsahuje údaj, že rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia je konečné.
(10)
Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia riadiaci orgán aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa.
(11)
Na projekty technickej pomoci a národné projekty operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa nevzťahuje ustanovenie odseku 1.
(12)
Na projekty operačného programu Doprava sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.
(13)
Na veľké projekty operačného programu Doprava sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 10.
(14)
Na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 10, ak tento zákon neustanovuje inak.
(15)
Na projekty operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3, 7 a 8.
§ 15
Zmluva
(1)
Pomoc a podpora sa poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)
Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola žiadosť schválená v konaní podľa § 14.
(3)
Podmienky uvedené v § 14 ods. 2 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
(4)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a riadiaceho orgánu pri realizácii pomoci a podpory.
(5)
Na veľké projekty sa ustanovenia odsekov 2 a 3 nevzťahujú.
Tretí oddiel
Osobitné procesné ustanovenia
§ 16
Národné projekty operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(1)
Konanie o žiadosti na národné projekty sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom. Národným projektom je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci; tieto aktivity a činnosti vykonáva osoba podľa osobitného predpisu47) alebo sa vykonávajú najmä v oblastiach zamestnanosti, bezpečnosti práce, rodinnej politiky a celoživotného vzdelávania. Súčasťou národného projektu môžu byť aktivity a činnosti, ktoré slúžia na overenie predpokladov realizácie národného projektu.
(2)
Písomné vyzvanie obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov riadiaceho orgánu, ktorý vyzvanie vydal,
b)
kontaktné údaje riadiaceho orgánu a spôsob komunikácie s riadiacim orgánom,
c)
lehota na predloženie žiadosti.
(3)
Písomné vyzvanie obsahuje podmienky poskytnutia pomoci, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť partnera, ak sa partner spolupodieľa na príprave projektu a realizácii projektu,
c)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
d)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
e)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
f)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
g)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
h)
oprávnenosť cieľovej skupiny,
i)
podmienky určené v schéme štátnej pomoci alebo schéme de minimis, ak je poskytovanie pomoci poskytnutím štátnej pomoci alebo pomoci de minimis,
j)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
§ 17
Projekty operačného programu Doprava
(1)
Konanie o žiadosti na projekty operačného programu Doprava sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.
(2)
Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je jeho projekt zaradený do zoznamu projektov.
(3)
Zoznam projektov pre operačný program Doprava, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje vláda; o zmene tohto zoznamu po schválení monitorovacím výborom informuje riadiaci orgán vládu.
(4)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(5)
Podmienky uvedené v odseku 4 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§ 18
Veľké projekty operačného programu Doprava
(1)
Konanie o žiadosti na veľké projekty operačného programu Doprava sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.
(2)
Žiadosť môže podať žiadateľ, ak je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov.
(3)
Zoznam veľkých projektov pre operačný program Doprava, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje vláda; o zmene tohto zoznamu po schválení monitorovacím výborom informuje riadiaci orgán vládu.
(4)
Súčasťou žiadosti je žiadosť o potvrdenie pomoci.48)
(5)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi46) a zisťuje splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť aktivít realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre výber projektov, ktoré zahŕňajú
1.
hodnotiace kritériá,
2.
výberové kritériá,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci.
(6)
Po posúdení žiadosti riadiaci orgán predloží žiadosť o potvrdenie pomoci spolu s informáciami podľa osobitného predpisu49) Európskej komisii na rozhodnutie.50)
(7)
Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje žiadateľa o potvrdení pomoci alebo nepotvrdení pomoci.
(8)
Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola pomoc potvrdená.
(9)
Podmienky uvedené v odseku 5 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§ 19
Veľké projekty operačného programu Životné prostredie
(1)
Konanie o žiadosti na veľké projekty operačného programu Životné prostredie sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 môže podať žiadateľ, ak je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie.
(3)
Zoznam veľkých projektov pre operačný program Životné prostredie, ktorý vedie riadiaci orgán, schvaľuje vláda; o zmene tohto zoznamu po schválení monitorovacím výborom informuje riadiaci orgán vládu.
(4)
Pred predložením žiadosti predkladá žiadateľ na schválenie projektový zámer veľkého projektu. Po schválení projektového zámeru je veľký projekt zaradený do zoznamu veľkých projektov.
(5)
Projektový zámer predkladá žiadateľ riadiacemu orgánu pre operačný program Životné prostredie na základe oznamu; na oznam sa vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 2 až 5 primerane.
(6)
Na konanie o projektovom zámere sa vzťahujú ustanovenia § 14 okrem ods. 6 až 10 primerane. Výrok rozhodnutia o schválení projektového zámeru neobsahuje výšku schválenej pomoci.
