Predpis bol zrušený predpisom 161/2010 Z. z.

559/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 30.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

559
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 24. novembra 2008,
ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
§ 1
Vydáva sa Štatistická klasifikácia odborov vzdelania (ďalej len „klasifikácia“) uvedená v prílohe.
§ 2
Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách.
§ 3
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 571/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania,
2.
vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia produkcie v znení vyhlášky č. 460/2004 Z. z.,
3.
opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 339/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve v znení opatrenia č. 292/2000 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ľudmila Benkovičová v. r.
Príloha k vyhláške č. 559/2008 Z. z.
      Štatistická klasifikácia odborov vzdelania    
 Kód     Názov Charakteristika st. vz.
 1     Prírodné vedy    
 11     Fyzikálno-matematické vedy    
1101 9 00 matematická logika a základy matematiky   6
1102 9 00 algebra a teória čísiel   6
1104 8 00 matematická analýza   5A
1104 9 00 matematická analýza   6
1105 8 00 približné a numerické metódy   5A
1106 8 00 pravdepodobnosť a matematická štatistika   5A
1106 9 00 pravdepodobnosť a matematická štatistika   6
1107 9 00 numerická analýza a vedecko-technické výpočty   6
1108 8 00 teoretická kybernetika a matematická informatika a teória systémov   5A
1110 8 00 matematická informatika   5A
1111 9 00 diskrétna matematika   6
1113 7 00 matematika /Bc/ 5A
1113 7 01 matematika – štatistické metódy a informačné systémy /Bc/ 5A
1113 7 02 matematika – matematické a informačné metódy v ekonómii /Bc/ 5A
1113 7 03 matematika – matematická štatistika a finančná matematika /Bc/ 5A
1113 7 10 matematika – matematika – geografia /Bc/ 5A
1113 7 11 matematika – matematika – fyzika /Bc/ 5A
1113 7 12 matematika – matematika – chémia /Bc/ 5A
1113 7 13 matematika – matematika – biológia /Bc/ 5A
1113 7 14 matematika – matematika – informatika /Bc/ 5A
1113 7 18 matematika – matematika – psychológia   5A
1113 7 19 matematika – matematika – filozofia /Bc/ 5A
1113 7 21 matematika – matematika – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1113 7 31 matematika – matematika – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1113 8 00 matematika   5A
1113 8 03 matematika – matematická štatistika a finančná matematika   5A
1113 8 04 matematika – ekonomická a finančná matematika   5A
1113 8 05 matematika – informatická matematika   5A
1113 8 06 matematika – manažérska matematika   5A
1113 8 07 matematika – matematické štruktúry   5A
1113 8 08 matematika – matematická analýza   5A
1113 8 09 matematika – numerická analýza a vedecko-technické výpočty   5A
1113 8 15 matematika – počítačová grafika a geometria   5A
1114 7 00 aplikovaná matematika /Bc/ 5A
1114 7 03 aplikovaná matematika – ekonomická a finančná matematika /Bc/ 5A
1114 7 04 aplikovaná matematika – matematické a informačné metódy v ekonómii /Bc/ 5A
1114 7 05 aplikovaná matematika – manažérska matematika /Bc/ 5A
1114 7 06 aplikovaná matematika – matematicko-počítačové modelovanie /Bc/ 5A
1114 7 08 aplikovaná matematika – matematika – priemyselné aplikácie /Bc/ 5A
1114 8 00 aplikovaná matematika   5A
1114 8 03 aplikovaná matematika – ekonomická a finančná matematika   5A
1114 8 05 aplikovaná matematika – manažérska matematika   5A
1114 8 06 aplikovaná matematika – matematicko-počítačové modelovanie   5A
1114 8 07 aplikovaná matematika – matematické modelovanie   5A
1114 9 00 aplikovaná matematika   6
1115 8 00 matematické inžinierstvo   5A
1116 9 00 geometria a topológia   6
1117 9 00 teória vyučovania matematiky   6
1118 8 00 ekonomika a finančná matematika   5A
1121 9 00 všeobecná fyzika a matematická fyzika   6
1122 9 00 fyzika kondenzovaných látok a akustika   6
1122 9 02 fyzika kondenzovaných látok a akustika – fyzika materiálov   6
1122 9 03 fyzika kondenzovaných látok a akustika – fyzika kondenzovaných látok   6
1123 9 00 kvantová elektronika a optika   6
1124 9 00 jadrová a subjadrová fyzika   6
1125 8 00 fyzika plazmy   5A
1125 9 00 fyzika plazmy   6
1140 6 00 astronómia /PŠ/ 4A
1140 9 00 astronómia   6
1140 9 02 astronómia – astronómia a astrofyzika   6
1141 9 00 astrofyzika   6
1145 9 00 geofyzika   6
1155 9 00 meteorológia a klimatológia   6
1156 9 00 chemická fyzika (aj pre chemické vedy)   6
1157 9 00 biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke a chemické vedy)   6
1160 7 00 fyzika /Bc/ 5A
1160 7 01 fyzika – astronómia a astrofyzika /Bc/ 5A
1160 7 02 fyzika – fyzikálne a technické merania /Bc/ 5A
1160 7 04 fyzika – experimentálna fyzika /Bc/ 5A
1160 7 05 fyzika – fyzika materiálov /Bc/ 5A
1160 7 06 fyzika – biomedicínska fyzika /Bc/ 5A
1160 7 11 fyzika – počítačové modelovanie v prírodných vedách /Bc/ 5A
1160 7 13 fyzika – fyzika – geografia /Bc/ 5A
1160 7 14 fyzika – fyzika – chémia /Bc/ 5A
1160 7 15 fyzika – fyzika – biológia /Bc/ 5A
1160 7 16 fyzika – environmentálna fyzika /Bc/ 5A
1160 7 17 fyzika – fyzika – filozofia /Bc/ 5A
1160 7 18 fyzika – fyzika – psychológia /Bc/ 5A
1160 7 19 fyzika – fyzika – informatika /Bc/ 5A
1160 7 29 fyzika – fyzika – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1160 7 31 fyzika – fyzika – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1160 8 00 fyzika   5A
1160 8 01 fyzika – astronómia a astrofyzika   5A
1160 8 03 fyzika – teoretická fyzika   5A
1160 8 05 fyzika – fyzika materiálov   5A
1160 8 06 fyzika – biomedicínska fyzika   5A
1160 8 07 fyzika – jadrová a subjadrová fyzika   5A
1160 8 08 fyzika – biofyzika   5A
1160 8 09 fyzika – fyzika kondenzovaných látok   5A
1160 8 10 fyzika – fyzika tuhých látok   5A
1160 8 12 fyzika – biofyzika a chemická fyzika   5A
1160 8 21 fyzika – fyzika plazmy   5A
1160 8 22 fyzika – optika a lasery   5A
1160 8 24 fyzika – geofyzika   5A
1160 8 26 fyzika – meteorológia a klimatológia   5A
1160 9 00 fyzika   6
1161 8 00 fyzika materiálov   5A
1163 8 00 fyzika hraničných odborov   5A
1164 8 00 fyzika pevných látok   5A
1165 9 00 teória vyučovania fyziky   6
1166 8 00 biofyzika a chemická fyzika   5A
1167 8 00 jadrová fyzika   5A
1168 8 00 fyzikálna elektronika a mikroelektronika   5A
1169 8 00 optika a optoelektronika   5A
1170 8 00 fyzikálna elektronika a optika   5A
1180 9 00 teoretická informatika   6
1181 9 00 teória vyučovania informatiky     6
 12     Geologické vedy    
1201 7 00 geológia /Bc/ 5A
1201 7 07 geológia – technická mineralógia – gemológia /Bc/ 5A
1201 8 00 geológia   5A
1201 8 01 geológia – aplikovaná a environmentálna geofyzika   5A
1201 8 02 geológia – environmentálna geológia   5A
1201 8 03 geológia – inžinierska geológia a hydrogeológia   5A
1201 8 04 geológia – základná a ložisková geológia   5A
1201 8 05 geológia – geochémia   5A
1201 8 06 geológia – paleontológia   5A
1201 8 08 geológia – ložisková geológia   5A
1201 8 09 geológia – mineralógia a petrológia   5A
1201 8 11 geológia – všeobecná geológia a tektonika   5A
1201 8 13 geológia – pedológia   5A
1201 9 00 geológia   6
1202 9 00 hydrogeológia   6
1203 9 00 inžinierska geológia   6
1204 9 00 ložisková geológia, ekonomická geológia   6
1205 8 00 geochémia   5A
1205 9 00 geochémia   6
1206 8 00 geológia a geochémia   5A
1207 9 00 mineralógia   6
1208 8 00 užitá geofyzika   5A
1209 8 00 inžinierska geológia a hydrogeológia   5A
1211 8 00 aplikovaná geofyzika   5A
1211 9 00 aplikovaná geofyzika   6
1214 9 00 ložisková geológia   6
1220 9 00 paleontológia   6
1220 9 02 paleontológia – všeobecná geológia   6
1225 9 00 petrológia   6
1226 9 00 tektonika   6
1228 8 00 ložisková geológia a aplikovaná geofyzika     5A
 13     Geografické vedy    
1301 9 00 fyzická geografia a geoekológia   6
1302 9 00 humánna geografia   6
1303 9 00 regionálna geografia   6
1303 9 02 regionálna geografia – regionálna geografia a regionálny rozvoj   6
1304 8 00 kartografia (aj technické vedy)   5A
1305 9 00 kartografia a geoinformatika   6
1306 9 00 historická geografia   6
1307 9 00 politická geografia   6
1309 9 00 demografia   6
1313 7 00 geografia a kartografia /Bc/ 5A
1313 7 06 geografia a kartografia – geografické informačné systémy /Bc/ 5A
1313 8 00 geografia a kartografia   5A
1313 8 01 geografia a kartografia – humánna geografia   5A
1313 8 02 geografia a kartografia – fyzická geografia a geoekológia   5A
1313 8 03 geografia a kartografia – kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme   5A
1313 8 04 geografia a kartografia – regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny   5A
1313 8 05 geografia a kartografia – demogeografia a demografia   5A
1313 8 06 geografia a kartografia – geografické informačné systémy   5A
1314 7 00 geografia a verejná správa /Bc/ 5A
1316 7 00 geografia /Bc/ 5A
1316 7 02 geografia – geografia v regionálnom rozvoji /Bc/ 5A
1316 7 03 geografia – geografia a kartografia /Bc/ 5A
1316 7 09 geografia – štruktúra krajiny a jej transformácia /Bc/ 5A
1316 7 10 geografia – geografia–štruktúra krajiny a jej transformácia /Bc/ 5A
1316 7 11 geografia – geografia a krajinná ekológia /Bc/ 5A
1316 7 12 geografia – geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia /Bc/ 5A
1316 7 14 geografia – geografia v administratíve /Bc/ 5A
1316 7 16 geografia – sociálna geografia /Bc/ 5A
1316 7 19 geografia – geografia – informatika /Bc/ 5A
1316 7 21 geografia – geografia a filozofia /Bc/ 5A
1316 7 23 geografia – geografia – psychológia /Bc/ 5A
1316 7 29 geografia – geografia – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1316 7 31 geografia – geografia – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1316 8 00 geografia   5A
1316 8 02 geografia – geografia v regionálnom rozvoji   5A
1316 8 04 geografia – geoekológia a krajinné plánovanie   5A
1316 8 05 geografia – fyzická geografia a geoekológia   5A
1316 8 06 geografia – geografická kartografia, geoinformatika a DPZ   5A
1316 8 07 geografia – humánna geografia a demografia   5A
1316 8 08 geografia – regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia   5A
1316 8 15 geografia – humánna geografia v administratíve   5A
1321 7 00 geografické informačné systémy     /Bc/ 5A
 14     Chemické vedy    
1401 8 00 anorganická chémia   5A
1401 9 00 anorganická chémia   6
1401 9 02 anorganická chémia – materiálová chémia   6
1402 8 00 organická chémia   5A
1402 9 00 organická chémia   6
1402 9 02 organická chémia – bioorganická chémia   6
1402 9 03 organická chémia – environmentálna chémia   6
1403 8 00 analytická chémia   5A
1403 9 00 analytická chémia   6
1403 9 01 analytická chémia – aplikovaná analytická chémia   6
1404 8 00 fyzikálna chémia   5A
1404 9 00 fyzikálna chémia   6
1405 9 00 makromolekulová chémia   6
1407 8 00 jadrová chémia   5A
1407 9 00 jadrová chémia   6
1410 8 00 biochémia   5A
1410 9 00 biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne
a poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1410 9 02 biochémia – veterinárna biochémia   6
1411 8 00 biochémia a biotechnológia   5A
1415 8 00 chémia a biochémia   5A
1420 7 00 chémia /Bc/ 5A
1420 7 03 chémia – biochémia /Bc/ 5A
1420 7 07 chémia – environmentálna chémia /Bc/ 5A
1420 7 09 chémia – chémia životného prostredia /Bc/ 5A
1420 7 10 chémia – chémia a medicínska chémia /Bc/ 5A
1420 7 15 chémia – chémia a aplikovaná chémia /Bc/ 5A
1420 7 17 chémia – chémia – geografia /Bc/ 5A
1420 7 19 chémia – chémia – informatika /Bc/ 5A
1420 7 25 chémia – radiačná a chemická ochrana /Bc/ 5A
1420 7 27 chémia – chémia – filozofia /Bc/ 5A
1420 7 28 chémia – chémia – psychológia /Bc/ 5A
1420 7 29 chémia – chémia – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1420 7 31 chémia – chémia – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1420 8 00 chémia   5A
1420 8 01 chémia – analytická chémia   5A
1420 8 02 chémia – anorganická chémia   5A
1420 8 03 chémia – biochémia   5A
1420 8 04 chémia – fyzikálna chémia   5A
1420 8 05 chémia – jadrová chémia a rádioekológia   5A
1420 8 06 chémia – organická chémia   5A
1420 8 07 chémia – environmentálna chémia   5A
1420 8 08 chémia – biotechnológie   5A
1420 8 11 chémia – technická chémia   5A
1420 8 12 chémia – materiálová chémia   5A
1420 8 13 chémia – fyzikálna a chemická analýza odpadových materiálov   5A
1420 8 14 chémia – teoretická a počítačová chémia   5A
1420 8 21 chémia – aplikovaná chémia a biotechnológie   5A
1420 8 23 chémia – bioorganická chémia     5A
 15     Biologické vedy    
1501 8 00 všeobecná biológia (aj lekárske vedy)   5A
1501 9 00 všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1502 9 00 molekulárna biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1503 9 00 genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1503 9 02 genetika – genotoxikológia   6
1505 8 00 fyziológia rastlín   5A
1505 9 00 fyziológia rastlín   6
1506 9 00 zoológia   6
1506 9 02 zoológia – aplikovaná biológia   6
1507 8 00 botanika   5A
1507 9 00 botanika   6
1508 9 00 hydrobiológia   6
1509 9 00 entomológia   6
1510 8 00 mikrobiológia   5A
1510 9 00 mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1511 9 00 virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1512 9 00 parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1513 9 00 mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1514 9 00 onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1515 9 00 imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1516 8 00 antropológia   5A
1516 9 00 antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,
poľnohospodársko-lesnícke vedy)
  6
1517 9 00 fyziológia živočíchov (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1518 8 00 genetické manipulácie   5A
1521 8 00 ekológia   5A
1521 9 00 ekológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy)   6
1522 8 00 aplikovaná ekológia   5A
1523 8 00 ekológia lesa   5A
1524 8 00 všeobecná ekológia   5A
1525 9 00 pedológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1526 9 00 etológia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
1530 8 00 špeciálna biológia a ekológia   5A
1532 8 00 molekulárna biológia a genetika   5A
1536 7 00 biológia /Bc/ 5A
1536 7 13 biológia – systematická biológia a ekológia /Bc/ 5A
1536 7 18 biológia – aplikovaná biológia /Bc/ 5A
1536 7 29 biológia – biológia – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
1536 7 31 biológia – biológia – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
1536 7 33 biológia – biológia – chémia /Bc/ 5A
1536 7 35 biológia – biológia – geografia /Bc/ 5A
1536 7 37 biológia – biológia – informatika /Bc/ 5A
1536 7 41 biológia – biológia – filozofia /Bc/ 5A
1536 7 42 biológia – biológia – psychológia /Bc/ 5A
1536 8 00 biológia   5A
1536 8 01 biológia – antropológia   5A
1536 8 02 biológia – botanika   5A
1536 8 03 biológia – cytológia   5A
1536 8 04 biológia – ekológia   5A
1536 8 05 biológia – fyziológia rastlín   5A
1536 8 06 biológia – mikrobiológia   5A
1536 8 07 biológia – molekulárna biológia   5A
1536 8 08 biológia – virológia   5A
1536 8 09 biológia – zoológia   5A
1536 8 10 biológia – živočíšna fyziológia a etológia   5A
1536 8 11 biológia – biotechnológia   5A
1536 8 12 biológia – genetika   5A
1536 8 14 biológia – bunková a molekulová biológia a genetika   5A
1536 8 15 biológia – zoológia a fyziológia živočíchov   5A
1536 8 16 biológia – botanika a fyziológia rastlín   5A
1536 8 18 biológia – aplikovaná biológia   5A
1536 8 19 biológia – fyziológia živočíchov a etológia   5A
1536 8 21 biológia – genotoxikológia   5A
1536 8 25 biológia – ochrana diverzity biologických systémov   5A
1536 8 26 biológia – aplikovaná a environmentálna geofyzika   5A
1536 8 28 biológia – fyziológia živočíchov   5A
1538 7 00 aplikovaná biológia /Bc/ 5A
1538 8 00 aplikovaná biológia   5A
1545 9 00 molekulárna cytológia   6
1545 9 02 molekulárna cytológia – bunková biológia     6
 16     Ochrana životného prostredia    
1601 7 00 environmentalistika /Bc/ 5A
1601 8 00 environmentalistika   5A
1601 8 01 environmentalistika – ekosozológia a fyziotaktika   5A
1601 8 02 environmentalistika – environmentálna geochémia   5A
1601 8 03 environmentalistika – environmentálne plánovanie a manažment   5A
1601 8 04 environmentalistika – pedológia   5A
1603 7 00 hodnotenie kvality životného prostredia /Bc/ 5A
1604 7 00 environmentálna výchova /Bc/ 5A
1605 7 00 environmentálna ekológia /Bc/ 5A
1605 7 01 environmentálna ekológia – environmentálna výchova /Bc/ 5A
1605 7 04 environmentálna ekológia – ekochémia /Bc/ 5A
1605 7 05 environmentálna ekológia – muzeológia /Bc/ 5A
1605 7 06 environmentálna ekológia – environmentálna chémia /Bc/ 5A
1605 8 00 environmentálna ekológia   5A
1605 8 01 environmentálna ekológia – environmentálna výchova   5A
1605 8 02 environmentálna ekológia – ekomuzeológia   5A
1605 8 03 environmentálna ekológia – krajinná ekológia   5A
1605 8 04 environmentálna ekológia – ekochémia   5A
1605 8 06 environmentálna ekológia – environmentálna chémia   5A
1612 7 00 environmentálne inžinierstvo /Bc/ 5A
1612 7 02 environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov /Bc/ 5A
1612 7 04 environmentálne inžinierstvo – environmentálne inžinierstvo stavieb /Bc/ 5A
1612 7 05 environmentálne inžinierstvo – inžinierstvo životného prostredia /Bc/ 5A
1612 7 09 environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia /Bc/ 5A
1612 8 00 environmentálne inžinierstvo   5A
1612 8 02 environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov   5A
1612 8 03 environmentálne inžinierstvo – environmentálna analýza   5A
1612 8 06 environmentálne inžinierstvo – environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo   5A
1612 8 07 environmentálne inžinierstvo – stavby s environmentálnym určením   5A
1612 8 09 environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia   5A
1612 9 00 environmentálne inžinierstvo   6
1612 9 02 environmentálne inžinierstvo – spracovanie a recyklácia odpadov   6
1612 9 04 environmentálne inžinierstvo – environmentálne inžinierstvo stavieb   6
1612 9 09 environmentálne inžinierstvo – technika ochrany životného prostredia   6
1615 7 00 environmentálny manažment /Bc/ 5A
1615 7 02 environmentálny manažment – manažment prírodných zdrojov /Bc/ 5A
1615 7 03 environmentálny manažment – manažment životného prostredia /Bc/ 5A
1615 7 05 environmentálny manažment – environmentálny manažment múzejných zariadení /Bc/ 5A
1615 7 06 environmentálny manažment – environmentálny manažment výchovných zariadení /Bc/ 5A
1615 7 09 environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo /Bc/ 5A
1615 7 11 environmentálny manažment – riadenie životného prostredia /Bc/ 5A
1615 8 00 environmentálny manažment   5A
1615 8 02 environmentálny manažment – manažment prírodných zdrojov   5A
1615 8 05 environmentálny manažment – environmentálny manažment múzejných zariadení   5A
1615 8 06 environmentálny manažment – environmentálny manažment výchovných zariadení   5A
1615 8 07 environmentálny manažment – environmentálne plánovanie a manažment   5A
1615 8 09 environmentálny manažment – environmentálne manažérstvo   5A
1615 9 00 environmentálny manažment   6
1615 9 01 environmentálny manažment – environmentálna politika v organizáciách   6
1620 8 00 technológia životného prostredia   5A
1622 7 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií /Bc/ 5A
1622 7 02 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia /Bc/ 5A
1622 7 03 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity /Bc/ 5A
1622 8 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií   5A
1622 8 02 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia   5A
1622 8 03 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity   5A
1622 9 00 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií   6
1622 9 01 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – environmentálna ekológia   6
1622 9 03 všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií – ekológia a ochrana biodiverzity   6
1624 7 00 synekológia /Bc/ 5A
1624 7 02 synekológia – systémová ekológia /Bc/ 5A
1624 8 00 synekológia   5A
1624 8 02 synekológia – systémová ekológia   5A
1626 7 00 ochrana a využívanie krajiny /Bc/ 5A
1626 7 04 ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika /Bc/ 5A
1626 7 05 ochrana a využívanie krajiny – ekológia a využívanie krajiny /Bc/ 5A
1626 7 06 ochrana a využívanie krajiny – starostlivosť o krajinu /Bc/ 5A
1626 7 09 ochrana a využívanie krajiny – stráž prírody /Bc/ 5A
1626 7 10 ochrana a využívanie krajiny – životné prostredie a regionálny rozvoj /Bc/ 5A
1626 7 11 ochrana a využívanie krajiny – životné prostredie /Bc/ 5A
1626 8 00 ochrana a využívanie krajiny   5A
1626 8 03 ochrana a využívanie krajiny – ochrana a využívanie prírody a krajiny   5A
1626 8 04 ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika   5A
1626 8 07 ochrana a využívanie krajiny – environmentálna geochémia   5A
1626 9 00 ochrana a využívanie krajiny   6
1626 9 02 ochrana a využívanie krajiny – ochrana prírody a biodiverzity   6
1626 9 04 ochrana a využívanie krajiny – environmentalistika     6
 2     Technické vedy a náuky    
 21     Baníctvo a banícka geológia    
2101 8 00 dobývanie ložísk úžitkových nerastov   5A
2102 9 00 banské meračstvo a geodézia   6
2104 9 00 dobývanie ložísk nerastov a geotechnika   6
2105 8 00 riadenie procesov získavania a spracovania surovín   5A
2105 9 00 riadenie procesov získavania a spracovania surovín   6
2106 8 00 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie   5A
2106 9 00 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie   6
2107 8 00 dobývanie ložísk, využívanie a ochrana zemských zdrojov   5A
2108 8 00 vŕtanie, ťažba a uskladnenie uhlia   5A
2110 8 00 hlbinné dobývanie ložísk nerastov   5A
2111 8 00 lomové dobývanie ložísk nerastov   5A
2114 8 00 meračstvo, geodézia a kartografia   5A
2116 8 00 získavanie a spracovania surovín, informatizácia procesov   5A
2118 7 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov /Bc/ 5A
2118 7 03 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín /Bc/ 5A
2118 7 04 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo zemských zdrojov /Bc/ 5A
2118 7 05 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie alternatívnych zdrojov energie /Bc/ 5A
2118 7 06 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – informatizácia procesov získavania a spracovania surovín /Bc/ 5A
2118 7 08 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie dopravy surovín /Bc/ 5A
2118 7 11 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – geoturizmus /Bc/ 5A
2118 7 14 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – hospodárenie s vodou v komunálnej sfére /Bc/ 5A
2118 7 15 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie procesov /Bc/ 5A
2118 8 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov   5A
2118 8 04 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – manažérstvo zemských zdrojov   5A
2118 8 05 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie alternatívnych zdrojov energie   5A
2118 8 06 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – informatizácia procesov získavania a spracovania surovín   5A
2118 8 08 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie dopravy surovín   5A
2118 8 11 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – geoturizmus   5A
2118 9 00 získavanie a spracovanie zemských zdrojov   6
2118 9 01 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – ekonomika zemských zdrojov   6
2118 9 02 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – využívanie a ochrana zemských zdrojov   6
2118 9 16 získavanie a spracovanie zemských zdrojov – riadenie procesov získavania a spracovania surovín   6
2120 8 00 technika a technológia ložiskových geologických prác   5A
2121 7 00 banská geológia a geologický prieskum /Bc/ 5A
2121 7 03 banská geológia a geologický prieskum – geológia a regionálny rozvoj /Bc/ 5A
2121 7 05 banská geológia a geologický prieskum – geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov /Bc/ 5A
2121 7 08 banská geológia a geologický prieskum – technológie v naftárenskom
a plynárenskom priemysle
/Bc/ 5A
2121 8 00 banská geológia a geologický prieskum   5A
2121 8 02 banská geológia a geologický prieskum – geologické inžinierstvo   5A
2121 8 05 banská geológia a geologický prieskum – geotechnológie prieskumu nerastných surovín pevnín a oceánov   5A
2121 8 08 banská geológia a geologický prieskum – technológie v naftárenskom
a plynárenskom priemysle
  5A
2121 9 00 banská geológia a geologický prieskum   6
2123 8 00 úprava nerastných surovín   5A
2124 8 00 ekonomika a riadenie baníctva   5A
2130 8 00 automatizované systémy riadenia v baníctve   5A
2131 8 00 geoinformatika   5A
2132 8 00 mineralurgia a environmentálne technológie   5A
2132 9 00 mineralurgia a environmentálne technológie   6
2133 7 00 mineralurgia /Bc/ 5A
2133 7 03 mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie /Bc/ 5A
2133 8 00 mineralurgia   5A
2133 8 03 mineralurgia – mineralurgia a environmentálne technológie   5A
2134 7 00 spracovanie a recyklácia odpadov /Bc/ 5A
2140 8 00 baníctvo a banícka geológia   5A
2141 6 00 geológia a baníctvo   3A*)
2141 6 01 geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia   3A*)
2141 6 02 geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia   3A*)
2141 6 03 geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia   3A*)
2141 6 04 geológia a baníctvo – prieskum ložísk   3A*)
2141 6 05 geológia a baníctvo – dobývanie ložísk   3A*)
2141 6 06 geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo   3A*)
2141 6 07 geológia a baníctvo – vŕtanie   3A*)
2141 6 08 geológia a baníctvo – úpravníctvo   3A*)
2147 6 00 kamenárstvo   3A*)
2147 6 01 kamenárstvo – výroba drveného a ťaženého kameniva   3A*)
2147 6 02 kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba   3A*)
2147 6 03 kamenárstvo – manažment a marketing v kameňopriemysle   3A*)
2150 7 00 údržba a diagnostika strojov /Bc/ 5A
2153 4 00 baníctvo   3A
2153 7 00 baníctvo /Bc/ 5A
2153 7 03 baníctvo – baníctvo a geotechnika /Bc/ 5A
2153 7 07 baníctvo – záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika /Bc/ 5A
2153 8 00 baníctvo   5A
2153 8 02 baníctvo – ťažba nerastných surovín   5A
2153 8 05 baníctvo – technológie baníctva a tunelárstva   5A
2153 9 00 baníctvo   6
2153 9 01 baníctvo – ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie   6
2156 7 00 geopropagácia krajiny   5B
2157 6 00 geológia, geotechnika a environmentalistika   3A*)
2160 8 00 geoprieskum   5A
2164 8 00 geologické inžinierstvo   5A
2166 8 00 využitie a ochrana zemných zdrojov   5A
2176 2 00 mechanik banských prevádzok   3C
2181 8 00 inžiniersky manažment   5A
2183 8 00 technologický manažment   5A
2187 7 00 krajinná geopropagácia /Bc/ 5A
2191 8 00 riadenia výrobných procesov   5A
2195 8 00 podzemné staviteľstvo a geotechnika   5A
2197 2 00 banský priemysel /ŠP/ 3C
2197 2 01 banský priemysel – banské práce /ŠP/ 3C
