579/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

579
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 a 5 a § 95 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z. z. a vyhlášky č. 638/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV
Kód Názov biotopu Kód €/m2
SK   NATURA  
  A. Zoznam biotopov národného významu    
Sl 4 Subhalínne travinné biotopy   201,48
Pi 3 Pionierske porasty na silikátových pôdach   12,28
Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis)   23,90
Kr 8 Vŕbové kroviny stojatých vôd   6,63
Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd   6,63
Al 6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade   59,74
Al 7 Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade   48,46
Al 8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch   59,74
Tr 6 Teplomilné lemy   11,61
Tr 7 Mezofilné lemy   9,62
Lk 3 Mezofilné pasienky a spásané lúky   3,65
Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí   9,62
Lk 7 Psiarkové aluviálne lúky   8,63
Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá   5,31
Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc   7,30
Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd   7,30
Pr 1 Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách   46,14
Pr 2 Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách   18,92
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské   14,60
Ls 2.32 Dubovo-hrabové lesy lipové   34,85
Ls 3.51 Sucho- a kyslomilné dubové lesy   17,92
Ls 6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy   23,23
Ls 6.3 Lesostepné borovicové lesy   28,54
Ls 7.4 Slatinné jelšové lesy   46,14
Ls 8.0 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy   19,25
       
  B. Zoznam biotopov európskeho významu    
Sl 1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky * 1340 73,69
Sl 2 Karpatské travertínové slaniská * 1340 73,69
Sl 3 Panónske slané stepi a slaniská * 1530 247,95
Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny * 2340 143,06
Pi 2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch * 6120 77,67
Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd 8230 19,58
Pi 5 Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 6110 14,93
  a bázických substrátoch    
Vo 1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried  Littorelletea uniflorae 3130 12,28
  a/alebo Isoëto-Nanojuncetea    
Vo 2 Prirodzené eutrofné a  mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 3150 12,28
  a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion    
Vo 3 Prirodzené dystrofné stojaté vody 3160 58,75
Vo 4 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu  Ranunculion fluitantis 3260 19,58
  a Callitricho-Batrachion    
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár 3140 38,83
Br 2 Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov 3220 24,56
Br 3 Horské vodné toky a  ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou   3230 19,58
  (Myricaria germanica)    
Br 4 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou  (Salix eleagnos) 3240 12,28
Br 5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. 3270 9,62
  a Bidention p.p.    
Br 6 Brehové porasty deväťsilov 6430 9,62
Br 7 Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek 6430 9,62
Kr 1 Vresoviská 4030 15,93
Kr 2 Porasty borievky obyčajnej 5130 5,31
Kr 4 Spoločenstvá subalpínskych krovín 4080 43,81
Kr 5 Nízke subalpínske kroviny 4080 43,81
Kr 6 Xerotermné kroviny * 40A0 18,58
Kr 10 Kosodrevina * 4070 35,51
Al 1 Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 6150 87,30
Al 2 Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 6150 87,30
Al 3 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty 6170 138,08
Al 4 Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade 6170 138,08
Al 5 Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa 6430 9,62
Al 9 Vresoviská a  spoločenstvá kríčkov v  subalpínskom a  alpínskom stupni 4060 17,92
Tr 1 Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty na vápnitom substráte 6 210 24,56
Tr 1.1 Suchomilné travinno-bylinné a  krovinové porasty na vápnitom substráte * 6210 56,76
  s významným výskytom druhov čeľade  Orchidaceae    
Tr 2 Subpanónske travinno-bylinné porasty * 6240 94,60
Tr 3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 6250 77,34
Tr 4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 6260 22,57
Tr 5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 6190 12,28
Tr 8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte * 6230 14,93
Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 21,24
Lk 2 Horské kosné lúky 6520 16,26
Lk 4 Bezkolencové lúky 6410 51,78
Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 9,62
Lk 8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi 6440 21,24
Ra 1 Aktívne vrchoviská * 7110 139,41
Ra 2 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy 7120 117,50
Ra 3 Prechodné rašeliniská a trasoviská 7140 117,50
Ra 4 Depresie na rašelinných substrátoch s  Rhynchospora alba 7150 117,50
Ra 5 Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae  * 7210 165,30
Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 117,50
Pr 3 Penovcové prameniská * 7220 139,41
Sk 1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 9,62
Sk 2 Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8220 9,62
Sk 3 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8110 14,93
Sk 4 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 8120 14,93
Sk 5 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 8150 23,90
Sk 6 Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni * 8160 14,93
Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 113,19
Ls  1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91EO 17,92
Ls  1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F0 23,23
Ls  1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91EO 17,92
Ls  1.4 Horské jelšové lužné lesy * 91EO 17,92
Ls  2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske * 91G0 20,58
Ls  2.31 Dubovo-hrabové lesy lipové 9170 34,85
Ls  2.33 Dubovo-hrabové lesy lipové 9410 9,62
Ls  3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy * 91H0 69,04
Ls  3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I0 28,54
Ls  3.3 Dubové nátržníkové lesy * 91I0 28,54
Ls  3.4 Dubovo-cerové lesy 91M0 20,58
Ls  3.52 Sucho- a kyslomilné dubové lesy * 91I0 28,54
Ls  3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy 9190 28,54
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy * 9180 17,92
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 9130 19,25
Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110 19,25
Ls 5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140 13,94
Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150 13,61
Ls 6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy  91Q0 74,68
Ls 7.1 Rašeliniskové brezové lesíky * 91D0 56,76
Ls 7.2 Rašeliniskové borovicové lesy * 91D0 56,76
Ls 7.3 Rašeliniskové smrekové lesy * 91D0 56,76
Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové 9410 9,62
Ls 9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410 9,62
Ls 9.3 Podmáčané smrekové lesy 9410 9,62
Ls 9.4 Smrekovcovo-limbové lesy 9420 43,81
Ls 10 Panónske topoľové lesy s borievkou * 91N0 62,07
Poznámky:
1.
Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2.
Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3.
Prioritné biotopy sú označené *.“.
2.
Prílohy č. 5 a 6 znejú:
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
       
* Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa  
  Aconitum anthora L. prilbica jedhojová 16,59
* Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz] prilbica korzická  
  Aconitum firmum Rchb. prilbica tuhá 16,59
  Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum prilbica tuhá pravá 26,55
SR Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický prilbica tuhá moravská 16,59
  Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá 66,38
  Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. prilbica moldavská 9,95
  Aconitum paniculatum Lam. prilbica metlinatá 36,50
  Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla šachorček panónsky 49,79
SR Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. zvonovec ľaliolistý 36,50
  Adonis distorta Ten. hlaváčik  
  Adonis vernalis L. hlaváčik jarný 49,79
  Aegilops cylindrica Host mnohoštet valcovitý 36,50
  Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. eonium  
  Aeonium gomeraense Praeger eonium  
  Aeonium saundersii Bolle eonium  
  Aethionema saxatile (L.) R. Br. sivuľka skalná 49,79
  Agrimonia pilosa Ledebour repík sibírsky  
  Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. žitniak hrebenitý 36,50
  Achillea aspleniifolia Vent. rebríček slezinníkolistý 49,79
  Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. rebríček jemnolistý 49,79
  Achillea ochroleuca Ehrh. rebríček hrebenitý 49,79
  Achillea ptarmica L. rebríček betrámový 26,55
  Ajuga pyramidalis L. zbehovec ihlanovitý 66,38
SR Ex? Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá 232,35
* Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. žabník Wahlenbergov  
  Alkanna tinctoria (L.) Tausch alkana farbiarska 99,58
  Ex? Allium cirrhosum Vand. cesnak strapatý 99,58
  Allium ericetorum Thore cesnak vresoviskový 99,58
  Allium grosii Font Quer cesnak  
  Allium paniculatum L. cesnak metlinatý 49,79
  Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. cesnak pažítkový alpínsky 16,59
  Allium strictum Schrad. cesnak tuhý 66,38
  Althaea cannabina L. ibiš konopovitý 49,79
  Althaea hirsuta L. ibiš chlpatý 36,50
  Althaea pallida Willd. ibiš bledý 49,79
  Althaea taurinensis DC. ibiš turínsky 49,79
  Alyssum desertorum Stapf tarica stepná 36,50
  Alyssum montanum subsp. brymii Dostál tarica horská Brymova 36,50
  Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. tarica horská Gmelinova 36,50
  Alyssum pyrenaicum Lapeyr. tarica pyrenejská  
  Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. tarica krivoľaká rôznolistá 36,50
  Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá 49,79
+ Amelanchier ovalis Medik. #1. muchovník vajcovitý 16,59
  Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease parasca  
+ Amygdalus nana L. #1. mandľa nízka 49,79
  Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. červenohlav ihlanovitý 165,97
  Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto červenohlav  
* Anchusa crispa Viv. smohla  
  Anchusa italica Retz. smohla talianska 49,79
* Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec  
* Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske  
* Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo  
* Androcymbium psammophilum Svent. androcymbium  
+ Andromeda polifolia L. andromédka sivolistá 49,79
* Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý  
  Androsace mathildae Levier pochybok  
  Androsace maxima L. pochybok najväčší 66,38
  Androsace obtusifolia L. pochybok tupolistý 26,55
  Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský  
  Androsace villosa L. pochybok huňatý 99,58
  Andryala crithmifolia Ait.    
* Angelica heterocarpa Lloyd angelika  
* Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman  
  Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra bôľhoj  
  Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj  
  Antirrhinum charidemi Lange papuľka  
* Antirrhinum lopesianum Rothm. papuľka  
  Apera interrupta (L.) P. Beauv. metlička pretrhovaná 49,79
* Apium bermejoi Llorens zeler  
SR Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý 66,38
* Aquilegia alpina L. orlíček alpínsky  
  Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoliniho  
  Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov  
* Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano orlíček  
* Arabis kennedyae Meikle. arábka  
  Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. arábka slatinná 49,79
  Arabis nova Vill. arábka nová 165,97
  Arabis sadina (Samp.) P. Cout. arábka  
  Arabis scopoliana Boiss. arábka  
  Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.    
  Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.    
  Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson    
  Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. medvedica lekárska 26,55
+ Arctous alpina (L.) Nied. medvedík alpínsky 66,38
  Aremonia agrimonoides (L.) DC. repíček repíkovitý 16,59
  Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl piesočnica  
  Arenaria humifusa Wahlenberg piesočnica  
* Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská  
  Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica  
* Argyranthemum lidii Humphries    
* Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries    
  Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.    
  Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries    
  Armeria alpina Willd. trávnička alpínska 66,38
  Armeria berlengensis Daveau trávnička  
* Armeria helodes Martini & Pold trávnička  
  Armeria neglecta Girard trávnička  
  Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička  
* Armeria rouyana Daveau trávnička  
  Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička  
  Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička  
  Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. chren veľkoplodý 49,79
  Artemisia austriaca Jacq. palina rakúska 165,97
  Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. palina   
  Artemisia eriantha Ten. palina skalná 36,50
* Artemisia granatensis Boiss. palina  
* Artemisia laciniata Willd. palina strapatá  