(7)
Po schválení projektového zámeru a jeho zaradení do zoznamu veľkých projektov žiadateľ predkladá riadiacemu orgánu na posúdenie žiadosť spolu so žiadosťou o potvrdenie pomoci.48)
(8)
Riadiaci orgán v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname a preverí súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi.46)
(9)
Po posúdení žiadosti riadiaci orgán predloží žiadosť o potvrdenie pomoci Európskej komisii na rozhodnutie.50)
(10)
Na základe rozhodnutia Európskej komisie riadiaci orgán informuje žiadateľa o potvrdení alebo nepotvrdení pomoci.
(11)
Riadiaci orgán uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola pomoc potvrdená.
(12)
Podmienky na poskytnutie pomoci určené v ozname a súlad predložených dokumentov s osobitnými predpismi podľa odseku 8 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je riadiaci orgán oprávnený od zmluvy odstúpiť.
§ 20
Technická pomoc
(1)
Konanie o žiadosti na projekty technickej pomoci sa začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu.
(2)
Ak je prijímateľ a riadiaci orgán tá istá osoba, ustanovenia § 15 sa na projekty technickej pomoci nevzťahujú a pomoc alebo podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva štatutárny orgán riadiaceho orgánu.
§ 21
Osobitné ustanovenia pre operačný program Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika
(1)
Riadiaci orgán je pri rozhodovaní o žiadosti viazaný posúdením žiadosti monitorovacím výborom.51) Ak bola žiadosť posúdená v rozpore s § 14 ods. 2, riadiaci orgán vráti žiadosť monitorovaciemu výboru na opätovné posúdenie. Opätovným posúdením žiadosti monitorovacím výborom je riadiaci orgán viazaný.
(2)
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia riadiaceho orgánu o neschválení žiadosti rozhoduje štatutárny orgán riadiaceho orgánu na základe posúdenia monitorovacieho výboru. Ak sa rozhodnutie vydalo v rozpore s výberovými kritériami, štatutárny orgán riadiaceho orgánu na základe posúdenia monitorovacieho výboru rozhodnutie zmení, inak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(3)
Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti a na základe posúdenia monitorovacieho výboru vydať rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia najneskôr do uzavretia zmluvy. Na preskúmanie tohto rozhodnutia sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 2.
§ 22
Osobitné ustanovenia pre operačný program Interact
(1)
Prostriedky z rozpočtov členských krajín Európskej únie vrátane štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na financovanie operačného programu Interact52) sa vedú na osobitnom účte ministerstva financií, z ktorého sú spolu s prostriedkami Európskej únie prevedené certifikačným orgánom na účet prijímateľa.
(2)
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určených na financovanie operačného programu Interact podľa odseku 1 sú príjmom prijímateľa.
(3)
Prostriedky z rozpočtov členských krajín Európskej únie vrátane štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na financovanie operačného programu Interact sa v prípade ich vrátenia vedú na osobitnom účte ministerstva financií; na tento osobitný účet sa odvádza aj odvod za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami z rozpočtov členských krajín Európskej únie okrem Slovenskej republiky určenými na financovanie operačného programu Interact.
(4)
Pomoc z operačného programu Interact sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí pomoci z operačného programu Interact.
(5)
Na poskytovanie pomoci z operačného programu Interact sa nevzťahujú ustanovenia § 4, § 7 ods. 1, 3 a 4, § 8, 11, § 12 ods. 1 a 4, § 13 až 15, § 30, 31 a 33, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Prijímateľovi so sídlom na území Slovenskej republiky sa pomoc z operačného programu Interact poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti vydanom v konaní o žiadosti; na toto konanie sa ustanovenia § 12 ods. 4, § 14 ods. 1, 3, 4, 5 písm. a) až f) a ods. 10 vzťahujú rovnako a ustanovenie § 14 ods. 2 sa vzťahuje primerane.
§ 23
Osobitné ustanovenie pre nástroje finančného inžinierstva
Na poskytovanie pomoci prostredníctvom nástrojov finančného inžinierstva53) sa nevzťahujú ustanovenia § 12 ods. 1 a 4, § 13 až 15, 28 a 30.
Štvrtý oddiel
Spoločné ustanovenia k poskytovaniu pomoci a podpory
§ 24
Finančné vzťahy pri poskytovaní pomoci a podpory
(1)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť podľa osobitného predpisu54) za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve. Ak suma príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,55) tento príspevok alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.
