554/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

554
ZÁKON
z 25. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z. a zákona č. 592/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slová „prvé dieťa,“ vkladajú slová „druhé dieťa alebo tretie dieťa,“.
2.
V § 2 ods.1 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „mladšie ako jeden rok“.
3.
V § 2 ods. 2 písm. a) a písm. b) druhom bode sa za slová „prvé dieťa,“ vkladajú slová „druhé dieťa alebo tretie dieťa,“.
4.
V § 3a ods. 1 písm. b) sa za slová „prvého dieťaťa,“ vkladajú slová „druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa,“.
5.
V § 3a ods. 2 sa za slovo „pôrode“ vkladá čiarka a slová „druhom pôrode alebo treťom pôrode“ a za slová „každé dieťa“ sa vkladajú slová „narodené z týchto pôrodov“.
6.
§ 3a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorej rozhodnutím súdu aspoň jedno z detí narodených pred narodením druhého dieťaťa alebo tretieho dieťaťa
a)
má nariadenú ústavnú starostlivosť5) alebo uloženú ochrannú výchovu,5b)
b)
je zverené do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča5c) alebo do pestúnskej starostlivosti,5d)
c)
je osvojené5e) alebo je v starostlivosti budúceho osvojiteľa,5f)
d)
je zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia,5g)
e)
je v osobnej starostlivosti poručníka.5h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b až 5h znejú:
„5b)
§ 33, 102 až 105 Trestného zákona.
5c)
§ 45 zákona č. 36/2005 Z. z.
5d)
§ 48 zákona č. 36/2005 Z. z.
5e)
§ 97 zákona č. 36/2005 Z. z.
5f)
§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
5g)
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
5h)
§ 56 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
7.
V § 4 ods. 1 sa suma „4 560 Sk“ nahrádza sumou „151,37 eura“.
8.
V § 4 ods. 3 sa suma „20 440 Sk“ nahrádza sumou „678,49 eura“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Napríklad § 49 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 121 a 122 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa suma „2 470 Sk“ nahrádza sumou „81,99 eura“.
11.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa suma „3 050 Sk“ nahrádza sumou „101,25 eura“.
12.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa suma „3 240 Sk“ nahrádza sumou „107,55 eura“.
13.
V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
v čase rozhodovania o nároku na príspevok, o nároku na príplatok k príspevku a o nároku na príspevok rodičom sa vypláca prídavok na dieťa obci podľa osobitného predpisu.12)“.
14.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Nárok na príplatok k príspevku na druhé dieťa alebo tretie dieťa podľa § 3a nevzniká, ak sa dieťa narodilo pred 1. januárom 2009.“.
Čl. II
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Výška prídavku a výška príplatku k prídavku
(1)
Prídavok je 21,25 eura mesačne.
(2)
Príplatok k prídavku je 9,96 eura mesačne.
(3)
Sumy podľa odsekov 1 a 2 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.18e) Sumy upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.
(4)
Sumy podľa odseku 3 vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:
„18e)
§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 4 sa suma „20 Sk“ nahrádza sumou „0,66 eura“.
2.
V § 13 ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,93 eura“.
3.
V § 14 ods. 2 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „165,96 eura“.
Čl. IV
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., zákona č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 32 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
orgánu štátnej správy na účely potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie podľa osobitného predpisu.3i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3i znie:“.
„3i)
§ 12 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 písm. a) sa suma „5 390 Sk“ nahrádza sumou „178,92 eura“.
2.
V § 2 písm. b) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.
3.
V § 2 písm. c) sa suma „2 460 Sk“ nahrádza sumou „81,66 eura“.
4.
V § 5 ods. 3 sa slovo „desaťkoruny“ nahrádza slovom „eurocenty“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.