  Artemisia oelandica (Besser) Komarov palina  
* Artemisia pancicii (Janka) Ronniger palina Pančičova  
  Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. palina slanomilná jednobliznová 26,55
  Asperula neilreichii Beck marinka Neilreichova 36,50
* Asphodelus bento-rainhae P. Silva asfodel  
  Asplenium adiantum-nigrum L. slezinník čierny 36,50
SR Asplenium adulterinum Milde slezinník nepravý 66,38
  Asplenium cuneifolium Viv. slezinník klinovolistý 66,38
* Asplenium hemionitis L. slezinník  
  Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy slezinník  
* Aster pyrenaeus Desf. ex DC. astra pyrenejská  
* Aster sorrentinii (Tod) Lojac. astra  
* Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec  
  Astragalus alpinus L. kozinec alpínsky 36,50
* Astragalus aquilanus Anzalone kozinec  
  Astragalus asper Wulfen ex Jacq. kozinec drsný 132,77
  Astragalus australis (L.) Lam. kozinec južný 26,55
  Astragalus austriacus Jacq. kozinec rakúsky 66,38
  Astragalus centralpinus Braun-Blanquet kozinec  
  Astragalus exscapus L. kozinec bezbyľový 99,58
  Astragalus frigidus (L.) A. Gray kozinec ľadový 36,50
* Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle kozinec  
* Astragalus maritimus Moris kozinec  
  Astragalus norvegicus Weber kozinec nórsky 36,50
  Astragalus penduliflorus Lam. kozinec ovisnutý 49,79
  Astragalus peterfii Jáv. kozinec  
  Astragalus tremolsianus Pau kozinec  
* Astragalus verrucosus Moris kozinec bradavičnatý  
  Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. kozinec mechúrikatý belavý 99,58
  Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk klasovec sivastý 36,50
  Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský  
  Athamanta cortiana Ferrarini atamanta  
* Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis    
  Atractylis preauxiana Schultz    
  Atriplex littoralis L. loboda pobrežná 66,38
* Atropa baetica Willk. ľuľkovec  
  Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova  
* Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer    
  Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott basia vlnokvetá 36,50
* Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott basia  
  Batrachium aquatile (L.) Dumort. močiarka vodná 16,59
  Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz močiarka Baudotova 49,79
  Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. močiarka riečna 49,79
  Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. močiarka štítovitá 49,79
  Batrachium rionii (Lagger) Nyman močiarka Rioniho 49,79
  Beckmannia eruciformis (L.) Host húseníkovec erukovitý 66,38
  Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen kostravec fialový 66,38
* Bellevalia hackelli Freyn belevália  
* Bencomia brachystachya Svent.    
  Bencomia sphaerocarpa Svent.    
* Berberis maderensis Lowe dráč  
  Beta patula Ait. repa  
* Biscutella neustriaca Bonnet dvojštítok  
  Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. dvojštítok  
  Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin žltavka končistá 49,79
  Blechnum spicant (L.) Roth rebrovka rôznolistá 16,59
  Boleum asperum (Pers.) Desvaux    
  Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. plsťovka vzpriamená 66,38
* Borderea chouardii (Gaussen) Heslot    
  Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch vratička rumančekovolistá 66,38
  Botrychium simplex Hitchc. vratička jednoduchá  
  Brassica glabrescens Poldini kapusta  
  Brassica hilarionis Post. kapusta  
  Brassica insularis Moris kapusta ostrovná  
* Brassica macrocarpa Guss. kapusta  
  Braya linearis Rouy    
  Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas  
  Bromus squarrosus L. stoklas kostrbatý 26,55
* Bunium brevifolium Lowe buľka  
  Bupleurum affine Sadler prerastlík prútnatý 36,50
* Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý  
  Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur prerastlík kosákovitý širokolistý 49,79
  Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík  
* Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík  
  Bupleurum praealtum L. prerastlík vyvýšený 36,50
  Bupleurum rotundifolium L. prerastlík okrúhlolistý 16,59
  Bupleurum tenuissimum L. prerastlík najtenší 26,55
  Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries smlz  
  Caldesia parnassifolia (L.) Parl. žabníkovec bielokvetolistý  
  Calendula maderensis DC. nechtík  
  Calla palustris L. diablik močiarny 66,38
  Callianthemum coriandrifolium Rchb. rutovník koriandrolistý 36,50
  Calypso bulbosa L.    