(2)
Ak bol počas realizácie a v piatich rokoch od ukončenia projektu vytvorený príjem,56) prijímateľ je povinný vrátiť príspevok vo výške príjmu z projektu podľa osobitného predpisu57) za podmienok a spôsobom uvedenými v zmluve; pomerná časť príspevku z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie je príjmom štátneho rozpočtu. Ak bol predpokladaný príjem z projektu zohľadnený pri poskytovaní príspevku, prijímateľ je povinný vrátiť príspevok podľa prvej vety, len ak je vytvorený príjem vyšší, ako bol predpokladaný príjem.
(3)
Riadiaci orgán je na účely zabezpečenia pohľadávky z porušenia finančnej disciplíny oprávnený zriadiť záložné právo na majetok prijímateľa podľa § 151a až 151me Občianskeho zákonníka okrem majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky.58) V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa neukladá sankcia podľa osobitného predpisu50) alebo finančná oprava podľa § 25.
(4)
Ak prijímateľ porušil finančnú disciplínu55) a nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu59) riadne a včas, dňom splatnosti sankcie uloženej týmto orgánom podľa osobitného predpisu59) záložné právo podľa odseku 3 bezodplatne prechádza z riadiaceho orgánu do správy príslušného orgánu,59) na účely zabezpečenia vymáhania pohľadávky štátu z tohto rozhodnutia, a to v rozsahu a za podmienok existujúceho záložného práva. Prechod záložného práva oznámi príslušný orgán,59) ktorý záložné právo podľa odseku 3 eviduje. O zániku pohľadávky štátu z právoplatného rozhodnutia je príslušný orgán59) povinný bez zbytočného odkladu informovať riadiaci orgán.
(5)
Zmluvnú pokutu uplatňuje a vymáha riadiaci orgán.
(6)
Riadiaci orgán poskytuje prostredníctvom platobnej jednotky prijímateľovi z výdavkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu60) prostriedky z fondov Európskeho spoločenstva, okrem prostriedkov operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca,61) pričom tieto prostriedky sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.62)
§ 25
Certifikácia a certifikačné overovanie
(1)
Certifikáciou sa potvrdzuje správnosť, zákonnosť a oprávnenosť výdavkov a efektívnosť systému riadenia a kontroly pri realizácii pomoci a podpory.
(2)
Certifikačným overovaním sa overuje oprávnenosť výdavkov a správnosť a zákonnosť postupu riadiaceho orgánu, platobnej jednotky, prijímateľa a partnera pri realizácii pomoci a podpory.
(3)
Na účely certifikačného overovania riadiaci orgán a platobná jednotka
a)
umožnia vykonávanie certifikačného overovania a poskytnú na jeho vykonávanie súčinnosť; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prijímateľa a partnera,
b)
umožnia účasť zástupcu certifikačného orgánu na zasadaní výberovej komisie podľa § 14 v pozícii pozorovateľa; táto povinnosť sa nevzťahuje na platobnú jednotku,
c)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol, vládneho auditu, auditu podľa osobitného predpisu63) alebo informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
§ 26
Ochrana finančných záujmov
(1)
Ochrana finančných záujmov zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí,64) prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.65)
(2)
Riadiaci orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, spolupracujúci orgán a prijímateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a v prípade ich vzniku sú povinní bezodkladne prijať nápravné opatrenia.
(3)
Ak riadiaci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi.
(4)
Ak certifikačný orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti riadiacemu orgánu, platobnej jednotke a prijímateľovi.
(5)
Ak platobná jednotka zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinná vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, riadiacemu orgánu a prijímateľovi.
(6)
Ak orgán auditu alebo spolupracujúci orgán zistí nezrovnalosť z vlastného podnetu alebo iného podnetu, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti riadiacemu orgánu, platobnej jednotke a certifikačnému orgánu.
(7)
Ak prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť riadiacemu orgánu príslušného operačného programu.
(8)
Povinnosť predkladania správy o zistenej nezrovnalosti podľa odsekov 3 až 7 platí pre orgány príslušné pre operačný program, ktorých sa nezrovnalosť týka, a pre prijímateľa, ktorého sa nezrovnalosť týka.
(9)
Správa o zistenej nezrovnalosti obsahuje najmä
a)
kód nezrovnalosti podľa informačného monitorovacieho systému,
b)
popis nezrovnalosti,
c)
označenie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené,
d)
obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti,
e)
dátum zistenia nezrovnalosti,
f)
označenie subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil,
g)
finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania,
h)
popis stavu riešenia nezrovnalosti.
(10)
Ak nastala zmena v údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti, orgány uvedené v odsekoch 3 a 6 a príslušný orgán vydávajúci rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny sú povinné bezodkladne zabezpečiť aktualizáciu správy o zistenej nezrovnalosti.
