561/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

561
ZÁKON
z 25. novembra 2008
o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie sociálnych dávok, a to
a)
príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) (ďalej len „príspevok“) a
b)
príspevku rodičovi.
(2)
Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov2) (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
(3)
Poskytovaním príspevku rodičovi štát jednorazovo prispieva rodičovi na uľahčenie vstupu alebo návratu na trh práce a na začatie vykonávania zárobkovej činnosti.
§ 2
Starostlivosť o dieťa
(1)
Starostlivosť o dieťa na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.
(2)
Starostlivosť o dieťa sa vykonáva
a)
v rodinnom prostredí dieťaťa,
b)
v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
c)
v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.
(3)
Poskytovateľ starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona (ďalej len „poskytovateľ“) je
a)
zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,3)
b)
iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,4)
c)
fyzická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu podľa osobitného predpisu,5)
d)
iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo
e)
rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).
§ 3
Oprávnená osoba
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič.
(2)
Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
(3)
Príspevok patrí oprávnenej osobe na každé dieťa podľa § 1 ods. 1.
(4)
Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.
(5)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok rodičovi je rodič, ktorému sa bezprostredne pred uplatnením nároku na príspevok rodičovi vyplácal rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.5a)
§ 4
Podmienky nároku na príspevok
(1)
Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak
a)
vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
b)
sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
c)
má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky a
d)
dieťa má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.
(2)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,7) alebo obdobná činnosť v cudzine. Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie
a)
náhrady služobného platu,7a)
b)
náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,8)
c)
nemocenského9) alebo
d)
materského10) najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.
(3)
Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie obdobných dávok uvedených v odseku 2 v cudzine.
(4)
Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské10) alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok11) alebo obdobná dávka v cudzine.
(5)
Nárok na príspevok nevzniká na dieťa,
a)
pri starostlivosti o ktoré sa poskytuje materské alebo
b)
na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu.12)
§ 4a
Podmienky nároku na príspevok rodičovi
(1)
Oprávnená osoba má nárok na príspevok rodičovi, ak
a)
vykonáva zárobkovú činnosť,
b)
zabezpečuje starostlivosť
1.
o dieťa do troch rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, alebo
2.
o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom najdlhšie do šiestich rokov jeho veku, za ktorú sa jej poskytoval rodičovský príspevok, a
c)
má trvalý pobyt6) alebo prechodný pobyt6) na území Slovenskej republiky.
(2)
Zárobková činnosť podľa tohto zákona je činnosť, ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti,7) alebo obdobná činnosť vykonávaná mimo územia Slovenskej republiky.
(3)
Príspevok rodičovi v období do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa alebo šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom patrí len raz.
§ 5
Suma príspevku a suma príspevku rodičovi
(1)
Príspevok za kalendárny mesiac je
a)
v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12a) ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c),
b)
25 % sumy rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12a) ak starostlivosť zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e).
(2)
Príspevok rodičovi je 25 % zo súčtu súm rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu,12b) na ktoré by mala oprávnená osoba nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, za ktorú by sa jej poskytoval rodičovský príspevok,
a)
do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku, alebo
b)
do skončenia platnosti vydaného posudku podľa osobitného predpisu,12c) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom dovŕši šesť rokov veku.
(3)
Súčet súm podľa odseku 2 sa vypočíta zo súm platných v kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť.
(4)
Príspevok podľa odseku 1 a príspevok rodičovi podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
§ 6
Výplata príspevku a príspevku rodičovi
(1)
O príspevku a o príspevku rodičovi rozhoduje a tieto príspevky vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (ďalej len „platiteľ“).
(2)
Príspevok v sume podľa § 5 ods. 1 písm. a) sa vypláca na základe preukázaných výdavkov.
(3)
Príspevok v sume podľa § 5 ods. 1 sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
(4)
Príspevok sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.
(5)
Príspevok sa vypláca a príspevok rodičovi sa vyplatí najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na tieto príspevky. Na základe žiadosti oprávnenej osoby sa príspevok v sume podľa § 5 ods. 1 písm. a) vyplatí jednorazovo aj za obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, najviac však za obdobie šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6)
Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume určenej ako súčet súm vypočítaných podľa § 5 ods. 1 písm. a), najviac v sume rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu.11)
(7)
Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca v sume určenej podľa § 5 ods. 1 písm. b).
(8)
Pri zmene poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. a) až c) a poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e) počas kalendárneho mesiaca sa príspevok vypláca podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 5 ods. 1 písm. b) v sume, ktorá je vyššia.
(9)
Príspevok a príspevok rodičovi sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti. Príspevok a príspevok rodičovi sa nevypláca do cudziny.
(10)
Výplata príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak vznikol dôvod na prešetrenie, či oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na príspevok, na jeho výplatu alebo či sa príspevok vypláca v správnej sume.
(11)
Výplata príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikli dôvody na zastavenie jeho výplaty. Príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu počas tohto obdobia boli splnené.
§ 7
Zánik nároku
Nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Nárok na príspevok rodičovi zaniká uplynutím šiestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba začala vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na príspevok a na príspevok rodičovi zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.
§ 8
Odňatie a vrátenie príspevku a príspevku rodičovi
(1)
Ak oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky nároku na príspevok alebo sa zistí, že sa príspevok priznal neoprávnene, príspevok sa odníme.
(2)
Ak sa príspevok vypláca neprávom, hoci oprávnená osoba splnila povinnosti podľa § 10, príspevok sa odníme od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poslednýkrát neoprávnene vyplatil.
(3)
Ak sa príspevok nevyplácal, hoci oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok a na jeho výplatu, alebo sa vyplácal v nižšej sume, príspevok sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal alebo sa vyplácal v nižšej sume, najviac za obdobie jedného roka od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal príspevok vyplatiť.