2197 2 02 banský priemysel – hlbinné dobývanie /ŠP/ 3C
2198 8 00 meračstvo a inžinierska geodézia     5A
 22     Hutníctvo    
2201 9 00 hutníctvo kovov   6
2202 9 00 chemická metalurgia   6
2203 9 00 fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)   6
2210 8 00 hutníctvo železa a ocele   5A
2212 8 00 hutníctvo neželezných kovov   5A
2214 8 00 náuka o kovoch a tvárnenie kovov   5A
2215 8 00 energetické inžinierstvo   5A
2215 8 01 energetické inžinierstvo – doprava a využitie plynu   5A
2215 8 02 energetické inžinierstvo – tepelná energetika   5A
2217 8 00 ekonomika a manažment v priemysle   5A
2220 8 00 automatizované systémy riadenia v hutníctve   5A
2226 8 00 materiálové inžinierstvo   5A
2226 8 01 materiálové inžinierstvo – hutnícke tvárnenie kovov   5A
2226 8 02 materiálové inžinierstvo – materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov   5A
2234 6 00 zlievačstvo   3A*)
2234 6 01 zlievačstvo – prevádzka zlievarní   3A*)
2234 6 02 zlievačstvo – netradičné spôsoby zlievačskej výroby   3A*)
2234 6 03 zlievačstvo – riadenie priemyselných podnikov   3A*)
2234 8 00 zlievačstvo   5A
2235 6 00 hutníctvo   3A*)
2235 6 01 hutníctvo – výroba kovov   3A*)
2235 6 02 hutníctvo – tvárnenie kovov   3A*)
2235 6 03 hutníctvo – kovové a nekovové materiály   3A*)
2235 6 04 hutníctvo – ekológia v hutníctve   3A*)
2235 6 05 hutníctvo – riadenie priemyselných podnikov   3A*)
2235 6 06 hutníctvo – tepelná energetika   3A*)
2235 6 07 hutníctvo – výskyt a spracúvanie druhotných surovín   3A*)
2235 6 08 hutníctvo – keramické materiály   3A*)
2235 6 09 hutníctvo – výroba neželezných kovov   3A*)
2235 7 00 hutníctvo /Bc/ 5A
2235 8 00 hutníctvo   5A
2235 8 01 hutníctvo – hutníctvo železa a ocele   5A
2235 8 02 hutníctvo – zlievarenstvo   5A
2235 8 03 hutníctvo – hutníctvo neželezných kovov   5A
2236 8 00 tvárnenie kovov   5A
2237 8 00 technológia hutníckej keramiky   5A
2238 8 00 priemyselná keramika   5A
2238 8 01 priemyselná keramika – technická keramika a sklo   5A
2238 8 02 priemyselná keramika – žiaruvzdorná keramika   5A
2239 8 00 technológia keramických materiálov   5A
2241 6 00 polytechnika   3A*)
2241 7 00 polytechnika   5B
2262 4 00 hutník operátor   3A*)
2262 4 01 hutník operátor – pre metalurgiu   3A*)
2262 4 02 hutník operátor – pre tvárnenie kovov   3A*)
2294 2 00 hutnícka výroba /ŠP/ 3C
2294 2 01 hutnícka výroba – neželezné kovy /ŠP/ 3C
2294 2 02 hutnícka výroba – valcovne   /ŠP/ 3C
 23     Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I    
2301 9 00 časti a mechanizmy strojov   6
2302 7 00 dopravné stroje a zariadenia /Bc/ 5A
2302 7 06 dopravné stroje a zariadenia – dopravná a manipulačná technika /Bc/ 5A
2302 7 15 dopravné stroje a zariadenia – prevádzka dopravných a manipulačných strojov /Bc/ 5A
2302 8 00 dopravné stroje a zariadenia   5A
2302 8 05 dopravné stroje a zariadenia – environmentálne stroje a zariadenia   5A
2302 8 08 dopravné stroje a zariadenia – prevádzka dopravných strojov a zariadení   5A
2302 8 09 dopravné stroje a zariadenia – stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo   5A
2302 8 10 dopravné stroje a zariadenia – stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo   5A
2302 8 11 dopravné stroje a zariadenia – dopravná technika a logistika   5A
2302 8 13 dopravné stroje a zariadenia – konštrukcia strojov a zariadení   5A
2302 9 00 dopravné stroje a zariadenia (aj pre poľnohospodársko-lesnícke vedy)   6
2302 9 01 dopravné stroje a zariadenia – motorové vozidlá a lode   6
2302 9 02 dopravné stroje a zariadenia – stavebné a poľnohospodárske stroje (mobilné)   6
2302 9 03 dopravné stroje a zariadenia – dopravné a manipulačné zariadenia   6
2302 9 04 dopravné stroje a zariadenia – koľajové vozidlá   6
2302 9 07 dopravné stroje a zariadenia – dopravná technika   6
2303 9 00 výrobné stroje a zariadenia   6
2304 7 00 energetické stroje a zariadenia /Bc/ 5A
2304 7 05 energetické stroje a zariadenia – technika prostredia /Bc/ 5A
2304 8 00 energetické stroje a zariadenia   5A
2304 8 04 energetické stroje a zariadenia – spaľovacie motory, letecké motory   5A
2304 8 05 energetické stroje a zariadenia – technika prostredia   5A
2304 9 00 energetické stroje a zariadenia   6
2304 9 01 energetické stroje a zariadenia – hydraulické stroje a zariadenia   6
2304 9 02 energetické stroje a zariadenia – tepelná energetika (aj pre hutníctvo a stavebníctvo)   6
2304 9 03 energetické stroje a zariadenia – spaľovacie motory   6
2305 7 00 výrobné technológie /Bc/ 5A
2305 7 02 výrobné technológie – počítačová podpora výrobných technológií /Bc/ 5A
2305 7 03 výrobné technológie – manažment výroby /Bc/ 5A
2305 7 04 výrobné technológie – integrované manažérske systémy vo výrobe /Bc/ 5A
2305 7 05 výrobné technológie – výrobné technológie spotrebného priemyslu /Bc/ 5A
2305 7 06 výrobné technológie – konfekčné výrobné technológie /Bc/ 5A
2305 7 22 výrobné technológie – automobilová výroba /Bc/ 5A
2305 7 24 výrobné technológie – počítačová podpora strojárskej výroby /Bc/ 5A
2305 7 26 výrobné technológie – strojárska výroba a manažérstvo kvality /Bc/ 5A
2305 8 00 výrobné technológie   5A
2305 8 02 výrobné technológie – počítačová podpora výrobných technológií   5A
2305 8 08 výrobné technológie – automatizované výrobné systémy   5A
2305 8 11 výrobné technológie – inžinierstvo povrchov   5A
2305 8 12 výrobné technológie – zváranie a spájanie materiálov   5A
2305 8 13 výrobné technológie – tvárnenie   5A
2305 8 14 výrobné technológie – priemyselné a umelecké zlievarenstvo   5A
2305 8 15 výrobné technológie – počítačová podpora návrhu a výroby   5A
2305 8 16 výrobné technológie – prášková metalurgia   5A
2305 8 17 výrobné technológie – obrábanie a montáž   5A
2305 8 18 výrobné technológie – inžinierske koordinácie a inšpekcie vo zváraní   5A
2305 8 19 výrobné technológie – strojárske technológie a materiály   5A
2305 8 20 výrobné technológie – strojárske technológie   5A
2305 8 21 výrobné technológie – spracovanie plastov   5A
2305 8 22 výrobné technológie – automobilová výroba   5A
2305 8 24 výrobné technológie – počítačová podpora strojárskej výroby   5A
2305 8 27 výrobné technológie – riadenie výroby   5A
2306 7 00 priemyselné technológie /Bc/ 5A
2307 7 00 strojárske technológie a materiály /Bc/ 5A
2307 8 00 strojárske technológie a materiály   5A
2307 9 00 strojárske technológie a materiály   6
2307 9 01 strojárske technológie a materiály – obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava   6
2307 9 02 strojárske technológie a materiály – zváranie, zlievanie a prášková metalurgia   6
2307 9 03 strojárske technológie a materiály – príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov   6
2307 9 04 strojárske technológie a materiály – automatizované riadenie výrobných
a technologických procesov
  6
2307 9 05 strojárske technológie a materiály – výrobné technológie   6
2307 9 06 strojárske technológie a materiály – počítačová podpora výrobných technológií   6
2307 9 07 strojárske technológie a materiály – automatizované výrobné systémy   6
2308 8 00 technika pracovného prostredia   5A
2310 7 00 strojárska technológia /Bc/ 5A
2310 8 00 strojárska technológia   5A
2310 8 01 strojárska technológia – obrábanie a výrobná technika   5A
2310 8 02 strojárska technológia – strojárska výroba   5A
2310 8 03 strojárska technológia – výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi   5A
2311 7 00 technológie strojárskej výroby /Bc/ 5A
2311 8 00 technológie strojárskej výroby   5A
2312 7 00 technické materiály /Bc/ 5A
2313 7 00 technologické zariadenia a systémy /Bc/ 5A
2313 8 00 technologické zariadenia a systémy   5A
2314 8 00 tepelné a energetické zariadenia   5A
2315 8 00 tepelné a jadrové stroje a zariadenia   5A
2316 8 00 hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia   5A
2317 7 00 všeobecné strojárstvo /Bc/ 5A
2317 8 00 všeobecné strojárstvo   5A
2318 7 00 automatizácia a informatika v strojárstve /Bc/ 5A
2319 7 00 výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi /Bc/ 5A
2319 8 00 výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi   5A
2320 8 00 stroje a zariadenia pre strojársku výrobu   5A
2321 8 00 stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel a spotrebný priemysel   5A
2321 9 00 stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel   6
2322 8 00 stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo   5A
2323 7 00 keramické materiály /Bc/ 5A
2324 9 00 stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil)   6
2325 7 00 výrobné inžinierstvo /Bc/ 5A
2325 8 00 výrobné inžinierstvo   5A
2325 8 01 výrobné inžinierstvo – strojárska technológia   5A
2325 8 02 výrobné inžinierstvo – technologické zariadenia a systémy   5A
2325 9 00 výrobné inžinierstvo   6
2326 8 00 potravinárske stroje   5A
2327 8 00 mechanika strojov a zariadení   5A
2328 8 00 stavba lesných a drevárskych strojov a zariadení   5A
2329 7 00 výrobná technika /Bc/ 5A
2329 7 02 výrobná technika – výrobná technika v spracovateľskom priemysle /Bc/ 5A
2329 7 03 výrobná technika – technika pre obnoviteľné zdroje energie /Bc/ 5A
2329 7 04 výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy /Bc/ 5A
2329 7 05 výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia /Bc/ 5A
2329 7 06 výrobná technika – prevádzka výrobnej techniky /Bc/ 5A
2329 7 09 výrobná technika – technika pre potravinársku výrobu /Bc/ 5A
2329 8 00 výrobná technika   5A
2329 8 02 výrobná technika – výrobná technika v spracovateľskom priemysle   5A
2329 8 04 výrobná technika – výrobné zariadenia a systémy   5A
2329 8 05 výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia   5A
2329 8 07 výrobná technika – robotická technika   5A
2329 9 00 výrobná technika   6
2329 9 05 výrobná technika – výrobné stroje a zariadenia   6
2330 8 00 prístrojová, regulačná a automatizačná technika   5A
2331 8 00 strojárska metalurgia   5A
2332 8 00 zlievačská technológia   5A
2333 8 00 manažment strojárskych podnikov   5A
2334 8 00 teoretická technológia a nástroje   5A
2335 8 00 dopravná a manipulačná technika   5A
2335 8 01 dopravná a manipulačná technika – koľajové vozidlá a traťové stroje   5A
2335 8 02 dopravná a manipulačná technika – spaľovacie motory, letecké motory   5A
2335 8 03 dopravná a manipulačná technika – dopravné a manipulačné zariadenia   5A
2335 8 04 dopravná a manipulačná technika – konštrukcia strojov a zariadení   5A
2335 8 05 dopravná a manipulačná technika – prevádzka a údržba dráhových vozidiel   5A
2335 8 06 dopravná a manipulačná technika – hydraulické pneumatické stroje a zariadenia   5A
2337 8 00 prístrojová, informačná a automatizačná technika   5A
2338 8 00 ekonomika a riadenie strojárskej výroby   5A
2339 7 00 manažment strojárskej výroby /Bc/ 5A
2340 8 00 automatizácia a riadenia v strojárstve   5A
2342 7 00 materiálové inžinierstvo /Bc/ 5A
2342 7 01 materiálové inžinierstvo – textilná technológia a návrhárstvo /Bc/ 5A
2342 8 00 materiálové inžinierstvo   5A
2343 8 00 robotechnológia   5A
2344 8 00 automatizácia a robototechnológia   5A
2345 9 00 bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce   6
2346 7 00 manažment výroby a služieb /Bc/ 5A
2350 7 00 technológia kovovýroby a plastovýroby /Bc/ 5A
2352 8 00 bezpečnosť technických systémov   5A
2352 9 00 bezpečnosť technických systémov   6
2352 9 01 bezpečnosť technických systémov – bezpečnosť technických systémov
a bezpečnosť práce
  6
2353 7 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá /Bc/ 5A
2353 7 02 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily, lode a spaľovacie motory /Bc/ 5A
2353 7 04 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – prevádzka lietadiel /Bc/ 5A
2353 7 05 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – vozidlá a motory /Bc/ 5A
2353 7 07 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily a spaľovacie motory /Bc/ 5A
2353 8 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá   5A
2353 8 02 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – automobily, lode a spaľovacie motory   5A
2353 8 03 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – koľajové vozidlá   5A
2353 9 00 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá   6
2353 9 03 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – koľajové vozidlá   6
2353 9 04 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá – prevádzka lietadiel   6
2354 7 00 procesná technika /Bc/ 5A
2354 7 04 procesná technika – procesné strojníctvo /Bc/ 5A
2354 8 00 procesná technika   5A
2354 8 02 procesná technika – chemické a potravinárske stroje a zariadenia   5A
2355 7 00 údržba strojov a zariadení /Bc/ 5A
2355 7 04 údržba strojov a zariadení – prevádzka a údržba strojov /Bc/ 5A
2355 7 06 údržba strojov a zariadení – servis a opravy automobilov /Bc/ 5A
2355 8 00 údržba strojov a zariadení   5A
2355 8 02 údržba strojov a zariadení – údržba dopravných prostriedkov   5A
2356 7 00 výrobné postupy a nástroje /Bc/ 5A
2357 7 00 prevádzka výrobných strojov /Bc/ 5A
2358 7 00 technologická príprava výroby /Bc/ 5A
2359 8 00 strojárska aplikovaná informatika   5A
2360 7 00 strojárska technológia a manažment /Bc/ 5A
2361 7 00 technika ochrany životného prostredia /Bc/ 5A
2361 8 00 technika ochrany životného prostredia   5A
2362 8 00 environmentálna a výrobná technika   5A
2363 7 00 priemyselná ekológia /Bc/ 5A
2365 7 00 technika prostredia /Bc/ 5A
2365 8 00 technika prostredia   5A
2366 7 00 inžinierstvo životného prostredia /Bc/ 5A
2366 8 00 inžinierstvo životného prostredia   5A
2367 7 00 prevádzkový manažment /Bc/ 5A
2368 7 00 kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov /Bc/ 5A
2368 8 00 kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov   5A
2369 7 00 zakladanie a prevádzka malých podnikov /Bc/ 5A
2370 7 00 bezpečnosť, kvalita a environmentalistika /Bc/ 5A
2371 7 00 priemyselný manažment /Bc/ 5A
2372 8 00 manažment priemyselných podnikov   5A
2373 7 00 zabezpečovacia technika /Bc/ 5A
2373 7 01 zabezpečovacia technika – bezpečnosť technologických systémov a procesov /Bc/ 5A
2373 8 00 zabezpečovacia technika   5A
2373 8 01 zabezpečovacia technika – bezpečnosť technologických systémov a procesov   5A
2373 9 00 zabezpečovacia technika   6
2374 7 00 metrológia, skúšobníctvo a kontrola akosti /Bc/ 5A
2375 8 00 inžinierska mechanika   5A
2376 7 00 aplikovaná informatika a informačné systémy /Bc/ 5A
2377 7 00 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle /Bc/ 5A
2377 8 00 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle   5A
2378 7 00 informatika v strojárstve /Bc/ 5A
2379 7 00 prevádzka automatizovaných zariadení /Bc/ 5A
2380 7 00 prevádzka a údržba strojov /Bc/ 5A
2381 6 00 strojárstvo   3A*)
2381 6 01 strojárstvo – stavba strojov   3A*)
2381 6 02 strojárstvo – technický manažment   3A*)
2381 6 03 strojárstvo – diagnostika a servis   3A*)
2381 6 04 strojárstvo – dopravné zariadenia   3A*)
2381 6 05 strojárstvo – technika prostredia   3A*)
2381 6 06 strojárstvo – konštrukcia a oprava lodí   3A*)
2381 6 07 strojárstvo – príprava a riadenie výroby   3A*)
2381 6 11 strojárstvo – zlievačská výroba   3A*)
2381 6 13 strojárstvo – grafické systémy   3A*)
2381 6 15 strojárstvo – obnoviteľné zdroje energie   3A*)
2381 7 00 strojárstvo aj /Bc/ 5B, 5A
2381 7 01 strojárstvo – hydraulické systémy   5B
2381 7 02 strojárstvo – príprava a riadenie výroby   5B
2381 7 08 strojárstvo – grafické systémy CAD, CAM   5B
2381 7 09 strojárstvo – automatizácia v strojárstve   5B
2381 7 21 strojárstvo – špeciálna strojárska technika /Bc/ 5A
2381 7 22 strojárstvo – všeobecné strojárstvo /Bc/ 5A
2381 7 23 strojárstvo – strojárske technológie /Bc/ 5A
2381 8 00 strojárstvo   5A
2381 8 21 strojárstvo – špeciálna strojárska technika   5A
2381 8 23 strojárstvo – strojárske technológie   5A
2381 8 24 strojárstvo – automatizované výrobné systémy   5A
2381 8 25 strojárstvo – strojné inžinierstvo   5A
2382 7 00 strojárska výroba /Bc/ 5A
2383 7 00 strojárska výroba a manažment /Bc/ 5A
2384 6 00 strojárska konštrukcia   3A*)
2386 7 00 kvalita produkcie /Bc/ 5A
2386 7 04 kvalita produkcie – integrované systémy riadenia /Bc/ 5A
2386 7 05 kvalita produkcie – manažérstvo kvality produkcie /Bc/ 5A
2386 7 06 kvalita produkcie – prevádzková bezpečnosť techniky /Bc/ 5A
2386 8 00 kvalita produkcie   5A
2386 8 02 kvalita produkcie – spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov   5A
2386 8 03 kvalita produkcie – informačná a automatizačná technika v kvalite produkcie   5A
2386 8 04 kvalita produkcie – integrované systémy riadenia   5A
2386 8 05 kvalita produkcie – manažérstvo kvality produkcie   5A
2386 8 07 kvalita produkcie – inžinierstvo kvality produkcie   5A
2386 8 08 kvalita produkcie – manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch   5A
2386 9 00 kvalita produkcie   6
2386 9 07 kvalita produkcie – inžinierstvo kvality produkcie   6
2387 6 00 mechatronika   3A*)
2387 7 00 mechatronika /Bc/ 5A
2387 7 03 mechatronika – informatické a riadiace systémy v mechatronike /Bc/ 5A
2387 7 08 mechatronika – mechatronika cestných motorových vozidiel /Bc/ 5A
2387 7 09 mechatronika – automobilová mechatronika /Bc/ 5A
2387 7 11 mechatronika – mechatronika technologických zariadení a systémov /Bc/ 5A
2387 8 00 mechatronika   5A
2387 8 02 mechatronika – riadenie mechatronických systémov   5A
2387 8 04 mechatronika – prístrojové a automatizačné inžinierstvo   5A
2387 8 06 mechatronika – prístrojová, automatizačná a regulačná technika   5A
2387 9 00 mechatronika   6
2388 6 00 základy strojárstva a elektrotechniky   3A*)
2389 8 00 sociálne vedy a bezpečnosť pri práci   5A
2390 8 00 energetické stroje   5A
2392 8 00 mechanika materiálov   5A
2393 7 00 inžinierstvo kvality produkcie /Bc/ 5A
2393 8 00 inžinierstvo kvality produkcie   5A
2394 7 00 priemyselné inžinierstvo a manažment /Bc/ 5A
2394 8 00 priemyselné inžinierstvo a manažment   5A
2394 9 00 priemyselné inžinierstvo a manažment   6
2396 7 00 prevádzka energetických zariadení /Bc/ 5A
2397 7 00 inžinierstvo riadenia priemyslu /Bc/ 5A
2397 8 00 inžinierstvo riadenia priemyslu   5A
2397 8 01 inžinierstvo riadenia priemyslu – integrovaný manažment v hutníctve   5A
2397 8 03 inžinierstvo riadenia priemyslu – manažérstvo rizika   5A
2397 8 04 inžinierstvo riadenia priemyslu – riadenie alternatívnej energetiky   5A
2397 8 05 inžinierstvo riadenia priemyslu – technicko-výrobný manažment   5A
2398 1 00 základy techniky   2A
2398 4 00 základy techniky   3A
2398 6 00 základy techniky   3A
2399 6 00 technik v strojárstve   3A
2399 6 01 technik v strojárstve – stavba strojov   3A*)
2399 6 02 technik v strojárstve – technický manažment   3A*)
2399 6 04 technik v strojárstve – dopravné zariadenia   3A*)
2399 6 05 technik v strojárstve – technika prostredia     3A*)
 24     Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II    
2401 2 00 zlievač   3C
2411 4 00 mechanik nastavovač   3A*)
2411 4 01 mechanik nastavovač – obrábacie stroje a linky   3A*)
2411 4 02 mechanik nastavovač – stavebné stroje   3A*)
2411 4 03 mechanik nastavovač – linky na výrobu stavebných látok   3A*)
2412 4 00 mechanik číslicovo riadených strojov   3A*)
2413 4 00 mechanik strojov a zariadení   3A*)
2414 4 00 strojárstvo   3A
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení   3A
2414 4 02 strojárstvo – obrábanie materiálov   3A
2414 4 03 strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov   3A
2414 4 04 strojárstvo – podnikanie a služby   3A
2414 4 06 strojárstvo – dizajn   3A
2415 4 00 plynárenstvo   3A
2417 4 00 prevádzka strojov a zariadení   3A
2418 4 00 mechanik požiarnej techniky   3A*)
2419 4 00 operátor ekologických zariadení   3A*)
2423 2 00 nástrojár   3C
2423 2 01 nástrojár – lovecké a športové zbrane   3C
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   3A*)
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách   3C
2432 2 00 puškár   3C
2433 2 00 obrábač kovov   3C
2433 2 01 obrábač kovov – univerzálne obrábanie   3C
2433 2 02 obrábač kovov – sústruženie   3C
2433 2 03 obrábač kovov – frézovanie   3C
2433 2 04 obrábač kovov – brúsenie   3C
2433 2 05 obrábač kovov – sústruženie a frézovanie   3C
2433 2 06 obrábač kovov – sústruženie a brúsenie   3C
2433 2 07 obrábač kovov – frézovanie a brúsenie   3C
2435 2 00 klampiar   3C
2435 2 01 klampiar – strojárska výroba   3C
2435 2 02 klampiar – stavebná výroba   3C
2436 2 00 modelár   3C
2439 2 00 lakovník   3C
2463 2 00 hodinár   3C
2464 2 00 strojný mechanik   3C
2464 2 01 strojný mechanik – stroje a zariadenia   3C
2464 2 02 strojný mechanik – oceľové konštrukcie   3C
2464 2 03 strojný mechanik – výroba a montáž potrubia   3C
2464 2 04 strojný mechanik – výroba a montáž kotlov   3C
2464 2 05 strojný mechanik – okuliarová výroba   3C
2464 2 06 strojný mechanik – traťové montáže   3C
2464 2 07 strojný mechanik – zváranie   3C
2465 2 00 strojník   3C
2465 2 01 strojník – vrtné súpravy   3C
2465 2 02 strojník – hutnícka druhovýroba kovov   3C
2465 2 03 strojník – energetické zariadenia   3C
2465 2 04 strojník – výroba stavebných látok   3C
2465 2 05 strojník – duté sklo   3C
2465 2 06 strojník – ploché sklo   3C
2465 2 07 strojník – výroba krmív a úprava plodín   3C
2465 2 08 strojník – drevárske polovýrobky   3C
2465 2 09 strojník – konštrukčné dosky   3C
2465 2 10 strojník – stavebné stroje   3C
2465 2 11 strojník – vodohospodárske zariadenia   3C
2465 2 12 strojník – traťové stroje   3C
2465 2 14 strojník – výroba papiera   3C
2465 2 15 strojník – spracúvanie papiera   3C
2465 2 16 strojník – banské úpravne   3C
2466 2 00 mechanik opravár   3C
2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia   3C
2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia   3C
2466 2 03 mechanik opravár – požiarna technika   3C
2466 2 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia   3C
2466 2 05 mechanik opravár – poľnohospodárska technika rastlinnej výroby   3C
2466 2 06 mechanik opravár – poľnohospodárska technika živočíšnej výroby   3C
2466 2 07 mechanik opravár – cukrovary a škrobárne   3C
2466 2 08 mechanik opravár – renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo   3C
2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá   3C
2466 2 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá   3C
2466 2 11 mechanik opravár – lietadlá   3C
2466 2 12 mechanik opravár – banské stroje a zariadenia   3C
2466 2 13 mechanik opravár – hutnícke zariadenia   3C
2466 2 14 mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve   3C
2466 2 15 mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera   3C
2468 2 00 nastavovač textilných strojov   3C
2468 2 01 nastavovač textilných strojov – tkáčovne   3C
2468 2 02 nastavovač textilných strojov – pradiarne   3C
2468 2 03 nastavovač textilných strojov – pletiarne   3C
2477 0 00 obrábanie kovov   2C
2478 0 00 strojárska výroba   2C
2478 2 00 strojárska výroba /ŠP/ 3C
2478 2 01 strojárska výroba – sústruženie kovov /ŠP/ 3C
2478 2 02 strojárska výroba – obrábanie kovov /ŠP/ 3C
2478 2 03 strojárska výroba – stavba oceľových konštrukcií /ŠP/ 3C
2478 2 04 strojárska výroba – ručné spracúvanie kovov /ŠP/ 3C
2478 2 05 strojárska výroba – kováčske práce /ŠP/ 3C
2478 2 06 strojárska výroba – strojové formovanie /ŠP/ 3C
2485 2 00 rytec kovov   3C
2485 2 01 rytec kovov – tlačiace a raziace valce   3C
2485 2 02 rytec kovov – nástroje a znaky   3C
2487 2 00 autoopravár   3C
2487 2 01 autoopravár – mechanik   3C
2487 2 02 autoopravár – elektrikár   3C
2487 2 03 autoopravár – karosár   3C
2487 2 04 autoopravár – lakovník   3C
2488 2 00 mechanik špecialista automobilovej výroby   3C
2499 2 00 mechanik v strojárstve   3C
2499 2 08 mechanik v strojárstve – opravár strojov a zariadení   3C
2499 2 09 mechanik v strojárstve – opravár cestných motorových vozidiel   3C
2499 4 00 mechanik v strojárstve   3A
2499 4 01 mechanik v strojárstve – obrábacie stroje a linky   3A
2499 4 02 mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia   3A
2499 4 03 mechanik v strojárstve – plynárenstvo   3A
2499 4 04 mechanik v strojárstve – číslicovo riadené stroje     3A
 25     Informatika a výpočtová technika    
2503 8 00 kognitívna veda   5A
2503 9 00 kognitívna veda   6
2508 7 00 informatika /Bc/ 5A
2508 7 02 informatika – informačné technológie pre prácu so zdravotne a sociálne znevýhodnenými /Bc/ 5A
2508 8 00 informatika   5A
2508 9 00 informatika   6
2511 7 00 aplikovaná informatika /Bc/ 5A
2511 7 02 aplikovaná informatika – priemyselná informatika /Bc/ 5A
2511 7 04 aplikovaná informatika – počítačové modelovanie /Bc/ 5A
2511 8 00 aplikovaná informatika   5A
2511 9 00 aplikovaná informatika   6
2521 9 00 počítačové prostriedky a systémy   6
2523 7 00 počítačové inžinierstvo /Bc/ 5A
2523 7 02 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete /Bc/ 5A
2523 7 03 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy, siete a služby /Bc/ 5A
2523 8 00 počítačové inžinierstvo   5A
2523 8 02 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete   5A
2523 9 00 počítačové inžinierstvo   6
2523 9 02 počítačové inžinierstvo – počítačové systémy a siete   6
2531 9 00 programové a informačné systémy   6
2533 8 00 informačné systémy   5A
2535 8 00 softvérové inžinierstvo   5A
2535 9 00 softvérové inžinierstvo   6
2535 9 02 softvérové inžinierstvo – programové systémy   6
2541 8 00 umelá inteligencia   5A
2541 9 00 umelá inteligencia     6
 26     Elektrotechnika    
2601 8 00 elektrotechnológia   5A
2602 9 00 teoretická elektrotechnika   6
2605 8 00 technológie elektroniky   5A
2607 8 00 rádioelektronika   5A
2610 8 00 elektronika a vákuová technika   5A
2611 8 00 mikroelektronika   5A
2613 7 00 elektronika /Bc/ 5A
2613 7 07 elektronika – elektronické komunikácie v letectve /Bc/ 5A
2613 7 08 elektronika – avionické systémy /Bc/ 5A
2613 7 09 elektronika – letecká a priemyselná magnetometria a senzorika /Bc/ 5A
2613 7 11 elektronika – elektronické systémy /Bc/ 5A
2613 7 12 elektronika – senzorika /Bc/ 5A
2613 7 13 elektronika – automobilová elektronika /Bc/ 5A
2613 8 00 elektronika   5A
2613 8 01 elektronika – rádioelektronika   5A
2613 8 02 elektronika – mikroelektronika   5A
2613 8 05 elektronika – infoelektronika   5A
2613 8 06 elektronika – technológie výroby v elektronike   5A
2613 8 07 elektronika – elektronické komunikácie v letectve   5A
2613 8 08 elektronika – avionické systémy   5A
2613 8 10 elektronika – letecká, bezpečnostná a priemyselná sezorika   5A
2613 8 11 elektronika – elektronické systémy   5A
2613 8 12 elektronika – senzorika   5A
2613 9 00 elektronika   6
2613 9 01 elektronika – rádioelektronika   6
2613 9 02 elektronika – mikroelektronika   6
2613 9 03 elektronika – optoelektronika   6
2613 9 04 elektronika – vákuová elektronika a technika   6
2613 9 05 elektronika – infoelektronika   6
2613 9 18 elektronika – letecké a priemyselné elektronické systémy   6
2614 7 00 technická kybernetika a umelá inteligencia /Bc/ 5A
2614 8 00 technická kybernetika a umelá inteligencia   5A
2615 8 00 technická kybernetika   5A
2617 8 00 výpočtová technika   5A
2618 8 00 optoelektronika   5A
2620 8 00 elektronické počítače   5A