(11)
Certifikačný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne.
(12)
Certifikačný orgán je povinný predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená nezrovnalosť môže mať bezprostredné následky mimo územia Slovenskej republiky alebo že nezrovnalosť vznikla novým spôsobom.
(13)
Za riešenie nezrovnalostí v rámci príslušného operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán.
§ 27
Finančná oprava
(1)
Finančnú opravu66) môže vykonať riadiaci orgán pred ukončením operačného programu.
(2)
Finančná oprava sa vykoná na ťarchu subjektu, ktorý nezrovnalosť spôsobil.
§ 28
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti alebo vrátením príspevku alebo jeho časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávky z príspevku alebo jeho časti je možné, ak
a)
má riadiaci orgán pohľadávku z príspevku alebo jeho časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má pohľadávku z príspevku alebo jeho časti voči riadiacemu orgánu,
b)
so vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti súhlasí riadiaci orgán po schválení certifikačným orgánom,
c)
príspevok poskytnutý prijímateľovi platobnou jednotkou bol schválený certifikačným orgánom,
d)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov alebo na vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti dal podnet riadiaci orgán; suma schválená v žiadosti o platbu riadiacim orgánom musí byť vyššia ako suma schválená riadiacim orgánom v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov.
(3)
Vzájomne započítať pohľadávky z príspevku alebo jeho časti je možné, ak súčasne sú splnené podmienky uvedené v odseku 2 a ak je prijímateľ povinný vysporiadať
a)
príjem z projektu,
b)
príspevok alebo jeho časť v súlade so zmluvou alebo
c)
nezrovnalosť okrem nezrovnalosti, ktorá je porušením finančnej disciplíny, a o ktorej sa začalo konanie o uložení odvodu, pokuty alebo penále príslušnou správou finančnej kontroly alebo ministerstvom financií podľa osobitného predpisu.67)
(4)
Riadiaci orgán bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z príspevku alebo jeho časti.
(5)
Vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
(6)
Na vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti sa vzťahujú ustanovenia § 358 až 364 Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Ak riadiaci orgán zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť a nevykoná sa vzájomné započítanie pohľadávok z príspevku alebo jeho časti, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet ministerstva financií vedený v Štátnej pokladnici a prostriedky štátneho rozpočtu vráti podľa osobitného predpisu.54) Ak prijímateľ nevráti príspevok alebo jeho časť na základe výzvy podľa prvej vety, riadiaci orgán postupuje podľa osobitného predpisu.68)
(8)
Vysporiadanie neoprávnene vyplatených prostriedkov Európskej únie do všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva vykonáva certifikačný orgán pred ukončením operačného programu prostredníctvom započítania týchto prostriedkov do najbližšej žiadosti o platbu predloženej Európskej komisii alebo platobným príkazom na účet Európskej komisie.
§ 29
Účtovníctvo certifikačného orgánu a platobnej jednotky
(1)
Certifikačný orgán a platobná jednotka účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva69) a súvisia s poskytovaním príspevku prijímateľovi a s vysporiadaním finančných vzťahov, prostredníctvom informačného systému účtovníctva fondov Európskeho spoločenstva.
(2)
Účtovná dokumentácia týkajúca sa operačného programu sa uchováva podľa osobitných predpisov.70)
§ 30
Účtovníctvo prijímateľa a partnera
(1)
Prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou,71) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
a)
v analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
b)
v účtovných knihách72) so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Prijímateľ a partner, ktorí nie sú účtovnou jednotkou,71) vedú evidenciu majetku,73) záväzkov,74) príjmov75) a výdavkov76) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.
(3)
Prijímateľ a partner uchovávajú a ochraňujú účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu podľa osobitných predpisov.70)
(4)
Na účely certifikačného overovania sú prijímateľ a partner povinní na požiadanie predložiť certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ alebo partner vedú účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme.77) Túto povinnosť majú prijímateľ a partner po dobu, po ktorú sú povinní viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 3.
(5)
Ak má prijímateľ alebo partner sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania pomoci podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú.
§ 31
Informačný monitorovací systém
(1)
Informačný monitorovací systém zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu pomoci a podpory a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov.78)
(2)
Riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu, platobná jednotka, spolupracujúci orgán a príslušný orgán vydávajúci rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny evidujú a aktualizujú v informačnom monitorovacom systéme údaje podľa odseku 1. Tieto orgány zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov.
(3)
Prostredníctvom informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačnom systéme Európskej komisie, v informačných monitorovacích systémoch členských štátov Európskej únie a v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskeho spoločenstva.