  Camelina rumelica Velen. ľaničník rumelský 49,79
  Campanula abietina Griseb. zvonček jedľový 36,50
* Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp. zvonček český  
* Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky  
  Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. zvonček veľkoklasý 49,79
* Campanula morettiana Reichenb. zvonček  
  Campanula rapunculus L. zvonček repkový 36,50
  Campanula romanica Savul. zvonček  
* Campanula sabatia De Not. zvonček  
SR* Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych zvonček hrubokoreňový 36,50
  Campanula xylocarpa Kovanda zvonček tvrdoplodý 26,55
  Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.) zvonček maličký  
  Camphorosma annua Pall. gáfrovka ročná 66,38
  Caralluma burchardii N. E. Braun karaluma  
  Cardamine dentata Schult. žerušnica zúbkatá 36,50
  Cardamine parviflora L. žerušnica malokvetá 66,38
  Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek žerušničník Hallerov pravý 49,79
* Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak  
  Carex atrofusca Schkuhr ostrica čiernohnedá 66,38
  Carex bigelowii Torr. ex Schwein. ostrica Bigelova 49,79
  Carex brevicollis DC. ostrica krátkoklasá 66,38
  Carex chordorrhiza L.f. ostrica výbežkatá 66,38
  Carex diandra Schrank ostrica oblastá 36,50
  Carex dioica L. ostrica dvojdomá 49,79
  Carex divisa Huds. ostrica delená 66,38
  Carex fritschii Waisb. ostrica Fritschova 36,50
  Carex halleriana Asso ostrica alpínska 49,79
  Carex hartmanii Cajander ostrica Hartmanova 36,50
  Carex holostoma Drejer ostrica  
  Carex lasiocarpa Ehrh. ostrica plstnatoplodá 36,50
  Carex limosa L. ostrica barinná 66,38
  Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen ostrica chudobná vrchovisková 49,79
  Carex malato-belizii Raymond ostrica  
* Carex panormitana Guss. ostrica  
  Carex parviflora Host ostrica černastá 66,38
  Carex pauciflora Lightf. ostrica málokvetá 66,38
  Carex pediformis C. A. Mey. ostrica labkatá 36,50
  Carex pulicaris L. ostrica blšná 49,79
  Carex rupestris All. ostrica skalná 49,79
  Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná 49,79
  Carex umbrosa Host ostrica tôňomilná 36,50
  Carex viridula Michx. ostrica Oederova 49,79
  Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. krasovlas akantolistý  
  Carpesium cernuum L. dvojzubec ovisnutý 49,79
  Carthamus lanatus L. požlt vlnatý 49,79
  Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. odemka vodná 36,50
* Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou nevädza  
* Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál nevädza  
* Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler nevädza  
* Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál nevädza  
* Centaurea balearica J.D. Rodriguez nevädza baleárska  
* Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday nevädza  
* Centaurea citricolor Font Quer nevädza  
  Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá  
  Centaurea gadorensis G. Blanca nevädza  
* Centaurea horrida Badaro nevädza  
* Centaurea immanuelis-loewii Deg. nevädza  
  Centaurea jankae Brandza nevädza  
* Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza  
  Centaurea kartschiana Scop. nevädza  
* Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá  
  Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál nevädza drobnoúborová  
* Centaurea niederi Heldr. nevädza  
* Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza  
* Centaurea pinnata Pau nevädza  
  Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza  
  Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza  
  Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál nevädza  
  Centaurea vicentina Mariz nevädza  
  Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis] zemežlč pobrežná slatinná 66,38
  Centaurium pulchellum (Sw.) Druce zemežlč spanilá 26,55
* Centaurium rigualii Esteve zemežlč  
* Centaurium somedanum Lainz zemežlč  
  Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný  
* Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka  
  Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce prilbovka biela 9,95
  Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch prilbovka dlholistá 16,59
  Cephalanthera rubra (L.) Rich. prilbovka červená 16,59
  Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult. hlavinka sedmohradská 26,55
  Cerastium alpinum L. rožec alpínsky 82,95
* Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuričkolistý  
  Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó rožec roľný žľaznatý 26,55
  Cerastium carinthiacum Vest rožec širokolistý 36,50
  Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. rožec dinársky  
  Cerastium uniflorum Clairv. rožec jednokvetý 66,38
  Ceratophyllum submersum L. rožkatec pohrúžený 16,59
  Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač voskovka holá tatranská 49,79
* Ceropegia chrysantha Svent. lampášik  
  Ceterach javorkeanum (Vida) Soó ceterak Jávorkov 82,95
  Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes papyštek  
  Chaerophyllum azoricum Trelease krkoška azorská  
  Chamaemeles coriacea Lindl.    