2621 7 00 automatizácia /Bc/ 5A
2621 7 10 automatizácia – bezpečné riadenie procesov /Bc/ 5A
2621 7 13 automatizácia – automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín /Bc/ 5A
2621 7 18 automatizácia – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii
a v potravinárstve
/Bc/ 5A
2621 7 19 automatizácia – aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle /Bc/ 5A
2621 8 00 automatizácia   5A
2621 8 05 automatizácia – riadenie procesov získavania a spracovania surovín   5A
2621 8 07 automatizácia – robotika   5A
2621 8 08 automatizácia – bezpečné riadenie procesov v doprave   5A
2621 8 09 automatizácia – bezpečné riadenie procesov v priemysle   5A
2621 8 15 automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov   5A
2621 8 16 automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov   5A
2621 8 17 automatizácia – automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve   5A
2621 8 21 automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov   5A
2621 9 00 automatizácia   6
2621 9 02 automatizácia – automatizácia a riadenie   6
2621 9 03 automatizácia – riadenie procesov   6
2621 9 15 automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov   6
2621 9 16 automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov   6
2621 9 21 automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov   6
2624 8 00 informatizácia manažmentu   5A
2625 7 00 riadiaca technika a automatizácia /Bc/ 5A
2625 8 00 riadiaca technika a automatizácia   5A
2626 7 00 telekomunikačná technika /Bc/ 5A
2626 8 00 telekomunikačná technika   5A
2627 7 00 telekomunikácie /Bc/ 5A
2627 7 04 telekomunikácie – multimediálne technológie /Bc/ 5A
2627 8 00 telekomunikácie   5A
2627 8 02 telekomunikácie – multimediálne telekomunikácie   5A
2627 8 03 telekomunikácie – telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo   5A
2627 8 07 telekomunikácie – telekomunikačný manažment   5A
2627 9 00 telekomunikácie   6
2628 8 00 informačné a zabezpečovacie systémy   5A
2629 8 00 špeciálne elektrotechnické systémy   5A
2629 8 01 špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy mobilných protilietadlových raketových komplexov   5A
2629 8 03 špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy viackanálových protilietadlových raketových komplexov   5A
2629 8 04 špeciálne elektrotechnické systémy – rádiolokačná technika   5A
2629 8 05 špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádiotechnického prieskumu   5A
2629 8 06 špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádioelektronického boja   5A
2629 8 08 špeciálne elektrotechnické systémy – systémy technického zabezpečenia protivzdušnej obrany, mobilné a viackanálové   5A
2629 8 09 špeciálne elektrotechnické systémy – rádioelektronika (civilná)   5A
2630 8 00 elektronika a telekomunikačná technika   5A
2630 8 01 elektronika a telekomunikačná technika – vojenské komunikačné a informačné technológie   5A
2630 8 02 elektronika a telekomunikačná technika – vojenská spojovacia technika   5A
2630 8 03 elektronika a telekomunikačná technika – špeciálne rádiové systémy   5A
2630 8 04 elektronika a telekomunikačná technika – komunikačné a informačné technológie   5A
2632 7 00 silnoprúdová elektrotechnika /Bc/ 5A
2632 8 00 silnoprúdová elektrotechnika   5A
2632 9 00 silnoprúdová elektrotechnika   6
2632 9 01 silnoprúdová elektrotechnika – elektrické pohony   6
2632 9 02 silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje   6
2632 9 03 silnoprúdová elektrotechnika – výkonová elektronika   6
2632 9 04 silnoprúdová elektrotechnika – elektrická trakcia   6
2632 9 06 silnoprúdová elektrotechnika – elektrotechnické systémy   6
2633 7 00 energetické a silnoprúdové inžinierstvo /Bc/ 5A
2633 8 00 energetické a silnoprúdové inžinierstvo   5A
2634 7 00 elektroenergetika /Bc/ 5A
2634 8 00 elektroenergetika   5A
2634 9 00 elektroenergetika   6
2634 9 01 elektroenergetika – technika vysokých napätí   6
2634 9 02 elektroenergetika – výroba a rozvod elektrickej energie   6
2634 9 03 elektroenergetika – elektrotepelná technika   6
2634 9 04 elektroenergetika – svetelná technika   6
2635 9 00 elektrotechnológie a materiály   6
2636 7 00 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo /Bc/ 5A
2636 8 00 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo   5A
2636 8 01 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrická trakcia   5A
2636 8 02 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektroenergetika   5A
2636 8 03 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrické pohony   5A
2636 8 04 elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – výkonová elektronika   5A
2637 8 00 ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky   5A
2638 7 00 elektrické pohony /Bc/ 5A
2638 8 00 elektrické pohony   5A
2640 8 00 automatizované systémy riadenia v elekrotechnike a ich projektovanie   5A
2641 7 00 elektromateriálové inžinierstvo /Bc/ 5A
2641 8 00 elektromateriálové inžinierstvo   5A
2642 8 00 materiálové inžinierstvo   5A
2643 7 00 výpočtová technika a informatika /Bc/ 5A
2643 8 00 výpočtová technika a informatika   5A
2645 7 00 priemyselné inžinierstvo /Bc/ 5A
2645 7 03 priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu /Bc/ 5A
2645 7 04 priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika /Bc/ 5A
2645 7 05 priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo /Bc/ 5A
2645 7 06 priemyselné inžinierstvo – integrovaný manažment /Bc/ 5A
2645 7 08 priemyselné inžinierstvo – personálna práca v priemyselnom podniku /Bc/ 5A
2645 8 00 priemyselné inžinierstvo   5A
2645 8 02 priemyselné inžinierstvo – riadenie kvality získavania a spracovania surovín   5A
2645 8 03 priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu   5A
2645 8 04 priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika   5A
2645 8 05 priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo   5A
2645 8 07 priemyselné inžinierstvo – vedenie ľudí a koučing   5A
2645 8 09 priemyselné inžinierstvo – projektovanie, organizácia a riadenie výroby   5A
2645 8 11 priemyselné inžinierstvo – manažérstvo chemických a potravinárskych technológií   5A
2645 9 00 priemyselné inžinierstvo   6
2645 9 05 priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo   6
2646 8 00 elektrofyzikálne inžinierstvo   5A
2647 7 00 kybernetika /Bc/ 5A
2647 7 03 kybernetika – inteligentné systémy /Bc/ 5A
2647 8 00 kybernetika   5A
2647 9 00 kybernetika   6
2649 9 00 elektrotechnológie a materiály   6
2664 7 00 biomedicínske inžinierstvo /Bc/ 5A
2664 7 03 biomedicínske inžinierstvo – protetika a ortotika /Bc/ 5A
2664 8 00 biomedicínske inžinierstvo   5A
2664 8 02 biomedicínske inžinierstvo – rehabilitačné inžinierstvo   5A
2664 9 00 biomedicínske inžinierstvo   6
2665 7 00 manažment a podnikanie v elektrotechnike   5B
2670 4 00 mechanik silnoprúdových zariadení   3A
2672 4 00 mechanik elektronik   3A
2672 4 01 mechanik elektronik – automatizačná technika   3A
2672 4 02 mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika   3A
2672 4 03 mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika   3A
2672 4 04 mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia   3A
2672 4 05 mechanik elektronik – prenosové zariadenia   3A
2672 4 06 mechanik elektronik – vysielače a technika VKV   3A
2672 4 07 mechanik elektronik – spotrebná elektronika   3A
2672 4 08 mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika   3A
2672 4 09 mechanik elektronik – časomerné zariadenia   3A
2672 4 10 mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika   3A
2672 4 11 mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia   3A
2672 4 12 mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika   3A
2672 4 13 mechanik elektronik – autoelektronika   3A
2672 4 15 mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave   3A
2675 1 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia   2A
2675 1 04 elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení   2A
2675 1 05 elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika   2A
2675 4 00 elektrotechnika   3A
2675 4 01 elektrotechnika – energetika   3A
2675 4 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení   3A
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia   3A
2675 6 00 elektrotechnika   3A*)
2675 6 01 elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje   3A*)
2675 6 02 elektrotechnika – elektroenergetika   3A*)
2675 6 03 elektrotechnika – výkonová elektronika   3A*)
2675 6 04 elektrotechnika – elektrické zariadenia   3A*)
2675 6 11 elektrotechnika – oznamovacia technika   3A*)
2675 6 12 elektrotechnika – elektronické počítačové systémy   3A*)
2675 6 13 elektrotechnika – automatizačná technika   3A*)
2675 6 14 elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia   3A*)
2675 6 15 elektrotechnika – obrazová a zvuková technika   3A*)
2675 6 16 elektrotechnika – technológia mikroelektroniky   3A*)
2675 6 17 elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy   3A*)
2675 6 18 elektrotechnika – televízna a komunikačná technika   3A*)
2675 7 00 elektrotechnika aj /Bc/ 5B, 5A
2675 7 02 elektrotechnika – elektroenergetika /Bc/ 5A
2675 7 06 elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie   5B
2675 7 13 elektrotechnika – automatizačná technika   5B
2675 7 22 elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo /Bc/ 5A
2675 7 24 elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike /Bc/ 5A
2675 7 28 elektrotechnika – komerčná elektrotechnika /Bc/ 5A
2675 7 29 elektrotechnika – autoelektrotechnika /Bc/ 5A
2675 7 31 elektrotechnika – elektroenergetika v životnom prostredí /Bc/ 5A
2675 7 32 elektrotechnika – dispečerské systémy v elektroenergetike /Bc/ 5A
2675 7 34 elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika /Bc/ 5A
2675 8 00 elektrotechnika   5A
2675 8 02 elektrotechnika – elektroenergetika   5A
2675 8 22 elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo   5A
2675 8 24 elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike   5A
2675 8 25 elektrotechnika – elektrická trakcia   5A
2675 8 26 elektrotechnika – elektrické pohony   5A
2675 8 27 elektrotechnika – výkonové a polovodičové systémy   5A
2676 4 00 zariadenia oznamovacej techniky   3A
2677 2 00 elektronik   3C
2677 2 01 elektronik – automatizačná technika   3C
2677 2 03 elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika   3C
2677 2 07 elektronik – spotrebná elektronika   3C
2677 2 08 elektronik – číslicová a riadiaca technika   3C
2679 4 00 mechanik – mechatronik   3A*)
2680 2 00 mechanik   3C
2680 2 01 mechanik – vážiace zariadenia   3C
2680 2 02 mechanik – zdvíhacie zariadenia   3C
2680 2 03 mechanik – chladiace zariadenia   3C
2680 2 04 mechanik – stroje a zariadenia   3C
2680 2 05 mechanik – elektrotechnika   3C
2680 2 06 mechanik – meracie prístroje a zariadenia   3C
2680 2 07 mechanik – administratívna technika   3C
2680 2 08 mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia   3C
2682 4 00 mechanik počítačových sietí   3A*)
2683 2 00 elektromechanik   3C
2683 2 01 elektromechanik – banské stroje a zariadenia   3C
2683 2 02 elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia   3C
2683 2 03 elektromechanik – rozvodné zariadenia   3C
2683 2 04 elektromechanik – stroje a zariadenia   3C
2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika   3C
2683 2 12 elektromechanik – automatizačná technika   3C
2683 2 13 elektromechanik – telekomunikačná technika   3C
2683 2 14 elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika   3C
2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika   3C
2686 2 00 mechanik elektronických zariadení   3C
2689 2 01 spojový mechanik – oznamovacie siete   3C
2689 2 02 spojový mechanik – spojové zariadenia   3C
2691 2 00 elektrotechnická výroba /ŠP/ 3C
2691 2 01 elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení /ŠP/ 3C
2691 2 02 elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž /ŠP/ 3C
2695 7 00 počítačové systémy   5B
2697 4 00 mechanik elektrotechnik   3A*)
2698 2 00 mechanik v elektrotechnike   3C
2698 2 14 mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení   3C
2698 2 15 mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení   3C
2698 4 00 mechanik v elektrotechnike   3A
2698 4 01 mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika   3A*)
2698 4 02 mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika   3A*)
2698 4 03 mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika   3A*)
2698 4 07 mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika   3A*)
2698 4 08 mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika   3A*)
2698 4 10 mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia   3A*)
2699 6 00 technik v elektrotechnike   3A*)
2699 6 11 technik v elektrotechnike – oznamovacia technika   3A*)
2699 6 12 technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy   3A*)
2699 6 13 technik v elektrotechnike – automatizačná technika   3A*)
2699 6 14 technik v elektrotechnike – informačné technológie     3A*)
 27     Technická chémia silikátov    
2706 8 00 technológia silikátov   5A
2720 6 00 chémia silikátov   3A*)
2720 6 01 chémia silikátov – chémia stavebných spojív   3A*)
2720 6 02 chémia silikátov – chémia keramiky   3A*)
2720 6 03 chémia silikátov – automatizované systémy riadenia keramického priemyslu   3A*)
2720 6 04 chémia silikátov – chémia skla   3A*)
2731 4 00 keramický priemysel   3A
2733 4 00 sklársky priemysel   3A
2733 4 01 sklársky priemysel – výroba skla   3A
2733 4 02 sklársky priemysel – zošľachťovanie skla   3A
2733 4 03 sklársky priemysel – optika   3A
2733 4 04 sklársky priemysel – brúsenie technického a šperkového kameňa   3A
2737 4 00 sklársky a keramický priemysel   3A
2738 2 00 operátor sklárskej výroby   3C
2738 2 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla   3C
2738 2 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov   3C
2738 2 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla   3C
2738 2 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky   3C
2738 2 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov   3C
2738 2 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla   3C
2738 2 07 operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb   3C
2752 0 00 výroba úžitkového skla   2C
2755 2 00 maliar skla a keramiky   3C
2755 2 01 maliar skla a keramiky – maľba skla   3C
2755 2 02 maliar skla a keramiky – maľba a dekorácia keramiky   3C
2756 2 00 sklár   3C
2756 2 01 sklár – duté a lisované sklo   3C
2756 2 02 sklár – výroba foriem   3C
2756 2 03 sklár – technické sklo   3C
2756 2 04 sklár – obsluha sklárskych automatov   3C
2756 2 05 sklár – úprava a zošľachťovanie skla   3C
2759 2 00 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel   3C
2759 2 01 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – ozdobné predmety   3C
2759 2 02 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – zapínadlá   3C
2759 2 03 výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel – vianočné ozdoby   3C
2781 2 00 keramická výroba /ŠP/ 3C
2781 2 01 keramická výroba – keramické výrobky /ŠP/ 3C
2781 2 02 keramická výroba – výrobky sanitnej keramiky /ŠP/ 3C
2782 0 00 sklárska výroba   2C
2782 2 00 sklárska výroba /ŠP/ 3C
2782 2 01 sklárska výroba – výroba lisovaného skla /ŠP/ 3C
2782 2 02 sklárska výroba – dobrusovanie predlisovaného skla /ŠP/ 3C
2782 2 03 sklárska výroba – výroba dutého skla /ŠP/ 3C
2782 2 04 sklárska výroba – hutnícka výroba skla /ŠP/ 3C
2782 2 05 sklárska výroba – zušľachťovanie skla /ŠP/ 3C
2782 2 06 sklárska výroba – strojovo brúsené výrobky /ŠP/ 3C
2782 2 07 sklárska výroba – bižutérna výroba /ŠP/ 3C
2783 2 00 brusič skla   3C
2783 2 01 brusič skla – zabrusovanie a obrusovanie   3C
2783 2 02 brusič skla – vybrusovanie   3C
2783 2 03 brusič skla – rytie   3C
2789 2 00 výroba stavebných hmôt /ŠP/ 3C
2789 2 01 výroba stavebných hmôt – stavebná keramika /ŠP/ 3C
2789 2 02 výroba stavebných hmôt – úprava surovín /ŠP/ 3C
2789 2 03 výroba stavebných hmôt – výroba cementu a vápna /ŠP/ 3C
2789 2 04 výroba stavebných hmôt – stavebné dielce /ŠP/ 3C
2789 2 05 výroba stavebných hmôt – výroba tehál /ŠP/ 3C
2789 2 06 výroba stavebných hmôt – azbestocementárska výroba /ŠP/ 3C
2789 2 07 výroba stavebných hmôt – výroba izolácií /ŠP/ 3C
2789 2 08 výroba stavebných hmôt – kamenárska výroba /ŠP/ 3C
2791 2 00 spracúvanie bižutérie   /ŠP/ 3C
 28     Technická chémia ostatná    
2801 8 00 anorganická technológia   5A
2802 8 00 anorganická technológia a materiály   5A
2802 9 00 anorganická technológia a materiály   6
2802 9 02 anorganická technológia a materiály – anorganické technológie a nekovové materiály   6
2802 9 03 anorganická technológia a materiály – anorganické technológie a materiály   6
2802 9 05 anorganická technológia a materiály – priemyselná keramika   6
2804 9 00 organická technológia a technológia palív   6
2804 9 02 organická technológia a technológia palív – organická technológia   6
2804 9 03 organická technológia a technológia palív – technológia palív   6
2805 8 00 technológia vody   5A
2806 7 00 chémia a technológia materiálov /Bc/ 5A
2806 8 00 chémia a technológia materiálov   5A
2807 8 00 technológia palív a petrochémia   5A
2810 8 00 technológia výroby a spracovania polymérov   5A
2811 9 00 technológia makromolekulových látok   6
2811 9 02 technológia makromolekulových látok – technológia polymérnych materiálov   6
2812 8 00 chémia a technológia dreva, celulózy a papiera   5A
2813 8 00 chémia a technológia dreva a vláknitých materiálov   5A
2814 8 00 chemická technológia vlákien a textilu   5A
2815 8 00 technológia anorganických výrob   5A
2816 8 00 technológia organických výrob   5A
2817 8 00 anorganické technológie a materiály   5A
2817 9 00 anorganické technológie a materiály   6
2818 8 00 organické technológie a petrochémia   5A
2822 7 00 chemické technológie /Bc/ 5A
2822 7 02 chemické technológie – technológia polymérnych materiálov /Bc/ 5A
2822 7 03 chemické technológie – plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov /Bc/ 5A
2822 7 05 chemické technológie – žiaruvzdorná keramika /Bc/ 5A
2822 8 00 chemické technológie   5A
2822 8 02 chemické technológie – technológia polymérnych materiálov   5A
2822 8 03 chemické technológie – plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov   5A
2822 8 04 chemické technológie – chémia a technológia skla a špeciálnych keramických materiálov   5A
2822 8 05 chemické technológie – žiaruvzdorná keramika   5A
2822 8 06 chemické technológie – technická a úžitková keramika   5A
2822 8 07 chemické technológie – anorganické technológie a materiály   5A
2822 8 08 chemické technológie – chémia a technológia životného prostredia   5A
2822 8 09 chemické technológie – organická technológia a petrochémia   5A
2822 8 11 chemické technológie – polymérne materiály   5A
2824 8 00 chemické a energetické spracúvanie palív   5A
2827 8 00 technická fyzikálna a analytická chémia   5A
2828 8 00 procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob   5A
2829 8 00 ekonomika a riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu   5A
2830 8 00 chemické inžinierstvo a riadenie procesov   5A
2830 9 00 chemické inžinierstvo a riadenie procesov   6
2831 7 00 chemické inžinierstvo /Bc/ 5A
2831 8 00 chemické inžinierstvo   5A
2831 8 02 chemické inžinierstvo – chemické inžinierstvo a riadenie procesov   5A
2831 9 00 chemické inžinierstvo   6
2833 8 00 automatizované systémy riadenia chemických a potravinárskych výrob   5A
2834 8 00 automatizované systémy riadenia výrobných procesov v chemickom priemysle   5A
2835 8 00 procesové inžinierstvo   5A
2836 8 00 manažment chemických a potravinárskych podnikov   5A
2838 9 00 teoretická a počítačová chémia   6
2840 6 00 biotechnológia a farmakológia   3A*)
2841 6 00 technológia ochrany a tvorby životného prostredia   3A*)
2842 8 00 materiálové inžinierstvo   5A
2845 8 00 polymérne materiály   5A
2848 6 00 chemická informatika   3A*)
2849 6 00 kontrolné analytické metódy   3A*)
2850 6 00 chémia   3A*)
2850 6 01 chémia – chemická technológia   3A*)
2850 6 02 chémia – chémia liečiv   3A*)
2850 6 03 chémia – výroba čistých a špeciálnych chemikálií   3A*)
2850 6 04 chémia – analytická chémia   3A*)
2850 6 05 chémia – výroba tukov a kozmetických prípravkov   3A*)
2850 6 06 chémia – biotechnológia   3A*)
2850 6 07 chémia – monitorovanie životného prostredia   3A*)
2850 6 08 chémia – sanácia životného prostredia   3A*)
2850 6 09 chémia – technológia polymérov   3A*)
2850 6 10 chémia – výroba celulózy a papiera   3A*)
2850 6 11 chémia – chemická technológia textilu   3A*)
2850 6 12 chémia – chemická technológia kože   3A*)
2851 7 00 chemická technológia /Bc/ 5A
2851 8 00 chemická technológia   5A
2858 4 01 priemyselná chémia – chemicko-technologické procesy   3A
2858 4 02 priemyselná chémia – farmaceutická výroba   3A
2858 4 03 priemyselná chémia – výroba a spracúvanie papiera   3A
2858 4 04 priemyselná chémia – spracúvanie kaučuku a plastov   3A
2859 4 00 operátor gumárskej a plastikárskej výroby   3A*)
2860 4 00 chemik operátor   3A*)
2860 4 01 chemik operátor – priemyselná chémia   3A*)
2860 4 02 chemik operátor – výroba celulózy a papiera   3A*)
2860 4 03 chemik operátor – farmaceutická výroba   3A*)
2860 4 04 chemik operátor – ochrana a tvorba životného prostredia   3A*)
2861 2 01 prevádzkový chemik – priemyselná chémia   3C
2861 2 02 prevádzkový chemik – výroba tukov a kozmetiky   3C
2861 2 03 prevádzkový chemik – farmaceutická výroba   3C
2866 2 00 gumár plastikár   3C
2866 2 01 gumár plastikár – spracúvanie kaučuku   3C
2866 2 02 gumár plastikár – spracúvanie plastov   3C
2873 2 00 textilný chemik   3C
2873 2 01 textilný chemik – úprava textílií   3C
2873 2 02 textilný chemik – farbenie textílií   3C
2873 2 03 textilný chemik – potlačovanie textílií   3C
2877 2 00 chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby   3C
2878 2 00 biochemik   3C
2878 2 01 biochemik – mliekarská výroba   3C
2878 2 02 biochemik – výroba piva a sladu   3C
2878 2 03 biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína   3C
2880 4 00 chémia a životné prostredie   3A*)
2882 8 00 spracovanie plastických nekovov – polymérne materiály   5A
2884 2 00 gumárska a plastikárska výroba /ŠP/ 3C
2884 2 01 gumárska a plastikárska výroba – plastikárska výroba /ŠP/ 3C
2884 2 02 gumárska a plastikárska výroba – gumárska výroba /ŠP/ 3C
2885 0 00 chemická výroba   2C
2885 6 00 chemická výroba   3A*)
2887 4 00 riadenie chemickotechnologických procesov   3A
2887 4 01 riadenie chemickotechnologických procesov – manažér gumárskej a plastikárskej výroby   3A
2888 4 00 operátor farmaceutickej výroby   3A*)
2889 2 00 chemik   3C
2889 2 01 chemik – chemickotechnologické procesy   3C
2889 2 02 chemik – farmaceutická výroba   3C
2889 2 03 chemik – výroba a spracúvanie papiera   3C
2889 2 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov   3C
2889 2 05 chemik – ochrana a tvorba životného prostredia   3C
2890 4 00 chemický a farmaceutický priemysel   3A
2893 2 00 papierenská výroba /ŠP/ 3C
2895 7 00 chémia a technológia životného prostredia /Bc/ 5A
2895 8 00 chémia a technológia životného prostredia   5A
2895 9 00 chémia a technológia životného prostredia   6
2897 7 00 biochemická technológia /Bc/ 5A
2897 8 00 biochemická technológia   5A
           
 29     Potravinárstvo    
2901 8 00 chémia a technológia požívatín   5A
2901 9 00 chémia a technológia požívatín   6
2901 9 02 chémia a technológia požívatín – výživa a ochrana zdravia   6
2903 8 00 kvasná chémia a bioinžinierstvo   5A
2906 8 00 biochémia a biotechnológia   5A
2907 8 00 biotechnológia   5A
2907 9 00 biotechnológia   6
2908 7 00 biotechnológie /Bc/ 5A
2908 7 02 biotechnológie – agrobiotechnológie /Bc/ 5A
2908 7 03 biotechnológie – biotechnológia /Bc/ 5A
2908 8 00 biotechnológie   5A
2908 8 03 biotechnológie – biotechnológia   5A
2908 8 04 biotechnológie – biotechnológia a biochémia   5A
2908 8 07 biotechnológie – medicínske inžinierstvo   5A
2908 9 00 biotechnológie   6
2908 9 03 biotechnológie – biotechnológia   6
2908 9 07 biotechnológie – medicínske inžinierstvo   6
2910 7 00 potravinárskobiochemický /Bc/ 5A
2911 8 00 chémia a hodnotenie potravín   5A
2920 8 00 chémia a analýza potravín   5A
2921 8 00 chémia a technológia sacharidov a cereálií   5A
2923 8 00 technológia mlieka, tukov a kozmetiky   5A
2924 8 00 konzervovanie potravín a technológia mäsa   5A
2926 7 00 potravinárska technológia a biotechnológia /Bc/ 5A
2931 7 00 agropotravinárstvo /Bc/ 5A
2935 8 00 technológia potravín   5A
2935 8 01 technológia potravín – potraviny rastlinného pôvodu   5A
2935 8 02 technológia potravín – potraviny živočíšneho pôvodu   5A
2940 6 00 potravinárstvo   3A*)
2940 6 01 potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek   3A*)
2940 6 02 potravinárstvo – priemyselná výroba krmív a mlynárstvo   3A*)
2940 6 03 potravinárstvo – spracúvanie múky   3A*)
2940 6 04 potravinárstvo – kvasná technológia   3A*)
2940 6 05 potravinárstvo – spracúvanie mlieka   3A*)
2940 6 06 potravinárstvo – spracúvanie mäsa   3A*)
2940 6 07 potravinárstvo – konzervárstvo   3A*)
2940 6 08 potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve   3A*)
2940 6 09 potravinárstvo – potravinár – kvalitár   3A*)
2940 6 10 potravinárstvo – syrárstvo a fermentované výrobky   3A*)
2940 7 00 potravinárstvo  aj /Bc/ 5B, 5A
2940
2940
7
7
01
14
potravinárstvo – hygiena potravín
potravinárstvo – výživa – kozmetika – ochrana zdravia

/Bc/
5B
5A
2940 8 00 potravinárstvo   5A
2940 8 12 potravinárstvo – potraviny, hygiena, kozmetika   5A
2940 8 13 potravinárstvo – výživa a ochrana zdravia   5A
2949 6 00 výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín   3A*)
2951 6 00 výživa a šport   3A*)
2952 1 00 výroba potravín   2A
2952 2 00 výroba potravín   3C
2952 2 01 výroba potravín – mäsiar, spracúvanie a predaj mäsa   3C
2952 2 02 výroba potravín – cukrár, výroba a predaj   3C
2952 2 03 výroba potravín – mliekar, spracúvanie a predaj   3C
2952 2 04 výroba potravín – cukrovinkár, výroba a predaj   3C
2952 2 05 výroba potravín – predavač, potravinársky tovar   3C
2952 4 00 výroba potravín   3A
2954 2 00 mäsiar   3C
2955 2 00 mäsiar, lahôdkár   3C
2959 4 00 potravinársky priemysel   3A
2960 4 00 operátor potravinárskej výroby   3A*)
2962 2 00 pekár   3C
2963 2 00 mlynár a cestovinár   3C
2964 2 00 cukrár   3C
2965 2 00 cukrovinkár pečivár   3C
2965 2 01 cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek   3C
2965 2 02 cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva   3C
2968 2 00 mäsiar udenár   3C
2968 2 01 mäsiar udenár – spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov   3C
2968 2 02 mäsiar udenár – predaj mäsa a mäsových výrobkov   3C
2977 2 00 cukrár kuchár   3C
2978 2 00 cukrár pekár   3C
2982 0 00 potravinárska výroba   2C
2982 2 00 potravinárska výroba /ŠP/ 3C
2982 2 01 potravinárska výroba – spracúvanie mäsa /ŠP/ 3C
2982 2 02 potravinárska výroba – pekárenská výroba /ŠP/ 3C
2982 2 03 potravinárska výroba – výroba cukroviniek /ŠP/ 3C