§ 32
Informačný systém účtovníctva fondov Európskeho spoločenstva
(1)
Certifikačný orgán zabezpečuje vývoj a prevádzku informačného systému účtovníctva fondov Európskeho spoločenstva. Tento informačný systém obsahuje údaje súvisiace s finančným riadením operačného programu.
(2)
Certifikačný orgán a platobná jednotka evidujú a aktualizujú údaje v informačnom systéme účtovníctva fondov Európskeho spoločenstva. Tieto orgány zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov.
§ 33
Zverejňovanie
(1)
Riadiaci orgán zverejňuje na svojej internetovej stránke najneskôr do 15 pracovných dní od rozhodnutia o schválení žiadosti tieto údaje:
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie pomoci,
b)
názov projektu,
c)
výšku schválenej pomoci.
(2)
Na zverejňovanie pri poskytovaní podpory sa vzťahuje osobitný predpis.79)
TRETIA ČASŤ
PODPORA Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA A Z EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO ZÁRUČNÉHO FONDU
§ 34
Orgán finančného riadenia
(1)
Orgánom finančného riadenia na účely tohto zákona je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
(2)
Orgán finančného riadenia
a)
koordinuje systém finančného riadenia,
b)
zabezpečuje prevádzku informačného systému ministerstva pôdohospodárstva v oblasti účtovníctva a finančného riadenia,
c)
prijíma a vedie prostriedky Európskej únie v rozsahu dohodnutom s ministerstvom financií na osobitných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici,
d)
zabezpečuje prevod prostriedkov Európskej únie na účty Pôdohospodárskej platobnej agentúry18) (ďalej len „platobná agentúra“),
e)
pozastavuje poskytovanie podpory, ak zistí nedostatky v postupe platobnej agentúry a prijímateľa pri poskytovaní podpory.
Prvý oddiel
Osobitné ustanovenia pre poskytovanie projektových podpôr
§ 35
Všeobecné ustanovenia
(1)
Podpora sa poskytuje na základe zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní o žiadosti; na účely tejto časti zákona sa žiadosťou rozumie žiadosť na získanie podpory podľa osobitného predpisu.80)
(2)
Na poskytnutie podpory podľa osobitného predpisu80) nie je právny nárok.
(3)
Na konanie podľa § 37 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní42) okrem ustanovení § 24, 25 a 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(4)
Podpora sa poskytuje do výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie.
(5)
Na projekty technickej pomoci sa ustanovenie odseku 1 nevzťahuje.
§ 36
Výzva
(1)
Žiadosť podáva žiadateľ platobnej agentúre na základe vyhlásenej výzvy. Na základe súhlasu riadiaceho orgánu platobná agentúra vyhlási výzvu zverejnením na svojej internetovej stránke.
(2)
Výzva obsahuje formálne náležitosti, ktorými sú
a)
názov orgánu, ktorý výzvu vyhlasuje,
b)
dátum vyhlásenia výzvy,
c)
dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie,
d)
kontaktné údaje orgánu podľa písmena a) a spôsob komunikácie s ním.
(3)
Výzva na predkladanie žiadostí obsahuje podmienky poskytnutia podpory, ktorými sú
a)
oprávnenosť žiadateľa,
b)
oprávnenosť činností realizácie projektu,
c)
oprávnenosť výdavkov realizácie projektu,
d)
oprávnenosť miesta realizácie projektu,
e)
časová oprávnenosť realizácie projektu,
f)
kritériá pre posúdenie projektov,
g)
ďalšie podmienky poskytnutia podpory.
(4)
Prílohou výzvy sú najmä
a)
formulár žiadosti,
b)
príručka pre žiadateľa.
(5)
Žiadateľ je oprávnený podať žiadosť platobnej agentúre odo dňa vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak platobná agentúra na základe súhlasu riadiaceho orgánu neurčí inú lehotu na predkladanie žiadostí vo výzve.
(6)
Platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu je do uzavretia výzvy oprávnená výzvu meniť alebo ju zrušiť. Zmenu alebo zrušenie výzvy platobná agentúra zverejní na svojej internetovej stránke. Žiadosti podané do termínu zrušenia výzvy platobná agentúra vráti žiadateľovi, ak riadiaci orgán nerozhodne inak.
(7)
V prípade zmeny výzvy platobná agentúra upraví dátum uzavretia výzvy alebo skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie. Žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy je žiadateľ oprávnený doplniť alebo zmeniť najneskôr do uzavretia výzvy; o tejto skutočnosti platobná agentúra informuje žiadateľa.
