562/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

562
ZÁKON
z 25. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50c ods. 3 druhej vete sa za slovo „vypočítanej“ vkladajú slová „z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky“.
2.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“.
3.
§ 52a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak sa uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie počas vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie.“.
4.
V § 55a ods. 8 sa za slovom „prácu“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „ktoré trvajú najviac jeden mesiac,“.
5.
V § 56a ods. 3 tretej vete sa slová „odo dňa predloženia žiadosti“ nahrádzajú slovami „po uplynutí príslušného štvrťroka“.
6.
V § 56a ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
maximálnu výšku príspevku,“.
7.
V § 60 ods. 2 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „náklady na úhradu časti celkovej ceny práce sa neuhrádzajú, ak bol zamestnávateľovi na tento účel poskytnutý príspevok podľa § 56 alebo § 56a,“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.