2982 2 04 potravinárska výroba – výroba trvanlivého pečiva /ŠP/ 3C
2982 2 05 potravinárska výroba – mliekarenská výroba /ŠP/ 3C
2982 2 06 potravinárska výroba – výroba nápojov a konzervovanie /ŠP/ 3C
2982 4 00 potravinárska výroba   3A
2982 4 01 potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba   3A
2982 4 02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba   3A
2982 4 03 potravinárska výroba – cukrovinkárska a pečivárska výroba   3A
2982 4 04 potravinárska výroba – mliekarenská výroba   3A
2982 4 05 potravinárska výroba – konzervárenská výroba   3A
2982 4 06 potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba   3A
2982 4 07 potravinárska výroba – spracúvanie cukru a perníka – špeciálne techniky   3A
2982 4 08 potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd   3A
2982 4 09 potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov   3A
2985 2 00 cukrárska výroba   /ŠP/ 3C
 3     Technické vedy a náuky    
 31     Textil a odevníctvo    
3112 8 00 technológia textilu a odevníctvo   5A
3115 8 00 ekonomika a riadenie spotrebného priemyslu   5A
3117 7 00 technológia tvorby odevov /Bc/ 5A
3118 7 00 textilná technológia a návrhárstvo /Bc/ 5A
3120 8 00 automatizované systémy riadenia v spotrebnom priemysle   5A
3125 4 00 odevníctvo   3A*)
3125 6 00 odevníctvo   3A*)
3125 6 01 odevníctvo – technológia odevov   3A*)
3125 6 02 odevníctvo – konštrukcia odevov   3A*)
3126 6 00 textilná technológia   3A*)
3126 6 01 textilná technológia – pradiarstvo   3A*)
3126 6 02 textilná technológia – tkáčstvo   3A*)
3126 6 03 textilná technológia – pletiarstvo   3A*)
3126 6 04 textilná technológia – riadenie technologických procesov   3A*)
3126 7 00 textilná technológia   5B
3126 7 08 textilná technológia – tkáčska výroba a dizajn   5B
3126 7 09 textilná technológia – pletiarska výroba a dizajn   5B
3126 7 10 textilná technológia – textilný manažment   5B
3133 7 00 manažér v odevníctve   5B
3135 7 00 komerčný pracovník v odevníctve   5B
3137 4 00 operátor odevnej výroby   3A*)
3137 4 01 operátor odevnej výroby – odevná výroba   3A*)
3137 4 02 operátor odevnej výroby – odevné stroje a zariadenia   3A*)
3138 4 00 operátor textilnej výroby   3A*)
3138 4 01 operátor textilnej výroby – tkáčovne   3A*)
3138 4 02 operátor textilnej výroby – pradiarne   3A*)
3138 4 03 operátor textilnej výroby – pletiarne   3A*)
3138 4 04 operátor textilnej výroby – zošľachťovanie textílií   3A*)
3139 4 00 textilný priemysel   3A
3139 4 01 textilný priemysel – prevádzka textilných strojov   3A
3139 4 02 textilný priemysel – textilná technológia   3A
3139 4 03 textilný priemysel – zošľachťovanie textílií   3A
3143 2 00 pradiar   3C
3143 2 01 pradiar – spracúvanie textilných vláken   3C
3143 2 02 pradiar – výroba netkaných textílií   3C
3146 2 00 tkáč   3C
3146 2 01 tkáč – plošné textílie   3C
3146 2 02 tkáč – kovové tkaniny a sitá   3C
3148 2 00 gubár   3C
3151 2 00 pletiar   3C
3152 2 00 krajčír   3C
3152 2 01 krajčír – pánske odevy   3C
3152 2 02 krajčír – dámske odevy   3C
3152 2 03 krajčír – univerzálne šitie odevov   3C
3152 2 05 krajčír – služby a poradenstvo   3C
3155 6 00 grafické systémy v odevníctve   3A*)
3158 6 00 styling a marketing   3A*)
3161 0 00 praktická žena   2C
3178 0 00 výroba konfekcie   2C
3178 2 00 výroba konfekcie   3C
3178 2 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii /ŠP/ 3C
3178 2 02 výroba konfekcie – šitie bielizne /ŠP/ 3C
3178 2 03 výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky /ŠP/ 3C
3179 0 00 textilná výroba   2C
3179 2 00 textilná výroba /ŠP/ 3C
3179 2 01 textilná výroba – pradiarne /ŠP/ 3C
3179 2 02 textilná výroba – tkáčovne /ŠP/ 3C
3179 2 03 textilná výroba – pletiarne /ŠP/ 3C
3179 2 04 textilná výroba – pradiarstvo /ŠP/ 3C
3179 2 05 textilná výroba – výroba klobúkov /ŠP/ 3C
3179 2 06 textilná výroba – výroba baretov a fezov /ŠP/ 3C
3179 2 07 textilná výroba – úprava plsti /ŠP/ 3C
3179 2 08 textilná výroba – výroba kobercov /ŠP/ 3C
3179 2 09 textilná výroba – tkáč /ŠP/ 3C
3179 2 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba /ŠP/ 3C
3185 2 00 krajčírka   3C
3185 2 01 krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň   3C
3185 2 02 krajčírka – technická konfekcia   3C
3185 2 03 krajčírka – textilné hračky     3C
 32     Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi    
3231 6 00 výroba obuvi a galantérneho tovaru   3A*)
3231 6 01 výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba obuvi   3A*)
3231 6 02 výroba obuvi a galantérneho tovaru – výroba galantérneho tovaru   3A*)
3243 4 00 operátor kožiarskej výroby   3A*)
3244 4 00 operátor kožušníckej výroby   3A*)
3247 4 00 technik obuvníckej výroby   3A*)
3248 4 00 kožiarstvo   3A
3250 2 00 remenár sedlár   3C
3251 2 00 kožušník   3C
3251 2 01 kožušník – príprava kožušinových výrobkov   3C
3251 2 02 kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov   3C
3272 2 00 zvrškár   3C
3274 2 00 obuvník   3C
3274 2 01 obuvník – priemyselná výroba   3C
3274 2 02 obuvník – zákazková výroba a opravy obuvi   3C
3274 2 03 obuvník – ortopedická obuv   3C
3274 2 04 obuvník – obuvnícke polovýrobky   3C
3274 2 05 obuvník – výroba gumenej obuvi   3C
3274 2 06 obuvník – univerzálny obuvník   3C
3274 2 07 obuvník – výroba zvrškov a spodkov   3C
3274 2 08 obuvník – výroba spodkov   3C
3282 0 00 výroba obuvi   2C
3283 0 00 výroba koženej galantérie   2C
3284 0 00 kožušnícka výroba   2C
3291 2 00 kožiarska výroba /ŠP/ 3C
3291 2 01 kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru /ŠP/ 3C
3291 2 02 kožiarska výroba – rukavičiarska výroba /ŠP/ 3C
3291 2 03 kožiarska výroba – obuvnícka manipulácia /ŠP/ 3C
3291 2 04 kožiarska výroba – obuvnícka montáž /ŠP/ 3C
3291 2 05 kožiarska výroba – šitie obuvi /ŠP/ 3C
3291 2 06 kožiarska výroba – oprava obuvi   /ŠP/ 3C
 33     Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov    
3301 8 00 technológia spracovania dreva   5A
3301 9 00 technológia spracovania dreva   6
3302 8 00 základné spracúvanie dreva   5A
3315 8 00 ekonomika a riadenie drevárskeho priemyslu   5A
3321 8 00 drevené stavby a výroby pre stavebníctvo   5A
3330 8 00 drevárske inžinierstvo   5A
3331 6 00 drevárstvo   3A*)
3331 7 00 drevárstvo /Bc/ 5A
3331 7 02 drevárstvo – drevárske inžinierstvo /Bc/ 5A
3331 7 03 drevárstvo – chemické spracovanie dreva /Bc/ 5A
3331 7 08 drevárstvo – konštrukcia drevených stavieb a nábytku /Bc/ 5A
3331 7 09 drevárstvo – prevádzka strojov a zariadení /Bc/ 5A
3331 7 10 drevárstvo – výroba nábytku /Bc/ 5A
3331 7 12 drevárstvo – manažment drevárskej a nábytkárskej výroby /Bc/ 5A
3331 7 13 drevárstvo – drevárske technológie /Bc/ 5A
3331 7 14 drevárstvo – technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva /Bc/ 5A
3331 8 00 drevárstvo   5A
3331 8 02 drevárstvo – drevárske inžinierstvo   5A
3331 8 03 drevárstvo – chemické spracovanie dreva   5A
3331 8 04 drevárstvo – konštrukcia drevárskych výrobkov   5A
3331 8 05 drevárstvo – technika pre spracovanie dreva   5A
3331 8 06 drevárstvo – nábytok a výrobky z dreva   5A
3331 8 07 drevárstvo – materiálové inžinierstvo v drevárstve   5A
3332 6 00 nábytkárstvo   3A*)
3332 8 00 nábytkárstvo   5A
3336 6 00 drevárstvo a nábytkárstvo   3A*)
3336 6 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo   3A*)
3336 6 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo   3A*)
3336 6 03 drevárstvo a nábytkárstvo – čalúnnictvo   3A*)
3336 6 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve   3A*)
3337 6 00 výroba hudobných nástrojov   3A*)
3337 6 01 výroba hudobných nástrojov – technológie výroby hudobných nástrojov   3A*)
3337 6 02 výroba hudobných nástrojov – manažment predaja hudobných nástrojov   3A*)
3338 9 00 štruktúra a vlastnosti dreva   6
3339 9 00 konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov   6
3341 4 00 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby   3A*)
3343 4 01 nábytkárska výroba – stolárstvo   3A
3343 4 02 nábytkárska výroba – čalúnnictvo   3A
3347 4 00 drevárska a nábytkárska výroba   3A
3347 4 01 drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo   3A
3347 4 02 drevárska a nábytkárska výroba – čalúnnictvo   3A
3355 2 00 stolár   3C
3355 2 01 stolár – výroba nábytku a zariadení   3C
3355 2 02 stolár – stavebnostolárska výroba   3C
3355 2 03 stolár – poľnohospodárska výroba   3C
3355 2 04 stolár – priemyselné obrábanie dreva   3C
3356 2 00 spracovateľ prírodných pletív   3C
3370 2 00 čalúnnik   3C
3382 0 00 košikárska výroba /ŠP/ 2C
3382 2 00 košikárska výroba /ŠP/ 3C
3383 0 00 spracúvanie dreva   2C
3383 2 00 spracúvanie dreva /ŠP/ 3C
3383 2 01 spracúvanie dreva – drevárska prvovýroba /ŠP/ 3C
3383 2 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba /ŠP/ 3C
3383 2 03 spracúvanie dreva – kefárska výroba /ŠP/ 3C
3383 2 04 spracúvanie dreva – drevárska druhovýroba /ŠP/ 3C
3383 2 05 spracúvanie dreva – drobná drevárska výroba /ŠP/ 3C
3383 2 06 spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku /ŠP/ 3C
3383 2 07 spracúvanie dreva – čalúnenie dopravných prostriedkov /ŠP/ 3C
3383 2 08 spracúvanie dreva – výroba úžitkových a umeleckých predmetov /ŠP/ 3C
3383 6 00 spracúvanie dreva   3A*)
3383 7 00 spracúvanie dreva   5B
3383 7 11 spracúvanie dreva – manažment a podnikanie v spracúvaní dreva   5B
3384 0 00 čalúnnická výroba   /ŠP/ 2C
 34     Polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie    
3431 6 00 polygrafia   3A*)
3431 6 01 polygrafia – polygrafická technológia   3A*)
3431 6 02 polygrafia – grafika tlačovín   3A*)
3432 6 00 obalová technika   3A*)
3434 4 00 operátor obalových materiálov   3A*)
3446 4 00 grafik tlačových médií   3A*)
3447 4 00 grafik digitálnych médií   3A*)
3453 4 00 tlačiar na polygrafických strojoch   3A*)
3454 4 00 polygrafický priemysel   3A
3471 4 00 reprodukčný grafik   3A*)
3473 2 00 polygraf   3C
3473 2 01 polygraf – sadzba   3C
3473 2 02 polygraf – reprodukčná grafika   3C
3473 2 03 polygraf – polygrafická montáž   3C
3473 2 04 polygraf – tlač na polygrafických strojoch   3C
3473 2 05 polygraf – dokončovacie spracúvanie     3C
 35      Architektúra    
3501 7 00 architektúra /Bc/ 5A
3501 8 00 architektúra   5A
3501 9 00 architektúra   6
3502 7 00 urbanizmus /Bc/ 5A
3502 8 00 urbanizmus   5A
3502 9 00 urbanizmus   6
3503 8 00 dizajn v architektúre   5A
3507 7 00 architektúra a urbanizmus /Bc/ 5A
3507 8 00 architektúra a urbanizmus   5A
3507 8 01 architektúra a urbanizmus – architektúra   5A
3507 8 02 architektúra a urbanizmus – urbanizmus   5A
3507 8 03 architektúra a urbanizmus – konštrukcie v architektúre   5A
3507 9 00 architektúra a urbanizmus   6
3507 9 01 architektúra a urbanizmus – architektúra   6
3507 9 02 architektúra a urbanizmus – urbanizmus   6
3507 9 03 architektúra a urbanizmus – konštrukcie v architektúre   6
3507 9 04 architektúra a urbanizmus – obnova architektonického dedičstva   6
3512 8 00 urbanizmus a územné plánovanie   5A
3514 7 00 priestorové plánovanie /Bc/ 5A
3514 7 01 priestorové plánovanie – priestorové plánovanie a manažment /Bc/ 5A
3514 7 04 priestorové plánovanie – dopravné plánovanie /Bc/ 5A
3514 8 00 priestorové plánovanie   5A
3514 8 01 priestorové plánovanie – priestorové plánovanie a manažment   5A
3514 9 00 priestorové plánovanie   6
3516 7 00 krajinná architektúra a krajinné plánovanie /Bc/ 5A
3516 8 00 krajinná architektúra a krajinné plánovanie   5A
3521 8 00 dizajn v architektúre a stavebníctve     5A
 3636     Stavebníctvo, geodézia a kartografia    
3601 9 00 teória a konštrukcia pozemných stavieb   6
3602 9 00 teória a konštrukcia inžinierskych stavieb   6
3603 9 00 technológia stavieb   6
3605 9 00 zdravotnícko-technické stavby   6
3607 8 00 ekológia v stavebníctve   5A
3608 9 00 geotechnika   6
3609 8 00 manažment v stavebníctve   5A
3615 7 00 inžinierstvo životného prostredia /Bc/ 5A
3615 7 01 inžinierstvo životného prostredia – environmentalistika v stavebníctve /Bc/ 5A
3615 8 00 inžinierstvo životného prostredia   5A
3615 8 01 inžinierstvo životného prostredia – environmentalistika v stavebníctve   5A
3617 7 00 realizácia dopravných stavieb /Bc/ 5A
3617 8 00 realizácia dopravných stavieb   5A
3621 7 00 stavebné inžinierstvo – Civil Engineering /Bc/ 5A
3621 8 00 stavebné inžinierstvo – Civil Engineering   5A
3623 7 00 pozemné stavby a architektúra /Bc/ 5A
3623 8 00 pozemné stavby a architektúra   5A
3629 7 00 vodné stavby /Bc/ 5A
3629 7 02 vodné stavby – vodné stavby a vodné hospodárstvo /Bc/ 5A
3629 8 00 vodné stavby   5A
3629 8 02 vodné stavby – vodné stavby a vodné hospodárstvo   5A
3629 8 03 vodné stavby – hydrotechnika   5A
3629 8 04 vodné stavby – zdravotné inžinierstvo   5A
3629 9 00 vodné stavby   6
3629 9 03 vodné stavby – hydrotechnika   6
3629 9 04 vodné stavby – zdravotné inžinierstvo   6
3630 9 00 hydrotechnika   6
3631 7 00 pozemné stavby /Bc/ 5A
3631 7 05 pozemné stavby – budovy a prostredie /Bc/ 5A
3631 7 08 pozemné stavby – pozemné stavby a architektúra /Bc/ 5A
3631 7 09 pozemné stavby – pozemné staviteľstvo /Bc/ 5A
3631 7 16 pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov /Bc/ 5A
3631 8 00 pozemné stavby   5A
3631 8 01 pozemné stavby – architektúra   5A
3631 8 04 pozemné stavby – architektonické konštrukcie a projektovanie   5A
3631 8 05 pozemné stavby – budovy a prostredie   5A
3631 8 06 pozemné stavby – technické zariadenia budov   5A
3631 8 07 pozemné stavby – nosné konštrukcie budov   5A
3631 8 11 pozemné stavby – mestské stavebné inžinierstvo   5A
3631 8 12 pozemné stavby – nosné konštrukcie pozemných stavieb   5A
3631 8 13 pozemné stavby – tvorba budov a prostredia   5A
3631 8 16 pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov   5A
3631 9 00 pozemné stavby   6
3631 9 02 pozemné stavby – teória a konštrukcie pozemných stavieb   6
3631 9 03 pozemné stavby – teória a technika prostredia budov   6
3631 9 14 pozemné stavby – teória tvorby budov a prostredia   6
3631 9 16 pozemné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov   6
3633 8 00 priemyselná výroba stavebných hmôt a dielcov   5A
3634 8 00 konštrukcie a dopravné stavby   5A
3635 7 00 vodné hospodárstvo a vodné stavby /Bc/ 5A
3635 8 00 vodné hospodárstvo a vodné stavby   5A
3636 7 00 geodézia a kartografia /Bc/ 5A
3636 7 03 geodézia a kartografia – geodézia a kataster nehnuteľností /Bc/ 5A
3636 7 04 geodézia a kartografia – geografické informačné systémy /Bc/ 5A
3636 7 05 geodézia a kartografia – geodézia a geografické informačné systémy /Bc/ 5A
3636 8 00 geodézia a kartografia   5A
3636 8 02 geodézia a kartografia – inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností   5A
3636 9 00 geodézia a kartografia   6
3637 8 00 ekonomika a riadenie stavebníctva   5A
3639 7 00 realizácia stavieb /Bc/ 5A
3639 8 00 realizácia stavieb   5A
3640 8 00 automatizované systémy riadenia v stavebníctve   5A
3641 8 00 mestské inžinierstvo   5A
3642 8 00 materiálové inžinierstvo   5A
3644 7 00 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby /Bc/ 5A
3644 7 05 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo /Bc/ 5A
3644 7 06 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – objekty dopravných stavieb /Bc/ 5A
3644 7 07 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – inžinierske konštrukcie a dopravné stavby /Bc/ 5A
3644 7 08 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo /Bc/ 5A
3644 7 11 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné plánovanie /Bc/ 5A
3644 7 13 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – stavebné inžinierstvo /Bc/ 5A
3644 7 16 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov /Bc/ 5A
3644 8 00 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby   5A
3644 8 03 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie inžinierskych stavieb   5A
3644 8 04 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné stavby   5A
3644 8 05 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – cestné staviteľstvo   5A
3644 8 06 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – objekty dopravných stavieb   5A
3644 8 08 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – železničné staviteľstvo   5A
3644 8 09 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a dopravné stavby   5A
3644 8 11 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – dopravné plánovanie   5A
3644 8 12 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – stavby a životné prostredie   5A
3644 8 16 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – nosné konštrukcie a prostredie budov   5A
3644 9 00 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby   6
3644 9 02 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – teória a konštrukcia inžinierskych stavieb   6
3644 9 15 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – teória a navrhovanie inžinierskych stavieb   6
3646 7 00 inžinierske stavby a vodné hospodárstvo /Bc/ 5A
3646 8 00 inžinierske stavby a vodné hospodárstvo   5A
3650 6 00 staviteľstvo   3A*)
3650 6 01 staviteľstvo – pozemné staviteľstvo   3A*)
3650 6 02 staviteľstvo – dopravné staviteľstvo   3A*)
3650 6 03 staviteľstvo – železničné staviteľstvo   3A*)
3650 6 04 staviteľstvo – vodohospodárske stavby   3A*)
3650 6 05 staviteľstvo – požiarna ochrana   3A*)
3650 6 06 staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov   3A*)
3650 6 07 staviteľstvo – technické zariadenie budov   3A*)
3650 6 08 staviteľstvo – ekologické staviteľstvo   3A*)
3650 6 09 staviteľstvo – hydroekologické stavby   3A*)
3650 6 10 staviteľstvo – stavebný manažment   3A*)
3650 7 00 staviteľstvo /Bc/ 5A
3650 7 01 staviteľstvo – pozemné staviteľstvo /Bc/ 5A
3650 7 12 staviteľstvo – cesty a mosty /Bc/ 5A
3650 7 13 staviteľstvo – železnice /Bc/ 5A
3652 8 00 technické zariadenie budov   5A
3655 6 00 geodézia   3A*)
3655 7 00 geodézia /Bc/ 5A
3656 4 00 operátor stavebnej výroby   3A*)
3656 4 01 operátor stavebnej výroby – murované konštrukcie   3A*)
3656 4 02 operátor stavebnej výroby – betónové konštrukcie   3A*)
3656 4 03 operátor stavebnej výroby – kvalita stavebných prác   3A*)
3658 4 00 mechanik stavebnoinštalačných zariadení   3A*)
3659 4 00 stavebníctvo   3A
3659 4 01 stavebníctvo – výroba stavieb   3A
3659 4 02 stavebníctvo – technické zariadenie budov   3A
3659 4 05 stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve   3A
3659 7 00 stavebníctvo /Bc/ 5A
3659 7 15 stavebníctvo – technológia a manažment stavieb /Bc/ 5A
3659 7 16 stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb /Bc/ 5A
3659 7 17 stavebníctvo – inžinierstvo životného prostredia /Bc/ 5A
3659 7 18 stavebníctvo – stavebné inžinierstvo /Bc/ 5A
3659 8 00 stavebníctvo   5A
3659 8 13 stavebníctvo – realizácia stavieb   5A
3659 8 14 stavebníctvo – stavebné materiály a prefabrikácia   5A
3659 8 15 stavebníctvo – technológia a manažment stavieb   5A
3659 8 18 stavebníctvo – stavebné inžinierstvo   5A
3659 8 19 stavebníctvo – technológia a realizácia stavieb   5A
3659 8 21 stavebníctvo – ekonomika a riadenie stavebníctva   5A
3659 8 23 stavebníctvo – technika prostredia budov   5A
3659 9 00 stavebníctvo   6
3659 9 12 stavebníctvo – technológia stavieb   6
3659 9 16 stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb   6
3660 4 00 vodné hospodárstvo   3A
3660 7 00 vodné hospodárstvo /Bc/ 5A
3660 7 04 vodné hospodárstvo – vodné hospodárstvo krajiny /Bc/ 5A
3660 8 00 vodné hospodárstvo   5A
3660 8 04 vodné hospodárstvo – vodné hospodárstvo krajiny   5A
3660 8 05 vodné hospodárstvo – krajinné inžinierstvo   5A
3661 2 00 murár   3C
3663 2 00 tesár   3C
3664 2 00 železobetonár   3C
3665 2 00 štukatér   3C
3668 2 00 montér suchých stavieb   3C
3672 2 00 kamenár   3C
3673 2 00 kachliar   3C
3675 2 00 maliar   3C
3675 2 01 maliar – interiéry   3C
3675 2 02 maliar – stavebná výroba   3C
3676 2 00 izolatér   3C
3678 2 00 inštalatér   3C
3678 2 01 inštalatér – vodovodné zariadenia /ŠP/ 3C
3679 2 00 sklenár   3C
3680 2 00 podlahár   3C
3684 2 00 strechár   3C
3686 0 00 stavebná výroba   2C
3686 2 00 stavebná výroba /ŠP/ 3C
3686 2 01 stavebná výroba – podlahárske práce /ŠP/ 3C
3686 2 02 stavebná výroba – pokrývačské práce /ŠP/ 3C
3686 2 03 stavebná výroba – murárske práce /ŠP/ 3C
3686 2 04 stavebná výroba – stavebné práce /ŠP/ 3C
3686 2 05 stavebná výroba – železobetonárska výroba /ŠP/ 3C
3686 2 06 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo /ŠP/ 3C
3686 2 07 stavebná výroba – stavebné klampiarstvo /ŠP/ 3C
3686 2 08 stavebná výroba – stavebné tesárstvo /ŠP/ 3C
3686 2 09 stavebná výroba – dláždenie /ŠP/ 3C
3686 2 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce /ŠP/ 3C
3686 2 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo /ŠP/ 3C
3686 2 12 stavebná výroba – stavebné sklenárstvo /ŠP/ 3C
3688 2 00 kominár   3C
3692 6 00 geodézia, kartografia a kataster   3A*)
3698 8 00 architektúra a pozemné stavby   5A
3699 6 00 technik v stavebníctve   3A
3699 6 01 technik v stavebníctve – pozemné staviteľstvo     3A*)
 37     Doprava, pošty a telekomunikácie    
3701 9 00 dopravná a spojová technológia   6
3701 9 01 dopravná a spojová technológia – dopravná technológia   6
3701 9 02 dopravná a spojová technológia – spojová technológia   6
3701 9 03 dopravná a spojová technológia – dopravné a spojové systémy   6
3702 7 00 dopravné služby /Bc/ 5A
3702 7 02 dopravné služby – doprava v krízových situáciách /Bc/ 5A
3702 7 03 dopravné služby – zasielateľstvo /Bc/ 5A
3702 7 04 dopravné služby – integrované prepravné služby /Bc/ 5A
3702 8 00 dopravné služby   5A
3702 8 02 dopravné služby – doprava v krízových situáciách   5A
3702 8 03 dopravné služby – zasielateľstvo   5A
3702 9 00 dopravné služby   6
3702 9 02 dopravné služby – doprava v krízových situáciách   6
3703 7 00 dopravná technika /Bc/ 5A
3703 8 00 dopravná technika   5A
3704 7 00 poštové služby /Bc/ 5A
3704 8 00 poštové služby   5A
3704 9 00 poštové služby   6
3706 7 00 poštová a telekomunikačná prevádzka /Bc/ 5A
3706 7 03 poštová a telekomunikačná prevádzka – ekonomika pošty a telekomunikácií /Bc/ 5A
3706 7 04 poštová a telekomunikačná prevádzka – technológia pošty a telekomunikácií /Bc/ 5A
3706 8 00 poštová a telekomunikačná prevádzka   5A
3706 8 01 poštová a telekomunikačná prevádzka – prevádzka a ekonomika pošty   5A
3706 8 02 poštová a telekomunikačná prevádzka – prevádzka a ekonomika telekomunikácií   5A
3706 8 03 poštová a telekomunikačná prevádzka – ekonomika pošty a telekomunikácií   5A
3706 8 04 poštová a telekomunikačná prevádzka – technológia pošty a telekomunikácií   5A
3707 8 00 technické prostriedky   5A
3708 7 00 telekomunikačný manažment /Bc/ 5A
3710 7 00 rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb /Bc/ 5A
3710 8 00 rekonštrukcia a stavebná údržba dopravných stavieb   5A
3712 8 00 prevádzka a údržba koľajových vozidiel   5A
3714 8 00 oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave   5A
3715 8 00 technická prevádzka telekomunikácií   5A
3716 8 00 prevádzka a ekonomika železničnej dopravy   5A
3717 8 00 prevádzka a ekonomika cestnej, mestskej a vodnej dopravy   5A
3718 8 00 prevádzka a ekonomika leteckej dopravy   5A
3719 8 00 prevádzka a ekonomika spojov   5A
3720 8 00 prevádzka a ekonomika vodnej dopravy   5A
3722 8 00 kybernetika v doprave a spojoch   5A
3723 8 00 železničné staviteľstvo   5A
3724 8 00 materiálové inžinierstvo   5A
3725 8 00 priemyslové inžinierstvo a manažment   5A
3726 7 00 výrobný manažment /Bc/ 5A
3730 7 00 železničná doprava /Bc/ 5A
3730 7 01 železničná doprava – prevádzka a ekonomika železničnej dopravy /Bc/ 5A
3730 7 02 železničná doprava – prevádzka a ekonomika colnej správy /Bc/ 5A
3730 8 00 železničná doprava   5A
3730 8 01 železničná doprava – prevádzka a ekonomika železničnej dopravy   5A
3731 8 00 stavba a obnova železníc   5A
3732 8 00 stavba a obnova cestnej siete   5A
3735 7 00 prevádzka strojov – automobilová technika /Bc/ 5A
3736 7 00 vodná doprava /Bc/ 5A
3736 7 01 vodná doprava – prevádzka a ekonomika vodnej dopravy /Bc/ 5A
3736 8 00 vodná doprava   5A
3736 8 01 vodná doprava – prevádzka a ekonomika vodnej dopravy   5A
3738 8 00 cestná a vodná doprava   5A
3739 6 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách   3A*)
3740 6 00 elektrotechnika v doprave a spojoch   3A*)
3740 6 01 elektrotechnika v doprave a spojoch – elektrická trakcia a energetika v doprave   3A*)
3740 6 02 elektrotechnika v doprave a spojoch – silnoprúdová elektrotechnika v doprave   3A*)
3740 6 03 elektrotechnika v doprave a spojoch – údržba a oprava vozidiel   3A*)
3740 6 04 elektrotechnika v doprave a spojoch – oznamovacia technika v doprave a spojoch   3A*)
3740 6 05 elektrotechnika v doprave a spojoch – zabezpečovacia technika v doprave   3A*)
3740 6 06 elektrotechnika v doprave a spojoch – telekomunikačná technika   3A*)
3740 6 07 elektrotechnika v doprave a spojoch – rádiokomunikačná technika   3A*)
3744 6 00 cestná doprava   3A*)
3744 6 01 cestná doprava – prevádzka a údržba vozidiel   3A*)
3744 6 02 cestná doprava – doprava a preprava   3A*)
3744 7 00 cestná doprava /Bc/ 5A
3744 7 01 cestná doprava – prevádzka a ekonomika cestnej dopravy /Bc/ 5A
3744 7 02 cestná doprava – dopravné inžinierstvo /Bc/ 5A
3744 7 05 cestná doprava – zasielateľstvo /Bc/ 5A
3744 8 00 cestná doprava   5A
3744 8 01 cestná doprava – prevádzka a ekonomika cestnej dopravy   5A
3744 8 02 cestná doprava – dopravné inžinierstvo   5A
3748 8 00 mestská dráhová doprava   5A
3751 8 00 cestné staviteľstvo   5A
3752 8 00 objekty dopravných stavieb   5A
3753 8 00 konštrukcia a prevádzka strojov pre dopravné staviteľstvo   5A
3754 8 00 riadenie a technológia železničnej a automobilovej dopravy   5A
3755 8 00 konštrukcia a technológia dopravných stavieb   5A
3756 4 00 poštová prevádzka   3A
3757 4 00 dopravná prevádzka   3A
3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava   3A
3757 4 02 dopravná prevádzka – železničná doprava a preprava   3A
3757 4 03 dopravná prevádzka – lodná doprava   3A
3757 4 04 dopravná prevádzka – bezpečnosť a ochrana železničnej prevádzky   3A
3757 4 05 dopravná prevádzka – obchodná činnosť železníc   3A
3757 4 06 dopravná prevádzka – železničná dopravná cesta   3A
3757 4 08 dopravná prevádzka – vodná doprava   3A
3758 4 00 operátor prevádzky a ekonomiky dopravy   3A*)
3759 4 00 komerčný pracovník v doprave   3A*)
3759 4 01 komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava   3A*)
3759 4 02 komerčný pracovník v doprave – železničná doprava   3A*)
3759 4 03 komerčný pracovník v doprave – vodná doprava   3A*)
3759 4 05 komerčný pracovník v doprave – letecká doprava   3A*)
3759 4 06 komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia   3A*)
3759 4 07 komerčný pracovník v doprave – dopravná logistika   3A*)
3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy   3A*)
3760 6 01 prevádzka a ekonomika dopravy – železničná doprava   3A*)
3760 6 02 prevádzka a ekonomika dopravy – železničná preprava   3A*)
3760 6 03 prevádzka a ekonomika dopravy – colný deklarant   3A*)
3760 6 04 prevádzka a ekonomika dopravy – zasielateľstvo   3A*)
3760 6 05 prevádzka a ekonomika dopravy – cestná doprava a preprava   3A*)
3760 6 06 prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave   3A*)