(8)
Platobná agentúra koná o žiadosti podľa podmienok poskytnutia podpory uvedených v odseku 3, platných ku dňu uzavretia výzvy.
(9)
Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 8.
§ 37
Konanie o žiadosti
(1)
Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti platobnej agentúre podľa § 36 ods. 1.
(2)
Platobná agentúra v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia podpory určené vo výzve a preveruje súlad dokumentov predložených na základe výzvy s osobitnými predpismi.46)
(3)
Platobná agentúra môže zriadiť komisiu. Zloženie, úlohy a spôsob rokovania komisie upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje štatutárny orgán platobnej agentúry.
(4)
Platobná agentúra rozhodne o schválení žiadosti alebo o neschválení žiadosti.
(5)
Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti obsahuje
a)
označenie platobnej agentúry, ktorá rozhodnutie vydala,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
c)
dátum vydania rozhodnutia, odtlačok pečiatky platobnej agentúry, podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie,
d)
označenie žiadosti, ktorá bola predmetom konania,
e)
výrok o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti; výrok o schválení žiadosti obsahuje schválenú výšku podpory,
f)
odôvodnenie,
g)
poučenie o tom, že rozhodnutie o schválení žiadosti je konečné,
h)
poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti.
(6)
Žiadateľ môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti možno podať len proti posúdeniu splnenia kritérií pre posúdenie projektov. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti musí byť odôvodnená a podaná platobnej agentúre, ktorá rozhodnutie o neschválení vydala, do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti nespĺňa podmienky ustanovené týmto odsekom, platobná agentúra žiadosť odmietne. Odmietnutie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti je konečné.
(7)
O žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti rozhoduje riadiaci orgán. Ak sa rozhodnutie vydalo v rozpore s kritériami pre posúdenie projektov, riadiaci orgán rozhodnutie zmení, inak žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(8)
Štatutárny orgán platobnej agentúry môže z vlastného podnetu alebo na podnet riadiaceho orgánu, alebo orgánu finančného riadenia preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti alebo rozhodnutie o neschválení žiadosti a vydať rozhodnutie o preskúmaní najneskôr do uzavretia zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti sa môže začať najneskôr do jedného roka odo dňa vydania rozhodnutia vydaného podľa odseku 4.
(9)
Na rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti alebo rozhodnutia o neschválení žiadosti sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 5. Poučenie obsahuje údaj, že rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o žiadosti je konečné.
(10)
Štatutárny orgán platobnej agentúry a riadiaci orgán pri preskúmaní rozhodnutia podľa odsekov 6 až 9 môžu zriadiť komisie. Zloženie, úlohy a spôsob rokovania komisií upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje riadiaci orgán.
(11)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia platobná agentúra aj bez návrhu opraví a informuje o tom žiadateľa.
(12)
Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 11.
§ 38
Zmluva
(1)
Podpora sa poskytuje prijímateľovi na základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
(2)
Platobná agentúra uzavrie so žiadateľom zmluvu, ak bola žiadosť schválená podľa § 37.
(3)
Podmienky uvedené v § 37 ods. 2 musí prijímateľ spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy, inak je platobná agentúra oprávnená od zmluvy odstúpiť.
(4)
Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a platobnej agentúry pri realizácii podpory.
(5)
Prijímateľ je povinný vrátiť podporu alebo jej časť za podmienok a spôsobom uvedeným v zmluve.
(6)
Platobná agentúra a žiadateľ alebo prijímateľ sa môžu pred uzavretím zmluvy podľa odseku 1 alebo počas jej platnosti a účinnosti dohodnúť na znížení schválenej výšky podpory uvedenej v rozhodnutí o schválení žiadosti.
(7)
Na projekty technickej pomoci sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.
Druhý oddiel
Spoločné ustanovenia k poskytovaniu podpory
§ 39
Certifikácia účtov
(1)
Certifikáciou účtov sa rozumie činnosť certifikačného orgánu81) zameraná na preskúmanie postupov a potvrdenie správnosti, úplnosti a oprávnenosti účtovnej závierky platobnej agentúry.
(2)
Riadiaci orgán a platobná agentúra
a)
umožnia výkon certifikácie,
b)
predkladajú certifikačnému orgánu správy o výsledkoch kontrol a operácií, správy z výsledku vnútorného auditu alebo iné údaje potrebné na vypracovanie správy.82)
(3)
Orgán finančného riadenia je oprávnený na účely finančného riadenia oboznamovať sa so skutočnosťami zistenými certifikačným orgánom.