(4)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, je povinná vrátiť príspevok alebo jeho časť za obdobie, za ktoré bol vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume ako patril. Právo na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
(5)
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že sa príspevok rodičovi vyplatil neprávom, je povinná ho vrátiť. Právo na vrátenie príspevku rodičovi vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku rodičovi.
(6)
Ak je oprávnená osoba povinná na základe vykonateľného rozhodnutia vrátiť sumy príspevku a sumu príspevku rodičovi vyplatené neprávom, môžu sa zrážať aj z bežne vyplácaného príspevku alebo neskôr priznaného príspevku, zo mzdy, z platu, z inej odmeny za prácu, z náhrad z týchto plnení a z náhrad za pracovnú pohotovosť, z náhrad za služobnú pohotovosť, z náhrad za pohotovosť, z príplatku za pohotovosť alebo z dávok sociálneho poistenia, z dôchodku starobného dôchodkového sporenia a z dávok sociálneho zabezpečenia do sumy, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.13)
(7)
Príspevok a príspevok rodičovi nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitného predpisu.14)
§ 9
Konanie
(1)
Konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba platiteľovi.
(2)
Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby a dieťaťa, identifikačné údaje o poskytovateľovi podľa § 2 ods. 3 písm. a) až c), a to jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu, ak poskytovateľ je fyzická osoba, alebo osobné údaje poskytovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 písm. d) a e), a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu a miesto poskytovania starostlivosti. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel príspevku.
(3)
Žiadosť o príspevok rodičovi obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, adresu trvalého pobytu6) alebo prechodného pobytu6) oprávnenej osoby, identifikačné údaje zamestnávateľa a dátum začatia vykonávania zárobkovej činnosti. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok rodičovi. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel príspevku rodičovi.
(4)
O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku.
(5)
Písomné rozhodnutie sa vydáva o nepriznaní príspevku, o zastavení výplaty príspevku, o obnovení výplaty príspevku, o odňatí príspevku, o doplatení príspevku a o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí príspevku a o zastavení výplaty príspevku nemá odkladný účinok.
(7)
Na konanie o príspevku a o príspevku rodičovi sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní15) okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby
(1)
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok a nároku na príspevok rodičovi, na jeho výšku a na ich výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach.
(2)
Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa.
§ 11
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku a príspevku rodičovi
(1)
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú príslušné na poskytovanie údajov na účely príspevku a príspevku rodičovi, sú povinné spolupracovať s platiteľom vo veciach poskytovania príspevku a príspevku rodičovi a na jeho žiadosť oznamovať osobné údaje uvedené v § 9 ods. 2 a 3 o oprávnenej osobe, o dieťati a o poskytovateľovi, ak je ním fyzická osoba.
(2)
Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním príspevku a príspevku rodičovi. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.16)
Čl. III
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa suma „10 020 Sk“ nahrádza sumou „332,61 eura“.
2.
V § 4 ods. 3 sa suma „25 100 Sk“ nahrádza sumou „833,17 eura“.
3.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa suma „3 760 Sk“ nahrádza sumou „124,81 eura“.
4.
V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak nárok na opakovaný príspevok dieťaťu nevznikol, výživné podľa prvej vety príslušný orgán poukazuje dieťaťu. Príslušný orgán postupuje podľa druhej vety a tretej vety aj vtedy, ak rodič dieťaťa neplní súdom uloženú vyživovaciu povinnosť alebo ju plní čiastočne.“.
5.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa za slová „osobnej starostlivosti o“ vkladá slovo „zverené“.
6.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
náhradnému rodičovi alebo manželovi náhradného rodiča sa pri starostlivosti o zverené dieťa poskytuje rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu15) alebo dávka toho istého druhu v cudzine, alebo.“.
7.
V § 6 ods. 4 sa suma „4 780 Sk“ nahrádza sumou „158,67 eura“.
8.
V § 6 ods. 5 sa suma „3 400 Sk“ nahrádza sumou „112,86 eura“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Suma podľa odseku 5 patrí aj náhradnému rodičovi, ktorému nevzniká nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi podľa odseku 3 písm. a) a b), ak sa osobne stará o tri deti a viac detí, ktoré sú súrodenci.“.
10.
V § 7 ods. 4 sa suma „1 970 Sk“ nahrádza sumou „65,40 eura“.
11.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Posudzovanie príjmu
(1)
Príjem podľa § 5 ods. 4 na posudzovanie nároku na opakovaný príspevok dieťaťu je príjem dosiahnutý v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poskytuje opakovaný príspevok dieťaťu. Príjem v cudzej mene sa prepočítava na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska20a) v prvý deň v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Prepočet príjmu z cudzej meny na eurá sa prehodnocuje vždy k 1. januáru a k 1. júlu bežného roka.
(2)
Príjem podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak náhradná starostlivosť zanikla smrťou náhradného rodiča a opakovaný príspevok dieťaťu nebol ku dňu smrti náhradného rodiča vyplatený, platiteľ vyplatí tento príspevok ďalšej fyzickej osobe, ktorej súd dieťa zveril do starostlivosti.“.
13.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „§ 18 ods. 3, § 33 ods. 2,“.
14.
V § 14 ods. 4 sa za slová „o odňatí príspevku“ vkladá čiarka a slová „proti rozhodnutiu o znížení príspevku“.
15.
V § 18 ods. 1 sa slová „na desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „na najbližší eurocent“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
§ 5 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
2)
§ 45, 48, § 56 ods. 1 a 2 a § 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
3)
Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 5 a § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
7a)
Napríklad § 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 33 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
10)
§ 10 zákona. č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
12)
§ 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
12b)
12c)
13)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.
14)
§ 111 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

§ 78 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)