3762 2 00 železničiar   3C
3762 2 01 železničiar – dopravná cesta   3C
3762 2 02 železničiar – obchodná činnosť   3C
3763 2 00 manipulant poštovej prevádzky a prepravy   3C
3764 7 00 logistika a manažment v cestnej preprave   5B
3765 6 00 technika a prevádzka dopravy   3A*)
3766 2 00 lodník   3C
3767 6 00 dopravná akadémia   3A*)
3768 7 00 poštové technológie /Bc/ 5A
3768 8 00 poštové technológie   5A
3768 8 02 poštové technológie – poštové inžinierstvo   5A
3768 9 00 poštové technológie   6
3772 6 00 doprava   3A*)
3772 6 01 doprava – prevádzka a údržba cestných vozidiel   3A*)
3772 6 02 doprava – mestská hromadná doprava   3A*)
3772 6 03 doprava – lodná doprava   3A*)
3772 6 05 doprava – kamiónová doprava   3A*)
3772 7 00 doprava /Bc/ 5A
3772 7 14 doprava – letecká doprava /Bc/ 5A
3772 7 15 doprava – cestná doprava /Bc/ 5A
3772 7 16 doprava – železničná doprava /Bc/ 5A
3772 7 17 doprava – vodná doprava /Bc/ 5A
3772 7 19 doprava – profesionálny pilot /Bc/ 5A
3772 7 21 doprava – riadenie leteckej dopravy /Bc/ 5A
3772 7 22 doprava – pracovník riadenia letovej prevádzky /Bc/ 5A
3772 7 25 doprava – prevádzka letísk /Bc/ 5A
3772 8 00 doprava   5A
3772 8 11 doprava – riadenie dopravných a logistických procesov   5A
3772 8 14 doprava – letecká doprava   5A
3772 8 15 doprava – cestná doprava   5A
3772 8 16 doprava – železničná doprava   5A
3772 8 17 doprava – vodná doprava   5A
3772 8 18 doprava – dopravné inžinierstvo   5A
3772 8 21 doprava – riadenie leteckej dopravy   5A
3772 9 00 doprava   6
3772 9 12 doprava – riadenie dopravných systémov   6
3772 9 13 doprava – dopravná technika a technológia   6
3774 4 00 mechanik telekomunikácií   3A*)
3774 4 01 mechanik telekomunikácií – telekomunikačné zariadenia   3A*)
3774 4 02 mechanik telekomunikácií – telekomunikačné služby   3A*)
3774 4 03 mechanik telekomunikácií – informačné komunikačné technológie   3A*)
3776 4 00 mechanik lietadiel   3A*)
3776 4 01 mechanik lietadiel – mechanika   3A*)
3776 4 02 mechanik lietadiel – avionika   3A*)
3778 4 00 technik informačných a telekomunikačných technológií   3A*)
3780 7 00 letecká doprava /Bc/ 5A
3780 7 01 letecká doprava – prevádzka a ekonomika /Bc/ 5A
3780 7 02 letecká doprava – profesionálny pilot /Bc/ 5A
3780 8 00 letecká doprava   5A
3780 8 01 letecká doprava – prevádzka a ekonomika   5A
3786 8 00 vybavenie lietadiel   5A
3787 8 00 prevádzka letectva a letecké mechanizmy   5A
3788 8 00 letecká technika a prevádzkové zariadenia   5A
3789 8 00 riadenie leteckej prevádzky   5A
3791 4 00 spojový manipulant   3A*)
3792 4 00 poštový manipulant   3A*)
3794 6 00 poštové a peňažné služby   3A*)
3798 8 00 dopravný inžinier – manažér   5A
3799 7 00 informačné a riadiace systémy /Bc/ 5A
3799 8 00 informačné a riadiace systémy       5A
 38     Automatizácia a riadenie    
3801 9 00 automatizácia a riadenie   6
3801 9 01 automatizácia a riadenie – technická kybernetika   6
3801 9 02 automatizácia a riadenie – riadenie procesov   6
3801 9 03 automatizácia a riadenie – robotika   6
3801 9 04 automatizácia a riadenie – senzorika     6
 39     Špeciálne technické odbory    
3901 8 00 aplikovaná mechanika   5A
3901 9 00 aplikovaná mechanika   6
3901 9 01 aplikovaná mechanika – mechanika tuhých a poddajných telies   6
3901 9 02 aplikovaná mechanika – mechanika tekutín   6
3901 9 03 aplikovaná mechanika – termomechanika   6
3903 9 00 materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov   6
3904 9 00 medzné stavy materiálov   6
3907 8 00 konštrukcia a výroba špeciálnej techniky   5A
3912 8 00 spracovanie a aplikácia nekovov   5A
3913 9 00 náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách   6
3914 9 00 nekovové materiály a stavebné hmoty   6
3915 8 00 environmentalistika   5A
3915 8 01 environmentalistika – spracovanie a recyklácia odpadov   5A
3915 9 00 environmentalistika   6
3916 6 00 životné prostredie   3A*)
3917 6 00 technické a informatické služby   3A*)
3917 6 01 technické a informatické služby – v hutníctve   3A*)
3917 6 02 technické a informatické služby – v strojárstve   3A*)
3917 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike   3A*)
3917 6 04 technické a informatické služby – v chémii   3A*)
3917 6 05 technické a informatické služby – v textile a odevníctve   3A*)
3917 6 06 technické a informatické služby – v stavebníctve   3A*)
3917 6 07 technické a informatické služby – prevádzka a ekonomika železníc   3A*)
3917 6 08 technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve   3A*)
3917 6 09 technické a informatické služby – zasielateľstvo   3A*)
3917 6 10 technické a informatické služby – odevníctvo   3A*)
3917 6 11 technické a informatické služby – obuvníctvo   3A*)
3917 6 12 technické a informatické služby – spracúvanie dreva   3A*)
3917 6 13 technické a informatické služby – geológia a baníctvo   3A*)
3917 6 14 technické a informatické služby – zdravotnícke služby   3A*)
3918 6 00 technické lýceum   3A*)
3919 7 00 technicko-organizačné riadenie v priemyselnej výrobe   5B
3921 7 00 energetika /Bc/ 5A
3921 7 04 energetika – tepelná energetika a plynárenstvo /Bc/ 5A
3921 7 09 energetika – energetické strojárstvo /Bc/ 5A
3921 8 00 energetika   5A
3921 8 02 energetika – tepelná energetika   5A
3921 8 03 energetika – doprava a využitie plynu   5A
3921 8 06 energetika – nízkopotenciálna energetika   5A
3921 8 07 energetika – tepelné energetické stroje a zariadenia   5A
3921 8 08 energetika – hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia   5A
3921 9 00 energetika   6
3921 9 02 energetika – tepelná energetika   6
3921 9 05 energetika – tepelné a hydraulické stroje a zariadenia   6
3922 8 00 podniková energetika a ekológia   5A
3923 8 00 tepelná energetika   5A
3924 8 00 tepelná energetika a technika prostredia   5A
3925 9 00 jadrová energetika   6
3931 9 00 geodézia a geodetická kartografia   6
3940 7 00 fyzikálne inžinierstvo /Bc/ 5A
3940 7 02 fyzikálne inžinierstvo – fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov /Bc/ 5A
3940 8 00 fyzikálne inžinierstvo   5A
3940 8 02 fyzikálne inžinierstvo – fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov   5A
3940 9 00 fyzikálne inžinierstvo   6
3941 9 00 hydrológia a vodné hospodárstvo   6
3943 9 00 hydrológia   6
3943 9 02 hydrológia – inžinierska hydrológia   6
3948 7 00 materiály /Bc/ 5A
3948 7 07 materiály – kovové a nekovové materiály /Bc/ 5A
3948 7 08 materiály – technické materiály /Bc/ 5A
3948 7 09 materiály – nekovové materiály /Bc/ 5A
3948 7 13 materiály – materiálová technológia /Bc/ 5A
3948 7 15 materiály – textilná technológia a návrhárstvo /Bc/ 5A
3948 7 17 materiály – materiály pre automobilový priemysel /Bc/ 5A
3948 8 00 materiály   5A
3948 8 04 materiály – materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov   5A
3948 8 05 materiály – tvárnenie kovov   5A
3948 8 08 materiály – technické materiály   5A
3948 8 09 materiály – nekovové materiály   5A
3948 8 11 materiály – materiálové inžinierstvo   5A
3948 9 00 materiály   6
3948 9 02 materiály – tvárnenie materiálov   6
3948 9 03 materiály – náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo   6
3948 9 06 materiály – fyzikálne inžinierstvo materiálov   6
3948 9 08 materiály – technické materiály   6
3951 9 00 mechatronika   6
3952 9 00 bionika a biomechanika (aj lekárske a biologické vedy)   6
3963 7 00 požiarna ochrana /PŠ/ aj /Bc/ 5B, 5A
3963 8 00 požiarna ochrana   5A
3965 6 00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   3A*)
3965 7 00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /Bc/ 5A
3965 8 00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   5A
3965 9 00 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   6
3965 9 02 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – integrovaná bezpečnosť   6
3971 8 00 meracia technika   5A
3971 9 00 meracia technika   6
3973 8 00 meranie   5A
3973 8 02 meranie – meracia a informačná technika   5A
3973 8 03 meranie – elektronické meranie   5A
3975 9 00 metrológia   6
3976 9 00 inžinierstvo kvality produkcie   6
3981 8 00 súdne inžinierstvo   5A
3981 8 11 súdne inžinierstvo – expertízna činnosť v priemysle   5A
3981 9 00 súdne inžinierstvo   6
3981 9 01 súdne inžinierstvo – doprava   6
3981 9 02 súdne inžinierstvo – stavebníctvo   6
3981 9 03 súdne inžinierstvo – strojárstvo   6
3981 9 04 súdne inžinierstvo – elektrotechnika     6
 4     Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky    
 41     Poľnohospodársko-lesnícke vedy    
4101 9 00 všeobecná rastlinná výroba   6
4102 9 00 špeciálna rastlinná výroba   6
4103 9 00 agrochémia a výživa rastlín   6
4104 9 00 všeobecná zootechnika   6
4105 9 00 špeciálna zootechnika   6
4107 9 00 pestovanie lesa   6
4107 9 02 pestovanie lesa – pestovanie a ochrana lesa   6
4108 9 00 hospodárska úprava lesov   6
4109 9 00 hydromeliorácie   6
4109 9 02 hydromeliorácie – lesnícke meliorácie   6
4110 8 00 meliorácie (aj technické vedy)   5A
4110 9 00 meliorácie (aj pre stavebníctvo)   6
4111 9 00 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby   6
4111 9 02 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – lesnícka a mobilná technika   6
4111 9 03 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – technika a technológie lesníckej výroby   6
4111 9 04 mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby – technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby   6
4112 7 00 poľnohospodárska a lesnícka technika /Bc/ 5A
4112 7 02 poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika /Bc/ 5A
4112 7 03 poľnohospodárska a lesnícka technika – technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov /Bc/ 5A
4112 7 06 poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika a komerčné činnosti /Bc/ 5A
4112 7 08 poľnohospodárska a lesnícka technika – ekotechnika /Bc/ 5A
4112 8 00 poľnohospodárska a lesnícka technika   5A
4112 8 02 poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika   5A
4112 8 03 poľnohospodárska a lesnícka technika – technológia a technika spracovania poľnohospodárskych produktov   5A
4112 8 04 poľnohospodárska a lesnícka technika – lesnícka a mobilná technika   5A
4112 8 06 poľnohospodárska a lesnícka technika – poľnohospodárska technika a komerčné činnosti   5A
4112 8 08 poľnohospodárska a lesnícka technika – ekotechnika   5A
4113 7 00 poľnohospodárska technika /Bc/ 5A
4113 7 01 poľnohospodárska technika – servis a opravy techniky /Bc/ 5A
4113 8 00 poľnohospodárska technika   5A
4113 8 01 poľnohospodárska technika – servis a opravy techniky   5A
4113 8 02 poľnohospodárska technika – doprava a manipulácia   5A
4113 8 03 poľnohospodárska technika – komerčné služby   5A
4113 8 04 poľnohospodárska technika – komunálne technické služby   5A
4113 8 05 poľnohospodárska technika – potravinárska technika   5A
4113 8 06 poľnohospodárska technika – vývoj a skúšanie techniky   5A
4114 8 00 spoľahlivosť techniky   5A
4114 8 01 spoľahlivosť techniky – prevádzková spoľahlivosť strojov   5A
4114 8 02 spoľahlivosť techniky – spoľahlivosť strojov a konštrukcií   5A
4114 9 00 spoľahlivosť techniky   6
4115 9 00 technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby   6
4120 7 00 záhradná a krajinná architektúra /Bc/ 5A
4120 8 00 záhradná a krajinná architektúra   5A
4120 9 00 záhradná a krajinná architektúra   6
4121 7 00 krajinná a záhradná architektúra /Bc/ 5A
4121 7 01 krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra /Bc/ 5A
4121 7 02 krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie /Bc/ 5A
4121 7 04 krajinná a záhradná architektúra – biotechnika parkových a krajinných úprav /Bc/ 5A
4121 8 00 krajinná a záhradná architektúra   5A
4121 8 01 krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra   5A
4121 8 02 krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie   5A
4121 8 04 krajinná a záhradná architektúra – biotechnika parkových a krajinných úprav   5A
4121 9 00 krajinná a záhradná architektúra   6
4121 9 01 krajinná a záhradná architektúra – záhradná a krajinná architektúra   6
4121 9 02 krajinná a záhradná architektúra – krajinná architektúra a krajinné plánovanie   6
4122 7 00 záhradnícke škôlkárstvo /Bc/ 5A
4124 7 00 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka /Bc/ 5A
4124 8 00 udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka   5A
4126 7 00 záhradný dizajn /Bc/ 5A
4127 7 00 krajinárstvo /Bc/ 5A
4127 7 02 krajinárstvo – krajinné inžinierstvo /Bc/ 5A
4127 7 03 krajinárstvo – pozemkové úpravy a geografické informačné systémy /Bc/ 5A
4127 7 05 krajinárstvo – zakladanie a údržba športových plôch /Bc/ 5A
4127 8 00 krajinárstvo   5A
4127 8 02 krajinárstvo – krajinné inžinierstvo   5A
4127 8 04 krajinárstvo – pozemkové úpravy   5A
4127 9 00 krajinárstvo   6
4127 9 02 krajinárstvo – krajinné inžinierstvo   6
4128 7 00 krajinné plánovanie a tvorba krajiny /Bc/ 5A
4128 8 00 krajinné plánovanie a tvorba krajiny   5A
4131 9 00 fyziológia plodín a drevín   6
4132 9 00 všeobecná rastlinná produkcia   6
4133 9 00 všeobecná živočíšna produkcia   6
4134 8 00 agroenvironmentalistika   5A
4136 7 00 manažment životného prostredia a regionálny rozvoj /Bc/ 5A
4136 8 00 manažment životného prostredia a regionálny rozvoj   5A
4137 9 00 ochrana pôdy   6
4138 9 00 ochrana lesa   6
4139 9 00 lesnícka fytológia   6
4140 7 00 všeobecné poľnohospodárstvo /Bc/ 5A
4140 7 02 všeobecné poľnohospodárstvo – udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka /Bc/ 5A
4140 8 00 všeobecné poľnohospodárstvo   5A
4140 8 02 všeobecné poľnohospodárstvo – udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka   5A
4140 8 03 všeobecné poľnohospodárstvo – produkcia potravinových zdrojov   5A
4140 8 05 všeobecné poľnohospodárstvo – agroekológia   5A
4141 7 00 fytotechnika /Bc/ 5A
4141 8 00 fytotechnika   5A
4142 7 00 záhradníctvo /Bc/ 5A
4142 8 00 záhradníctvo   5A
4142 9 00 záhradníctvo   6
4143 7 00 zootechnika /Bc/ 5A
4143 8 00 zootechnika   5A
4145 8 00 mechanizácia poľnohospodárstva   5A
4146 7 00 prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych podnikov /Bc/ 5A
4146 8 00 prevádzka a ekonomika poľnohospodárskych podnikov   5A
4148 8 00 lesné inžinierstvo – lesníctvo   5A
4149 8 00 lesné hospodárstvo   5A
4150 7 00 riadenie v poľnohospodárstve /Bc/ 5A
4150 7 01 riadenie v poľnohospodárstve – podnikový manažment /Bc/ 5A
4150 7 02 riadenie v poľnohospodárstve – krízový manažment /Bc/ 5A
4150 7 04 riadenie v poľnohospodárstve – komerčný manažment /Bc/ 5A
4150 8 00 riadenie v poľnohospodárstve   5A
4150 8 01 riadenie v poľnohospodárstve – podnikový manažment   5A
4150 8 02 riadenie v poľnohospodárstve – krízový manažment   5A
4150 8 03 riadenie v poľnohospodárstve – kvantitatívny manažment a aplikácie informatiky   5A
4150 8 04 riadenie v poľnohospodárstve – komerčný manažment   5A
4151 7 00 integrovaný manažment /Bc/ 5A
4155 8 00 automatizované systémy riadenia v poľnohospodárstve   5A
4156 8 00 procesy spracovania dreva   5A
4157 8 00 manažment lesných podnikov a podnikanie v lesníctve   5A
4158 8 00 podnikateľské riadenie   5A
4160 8 00 manažment a financovanie lesných podnikov   5A
4161 8 00 finančná a komerčná činnosť   5A
4162 8 00 agroinformatika   5A
4163 8 00 technika a mechanizácia výrobných procesov   5A
4164 8 00 personálny a sociálny rozvoj PPoK   5A
4166 8 00 aplikovaná zoológia a poľovníctvo   5A
4168 7 00 poľovníctvo /Bc/ 5A
4168 7 02 poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo /Bc/ 5A
4168 8 00 poľovníctvo   5A
4168 8 02 poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo   5A
4168 9 00 poľovníctvo   6
4168 9 02 poľovníctvo – aplikovaná zoológia a poľovníctvo   6
4170 7 00 spracovanie poľnohospodárskych produktov /Bc/ 5A
4170 7 03 spracovanie poľnohospodárskych produktov – agropotravinárstvo /Bc/ 5A
4170 7 04 spracovanie poľnohospodárskych produktov – bezpečnosť a kontrola potravín /Bc/ 5A
4170 8 00 spracovanie poľnohospodárskych produktov   5A
4170 8 02 spracovanie poľnohospodárskych produktov – technológia potravín   5A
4170 9 00 spracovanie poľnohospodárskych produktov   6
4170 9 02 spracovanie poľnohospodárskych produktov – technológia potravín   6
4171 7 00 technológia spracovania poľnohospodárskych produktov /Bc/ 5A
4171 8 00 technológia spracovania poľnohospodárskych produktov   5A
4172 8 00 technika a mechanizácia potravinárskej výroby   5A
4172 9 00 technika a mechanizácia potravinárskej výroby   6
4173 7 00 rastlinná produkcia /Bc/ 5A
4173 7 02 rastlinná produkcia – manažment rastlinnej výroby /Bc/ 5A
4173 8 00 rastlinná produkcia   5A
4173 8 02 rastlinná produkcia – manažment rastlinnej výroby   5A
4173 8 04 rastlinná produkcia – výživa a ochrana rastlín   5A
4173 8 06 rastlinná produkcia – agroekológia   5A
4175 7 00 prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov /Bc/ 5A
4175 8 00 prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov   5A
4176 7 00 manažment rastlinnej výroby /Bc/ 5A
4176 7 01 manažment rastlinnej výroby – manažment a ekonomika rastlinnej výroby /Bc/ 5A
4176 7 02 manažment rastlinnej výroby – poľnohospodárstvo marginálnych oblastí /Bc/ 5A
4176 7 03 manažment rastlinnej výroby – šľachtenie a semenárstvo /Bc/ 5A
4176 7 04 manažment rastlinnej výroby – výživa rastlín /Bc/ 5A
4176 8 00 manažment rastlinnej výroby   5A
4176 8 01 manažment rastlinnej výroby – manažment a ekonomika rastlinnej výroby   5A
4176 8 02 manažment rastlinnej výroby – poľnohospodárstvo marginálnych oblastí   5A
4176 8 03 manažment rastlinnej výroby – šľachtenie a semenárstvo   5A
4176 8 04 manažment rastlinnej výroby – výživa rastlín   5A
4177 9 00 špeciálna rastlinná produkcia   6
4178 7 00 manažment živočíšnej výroby /Bc/ 5A
4178 7 01 manažment živočíšnej výroby – manažment a ekonomika živočíšnej výroby /Bc/ 5A
4178 7 02 manažment živočíšnej výroby – šľachtenie zvierat a reprodukcia /Bc/ 5A
4178 7 03 manažment živočíšnej výroby – špeciálne odvetvia živočíšnej výroby /Bc/ 5A
4178 7 04 manažment živočíšnej výroby – výživa zvierat a krmivárstvo /Bc/ 5A
4178 8 00 manažment živočíšnej výroby   5A
4178 8 01 manažment živočíšnej výroby – manažment a ekonomika živočíšnej výroby   5A
4178 8 02 manažment živočíšnej výroby – šľachtenie zvierat a reprodukcia   5A
4178 8 03 manažment živočíšnej výroby – špeciálne odvetvia živočíšnej výroby   5A
4178 8 04 manažment živočíšnej výroby – výživa zvierat a krmivárstvo   5A
4179 7 00 živočíšna produkcia /Bc/ 5A
4179 7 02 živočíšna produkcia – manažment živočíšnej výroby /Bc/ 5A
4179 7 05 živočíšna produkcia – špeciálne chovateľstvo /Bc/ 5A
4179 8 00 živočíšna produkcia   5A
4179 8 02 živočíšna produkcia – manažment živočíšnej výroby   5A
4179 8 04 živočíšna produkcia – špeciálne chovateľské odvetvia   5A
4179 8 06 živočíšna produkcia – genetické technológie v agrobiológii   5A
4181 7 00 inžinierstvo strojov a zariadení /Bc/ 5A
4181 8 00 inžinierstvo strojov a zariadení   5A
4181 8 01 inžinierstvo strojov a zariadení – drevárska a lesnícka technika   5A
4181 8 02 inžinierstvo strojov a zariadení – drevárske stroje a zariadenia   5A
4181 8 03 inžinierstvo strojov a zariadení – environmentálna technika a zariadenia   5A
4181 8 04 inžinierstvo strojov a zariadení – lesná a mobilná technika   5A
4181 8 05 inžinierstvo strojov a zariadení – riadiace systémy a zariadenia   5A
4183 9 00 špeciálna živočíšna produkcia   6
4185 8 00 vedecká výživa ľudí   5A
4187 7 00 výživa ľudí /Bc/ 5A
4187 8 00 výživa ľudí   5A
4188 7 00 výživa /Bc/ 5A
4188 7 02 výživa – výživa ľudí /Bc/ 5A
4188 8 00 výživa   5A
4188 8 02 výživa – výživa ľudí   5A
4188 8 04 výživa – výživa zvierat a krmivárstvo   5A
4188 9 00 výživa   6
4196 7 00 krajinné inžinierstvo /Bc/ 5A
4196 8 00 krajinné inžinierstvo   5A
4196 9 00 krajinné inžinierstvo   6
4197 8 00 ochrana rastlín   5A
4197 9 00 ochrana rastlín     6
 42     Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I    
4210 6 00 agropodnikanie   3A*)
4210 6 01 agropodnikanie – poľnohospodárska prevádzka   3A*)
4210 6 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby   3A*)
4210 6 03 agropodnikanie – podnikanie a služby na vidieku   3A*)
4210 6 04 agropodnikanie – farmárstvo   3A*)
4210 6 05 agropodnikanie – mechanizácia poľnohospodárskej výroby   3A*)
4210 6 06 agropodnikanie – ekologické poľnohospodárstvo   3A*)
4210 6 07 agropodnikanie – hydinárstvo   3A*)
4210 6 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment   3A*)
4210 6 09 agropodnikanie – záhradnícka výroba   3A*)
4210 6 10 agropodnikanie – krajinnoekologické meliorácie   3A*)
4210 6 11 agropodnikanie – agroturistika   3A*)
4210 6 12 agropodnikanie – produkcia potravín   3A*)
4210 6 13 agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo   3A*)
4210 6 14 agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat   3A*)
4210 6 15 agropodnikanie – plemenárstvo   3A*)
4210 6 16 agropodnikanie – pestovateľstvo   3A*)
4210 6 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo   3A*)
4210 6 18 agropodnikanie – kynológia   3A*)
4210 7 00 agropodnikanie   5B
4210 7 01 agropodnikanie – reprodukcia a hygiena v chove hospodárskych zvierat   5B
4210 7 02 agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu   5B
4210 7 03 agropodnikanie – chov koní   5B
4211 6 00 záhradníctvo   3A*)
4211 6 01 záhradníctvo – ovocinárstvo a zeleninárstvo   3A*)
4211 6 02 záhradníctvo – kvetinárstvo a sadovníctvo   3A*)
4211 6 03 záhradníctvo – ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo   3A*)
4211 6 04 záhradníctvo – šlachtiteľstvo a semenárstvo   3A*)
4211 6 05 záhradníctvo – zeleninárstvo a kvetinárstvo   3A*)
4211 6 06 záhradníctvo – záhradnícke služby   3A*)
4211 6 07 záhradníctvo – viazanie a aranžovanie kvetín   3A*)
4211 6 09 záhradníctvo – škôlkarstvo   3A*)
4211 6 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba /PŠ/ 4A
4211 6 17 záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo   3A*)
4211 6 18 záhradníctvo – agroturistika   3A*)
4211 6 19 záhradníctvo – záhradnícky manažment   3A*)
4211 6 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba   3A*)
4211 6 27 záhradníctvo – krajinná ekológia   3A*)
4211 7 00 záhradníctvo   5B
4211 7 04 záhradníctvo – šľachtiteľstvo a semenárstvo   5B
4211 7 07 záhradníctvo – alternatívne záhradníctvo   5B
4211 7 08 záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo   5B
4211 7 09 záhradníctvo – škôlkarstvo   5B
4211 7 10 záhradníctvo – rýchlenie zeleniny a kvetín pod sklom   5B
4211 7 11 záhradníctvo – ovocinárska farma   5B
4211 7 12 záhradníctvo – životné prostredie   5B
4211 7 13 záhradníctvo – podnikanie a obchod   5B
4211 7 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba   5B
4211 7 33 záhradníctvo – škôlkarská výroba   5B
4211 7 34 záhradníctvo – arboristika   5B
4214 6 00 vinohradníctvo   3A*)
4214 6 01 vinohradníctvo – prevádzka vo vinohradníctve a ovocinárstve   3A*)
4214 6 02 vinohradníctvo – podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve   3A*)
4214 6 03 vinohradníctvo – agroturistika   3A*)
4215 6 00 rybárstvo   3A*)
4218 6 00 ekonomika poľnohospodárstva a výživy   3A*)
4219 6 00 lesníctvo   3A*)
4219 6 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka   3A*)
4219 6 02 lesníctvo – krajinná ekológia   3A*)
4219 6 03 lesníctvo – lesnícke služby   3A*)
4219 7 00 lesníctvo /Bc/ 5A
4219 8 00 lesníctvo   5A
4219 8 02 lesníctvo – ekológia lesa   5A
4219 8 07 lesníctvo – geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve   5A
4220 7 00 lesníctvo a lesnícky manažment   5B
4221 7 00 vidiecka turistika   5B
4223 7 00 krajinárske úpravy a tvorba krajiny   5B
4225 7 00 obchod a služby v poľnohospodárstve   5B
4227 6 00 vinohradníctvo a ovocinárstvo   3A*)
4227 6 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka   3A*)
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie   3A*)
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika   3A*)
4228 6 00 záhradnícka výroba a služby   3A*)
4236 6 00 ekonomika pôdohospodárstva   3A*)
4243 6 00 mechanizácia pôdohospodárstva   3A*)
4243 6 01 mechanizácia pôdohospodárstva – mechanizácia poľnohospodárskej výroby   3A*)
4243 6 02 mechanizácia pôdohospodárstva – opravárenstvo   3A*)
4243 6 03 mechanizácia pôdohospodárstva – technické služby na vidieku     3A*)
 43     Veterinárske vedy    
4301 9 00 veterinárna morfológia   6
4302 9 00 vnútorné choroby zvierat a farmokológia   6
4304 9 00 veterinárna chirurgia   6
4305 9 00 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia   6
4307 9 00 infekčné a invázne choroby zvierat   6
4309 9 00 veterinárna morfológia a fyziológia   6
4311 9 00 veterinárna fyziológia   6
4314 9 00 vnútorné choroby zvierat   6
4314 9 02 vnútorné choroby zvierat – vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných   6
4314 9 03 vnútorné choroby zvierat – vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny   6
4320 8 00 všeobecné veterinárne lekárstvo   5A
4321 9 00 veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia   6
4322 9 00 infekčné a parazitárne choroby zvierat   6
4322 9 02 infekčné a parazitárne choroby zvierat – infekčné choroby zvierat   6
4322 9 03 infekčné a parazitárne choroby zvierat – parazitárne choroby zvierat   6
4323 9 00 súdne a verejné veterinárne lekárstvo   6
4330 6 00 veterinárstvo   3A*)
4330 6 01 veterinárstvo – veterinárno-asanačné služby   3A*)
4330 6 02 veterinárstvo – hygienická a laboratórna služba   3A*)
4330 6 04 veterinárstvo – starostlivosť o hospodárske zvieratá   3A*)
4330 6 05 veterinárstvo – starostlivosť o cudzokrajné zvieratá   3A*)
4331 9 00 hygiena prostredia a potravín   6
4332 7 00 hygiena potravín /Bc/ 5A
4332 7 04 hygiena potravín – bezpečnosť krmív a potravín /Bc/ 5A
4332 8 00 hygiena potravín   5A
4332 8 02 hygiena potravín – trh a kvalita potravín   5A
4332 8 03 hygiena potravín – produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia   5A
4332 9 00 hygiena potravín   6
4336 6 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena   3A*)
4336 6 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v chove hospodárskych zvierat   3A*)
4336 6 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe   3A*)
4336 6 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v chove cudzokrajných zvierat   3A*)
4336 6 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v drobnochove   3A*)
4336 6 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – veterinárny zdravotník v chove psov   3A*)
4336 7 00 veterinárne zdravotníctvo a hygiena   5B
4341 9 00 výživa zvierat a dietetika   6
4345 9 00 hygiena chovu zvierat a životné prostredie   6
4347 7 00 kynológia /Bc/ 5A
4347 7 03 kynológia – kynológ   /Bc/ 5A
 45     Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II    
4501 4 00 rastlinná výroba   3A
4502 4 00 živočíšna výroba   3A
4502 4 01 živočíšna výroba – chov hospodárskych zvierat   3A
4502 4 02 živočíšna výroba – rybárstvo   3A
4508 4 00 rybárstvo a životné prostredie   3A
4511 4 00 záhradníctvo   3A
4512 4 00 poľnohospodárstvo   3A
4521 4 00 lesné hospodárstvo   3A
4524 2 00 agromechanizátor, opravár   3C
4526 4 00 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva   3A