§ 40
Ochrana finančných záujmov
(1)
Ochrana finančných záujmov zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí,64) prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.65)
(2)
Riadiaci orgán, orgán finančného riadenia, platobná agentúra, certifikačný orgán a prijímateľ sú povinní predchádzať vzniku nezrovnalostí a v prípade ich vzniku prijať bezodkladne nápravné opatrenia.
(3)
Ak riadiaci orgán alebo orgán finančného riadenia z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť, je povinný vypracovať a predložiť správu o zistenej nezrovnalosti platobnej agentúre. Ak platobná agentúra z vlastného podnetu alebo iného podnetu zistí nezrovnalosť, je povinná vypracovať správu o zistenej nezrovnalosti.
(4)
Platobná agentúra je povinná predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov súhrnný prehľad správ o zistenej nezrovnalosti štvrťročne. Platobná agentúra zašle prijímateľovi správu o zistenej nezrovnalosti.
(5)
Platobná agentúra je povinná predkladať orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov správu o zistenej nezrovnalosti do piatich pracovných dní od získania informácie o zistenej nezrovnalosti, ak je v správe o zistenej nezrovnalosti potvrdený predpoklad, že zistená nezrovnalosť môže mať bezprostredné následky mimo územia Slovenskej republiky alebo že nezrovnalosť vznikla novým spôsobom.
(6)
Za riešenie nezrovnalostí zodpovedá platobná agentúra.
§ 41
Finančná oprava
(1)
Finančnú opravu83) môže vykonať riadiaci orgán alebo platobná agentúra na základe rozhodnutia o poskytovaní podpory4) alebo na základe zmluvy. Finančnú opravu je možné vykonať pred ukončením programu.84)
(2)
Finančná oprava sa vykoná na ťarchu toho, kto nezrovnalosť spôsobil.
§ 42
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Vysporiadanie finančných vzťahov sa vykonáva vzájomným započítaním pohľadávok z podpory alebo jej časti alebo vrátením podpory alebo jej časti, ak sa nevykoná vzájomné započítanie pohľadávok z podpory alebo jej časti.
(2)
Vzájomne započítať pohľadávky z podpory alebo jej časti je možné, ak
a)
má platobná agentúra pohľadávku z podpory alebo jej časti voči prijímateľovi a zároveň prijímateľ má pohľadávku z podpory alebo jej časti voči platobnej agentúre,
b)
so vzájomným započítaním pohľadávok súhlasí orgán finančného riadenia,
c)
prijímateľ predložil žiadosť o platbu a oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov alebo na vzájomné započítanie pohľadávok z podpory alebo jej časti dala podnet platobná agentúra.
(3)
Platobná agentúra bezodkladne oznámi prijímateľovi vykonanie vzájomného započítania pohľadávok z podpory alebo jej časti.
(4)
Vzájomným započítaním pohľadávok z podpory alebo jej časti zanikajú tieto pohľadávky vo výške, v ktorej sa kryjú.
(5)
Na vzájomné započítanie pohľadávok z podpory alebo jej časti sa vzťahuje § 358 až 364 Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Na započítanie pohľadávky z podpory alebo jej časti sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.85)
(6)
Ak platobná agentúra zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť podporu alebo jej časť, a nedôjde k vzájomnému započítaniu pohľadávok z podpory alebo jej časti, vyzve prijímateľa na vrátenie podpory alebo jej časti. V tomto prípade prijímateľ vráti prostriedky Európskej únie na osobitný účet platobnej agentúry86) a prostriedky štátneho rozpočtu vráti podľa osobitného predpisu.54) Ak prijímateľ nevráti podporu alebo jej časť na základe výzvy, platobná agentúra postupuje podľa osobitného predpisu.87)
§ 43
Účtovníctvo orgánu finančného riadenia a platobnej agentúry
(1)
Orgán finančného riadenia a platobná agentúra účtujú o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva69) a týkajú sa poskytovania podpory prijímateľovi prostredníctvom informačných systémov.88)
(2)
Účtovná dokumentácia týkajúca sa poskytovaných podpôr sa uchováva podľa osobitných predpisov.89)
§ 44
Účtovníctvo prijímateľa
(1)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,71) účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva v členení podľa jednotlivých druhov podpôr
a)
v analytickej evidencii a na analytických účtoch, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
b)
v peňažnom denníku, knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocných knihách, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy v technickej forme.77) Túto povinnosť má prijímateľ po dobu, keď je povinný viesť alebo uchovávať účtovné záznamy.
(3)
Prijímateľ uchováva účtovnú a inú dokumentáciu týkajúcu sa poskytovania podpory podľa osobitných predpisov.70)
(4)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu v rozsahu jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu.72)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 45
Zaujatosť
(1)
Osoba, ktorá sa podieľa na konaní o žiadosti, je z tohto konania vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k žiadateľovi alebo žiadosti možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(2)
Ak sa osoba, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej zaujatosť, oznámi to bezodkladne riadiacemu orgánu.
