538/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

538
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 písm. a) a c) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z. z. o Kancelárskom poriadku pre správcov sa mení takto:
1.
V § 21 ods. 5 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „17 eurocentov“.
2.
V § 25 ods. 2 sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,66 eura“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.