4529 2 00 pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby   3C
4553 4 00 podnikateľ pre rozvoj vidieka   3A*)
4556 4 00 operátor lesnej techniky   3A*)
4557 4 00 podnikanie v poľnohospodárstve   3A*)
4558 4 00 agropodnikateľ   3A*)
4558 4 01 agropodnikateľ – poľnohospodárska prevádzka   3A*)
4558 4 02 agropodnikateľ – turistika na vidieku   3A*)
4558 4 03 agropodnikateľ – poľnohospodárska mechanizácia a doprava a komunálna technika na vidieku   3A*)
4560 2 00 pestovateľ   3C
4560 2 01 pestovateľ – chmeliarstvo   3C
4560 2 02 pestovateľ – ovocinárstvo a včelárstvo   3C
4560 2 03 pestovateľ – šľachtenie a semenárstvo   3C
4560 2 04 pestovateľ – vinohradníctvo   3C
4561 2 00 poľnohospodár   3C
4561 2 01 poľnohospodár – mechanizácia   3C
4561 2 02 poľnohospodár – farmárstvo   3C
4561 2 03 poľnohospodár – služby   3C
4562 2 00 lesokrajinár   3C
4567 2 00 poľnohospodárka pre služby na vidieku   3C
4569 2 00 viazač – aranžér kvetín   3C
4571 2 00 záhradník   3C
4572 0 00 poľnohospodárska výroba   2C
4572 0 21 poľnohospodárska výroba – robotník v poľnohospodárskej výrobe /ŠP/ 2C
4572 2 00 poľnohospodárska výroba   3C
4572 2 01 poľnohospodárska výroba – chmeliarstvo /ŠP/ 3C
4572 2 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár /ŠP/ 3C
4572 2 03 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: sadovník, kvetinár /ŠP/ 3C
4572 2 04 poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba /ŠP/ 3C
4572 2 05 poľnohospodárska výroba – rastlinná výroba /ŠP/ 3C
4572 2 06 poľnohospodárska výroba – oprava poľnohospodárskych strojov /ŠP/ 3C
4572 2 07 poľnohospodárska výroba – vinohradníctvo a ovocinárstvo /ŠP/ 3C
4572 2 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník /ŠP/ 3C
4572 2 10 poľnohospodárska výroba – ovčiarstvo /ŠP/ 3C
4574 2 00 opravár poľnohospodárskych strojov   3C
4575 2 00 mechanizátor lesnej výroby   3C
4576 2 00 mechanizátor rastlinnej výroby   3C
4577 2 00 hydinár   3C
4578 2 00 rybár   3C
4579 0 00 lesná výroba   2C
4579 2 00 lesná výroba /ŠP/ 3C
4580 2 00 chovateľ   3C
4580 2 01 chovateľ – chov hospodárskych zvierat   3C
4580 2 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo   3C
4580 2 03 chovateľ – chov oviec   3C
4580 2 04 chovateľ – chov kožušinových a laboratórnych zvierat     3C
 5     Zdravotníctvo    
 51     Lekárske vedy    
5101 9 00 normálna anatómia, histológia a embryológia   6
5102 9 00 normálna a patologická fyziológia   6
5103 9 00 klinická patofyziológia   6
5104 9 00 farmakológia (aj farmaceutické vedy)   6
5104 9 01 farmakológia – lekárska farmakológia   6
5105 9 00 vnútorné choroby   6
5105 9 01 vnútorné choroby – kardiológia   6
5105 9 02 vnútorné choroby – gastroenterológia   6
5105 9 03 vnútorné choroby – nefrológia   6
5105 9 04 vnútorné choroby – respirológia a TBC   6
5105 9 05 vnútorné choroby – diabetológia   6
5105 9 06 vnútorné choroby – endokrinológia   6
5105 9 07 vnútorné choroby – hematológia – onkológia   6
5105 9 08 vnútorné choroby – reumatológia   6
5106 9 00 epidemiológia   6
5107 9 00 hygiena   6
5108 9 00 chirurgia   6
5108 9 01 chirurgia – urológia   6
5108 9 02 chirurgia – ortopédia   6
5108 9 03 chirurgia – plastická chirurgia   6
5108 9 04 chirurgia – neurochirurgia   6
5109 9 00 röntgenológia a rádiológia   6
5110 9 00 gynekológia a pôrodníctvo   6
5111 9 00 pediatria   6
5112 9 00 neurológia   6
5113 9 00 psychiatria   6
5114 9 00 dermatovenerológia   6
5116 9 00 oftalmológia   6
5117 8 00 stomatológia   5A
5117 9 00 stomatológia   6
5119 9 00 otorinolaryngológia   6
5121 9 00 telovýchovné lekárstvo   6
5122 9 00 toxikológia (aj pre farmaceutické vedy)   6
5122 9 02 toxikológia – veterinárna toxikológia a farmakológia   6
5127 9 00 klinická farmakológia (aj pre farmaceutické vedy)   6
5128 9 00 lekárska biofyzika   6
5132 9 00 urológia   6
5136 9 00 ortopédia   6
5141 8 00 všeobecné lekárstvo   5A
5144 9 00 sociálne lekárstvo (aj pre sociálne vedy)   6
5145 9 00 nukleárna medicína   6
5149 9 00 anesteziológia a resuscitácia   6
5153 9 00 anatómia, histológia a embryológia   6
5155 9 00 patologická anatómia, súdne lekárstvo   6
5157 9 00 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia   6
5157 9 04 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – fyziatria, balneológia a rehabilitácia   6
5159 9 00 patologická anatómia a súdne lekárstvo   6
5166 8 00 zubné lekárstvo   5A
5166 9 00 zubné lekárstvo   6
5168 9 00 klinická biochémia   6
5175 9 00 neurovedy     6
 52     Farmaceutické vedy    
5201 9 00 farmaceutická chémia   6
5202 9 00 farmakognózia   6
5203 9 00 galenická farmácia   6
5204 9 00 kontrola chemických liečiv   6
5206 9 00 sociálna farmácia – lekárenstvo   6
5208 9 00 lekárenstvo – sociálna farmácia   6
5214 8 00 farmácia   5A
5216 9 00 klinická farmácia   6
5231 7 00 zdravotnícke a diagnostické pomôcky   /Bc/ 5A
 53     Zdravotnícke študijné odbory na stredných odborných školách zdravotníckych    
5304 6 00 asistent výživy   3A*)
5308 6 00 zdravotnícky laborant   3A*)
5310 6 00 zubný technik /PŠ/ 4A
5311 6 00 farmaceutický laborant   3A*)
5312 6 00 očný optik /PŠ/ 4A
5314 6 00 ortopedický technik /PŠ/ 4A
5315 6 00 zdravotnícky záchranár /PŠ/ 4A
5317 7 00 diplomovaný fyzioterapeut   5B
5325 7 00 diplomovaná všeobecná sestra   5B
5328 7 00 diplomovaná dentálna hygienička   5B
5329 7 00 diplomovaný zubný technik   5B
5332 7 00 diplomovaný zdravotnícky záchranár   5B
5333 7 00 diplomovaný rádiologický asistent   5B
5335 7 00 diplomovaný optometrista   5B
5345 7 00 diplomovaný medicínsko-technický laborant   5B
5356 6 00 zdravotnícky asistent   3A*)
5358 6 00 zubný asistent   3A*)
5370 6 00 masér   3A*)
5371 3 00 sanitár   3C
5376 6 00 masér pre zrakovo hendikepovaných     3A*)
 56     Nelekárske zdravotnícke vedy    
5602 7 00 ošetrovateľstvo /Bc/ 5A
5602 8 00 ošetrovateľstvo   5A
5602 9 00 ošetrovateľstvo   6
5605 7 00 urgentná zdravotná starostlivosť /Bc/ 5A
5607 7 00 verejné zdravotníctvo /Bc/ 5A
5607 8 00 verejné zdravotníctvo   5A
5607 8 05 verejné zdravotníctvo – administrácia vo verejnom zdravotníctve   5A
5607 8 08 verejné zdravotníctvo – tropické verejné zdravotníctvo   5A
5607 9 00 verejné zdravotníctvo   6
5609 7 00 pôrodná asistencia /Bc/ 5A
5611 7 00 fyzioterapia /Bc/ 5A
5611 8 00 fyzioterapia   5A
5611 9 00 fyzioterapia   6
5613 7 00 fyziologická a klinická výživa /Bc/ 5A
5616 7 00 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve /Bc/ 5A
5616 8 00 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve   5A
5616 9 00 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve   6
5621 7 00 rádiologická technika /Bc/ 5A
5626 7 00 dentálna hygiena /Bc/ 5A
5628 7 00 zubná technika   /Bc/ 5A
 6     Spoločenské vedy, náuky a služby    
 61     Filozofické vedy    
6101 9 00 systematická filozofia   6
6102 9 00 dejiny filozofie   6
6103 9 00 logika a metodológia vedy   6
6107 7 00 filozofia /Bc/ 5A
6107 7 01 filozofia – sociálna filozofia /Bc/ 5A
6107 7 02 filozofia – etika /Bc/ 5A
6107 7 05 filozofia – základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie /Bc/ 5A
6107 7 06 filozofia – kresťanská filozofia /Bc/ 5A
6107 7 08 filozofia – filozofia – klasické jazyky /Bc/ 5A
6107 7 11 filozofia – filozofia a teória ekologizácie /Bc/ 5A
6107 7 13 filozofia – humanitné štúdiá /Bc/ 5A
6107 8 00 filozofia   5A
6107 8 01 filozofia – sociálna filozofia   5A
6107 8 02 filozofia – etika   5A
6107 8 06 filozofia – kresťanská filozofia   5A
6107 9 00 filozofia   6
6107 9 03 filozofia – systematická filozofia   6
6109 8 00 filozofia – politológia   5A
6110 7 00 kresťanská filozofia /Bc/ 5A
6110 8 00 kresťanská filozofia   5A
6111 7 00 sociálna filozofia /Bc/ 5A
6121 7 00 sociológia /Bc/ 5A
6121 7 01 sociológia – rozvoj ľudských zdrojov /Bc/ 5A
6121 8 00 sociológia   5A
6121 9 00 sociológia   6
6124 7 00 propagácia /Bc/ 5A
6125 8 00 propagácia a reklama   5A
6127 7 00 formácia a vedenie spoločenstiev /Bc/ 5A
6131 7 00 etika /Bc/ 5A
6131 7 01 etika – etika profesijných činností /Bc/ 5A
6131 7 03 etika – aplikovaná etika – etika profesijných činností /Bc/ 5A
6131 7 04 etika – aplikovaná etika /Bc/ 5A
6131 7 05 etika – etika – klasické jazyky /Bc/ 5A
6131 7 07 etika – etika – estetika /Bc/ 5A
6131 7 08 etika – etika – sociálna práca /Bc/ 5A
6131 7 11 etika – aplikovaná etika – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
6131 7 14 etika – aplikovaná etika – nemecký jazyk a literatúra /Bc/ 5A
6131 8 00 etika   5A
6131 8 02 etika – aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo   5A
6131 8 04 etika – aplikovaná etika   5A
6131 8 07 etika – etika – estetika   5A
6131 8 08 etika – etika – sociálna práca   5A
6131 9 00 etika   6
6133 7 00 aplikovaná etika /Bc/ 5A
6133 7 01 aplikovaná etika – etika profesijných činností /Bc/ 5A
6160 8 00 gréckokatolícka teológia   5A
6161 7 00 katolícka teológia /Bc/ 5A
6161 7 02 katolícka teológia – katechetika /Bc/ 5A
6161 7 05 katolícka teológia – nábožensko-kultúrne štúdiá /Bc/ 5A
6161 8 00 katolícka teológia   5A
6161 8 02 katolícka teológia – katechetika   5A
6161 9 00 katolícka teológia   6
6162 8 00 všeobecná katolícka teológia   5A
6163 7 00 evanjelická teológia /Bc/ 5A
6163 7 02 evanjelická teológia – evanjelická sociálna diakonia /Bc/ 5A
6163 7 04 evanjelická teológia – evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc /Bc/ 5A
6163 8 00 evanjelická teológia   5A
6163 8 03 evanjelická teológia – evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci   5A
6163 9 00 evanjelická teológia   6
6164 8 00 pravoslávna teológia   5A
6164 9 00 pravoslávna teológia   6
6165 7 00 evanjelikálna teológia a misia /Bc/ 5A
6165 8 00 evanjelikálna teológia a misia   5A
6166 7 00 misionár evanjelikálnych cirkví /Bc/ 5A
6167 8 00 evanjelikálna teológia   5A
6168 7 00 katechéta evanjelikálnych cirkví /Bc/ 5A
6169 8 00 kazateľ evanjelikálnych cirkví   5A
6171 7 00 teológia /Bc/ 5A
6171 7 05 teológia – evanjelikálna teológia a misia /Bc/ 5A
6171 7 09 teológia – misijná práca s deťmi a mládežou /Bc/ 5A
6171 8 00 teológia   5A
6171 8 04 teológia – evanjelikálna teológia   5A
6171 8 07 teológia – reformovaná teológia   5A
6171 8 10 teológia – probačná a mediačná práca   5A
6171 9 00 teológia     6
 62     Ekonomické vedy    
6201 9 00 ekonomická teória   6
6201 9 01 ekonomická teória – dejiny ekonomických teórií   6
6201 9 02 ekonomická teória – hospodárske systémy   6
6201 9 03 ekonomická teória – hospodárska politika   6
6202 9 00 riadenie a plánovanie   6
6203 9 00 odvetvové a prierezové ekonomiky   6
6203 9 01 odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika obchodu a priemyslu   6
6203 9 02 odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva   6
6203 9 03 odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika dopravy a spojov   6
6203 9 04 odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika dopravy, spojov a služieb   6
6203 9 05 odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika obchodu a služieb   6
6203 9 07 odvetvové a prierezové ekonomiky – ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva   6
6204 9 00 svetová ekonomika   6
6205 9 00 dejiny národného hospodárstva   6
6207 8 00 národohospodárska teória a politika   5A
6208 9 00 ekonomika a riadenie podnikov   6
6209 7 00 účtovníctvo /Bc/ 5A
6209 7 04 účtovníctvo – účtovníctvo a hospodárska informatika /Bc/ 5A
6209 8 00 účtovníctvo   5A
6209 8 02 účtovníctvo – účtovníctvo a audítorstvo   5A
6209 8 03 účtovníctvo – účtovníctvo a finančné riadenie   5A
6209 9 00 účtovníctvo   6
6211 7 00 štatistika /Bc/ 5A
6211 7 03 štatistika – poistná matematika /Bc/ 5A
6211 8 00 štatistika   5A
6211 8 05 štatistika – pravdepodobnosť a matematická štatistika   5A
6211 9 00 štatistika   6
6215 8 00 poistná matematika a štatistika   5A
6216 7 00 poisťovníctvo /Bc/ 5A
6216 8 00 poisťovníctvo   5A
6216 9 00 poisťovníctvo   6
6218 7 00 verejná správa a regionálny rozvoj /Bc/ 5A
6218 7 02 verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy /Bc/ 5A
6218 7 03 verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj /Bc/ 5A
6218

6218
7

7
04

05
verejná správa a regionálny rozvoj – manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
verejná správa a regionálny rozvoj – európske programy rozvoja vidieka
/Bc/

/Bc/
5A

5A
6218 7 06 verejná správa a regionálny rozvoj – verejná správa /Bc/ 5A
6218 7 07 verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj a verejná správa /Bc/ 5A
6218 7 08 verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj a verejné financie /Bc/ 5A
6218 8 00 verejná správa a regionálny rozvoj   5A
6218 8 02 verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy   5A
6218 8 03 verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj   5A
6218 8 04 verejná správa a regionálny rozvoj – manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu   5A
6218 9 00 verejná správa a regionálny rozvoj   6
6218 9 02 verejná správa a regionálny rozvoj – európske rozvojové programy   6
6218 9 03 verejná správa a regionálny rozvoj – regionálny rozvoj   6
6221 7 00 medzinárodné ekonomické vzťahy /Bc/ 5A
6221

6221
7

7
07

08
medzinárodné ekonomické vzťahy – medzinárodné podnikanie v agrárnych komoditách
medzinárodné ekonomické vzťahy – medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
/Bc/

/Bc/
5A

5A
6221 8 00 medzinárodné ekonomické vzťahy   5A
6221 8 03 medzinárodné ekonomické vzťahy – európske štúdiá   5A
6221 8 04 medzinárodné ekonomické vzťahy – hospodárska diplomacia   5A
6221 9 00 medzinárodné ekonomické vzťahy   6
6225 8 00 medzinárodné podnikanie   5A
6225 8 03 medzinárodné podnikanie – medzinárodný obchod   5A
6225 8 04 medzinárodné podnikanie – podnikanie v Európskej únii   5A
6225 8 06 medzinárodné podnikanie – ekonomika a manažment medzinárodného podnikania   5A
6225 8 07 medzinárodné podnikanie – medzinárodný manažment   5A
6225 9 00 medzinárodné podnikanie   6
6225 9 02 medzinárodné podnikanie – manažment medzinárodného podnikania   6
6227 7 00 medzinárodný obchod /Bc/ 5A
6227 8 00 medzinárodný obchod   5A
6227 8 01 medzinárodný obchod – medzinárodný agrárny obchod a colný dohľad   5A
6227 8 02 medzinárodný obchod – komunikácia v medzinárodnom agrárnom obchode   5A
6230 7 00 národné hospodárstvo /Bc/ 5A
6230 7 06 národné hospodárstvo – ľudské zdroje v sociálno-ekonomickom rozvoji /Bc/ 5A
6230 8 00 národné hospodárstvo   5A
6230 8 01 národné hospodárstvo – hospodárska politika   5A
6230 8 02 národné hospodárstvo – územná verejná správa a regionálny rozvoj   5A
6230 8 03 národné hospodárstvo – sociálny rozvoj a práca   5A
6230 8 04 národné hospodárstvo – ekonomická teória a ekonomická žurnalistika   5A
6230 8 05 národné hospodárstvo – sociálny rozvoj a sociálna politika   5A
6231 7 00 ekonómia národného hospodárstva /Bc/ 5A
6232 8 00 ekonomika priemyslu   5A
6233 7 00 ekonomika poľnohospodárstva /Bc/ 5A
6233 8 00 ekonomika poľnohospodárstva   5A
6233 8 01 ekonomika poľnohospodárstva – ekonomika podnikov   5A
6233 8 02 ekonomika poľnohospodárstva – financie v poľnohospodárstve   5A
6233 8 03 ekonomika poľnohospodárstva – účtovníctvo a audítorstvo   5A
6233 8 04 ekonomika poľnohospodárstva – podnikanie a právo v poľnohospodárstve   5A
6233 8 05 ekonomika poľnohospodárstva – regionálny rozvoj   5A
6235 8 00 financie   5A
6235 9 00 financie   6
6235 9 02 financie – financie a bankovníctvo   6
6236 8 00 matematické metódy v ekonomike   5A
6237 8 00 ekonomické informácie a kontrola   5A
6238 8 00 ekonomika vnútorného obchodu   5A
6239 8 00 ekonomika zahraničného obchodu   5A
6240 8 00 systémové inžinierstvo   5A
6241 8 00 ekonomická štatistika   5A
6242 7 00 ekonomika služieb a cestovného ruchu /Bc/ 5A
6242 8 00 ekonomika služieb a cestovného ruchu   5A
6245 8 00 ekonomika investičného a vedecko-technického rozvoja   5A
6249 8 00 ekonometria a operačný výskum   5A
6249 9 00 ekonometria a operačný výskum   6
6250 8 00 automatizované systémy riadenia v ekonomike   5A
6251 7 00 informačná technológia /Bc/ 5A
6252 7 00 verejná ekonomika a služby /Bc/ 5A
6252 8 00 verejná ekonomika a služby   5A
6252 8 02 verejná ekonomika a služby – ekonomika a správa území   5A
6252 8 03 verejná ekonomika a služby – ekonomika verejných služieb   5A
6252 8 04 verejná ekonomika a služby – ekonomika zdravotníctva   5A
6252 9 00 verejná ekonomika a služby   6
6253 8 00 ekonomika verejných služieb   5A
6256 7 00 aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdiá /Bc/ 5A
6258 7 00 kvantitatívne metódy v ekonómii /Bc/ 5A
6258 7 04 kvantitatívne metódy v ekonómii – manažérske rozhodovanie a informačné technológie /Bc/ 5A
6258 7 08 kvantitatívne metódy v ekonómii – aplikovaná ekonómia /Bc/ 5A
6258 8 00 kvantitatívne metódy v ekonómii   5A
6258 8 02 kvantitatívne metódy v ekonómii – operačný výskum a ekonometria   5A
6258 8 03 kvantitatívne metódy v ekonómii – štatistické metódy v ekonómii   5A
6258 8 06 kvantitatívne metódy v ekonómii – aktuárstvo   5A
6258 8 08 kvantitatívne metódy v ekonómii – aplikovaná ekonómia   5A
6259 7 00 odvetvové ekonomiky a manažment /Bc/ 5A
6259 7 02 odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment agrosektora /Bc/ 5A
6259 7 04 odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov /Bc/ 5A
6259 7 08 odvetvové ekonomiky a manažment – elektronický obchod a manažment /Bc/ 5A
6259 8 00 odvetvové ekonomiky a manažment   5A
6259 8 02 odvetvové ekonomiky a manažment – ekonomika a manažment agrosektora   5A
6259 8 03 odvetvové ekonomiky a manažment – manažment a financovanie lesných podnikov   5A
6259 9 00 odvetvové ekonomiky a manažment   6
6262 7 00 obchodné podnikanie /Bc/ 5A
6262 7 02 obchodné podnikanie – podnikanie v obchode a cestovnom ruchu /Bc/ 5A
6262 7 03 obchodné podnikanie – zahraničnoobchodné podnikanie /Bc/ 5A
6262 7 04 obchodné podnikanie – medzinárodné podnikanie v obchode a v službách /Bc/ 5A
6263 7 00 verejná ekonomika a správa /Bc/ 5A
6263 7 01 verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment verejných služieb /Bc/ 5A
6263 7 04 verejná ekonomika a správa – ekonomika a správa území /Bc/ 5A
6263 8 00 verejná ekonomika a správa   5A
6263 8 01 verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment verejných služieb   5A
6263 8 02 verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment zdravotníctva   5A
6263 8 03 verejná ekonomika a správa – ekonomika a manažment vo vzdelávaní   5A
6263 8 04 verejná ekonomika a správa – ekonomika a správa území   5A
6264 7 00 podniková ekonomika /Bc/ 5A
6265 7 00 hospodárska politika /Bc/ 5A
6265 8 00 hospodárska politika   5A
6266 8 00 podnikové financie   5A
6267 7 00 ekonomika podniku /Bc/ 5A
6268 8 00 podnikové hospodárstvo   5A
6269 8 00 podnikový manažér   5A
6270 9 00 riadenie a ekonomika podnikov   6
6271 7 00 financie, bankovníctvo a investovanie /Bc/ 5A
6271 7 06 financie, bankovníctvo a investovanie – účtovníctvo a audítorstvo /Bc/ 5A
6271 7 07 financie, bankovníctvo a investovanie – aplikácia informačných technológií /Bc/ 5A
6271 8 00 financie, bankovníctvo a investovanie   5A
6271 8 01 financie, bankovníctvo a investovanie – finančný manažment   5A
6271 8 02 financie, bankovníctvo a investovanie – bankovníctvo   5A
6271 8 03 financie, bankovníctvo a investovanie – daňovníctvo a daňové poradenstvo   5A
6271 8 04 financie, bankovníctvo a investovanie – financie   5A
6271 8 06 financie, bankovníctvo a investovanie – účtovníctvo a audítorstvo   5A
6271 8 07 financie, bankovníctvo a investovanie – aplikácia informačných technológií   5A
6273 7 00 finančná sústava a peňažníctvo /Bc/ 5A
6273 8 00 finančná sústava a peňažníctvo   5A
6275 7 00 finančný manažment podniku /Bc/ 5A
6275 8 00 finančný manažment podniku   5A
6275 8 01 finančný manažment podniku – finančný manažment a účtovníctvo podniku   5A
6275 8 02 finančný manažment podniku – podnikové financie   5A
6276 7 00 finančný manažment /Bc/ 5A
6276 8 00 finančný manažment   5A
6276 8 02 finančný manažment – medzinárodný finančný manažment   5A
6276 8 04 finančný manažment – finančný manažment a účtovníctvo podniku   5A
6276 8 05 finančný manažment – podnikové financie   5A
6276 8 06 finančný manažment – manažment a ekonomické znalectvo   5A
6276 9 00 finančný manažment   6
6276 9 03 finančný manažment – finančný manažment podniku   6
6277 7 00 ekonomika a riadenie podniku /Bc/ 5A
6277 7 02 ekonomika a riadenie podniku – manažment a marketing /Bc/ 5A
6277 8 00 ekonomika a riadenie podniku   5A
6277 8 01 ekonomika a riadenie podniku – ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov   5A
6277 8 02 ekonomika a riadenie podniku – manažment a marketing   5A
6278 7 00 manažment a ekonomika podniku /Bc/ 5A
6278 8 00 manažment a ekonomika podniku   5A
6279 7 00 ľudské zdroje a personálny manažment /Bc/ 5A
6279 8 00 ľudské zdroje a personálny manažment   5A
6280 8 00 obchod a marketing   5A
6280 8 03 obchod a marketing – obchodný manažment   5A
6280 8 04 obchod a marketing – marketingový manažment   5A
6280
6280
8
8
05
08
obchod a marketing – manažment predaja
obchod a marketing – agrárny obchod a marketing
  5A
5A
6280 9 00 obchod a marketing   6
6280 9 02 obchod a marketing – marketingový a obchodný manažment   6
6281 8 00 marketing   5A
6282 8 00 marketingová komunikácia   5A
6284 7 00 ekonomika a manažment podniku /Bc/ 5A
6284 7 11 ekonomika a manažment podniku – ekonomika a manažment podnikania /Bc/ 5A
6284 7 12 ekonomika a manažment podniku – ekonomika podniku /Bc/ 5A
6284 7 13 ekonomika a manažment podniku – manažment podniku /Bc/ 5A
6284 7 15 ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment /Bc/ 5A
6284 7 16 ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment v drevospracúvacom priemysle /Bc/ 5A
6284 7 18 ekonomika a manažment podniku – podnikové hospodárstvo a manažment /Bc/ 5A
6284 7 19 ekonomika a manažment podniku – manažment malých a stredných podnikov v regiónoch /Bc/ 5A
6284 8 00 ekonomika a manažment podniku   5A
6284 8 01 ekonomika a manažment podniku – manažment turizmu a hotelierstva   5A
6284 8 02 ekonomika a manažment podniku – personálny manažment   5A
6284 8 03 ekonomika a manažment podniku – manažment výroby a logistika   5A
6284 8 04 ekonomika a manažment podniku – všeobecný manažment   5A
6284 8 05 ekonomika a manažment podniku – ekonomika podnikateľského subjektu   5A
6284 8 06 ekonomika a manažment podniku – manažérstvo kvality   5A
6284 8 08 ekonomika a manažment podniku – finančné riadenie podniku   5A
6284 8 09 ekonomika a manažment podniku – personálny manažment podniku   5A
6284 8 12 ekonomika a manažment podniku – ekonomika podniku   5A
6284 8 13 ekonomika a manažment podniku – manažment podniku   5A
6284 8 14 ekonomika a manažment podniku – ekonomika a manažment malých a stredných podnikov   5A
6284 8 16 ekonomika a manažment podniku – podnikový manažment v drevospracúvacom priemysle   5A
6284 9 00 ekonomika a manažment podniku   6
6285 7 00 kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní /Bc/ 5A
6285 8 00 kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní   5A
6286 8 00 ekonomika a manažment rozvoja krajiny   5A
6287 8 00 podnikateľský manažment   5A
6288 7 00 manažment a marketing /Bc/ 5A
6288 8 00 manažment a marketing   5A
6289 7 00 manažment /Bc/ 5A
6289 7 01 manažment – európska integrácia /Bc/ 5A
6289 7 02 manažment – manažment organizácie /Bc/ 5A
6289 7 03 manažment – finančný manažment /Bc/ 5A
6289 7 04 manažment – medzinárodné ekonomické vzťahy /Bc/ 5A
6289 7 12 manažment – medzinárodný manažment /Bc/ 5A
6289 7 17 manažment – znalostný manažment /Bc/ 5A
6289 8 00 manažment   5A
6289 8 01 manažment – európska integrácia   5A
6289 8 05 manažment – marketing   5A
6289 8 06 manažment – strategický manažment   5A
6289 8 07 manažment – finančný manažment a finančné služby   5A
6289 8 08 manažment – manažment informačných systémov   5A
6289 8 09 manažment – manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov   5A
6289 8 10 manažment – manažment verejnej správy a regiónov   5A
6289 8 12 manažment – medzinárodný manažment   5A
6289 8 14 manažment – informačný manažment   5A
6289 8 15 manažment – manažment ľudských zdrojov   5A
6289 8 17 manažment – znalostný manažment   5A
6289 8 18 manažment – riadenie podniku   5A
6289 9 00 manažment   6
6289 9 21 manažment – manažment v terciárnej sfére   6
6290 7 00 podnikový manažment /Bc/ 5A
6290 8 00 podnikový manažment   5A
6290 9 00 podnikový manažment   6
6291 7 00 podnikový ekonóm /Bc/ 5A
6292 6 00 hospodárska informatika /PŠ/ 4A
6292 7 00 hospodárska informatika /Bc/ 5A
6292 8 00 hospodárska informatika   5A
6292 9 00 hospodárska informatika   6
6294 7 00 hospodárska informatika a učtovníctvo /Bc/ 5A
6294 8 00 hospodárska informatika a učtovníctvo   5A
6295 7 00 komerčné inžinierstvo /Bc/ 5A
6295 8 00 komerčné inžinierstvo   5A
6296 8 00 všeobecná ekonomická teória   5A
6297 8 00 makroekonomická regulácia   5A
6298 7 00 podnikohospodárske náuky /Bc/ 5A
6298 8 00 podnikohospodárske náuky     5A
 63     Ekonomika a organizácia, obchod a služby I    
6305 7 00 všeobecný manažment /Bc/ 5A
6305 8 00 všeobecný manažment   5A
6308 6 00 verejná správa /PŠ/ 4A
6308 7 00 verejná správa /Bc/ 5A
6308 8 00 verejná správa   5A
6310 7 00 financie   5B
6311 7 00 informatizácia firemných a verejnosprávnych činností /Bc/ 5A
6312 8 00 cestovný ruch a hotelierstvo   5A
6313 7 00 manažment turizmu a hotelierstva /Bc/ 5A
6314 6 00 cestovný ruch /PŠ/ 4A
6314 7 00 cestovný ruch aj /Bc/ 5B, 5A
6314 7 01 cestovný ruch – krajinná geopropagácia /Bc/ 5A
6314 7 05 cestovný ruch – cestovné kancelárie /Bc/ 5A
6314 7 06 cestovný ruch – hotelierstvo a pohostinstvo /Bc/ 5A
6314 8 00 cestovný ruch   5A
6314 8 02 cestovný ruch – interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu   5A
6314 8 03 cestovný ruch – ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva   5A
6314 8 04 cestovný ruch – ekonomika a manažment cestovných kancelárií   5A
6314 8 07 cestovný ruch – ekonomika podnikov cestovného ruchu   5A
6314 8 08 cestovný ruch – riadenie cestovného ruchu   5A
6314 8 09 cestovný ruch – manažment cestovného ruchu   5A
6314 9 00 cestovný ruch   6
6315 7 00 cestovný ruch a spoločné stravovanie /Bc/ 5A
6315 8 00 cestovný ruch a spoločné stravovanie   5A
6317 6 00 obchodná akadémia   3A*)
6317 6 07 obchodná akadémia – bankovníctvo   3A*)
6317 6 09 obchodná akadémia – malé a stredné podnikanie   3A*)
6317 6 73 obchodná akadémia – cudzí jazyk   3A*)
6317 6 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium   3A*)
6317 6 76 obchodná akadémia – s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy   3A*)
6318 7 00 manažment hotelov a cestovných kancelárií   5B
6318 7 01 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment hotelov   5B
6318 7 02 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment cestovných kancelárií   5B
6318 7 03 manažment hotelov a cestovných kancelárií – manažment turistických informačných kancelárií   5B
6322 8 00 hotelierstvo   5A
6323 6 00 hotelová akadémia   3A*)
6323 6 01 hotelová akadémia – hotelový manažment   3A*)
6323 6 02 hotelová akadémia – gastronomický manažment   3A*)