(3)
Zaujatá osoba sa na konaní podľa odseku 1 ďalej nezúčastňuje.
(4)
Ak sa iná osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce zaujatosť osoby, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, oznámi to riadiacemu orgánu.
(5)
O vylúčení osoby, ktorá sa podieľa na konaní podľa odseku 1, rozhoduje riadiaci orgán aj bez návrhu.
(6)
Na konanie o zaujatosti sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
§ 46
Prechodné ustanovenie
Výzva, oznam a písomné vyzvanie vyhlásené a neuzavreté do 31. decembra 2008 sa považujú za výzvu, oznam a písomné vyzvanie podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní pomoci a podpory do 31. decembra 2008 zostávajú zachované. Konania o poskytnutí pomoci a podpory začaté a neukončené schválením alebo neschválením žiadosti pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
§ 47
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Čl. 58 až 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1989/2006 z 21. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30. 12. 2006).

Čl. 57 až 61 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).

Čl. 9 a 32 až 35 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005) v platnom znení.
2)
§ 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
3)
Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 3 písm. l) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

Čl. 2 písm. h) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
4)
5)
Čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
6)
§ 35a až 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
7)
8)
Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006, čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
9)
Nariadenie (ES) č. 1080/2006.
10)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
11)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1084/2006 z 5. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/1994 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
12)
Nariadenie (ES) č. 1198/2006.
13)
Nariadenie (ES) č. 1290/2005.
Nariadenie (ES) č. 1698/2005.
14)
Nariadenie (ES) č. 1290/2005.
15)
Čl. 59 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
16)
17)
Čl. 59 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 58 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
18)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z.
19)
Čl. 27 a 28 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
20)
Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
21)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
22)
Čl. 2 ods. 1 a čl. 32 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 3 písm. g) a čl. 17 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
23)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
24)
§ 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 1; Ú. v. ES L 312, 23.12. 1995) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1233/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. ES L 279, 23.10. 2007).
25)
§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 199/2007 Z. z.
26)
Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
27)
Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, EURATOM z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).
28)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).

Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3; Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999).

Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 292, 15. 11. 1996).
29)
Čl. 3 až 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15. 12. 2006).

Čl. 27 až 36 nariadenia (ES) č. 1828/2006.

Čl. 54 až 63 nariadenia (ES) č. 498/2007.
30)
31)
Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 59 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
32)
Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
33)
§ 3 písm. f) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 60 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
35)
§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
36)
§ 7 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
37)
Čl. 14 ods. 1 a čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
38)
§ 3 písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
39)
Čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
40)
Čl. 23, prílohy V a XII k nariadeniu (ES) č. 1828/2006.
41)
§ 3 písm. c) druhý bod zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
42)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
44)
Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 46 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
45)
Čl. 39 až 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
46)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
Prílohy č. XXI a XXII k nariadeniu Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
49)
Čl. 40 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
50)
Čl. 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
51)
Čl. 63 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 19 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
52)
Čl. 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
53)
Čl. 44 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
54)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
§ 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
Čl. 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
57)
Nariadenie (ES) č. 1083/2006.
58)
§ 13a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
59)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
60)
§ 8 ods. 3 a § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
61)
Čl. 14 ods. 1 a čl. 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1080/2006.
62)
§ 7 zákona č. 523/2004 Z. z.
63)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 72 nariadenia (ES) č. 1083/2006, nariadenie (ES) č. 2988/1995.
64)
Čl. 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 1198/2006.
65)
Nariadenie (ES) č. 1828/2006.

Nariadenie (ES) č. 1848/2006.

Nariadenie (ES) č. 498/2007.
66)
Čl. 98 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 96 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
67)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
68)
§ 31 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
69)
§ 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
70)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Čl. 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 87 nariadenia (ES) č. 1198/2006.
71)
72)
§ 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
73)
§ 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
§ 2 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
75)
76)
77)
78)
Čl. 60 písm. c) nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Čl. 40 a príloha č. III nariadenia (ES) č. 1828/2006.

Čl. 65 nariadenia (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007).
79)
80)
81)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
82)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 885/2006.
83)
Čl. 33 nariadenia (ES) č. 1290/2005.
84)
Čl. 15 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
85)
§ 6a ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86)
§ 9 zákona č. 543/2007 Z. z.
87)
§ 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.

Zákon č. 543/2007 Z. z.
88)
§ 10 zákona č. 543/2007 Z. z.
89)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).

Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).