6324 6 00 manažment regionálneho cestovného ruchu   3A*)
6325 6 00 ekonomické lýceum   3A*)
6326 6 00 efektívny manažment /PŠ/ 4A
6328 1 00 ekonomické a obchodné služby   2A
6328 6 00 ekonomické a obchodné služby   3A*)
6328 6 01 ekonomické a obchodné služby – manažment obchodu   3A*)
6329 6 00 obchodné a informačné služby   3A*)
6329 6 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy   3A*)
6329 6 02 obchodné a informačné služby – riadenie podniku   3A*)
6329 6 03 obchodné a informačné služby – informatika a informačné systémy   3A*)
6332 7 00 daňové služby   5B
6334 7 00 trhové služby   5B
6335 7 00 medzinárodné podnikanie   5B
6336 6 00 informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu   3A*)
6338 7 00 manažment a ekonomika priemyselného podniku   5B
6341 6 00 škola podnikania   3A*)
6343 6 00 športový manažment   3A*)
6352 6 00 obchod a podnikanie   3A*)
6352 6 01 obchod a podnikanie – podnikanie v obchode   3A*)
6352 6 02 obchod a podnikanie – podnikanie v turistike a cestovnom ruchu   3A*)
6352 6 03 obchod a podnikanie – sekretárske práce   3A*)
6353 3 00 služby a domáce hospodárenie   3C
6354 6 00 služby a súkromné podnikanie   3A*)
6354 6 01 služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo   3A*)
6354 6 02 služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka odievania   3A*)
6354 6 03 služby a súkromné podnikanie – ekonomika a prevádzka kozmetiky   3A*)
6354 6 04 služby a súkromné podnikanie – marketing   3A*)
6355 6 00 služby v cestovnom ruchu   3A*)
6357 6 00 ekonomické služby   3A
6358 6 00 sociálne služby   3A
6360 6 00 kozmetika /PŠ/ 4A
6362 6 00 kozmetička a vizážistka     3A*)
 64     Ekonomika a organizácia, obchod a služby II    
6401 4 01 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – výroba a služby   3A
6401 4 02 prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev – ľudová a remeselná výroba   3A
6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách   3A
6405 4 00 pracovník marketingu   3A*)
6411 4 00 prevádzka obchodu   3A
6411 4 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod   3A
6411 4 02 prevádzka obchodu – propagácia   3A
6411 4 03 prevádzka obchodu – knižná kultúra   3A
6421 4 00 spoločné stravovanie   3A
6423 4 00 starostlivosť o ruky a nohy   3A*)
6424 2 00 manikér – pedikér   3C
6426 4 00 vlasová kozmetika   3A
6428 2 00 komerčný pracovník   3C
6441 4 00 kníhkupec   3A*)
6442 4 00 obchodný pracovník   3A*)
6442 4 01 obchodný pracovník – potravinársky tovar   3A*)
6442 4 02 obchodný pracovník – technický tovar   3A*)
6442 4 03 obchodný pracovník – chemický tovar   3A*)
6442 4 04 obchodný pracovník – odievanie   3A*)
6442 4 05 obchodný pracovník – rozličný tovar   3A*)
6443 4 00 obchodník   3A
6444 2 00 čašník, servírka   3C
6444 4 00 čašník, servírka   3A*)
6445 2 00 kuchár   3C
6445 4 00 kuchár   3A*)
6446 4 00 kozmetik   3A*)
6449 0 00 technické služby v autoservise   2C
6451 2 00 aranžér   3C
6452 2 00 fotograf   3C
6453 2 00 knihár   3C
6453 2 01 knihár – ručná výroba   3C
6453 2 02 knihár – priemyselná výroba   3C
6456 2 00 kaderník   3C
6460 2 00 predavač   3C
6460 2 01 predavač – potravinársky tovar   3C
6460 2 02 predavač – rozličný tovar   3C
6460 2 03 predavač – elektrotechnický tovar   3C
6460 2 04 predavač – drogériový tovar   3C
6460 2 05 predavač – motorové vozidlá   3C
6460 2 06 predavač – stavebniny a remeselnícke potreby   3C
6460 2 07 predavač – textil a odevy   3C
6460 2 08 predavač – obuv a kožená galantéria   3C
6460 2 09 predavač – domáce potreby   3C
6460 2 10 predavač – drobný tovar   3C
6460 2 11 predavač – hodiny a klenoty   3C
6460 2 12 predavač – nábytok a bytové zariadenie   3C
6460 2 13 predavač – záhradnícky tovar a potreby   3C
6475 2 00 technicko-administratívny pracovník   3C
6476 4 00 technickoekonomický pracovník   3A
6480 2 01 operátor skladovania – hutnícke a strojárske výrobky   3C
6480 2 02 operátor skladovania – obchod   3C
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti /ŠP/ 2C
6487 2 00 sociálne služby /ŠP/ 2C
6487 2 01 sociálne služby – sociálne zariadenia /ŠP/ 2C
6489 2 00 hostinský, hostinská   3C
6490 2 00 kuchár, čašník; kuchárka, servírka   3C
6490 2 01 kuchár, čašník; kuchárka, servírka – príprava jedál   3C
6490 2 02 kuchár, čašník; kuchárka, servírka – obsluha   3C
6490 2 03 kuchár, čašník; kuchárka, servírka – pohostinstvo   3C
6491 2 00 obchodná prevádzka /ŠP/ 3C
6491 2 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál /ŠP/ 3C
6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru /ŠP/ 2C
6492 0 00 praktická škola /ŠP/ 2C
6494 2 00 služby a domáce práce /ŠP/ 3C
6495 2 00 polygrafická výroba /ŠP/ 3C
6495 2 01 polygrafická výroba – knihárne a kartonáž /ŠP/ 3C
6497 2 00 pedikúra – manikúra   /ŠP/ 3C
 67     Politické vedy    
6701 9 00 teória a metodológia sociológie   6
6702 9 00 odvetvové sociológie   6
6703 7 00 politológia /Bc/ 5A
6703 7 03 politilógia – medzinárodné teritoriálne štúdiá /Bc/ 5A
6703 7 04 politológia – európske štúdiá /Bc/ 5A
6703 7 05 politológia – liberálne štúdiá /Bc/ 5A
6703 8 00 politológia   5A
6703 8 04 politológia – európske štúdiá   5A
6704 8 00 politológia v kombinácii   5A
6705 9 00 porovnávacia politológia   6
6707 9 00 teória politiky   6
6707 9 02 teória politiky – politická veda   6
6707 9 04 teória politiky – európske štúdiá a politiky   6
6709 7 00 verejná politika a verejná správa /Bc/ 5A
6709 7 03 verejná politika a verejná správa – verejná správa /Bc/ 5A
6709 8 00 verejná politika a verejná správa   5A
6709 8 02 verejná politika a verejná správa – verejná politika   5A
6709 8 03 verejná politika a verejná správa – verejná správa   5A
6711 9 00 prognostika   6
6721 7 00 medzinárodné vzťahy /Bc/ 5A
6721 7 03 medzinárodné vzťahy – európske štúdiá /Bc/ 5A
6721 8 00 medzinárodné vzťahy   5A
6721 8 03 medzinárodné vzťahy – európske štúdiá   5A
6721 9 00 medzinárodné vzťahy   6
6723 8 00 medzinárodné vzťahy a diplomacia   5A
6726 7 00 európske štúdiá a medzinárodné vzťahy /Bc/ 5A
6731 9 00 kulturológia   6
6731 9 01 kulturológia – teória a dejiny kultúry   6
6741 7 00 religionistika /Bc/ 5A
6741 7 03 religionistika – dejiny relígií /Bc/ 5A
6741 8 00 religionistika (aj pre historické a teologické vedy)   5A
6741 8 03 religionistika – dejiny relígií   5A
6741 9 00 religionistika (aj pre historické a teologické vedy)     6
 68     Právne vedy    
6801 9 00 dejiny štátu a práva   6
6802 9 00 teória štátu a práva   6
6803 9 00 ústavné právo   6
6804 9 00 správne právo   6
6805 9 00 hospodárske právo a finančné právo   6
6806 9 00 pracovné právo   6
6808 9 00 trestné právo   6
6809 9 00 medzinárodné právo   6
6810 9 00 rímske právo   6
6812 9 00 obchodné právo   6
6813 9 00 obchodné a finančné právo   6
6817 9 00 občianske právo   6
6831 9 00 teória a dejiny štátu a práva   6
6835 7 00 právo /Bc/ 5A
6835 8 00 právo   5A
6851 6 00 sociálnoprávna činnosť /PŠ/ 4A
6851 7 00 sociálnoprávna činnosť   5B
6857 6 00 právo a podnikanie     3A*)
 7     Spoločenské vedy, náuky a služby    
 71     Historické vedy    
7101 9 00 všeobecné dejiny   6
7102 9 00 slovenské dejiny   6
7102 9 01 slovenské dejiny – história   6
7103 7 00 archeológia /Bc/ 5A
7103 8 00 archeológia   5A
7103 8 01 archeológia – klasická archeológia   5A
7103 9 00 archeológia   6
7104 9 00 pomocné vedy historické   6
7106 7 00 etnológia /Bc/ 5A
7106 7 03 etnológia – hudobná a tanečná folkloristika /Bc/ 5A
7106 7 04 etnológia – osvetová práca – animácia voľnočasových aktivít /Bc/ 5A
7106 8 00 etnológia   5A
7106 9 00 etnológia (aj pre sociálne vedy)   6
7107 9 00 dejiny vied a techniky   6
7109 9 00 cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)   6
7110 7 00 história /Bc/ 5A
7110 7 03 história – história – klasické jazyky /Bc/ 5A
7110 8 00 história (s archeológiou, s národopisom, s archívnictvom)   5A
7110 8 03 história – história – klasické jazyky   5A
7110 9 00 história   6
7119 8 00 dejepis   5A
7120 7 00 archívnictvo /Bc/ 5A
7120 8 00 archívnictvo   5A
7122 8 00 archívnictvo a pomocné vedy historické   5A
7130 7 00 muzeológia /Bc/ 5A
7130 7 02 muzeológia – muzeológia a kultúrne dedičstvo /Bc/ 5A
7130 8 00 muzeológia   5A
7131 7 00 muzeológia a kultúrne dedičstvo /Bc/ 5A
7137 7 00 klasická archeológia /Bc/ 5A
7137 8 00 klasická archeológia   5A
7137 9 00 klasická archeológia     6
 72     Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie    
7201 9 00 teória a dejiny žurnalistiky   6
7210 7 00 knižničná a informačná veda /Bc/ 5A
7210 7 01 knižničná a informačná veda – dokumentácia kultúrneho dedičstva /Bc/ 5A
7210 7 02 knižničná a informačná veda – mediamatika /Bc/ 5A
7210 8 00 knižničná a informačná veda   5A
7210 9 00 knižničná a informačná veda   6
7212 7 00 knižnično-informačné štúdiá /Bc/ 5A
7212 7 02 knižnično-informačné štúdiá – mediamatika /Bc/ 5A
7212 7 03 knižnično-informačné štúdiá – dokumentácia kultúrneho dedičstva /Bc/ 5A
7212 7 04 knižnično-informačné štúdiá – informačné štúdiá /Bc/ 5A
7212 7 05 knižnično-informačné štúdiá – knižničné a informačné štúdiá /Bc/ 5A
7212 7 07 knižnično-informačné štúdiá – literárna komunikácia a knižnice /Bc/ 5A
7212 7 08 knižnično-informačné štúdiá – dejiny knižnej kultúry /Bc/ 5A
7212 8 00 knižnično-informačné štúdiá   5A
7212 8 02 knižnično-informačné štúdiá – mediamatika   5A
7212 8 03 knižnično-informačné štúdiá – dokumentácia kultúrneho dedičstva   5A
7212 8 04 knižnično-informačné štúdiá – informačné štúdiá   5A
7212 9 00 knižnično-informačné štúdiá   6
7212 9 01 knižnično-informačné štúdiá – knižničná a informačná veda   6
7215 7 00 masmediálna komunikácia /Bc/ 5A
7215 8 00 masmediálna komunikácia   5A
7218 7 00 masmediálne štúdiá /Bc/ 5A
7218 7 01 masmediálne štúdiá – masmediálna komunikácia /Bc/ 5A
7218 7 02 masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia /Bc/ 5A
7218 7 03 masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a reklama /Bc/ 5A
7218 7 04 masmediálne štúdiá – mediálna komunikácia /Bc/ 5A
7218 7 06 masmediálne štúdiá – integratívne štúdiá hudby /Bc/ 5A
7218 8 00 masmediálne štúdiá   5A
7218 8 01 masmediálne štúdiá – masmediálna komunikácia   5A
7218 8 02 masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia   5A
7218 8 03 masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a reklama   5A
7218 9 00 masmediálne štúdiá   6
7218 9 02 masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia   6
7218 9 03 masmediálne štúdiá – marketingová komunikácia a reklama   6
7220 7 00 publicistika /Bc/ 5A
7222 7 00 žurnalistika /Bc/ 5A
7222 8 00 žurnalistika   5A
7222 9 00 žurnalistika   6
7223 8 00 žurnalistika v audiovizuálnych médiách   5A
7235 6 00 informačné a digitálne technológie   3A*)
7236 8 00 vedecké informácie a knihovníctvo   5A
7237 6 00 informačné systémy a služby   3A*)
7237 6 01 informačné systémy a služby – knihovníctvo a vedecké informácie   3A*)
7237 6 02 informačné systémy a služby – archívnictvo   3A*)
7237 6 03 informačné systémy a služby – hospodárske informácie   3A*)
7237 6 04 informačné systémy a služby – verejné knižnice   3A*)
7237 6 05 informačné systémy a služby – informatická výchova detí a mládeže   3A*)
7237 6 06 informačné systémy a služby – informačný manažment /PŠ/ 4A
7237 6 07 informačné systémy a služby – informačné technológie   /PŠ/ 4A
 73     Filologické vedy    
7301 8 00 všeobecná jazykoveda   5A
7301 9 00 všeobecná jazykoveda   6
7302 9 00 porovnávacia indoeurópska jazykoveda   6
7303 8 00 slovenský jazyk   5A
7303 9 00 slovenský jazyk   6
7304 7 00 slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7304 7 04 slovenský jazyk a literatúra – slovenčina v edičnej praxi /Bc/ 5A
7304 7 05 slovenský jazyk a literatúra – jazykovo-komunikačné štúdiá /Bc/ 5A
7304 7 06 slovenský jazyk a literatúra – jazyk a kultúra Slovenska /Bc/ 5A
7304 7 07 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 11 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 12 slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a kultúra – slovenský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7304 7 13 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 14 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 15 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – maďarský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 17 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 18 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 19 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7304 7 21 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – filozofia /Bc/ 5A
7304 7 31 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
7304 7 42 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7304 7304 7 7 51 55 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – biológia slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra – informatika /Bc/ /Bc/ 5A 5A
7304 8 00 slovenský jazyk a literatúra   5A
7304 9 00 slovenský jazyk a literatúra   6
7304 9 01 slovenský jazyk a literatúra – slovenský jazyk   6
7304 9 02 slovenský jazyk a literatúra – slovenská literatúra   6
7304 9 03 slovenský jazyk a literatúra – slavistika   6
7307 8 00 maďarský jazyk a literatúra   5A
7308 8 00 latinský jazyk   5A
7309 8 00 slavistika   5A
7309 9 00 slavistika – slovanské jazyky   6
7310 8 00 ukrajinský jazyk a literatúra   5A
7316 8 00 japonský jazyk   5A
7319 9 00 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín   6
7319 9 01 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – anglistika   6
7319 9 02 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – germanistika   6
7319 9 03 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – nederlandistika   6
7319 9 04 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – nordistika   6
7319 9 05 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – romanistika   6
7319 9 06 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – hungaristika a ugrofinistika   6
7319 9 07 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – klasické jazyky   6
7319 9 08 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – orientalistika   6
7320 8 00 filológia (v kombinácii dvoch jazykov)   5A
7322 8 00 veda o jazyku, literatúre a kultúre   5A
7322 8 01 veda o jazyku, literatúre a kultúre – ruský jazyk a literatúra   5A
7323 8 00 klasická filológia   5A
7324 7 00 rusistika /Bc/ 5A
7325 8 00 slavistika v kombinácii s jazykom   5A
7326 8 00 štúdium jazykov v kombinácii   5A
7328 8 00 poľský jazyk   5A
7329 7 00 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie) /Bc/ 5A
7329 7 01 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 02 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 03 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – holandský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 04 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 05 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 06 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 07 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 08 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 09 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 10 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 11 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 12 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 13 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 14 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 15 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 21 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 22 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 23 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 24 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 25 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 26 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 27 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 28 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 29 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 30 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 35 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 36 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 37 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 38 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 39 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 40 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 41 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 42 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 46 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 47 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 48 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 49 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 50 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kulúra /Bc/ 5A
7329 7 53 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – maďarský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 54 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 55 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 56 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 57 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 58 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 59 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 64 prekladateľstvo a tlmočníctvo – taliansky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 68 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 69 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 70 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 71 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 72 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 75 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 76 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 77 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 78 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 82 prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 83 prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 86 prekladateľstvo a tlmočníctvo – holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 88 prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 89 prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 91 prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 92 prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 7 93 prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7329 8 00 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácie)   5A
7329 8 01 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra   5A
7329 8 02 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra   5A
7329 8 03 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – holandský jazyk a kultúra   5A
7329 8 04 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 05 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra   5A
7329 8 06 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra   5A
7329 8 07 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra   5A
7329 8 08 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra   5A
7329 8 09 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra   5A
7329 8 10 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 11 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 12 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra   5A
7329 8 13 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra   5A
7329 8 14 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 21 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra   5A
7329 8 22 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 23 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra   5A
7329 8 24 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra   5A
7329 8 25 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra   5A
7329 8 26 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 27 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 28 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra   5A
7329 8 29 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra   5A
7329 8 35 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra   5A
7329 8 36 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra   5A
7329 8 37 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra   5A
7329 8 38 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 39 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra   5A
7329 8 40 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra   5A
7329 8 46 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra   5A
7329 8 47 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – poľský jazyka kultúra   5A
7329 8 48 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 49 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra   5A
7329 8 50 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra   5A
7329 8 54 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra   5A
7329 8 55 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra   5A
7329 8 56 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra   5A
7329 8 57 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra   5A
7329 8 58 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra   5A
7329 8 59 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra   5A
7329 8 64 prekladateľstvo a tlmočníctvo – taliansky jazyk a kultúra – portugalský jazyk a kultúra   5A
7329 8 68 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 69 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra   5A
7329 8 71 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra   5A
7329 8 75 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra   5A
7329 8 76 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra   5A
7329 8 77 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra   5A
7329 8 78 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra   5A
7329 8 82 prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra   5A
7329 8 83 prekladateľstvo a tlmočníctvo – rumunský jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra   5A
7329 8 86 prekladateľstvo a tlmočníctvo – holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra   5A
7329 8 89 prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra   5A
7330 7 00 prekladateľstvo a tlmočníctvo /Bc/ 5A
7330 7 01 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 03 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 05 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 07 prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 08 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 10 prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 12 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 15 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 17 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bieloruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 18 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 31 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 38 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 42 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7330 7 81 prekladateľstvo a tlmočníctvo – teória a prax prekladateľstva a tlmočníctva /Bc/ 5A
7330 7 83 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku /Bc/ 5A
7330 7 84 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo pre regionálny rozvoj so zameraním na anglický jazyk /Bc/ 5A
7330 8 00 prekladateľstvo a tlmočníctvo   5A
7330 8 01 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra   5A
7330 8 02 prekladateľstvo a tlmočníctvo – arabský jazyk a kultúra   5A
7330 8 03 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra   5A
7330 8 04 prekladateľstvo a tlmočníctvo – chorvátsky jazyk a kultúra   5A
7330 8 05 prekladateľstvo a tlmočníctvo – francúzsky jazyk a kultúra   5A
7330 8 06 prekladateľstvo a tlmočníctvo – holandský jazyk a kultúra   5A
7330 8 07 prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra   5A
7330 8 08 prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra   5A
7330 8 09 prekladateľstvo a tlmočníctvo – portugalský jazyk a kultúra   5A
7330 8 10 prekladateľstvo a tlmočníctvo – poľský jazyk a kultúra   5A
7330 8 12 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra   5A
7330 8 13 prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra   5A
7330 8 14 prekladateľstvo a tlmočníctvo – taliansky jazyk a kultúra   5A
7330 8 15 prekladateľstvo a tlmočníctvo – španielsky jazyk a kultúra   5A
7330 8 16 prekladateľstvo a tlmočníctvo – švédsky jazyk a kultúra   5A
7330 8 17 prekladateľstvo a tlmočníctvo – bieloruský jazyk a kultúra   5A
7330 8 18 prekladateľstvo a tlmočníctvo – ukrajinský jazyk a kultúra   5A
7330 8 19 prekladateľstvo a tlmočníctvo – srbský jazyk a kultúra   5A
7330 8 31 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra   5A
7330 8 38 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – nemecký jazyk a kultúra   5A
7330 8 42 prekladateľstvo a tlmočníctvo – prekladateľstvo a tlmočníctvo – ruský jazyk a kultúra   5A
7330 8 81 prekladateľstvo a tlmočíctvo – teória a prax prekladateľstva a tlmočníctva   5A
7330 8 83 prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku   5A
7330 9 00 prekladateľstvo a tlmočníctvo   6
7330 9 82 prekladateľstvo a tlmočníctvo – translatológia   6
7331 8 00 translatológia   5A
7331 8 02 translatológia – anglický jazyk a kultúra   5A
7331 8 03 translatológia – nemecký jazyk a kultúra   5A
7331 8 04 translatológia – ruský jazyk a kultúra   5A
7331 9 00 translatológia   6
7333 7 00 nemecký jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7333 8 00 nemecký jazyk a literatúra   5A
7334 7 00 francúzsky jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7334 8 00 francúzsky jazyk a literatúra   5A
7336 7 00 ruský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7336 8 00 ruský jazyk a literatúra   5A
7337 8 00 čínština   5A
7343 7 00 klasické jazyky /Bc/ 5A
7343 8 00 klasické jazyky   5A
7343 8 01 klasické jazyky – latinský jazyk a literatúra   5A
7343 8 02 klasické jazyky – grécky jazyk a literatúra   5A
7343 9 00 klasické jazyky   6
7345 7 00 anglická a americká literatúra /Bc/ 5A
7345 8 00 anglická a americká literatúra   5A
7350 7 00 folkloristika a regionalistika /Bc/ 5A
7351 8 00 folkloristika   5A
7351 9 00 folkloristika   6
7355 8 00 anglistika a amerikanistika   5A
7357 7 00 cudzie jazyky a kultúry /Bc/ 5A
7357 7 02 cudzie jazyky a kultúry – anglický jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7357 7 03 cudzie jazyky a kultúry – francúzsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7357 7 04 cudzie jazyky a kultúry – taliansky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7357 7 05 cudzie jazyky a kultúry – nemecký jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7357 7 06 cudzie jazyky a kultúry – európske kultúrne štúdiá /Bc/ 5A
7357 7 07 cudzie jazyky a kultúry – španielsky jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7357 7 08 cudzie jazyky a kultúry – ruský jazyk a kultúra /Bc/ 5A
7357 7 09 cudzie jazyky a kultúry – východoslovanské jazyky a kultúry /Bc/ 5A
7357 7 12 cudzie jazyky a kultúry – anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /Bc/ 5A
7357 7 13 cudzie jazyky a kultúry – francúzsky jazyk v odbornej komunikácii /Bc/ 5A
7357 7 15 cudzie jazyky a kultúry – nemecký jazyk a kultúry v odbornej komunikácii /Bc/ 5A
7357 7357 7 7 18 21 cudzie jazyky a kultúry – ruský jazyk v odbornej komunikácii cudzie jazyky a kultúry – cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia /Bc/ /Bc/ 5A 5A
7357 8 00 cudzie jazyky a kultúry   5A
7357 8 03 cudzie jazyky a kultúry – francúzsky jazyk a kultúra   5A
7357 8 07 cudzie jazyky a kultúry – španielsky jazyk a kultúra   5A
7357 7357 8 8 08 12 cudzie jazyky a kultúry – ruský jazyk a kultúra cudzie jazyky a kultúry – anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii   5A 5A
7360 8 00 fonetika   5A
7362 7 00 slovanské jazyky a literatúry /Bc/ 5A
7362 7 03 slovanské jazyky a literatúry – slavistika /Bc/ 5A
7362 7 04 slovanské jazyky a literatúry – ruské a východoeurópske štúdiá /Bc/ 5A
7362 7 06 slovanské jazyky a literatúry – ukrajinský jazyk /Bc/ 5A
7362 7 07 slovanské jazyky a literatúry – srbský jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7362 8 00 slovanské jazyky a literatúry   5A
7362 8 03 slovanské jazyky a literatúry – slavistika   5A
7362 8 04 slovanské jazyky a literatúry – ruské a východoeurópske štúdiá   5A
7362 8 06 slovanské jazyky a literatúry – ukrajinský jazyk   5A
7362 9 00 slovanské jazyky a literatúry   6
7362 9 02 slovanské jazyky a literatúry – slavistika: slovanské jazyky: ruský jazyk   6
7362 9 03 slovanské jazyky a literatúry – slavistika   6
7362 9 05 slovanské jazyky a literatúry – ukrajinský jazyk a literatúra   6
7363 8 00 moderná slovanská filológia   5A
7363 8 04 moderná slovanská filológia – ruský jazyk a literatúra   5A
7364 8 00 moderné jazyky a ich literatúra   5A
7364 8 01 moderné jazyky a ich literatúra – anglický jazyk a literatúra   5A
7364 8 02 moderné jazyky a ich literatúra – nemecký jazyk a literatúra   5A
7365 8 00 slovanská filológia   5A
7365 8 01 slovanská filológia – bulharský jazyk a literatúra   5A
7365 8 02 slovanská filológia – chorvátsky jazyk a literatúra   5A
7365 8 03 slovanská filológia – poľský jazyk a literatúra   5A
7365 8 04 slovanská filológia – ruský jazyk a literatúra   5A
7365 8 05 slovanská filológia – český jazyk a literatúra   5A
7365 8 06 slovanská filológia – ukrajinský jazyk a literatúra   5A
7366 7 00 neslovanské jazyky a literatúry /Bc/ 5A
7366 7 03 neslovanské jazyky a literatúry – anglistika a amerikanistika /Bc/ 5A
7366 7 05 neslovanské jazyky a literatúry – hungarológia /Bc/ 5A
7366 7 08 neslovanské jazyky a literatúry – anglický jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7366 7 09 neslovanské jazyky a literatúry – anglický jazyk pre komerčnú prax /Bc/ 5A
7366 7 10 neslovanské jazyky a literatúry – britské a americké štúdiá /Bc/ 5A
7366 7 11 neslovanské jazyky a literatúry – britské a americké štúdiá – nemecký jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7366 7 12 neslovanské jazyky a literatúry – britské a americké štúdiá – filozofia /Bc/ 5A
7366 7 22 neslovanské jazyky a literatúry – nemecký jazyk a literatúra – filozofia /Bc/ 5A
7366 8 00 neslovanské jazyky a literatúry   5A
7366 8 03 neslovanské jazyky a literatúry – anglistika a amerikanistika   5A
7366 8 05 neslovanské jazyky a literatúry – hungarológia   5A
7366 8 10 neslovanské jazyky a literatúry – britské a americké štúdiá   5A
7366 9 00 neslovanské jazyky a literatúry   6
7366 9 05 neslovanské jazyky a literatúry – hungarológia   6
7366 9 06 neslovanské jazyky a literatúry – maďarský jazyk a literatúra   6
7366 9 10 neslovanské jazyky a literatúry – britské a americké štúdiá   6
7367 7 00 moderná neslovanská filológia /Bc/ 5A
7367 7 03 moderná neslovanská filológia – francúzsky jazyk a literatúra /Bc/ 5A
7367 8 00 moderná neslovanská filológia   5A
7367 8 01 moderná neslovanská filológia – anglický jazyk a literatúra   5A
7367 8 02 moderná neslovanská filológia – arabský jazyk a literatúra   5A
7367 8 03 moderná neslovanská filológia – francúzsky jazyk a literatúra   5A
7367 8 04 moderná neslovanská filológia – japonský jazyk a literatúra   5A
7367 8 05 moderná neslovanská filológia – maďarský jazyk a literatúra   5A
7367 8 06 moderná neslovanská filológia – nemecký jazyk a literatúra   5A
7367 8 07 moderná neslovanská filológia – portugalský jazyk a literatúra   5A
7367 8 08 moderná neslovanská filológia – rumunský jazyk a literatúra   5A
7367 8 09 moderná neslovanská filológia – taliansky jazyk a literatúra   5A
7367 8 10 moderná neslovanská filológia – čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia   5A
7367 8 11 moderná neslovanská filológia – španielsky jazyk a literatúra   5A
7368 7 00 orientálne jazyky a literatúry /Bc/ 5A
7368 7 03 orientálne jazyky a literatúry – čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia /Bc/ 5A
7368 7 04 orientálne jazyky a literatúry – japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia /Bc/ 5A
7368 8 00 orientálne jazyky a literatúry   5A
7368 9 00 orientálne jazyky a literatúry   6
7369 8 00 francúzska filológia   5A
7371 7 00 ukrajinský jazyk /Bc/ 5A
7371 8 00 ukrajinský jazyk   5A
7372 7 00 anglický jazyk /Bc/ 5A
7372 8 00 anglický jazyk   5A
7373 7 00 nemecký jazyk /Bc/ 5A
7373 8 00 nemecký jazyk   5A
7374 7 00 francúzsky jazyk /Bc/ 5A
7374 8 00 francúzsky jazyk   5A
7375 7 00 španielsky jazyk /Bc/ 5A
7375 8 00 španielsky jazyk   5A
7378 7 00 taliansky jazyk /Bc/ 5A
7378 8 00 taliansky jazyk   5A
7379 7 00 ruský jazyk /Bc/ 5A
7379 8 00 ruský jazyk     5A
 74     Vedy o telesnej kultúre    
7401 7 00 telesná výchova a šport /Bc/ 5A
7401 7 01 telesná výchova a šport – športové hry /Bc/ 5A
7401 7 02 telesná výchova a šport – atletika /Bc/ 5A
7401 7 03 telesná výchova a šport – plávanie a plavecké športy /Bc/ 5A
7401 7 04 telesná výchova a šport – gymnastika /Bc/ 5A
7401 7 05 telesná výchova a šport – úpolové športy /Bc/ 5A
7401 7 06 telesná výchova a šport – kulturistika /Bc/ 5A
7401 7 07 telesná výchova a šport – turistika /Bc/ 5A
7401 7 08 telesná výchova a šport – športy v prírode /Bc/ 5A
7401 7 09 telesná výchova a šport – lyžovanie /Bc/ 5A
7401 7 10 telesná výchova a šport – technické športy /Bc/ 5A
7401 7 11 telesná výchova a šport – telovýchovný inštruktor /Bc/ 5A
7401 7 12 telesná výchova a šport – trénerstvo: karate /Bc/ 5A
7401 7 13 telesná výchova a šport – trénerstvo: judo /Bc/ 5A
7401 7 15 telesná výchova a šport – trénerstvo: aerobik /Bc/ 5A
7401 7 16 telesná výchova a šport – trénerstvo: fitnes /Bc/ 5A
7401 7 17 telesná výchova a šport – trénerstvo: gymnastické športy /Bc/ 5A
7401 7 18 telesná výchova a šport – trénerstvo: tanec /Bc/ 5A
7401 7 21 telesná výchova a šport – trénerstvo: basketbal /Bc/ 5A
7401 7 23 telesná výchova a šport – trénerstvo: hádzaná /Bc/ 5A
7401 7 25 telesná výchova a šport – trénerstvo: tenis /Bc/ 5A
7401 7 27 telesná výchova a šport – trénerstvo: volejbal /Bc/ 5A
7401 7 31 telesná výchova a šport – trénerstvo: klasické lyžovanie /Bc/ 5A
7401 7 32 telesná výchova a šport – trénerstvo: zjazdové lyžovanie /Bc/ 5A
7401 7 36 telesná výchova a šport – trénerstvo: plávanie /Bc/ 5A
7401 8 00 telesná výchova a šport   5A
7402 9 00 športová kinantropológia   6
7403 9 00 športová edukológia   6
7404 9 00 športová humanistika   6
7407 7 00 šport /Bc/ 5A
7407 7 02 šport – trénerstvo /Bc/ 5A
7407 7 03 šport – šport a zdravie /Bc/ 5A
7407 7 04 šport – šport a regenerácia /Bc/ 5A
7407 7 05 šport – šport a rekreácia /Bc/ 5A
7407 7 07 šport – šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova /Bc/ 5A
7407 7 08 šport – trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova /Bc/ 5A
7407 7 11 šport – športový manažment /Bc/ 5A
7407 8 00 šport   5A
7407 8 02 šport – trénerstvo   5A
7407 8 03 šport – šport a zdravie   5A
7407 8 04 šport – šport a regenerácia   5A
7407 8 07 šport – šport a zdravie a učiteľstvo predmetu telesná výchova   5A
7407 8 08 šport – trénerstvo a učiteľstvo predmetu telesná výchova   5A
7407 8 11 šport – športový manažment   5A
7410 8 00 trénerstvo   5A
7414 8 00 trénerstvo zdravotne oslabených   5A
7420 7 00 telovýchovný inštruktor   /Bc/ 5A
 75     Pedagogické vedy    
7501 7 00 pedagogika /Bc/ 5A
7501 7 02 pedagogika – sociálna pedagogika /Bc/ 5A
7501 7 05 pedagogika – pedagogika a vychovávateľstvo /Bc/ 5A
7501 7 06 pedagogika – pedagogika voľného času /Bc/ 5A
7501 7 07 pedagogika – animácia voľnočasových aktivít /Bc/ 5A
7501 7 08 pedagogika – sociálna pedagogika a vychovávateľstvo /Bc/ 5A
7501 7 10 pedagogika – technológie vo vzdelávaní /Bc/ 5A
7501 8 00 pedagogika   5A
7501 8 01 pedagogika – predškolská pedagogika   5A
7501 8 02 pedagogika – sociálna pedagogika   5A
7501 8 03 pedagogika – pedagogika voľného času   5A
7501 8 05 pedagogika – pedagogika a vychovávateľstvo   5A
7501 8 08 pedagogika – sociálna pedagogika a vychovávateľstvo   5A
7501 9 00 pedagogika   6
7501 9 05 pedagogika – pedagogika a vychovávateľstvo   6
7502 9 00 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy   6
7502 9 01 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania slovenského jazyka   6
7502 9 02 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania slovenskej literatúry   6
7502 9 03 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania technických odborných predmetov   6
7502 9 04 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania cudzích jazykov   6
7502 9 05 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania biológie   6
7502 9 06 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania chémie   6
7502 9 07 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania geografie   6
7502 9 08 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania hudobnej výchovy   6
7502 9 09 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania výtvarnej výchovy   6
7502 9 10 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania na 1. stupni základných škôl   6
7502 9 11 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania histórie   6
7502 9 13 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania ekonomických odborných predmetov   6
7502 9 15 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – teória vyučovania fyziky   6
7505 8 00 pedagogika – ošetrovateľstvo   5A
7506 8 00 pedagogika – logopédia   5A
7512 8 00 pedagogika sluchovo postihnutých   5A
7514 8 00 pedagogika telesne a zdravotne postihnutých   5A
7516 8 00 pedagogika zrakovo postihnutých   5A
7517 8 00 predškolská pedagogika   5A
7518 7 00 špeciálna pedagogika aj /Bc/ 5B, 5A
7518 7 02 špeciálna pedagogika – pedagogika mentálne postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 03 špeciálna pedagogika – špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 11 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a pedagogika mentálne postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 12 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a pedagogika sluchovo postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 13 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a špeciálna pedagogika a poradenstvo /Bc/ 5A
7518 7 15 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov špeciálna pedagogika a poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 16 špeciálna pedagogika – špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika sluchovo postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 17 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých /Bc/ 5A
7518 7 31 špeciálna pedagogika – pedagogika mentálne postihnutých a učiteľstvo predmetu biológia /Bc/ 5A
7518 7 32 špeciálna pedagogika – pedagogika sluchovo postihnutých a učiteľstvo predmetu biológia /Bc/ 5A
7518 7 33 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov špeciálna pedagogika a poradenstvo a biológia /Bc/ 5A
7518 8 00 špeciálna pedagogika   5A
7518 8 02 špeciálna pedagogika – pedagogika mentálne postihnutých   5A
7518 8 11 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a pedagogika mentálne postihnutých   5A
7518 8 12 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a pedagogika sluchovo postihnutých   5A
7518 8 13 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra a špeciálna pedagogika a poradenstvo   5A
7518 8 15 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov špeciálna pedagogika a poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých   5A
7518 8 16 špeciálna pedagogika – špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika sluchovo postihnutých   5A
7518 8 17 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetov pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých   5A
7518 8 19 špeciálna pedagogika – špeciálna pedagogika – poradenstvo   5A
7518 8 21 špeciálna pedagogika – špeciálna pedagogika – poradenstvo a slovenský jazyk a literatúra   5A
7518 8 23 špeciálna pedagogika – pedagogika mentálne postihnutých a slovenský jazyk a literatúra   5A
7518 8 25 špeciálna pedagogika – pedagogika sluchovo postihnutých a slovenský jazyk a literatúra   5A
7518 8 36 špeciálna pedagogika – učiteľstvo predmetu slovenský jazyk a literatúra a pedagogika mentálne postihnutých   5A
7518 8 37 špeciálna pedagogika – pedagogika sluchovo postihnutých a učiteľstvo predmetu slovenský jazyk a literatúra   5A
7518 8 38 špeciálna pedagogika – špeciálna pedagogika a poradenstvo a učiteľstvo predmetu slovenský jazyk a literatúra   5A
7518 9 00 špeciálna pedagogika   6
7520 8 00 logopédia   5A
7520 8 01 logopédia – školská logopédia   5A
7520 8 02 logopédia – klinická logopédia   5A
7520 9 00 logopédia   6
7522 7 00 andragogika /Bc/ 5A
7522 8 00 andragogika   5A
7522 9 00 andragogika   6
7523 8 00 pedagogika mentálne postihnutých   5A
7524 7 00 liečebná pedagogika /Bc/ 5A
7524 8 00 liečebná pedagogika   5A
7525 8 00 fonetika – logopédia   5A
7526 7 00 osvetová práca – rómska kultúra /Bc/ 5A
7527 7 00 osvetová práca /Bc/ 5A
7528 7 00 animátor voľného času /Bc/ 5A
7530 8 00 pedagogika v kombinácii s anglickým jazykom   5A
7536 7 00 predškolská a elementárna pedagogika /Bc/ 5A
7536 7 05 predškolská a elementárna pedagogika – predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín /Bc/ 5A
7536 7 06 predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo pre školské kluby
/Bc/ 5A
7536 7 07 predškolská a elementárna pedagogika – špeciálna predškolská pedagogika /Bc/ 5A
7536 7 09 predškolská a elementárna pedagogika – predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených /Bc/ 5A
7536 7 11 predškolská a elementárna pedagogika – predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským /Bc/ 5A
7536 8 00 predškolská a elementárna pedagogika   5A
7536 8 02 predškolská a elementárna pedagogika – predškolská pedagogika   5A
7536 8 03 predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ   5A
7536 8 04 predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie   5A
7536 8 15 predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským   5A
7536 8 16 predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených   5A
7536 9 00 predškolská a elementárna pedagogika   6
7546 7 00 guvernantstvo /Bc/ 5A
7553 9 00 odborová didaktika   6
7553 9 01 odborová didaktika – školská pedagogika   6
7553 9 02 odborová didaktika – didaktika odborných technických predmetov – technická výchova   6
7553 9 03 odborová didaktika – didaktika hudobnej výchovy   6
7553 9 04 odborová didaktika – didaktika technických profesijných predmetov   6
7553 9 05 odborová didaktika – teória ekonomického vzdelávania   6
7553 9 06 odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy katolíckej   6
7553 9 07 odborová didaktika – didaktika slovenského jazyka a literatúry   6
7553 9 08 odborová didaktika – teória jazykového a literárneho vzdelávania   6
7553 9 10 odborová didaktika – teória edukácie vo vizuálnom umení   6
7553 9 11 odborová didaktika – didaktika hudby   6
7553 9 12 odborová didaktika – didaktika hudobnej edukácie   6
7553 9 15 odborová didaktika – didaktika biológie   6
7553 9 16 odborová didaktika – teória chemického vzdelávania   6
7553 9 17 odborová didaktika – didaktika chémie   6
7553 9 18 odborová didaktika – didaktika geografie   6
7553 9 19 odborová didaktika – didaktika geológie   6
7553 9 22 odborná didaktika – didaktika nemeckého jazyka a literatúry   6
7555 7 00 didaktická technológia /Bc/ 5A
7555 8 00 didaktická technológia   5A
7555 8 01 didaktická technológia – riadenie školy   5A
7556 8 00 technológia vzdelávania   5A
7556 9 00 technológia vzdelávania   6
7561 7 00 sociálna práca /Bc/ 5A
7561 7 01 sociálna práca – misijná a charitatívna práca /Bc/ 5A
7561 7 04 sociálna práca – sociálna a misijná práca v rómskych komunitách /Bc/ 5A
7561 7 05 sociálna práca – sociálna práca v rómskej komunite /Bc/ 5A
7561 7 06 sociálna práca – charitatívna a sociálna služba /Bc/ 5A
7561 7 08 sociálna práca – sociálna a misijná práca /Bc/ 5A
7561 7 09 sociálna práca – sociálna a misijná práca s rómskou komunitou /Bc/ 5A
7561 7 10 sociálna práca – sociálna a misijná práca v rómskej komunite /Bc/ 5A
7561 7 11 sociálna práca – formácia a vedenie spoločenstiev /Bc/ 5A
7561 7 12 sociálna práca – náuka o rodine /Bc/ 5A
7561 7 14 sociálna práca – sociálna práca so zameraním na sociálnozdravotnú starostlivosť o seniorov /Bc/ 5A
7561 8 00 sociálna práca   5A
7561 8 01 sociálna práca – misijná a charitatívna práca   5A
7561 8 02 sociálna práca – sociálna politika a sociálne poradenstvo   5A
7561 8 03 sociálna práca – sociálna práca so zameraním na misijnú a charitatívnu prácu   5A
7561 8 04 sociálna práca – sociálna a misijná práca v rómskych komunitách   5A
7561 8 05 sociálna práca – sociálna práca v rómskej komunite   5A
7561 8 06 sociálna práca – charitatívna a sociálna služba   5A
7561 8 07 sociálna práca – sociálna práca so zameraním na poradenstvo   5A
7561 8 12 sociálna práca – náuka o rodine   5A
7561 9 00 sociálna práca   6
7563 7 00 sociálne služby a poradenstvo /Bc/ 5A
7563 8 00 sociálne služby a poradenstvo   5A
7563 9 00 sociálne služby a poradenstvo   6
7565 7565 7 8 00 00 sociálna antropológia sociálna antropológia /Bc/ 5A 5A
7565 9 00 sociálna antropológia     6
 76     Učiteľstvo    
7611 8 00 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ   5A
7611 8 01 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – s vyučovacím jazykom maďarským   5A
7611 8 02 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – so zameraním na rómsku kultúru   5A
7611 8 06 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – s vyučovacím jazykom rusínskym   5A
7611 8 65 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – hudobná výchova   5A
7611 8 66 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – výtvarná výchova   5A
7611 8 67 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – telesná výchova   5A
7611 8 85 učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – školský logopéd   5A
7612 8 00 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov   5A
7612 8 01 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – náuka o spoločnosti (filozofia)   5A
7612 8 02 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis (história)   5A
7612 8 03 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – psychológia   5A
7612 8 04 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – dejepis   5A
7612 8 11 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – geológia   5A
7612 8 12 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – biológia   5A
7612 8 13 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – chémia   5A
7612 8 14 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – fyzika   5A
7612 8 15 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – ekológia   5A
7612 8 16 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – environmentalistika   5A
7612 8 17 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – prírodopis   5A
7612 8 18 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – geografia   5A
7612 8 20 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika   5A
7612 8 21 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – geometria   5A
7612 8 22 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – informatika   5A
7612 8 25 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – ekológia a environmentálna výchova   5A
7612 8 30 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – slovenský jazyk   5A
7612 8 31 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra   5A
7612 8 32 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk   5A
7612 8 33 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk a literatúra   5A
7612 8 34 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk   5A
7612 8 35 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk a literatúra   5A
7612 8 36 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – francúzsky jazyk   5A
7612 8 37 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – francúzsky jazyk a literatúra   5A
7612 8 38 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – ruský jazyk   5A
7612 8 39 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – ruský jazyk a literatúra   5A
7612 8 40 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – ukrajinský jazyk   5A
7612 8 41 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – ukrajinský jazyk a literatúra   5A
7612 8 43 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – maďarsky jazyk a literatúra   5A
7612 8 44 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – taliansky jazyk   5A
7612 8 45 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – taliansky jazyk a literatúra   5A
7612 8 47 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – španielsky jazyk a literatúra   5A
7612 8 48 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – latinský jazyk   5A
7612 8 49 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – latinský jazyk a literatúra   5A
7612 8 60 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – etická výchova   5A
7612 8 61 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – estetická výchova   5A
7612 8 62 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – občianska výchova   5A
7612 8 63 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – náboženská výchova   5A
7612 8 64 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – katechetika   5A
7612 8 65 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – hudobná výchova   5A
7612 8 66 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – výtvarná výchova   5A
7612 8 67 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – telesná výchova   5A
7612 8 69 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – technická výchova   5A
7612 8 70 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – výchova k občianstvu   5A
7612 8 71 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – náuka o spoločnosti   5A
7612 8 80 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – pedagogika   5A
7612 8 81 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – hudobná pedagogika   5A
7612 8 96 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – výtvarná výchova, jednopredmetová   5A
7612 8 97 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – telesná výchova, jednopredmetová   5A
7613 7 00 učiteľstvo jazykov pre ZŠ /Bc/ 5A
7613 8 00 učiteľstvo jazykov pre ZŠ   5A
7615 8 00 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl   5A
7615 8 13 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – chémia   5A
7615 8 14 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – fyzika   5A
7615 8 17 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – prírodopis   5A
7615 8 20 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – matematika   5A
7615 8 31 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – slovenský jazyk a literatúra   5A
7615 8 33 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – anglický jazyk a literatúra   5A
7615 8 60 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – etická výchova   5A
7615 8 63 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – náboženská výchova   5A
7615 8 64 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – katechita evanjelikánskych cirkví   5A
7615 8 65 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – hudobná výchova   5A
7615 8 66 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – výtvarná výchova   5A
7615 8 67 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – telesná výchova   5A
7625 8 00 učiteľstvo pre špeciálne školy   5A
7625 8 01 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika mentálne postihnutých   5A
7625 8 02 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika sluchovo postihnutých   5A
7625 8 03 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika zrakovo postihnutých   5A
7625 8 04 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika telesne a zdravotne postihnutých   5A
7625 8 05 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika hluchoslepých a viacnásobne postihnutých   5A
7625 8 06 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika psychosociálne narušených   5A
7625 8 07 učiteľstvo pre špeciálne školy – pedagogika emocionálne a sociálne narušených   5A
7626 8 00 učiteľstvo a vychovávateľstvo pre školy a zariadenia mentálne narušených   5A
7631 8 00 učiteľstvo umeleckých predmetov   5A
7632 8 00 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov   5A
7632 8 11 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov – hudobná výchova – hra na nástroji   5A
7632 8 21 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov – hudobná výchova – spev   5A
7632 8 31 učiteľstvo odborných umeleckých predmetov – hudobná pedagogika   5A
7634 7 00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy /Bc/ 5A
7634 7 04 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo praktických poľnohospodárskych predmetov /Bc/ 5A
7634 7 05 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo praktických ekonomických predmetov /Bc/ 5A
7634 7 06 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo predmetu technická výchova /Bc/ 5A
7634 7 07 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo praktickej prípravy /Bc/ 5A
7634 7 09 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch /Bc/ 5A
7634 7 10 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo technických predmetov /Bc/ 5A
7634 7 12 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo praktických potravinárskych a chemických predmetov /Bc/ 5A
7634 7 16 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo praktickej profesijnej prípravy postihnutých /Bc/ 5A
7634 8 00 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy   5A
7634 8 02 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo technických odborných predmetov   5A
7634 8 03 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo odborných ekonomických predmetov   5A
7634 8 06 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo predmetu technická výchova   5A
7634 8 08 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy – učiteľstvo technických profesijných predmetov