  Chamorchis alpina (L.) Rich. vstaváčik alpínsky 99,58
  Cheirolophus duranii (Burchard) Holub    
  Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub    
  Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub    
  Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.    
  Chenopodium foliosum (Moench) Asch. mrlík mnoholistý 66,38
  Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton zimoľub okolíkatý 49,79
* Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.    
  Chrysopogon gryllus (L.) Trin. zlatofúz južný 16,59
  Cinna latifolia (Trev.) Griseb.    
SR Cirsium brachycephalum Jur. pichliač úzkolistý 36,50
  Cirsium latifolium Lowe pichliač  
  Cirsium waldsteinii Rouy pichliač Waldsteinov 36,50
  Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus  
  Cistus palhinhae Ingram cistus  
  Cladium mariscus (L.) Pohl marica pílkatá 132,77
  Cleistogenes serotina (L.) Keng dvojradovec neskorý 16,59
+ Clematis alpina (L.) Mill. plamienok alpínsky 9,95
  Clematis integrifolia L. plamienok celistvolistý 9,95
  Coeloglossum viride (L.) Hartm. vemenníček zelený 16,59
* Cochlearia polonica E. Fröhlich. lyžičník poľský  
SR * Cochlearia tatrae Borbás lyžičník tatranský 36,50
* Coincya rupestris Rouy    
SR Ex Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly 82,95
SR Colchicum arenarium Waldst. et Kit. jesienka piesočná 165,97
* Colchicum corsicum Baker jesienka korzická  
* Colchicum cousturieri Greuter jesienka  
 
 
Colymbada badensis (Tratt.) Dostál nevädzník bádenský 36,50
  Colymbada sadleriana (Janka) Holub nevädzník panónsky 49,79
  Comarum palustre L. nátržnica močiarna 16,59
  Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn. Gentianella tenella Rottb.) horcovka útla 16,59
  Conioselinum tataricum Hoffm. šabrina pošvatá 26,55
  Conringia austriaca (Jacq.) Sweet konringia rakúska 99,58
  Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soó ostrôžka poľná metlinatá 49,79
* Consolida samia P. H. Davis ostrôžka  
* Convolvulus argyrothamnus Greuter pupenec  
  Convolvulus cantabrica L. pupenec kantabrijský 82,95
* Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec  
* Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles pupenec  
* Convolvulus lopez-socasii Svent. pupenec  
* Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec  
  Corallorhiza trifida Châtel. koralica lesná 16,59
  Corispermum marschallii Steven plošticosemä Marschallovo 49,79
  Corispermum nitidum Kit. ex Schult. plošticosemä lesklé 66,38
* Coronopus navasii Pau vraňonôžka  
  Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl kručinkovec položený 26,55
  Corydalis capnoides (L.) Pers. chochlačka žltobiela 49,79
  Corydalis gotlandica Lidén chochlačka  
* Crambe arborea Webb ex Christ katran  
  Crambe leavigata DC. ex Christ katran  
* Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. katran  
SR Crambe tataria Sebeók katran tatársky 82,95
 + Crataegus lindmanii Hrabětová hloh Lindmanov 26,55
* Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde    
  Crepis alpestris (Jacq.) Tausch škarda alpská 49,79
* Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá  
  Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cueto škarda  
  Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch škarda panónska 66,38
  Crepis pulchra L. škarda úhľadná 49,79
  Crepis pusilla (Sommier) Merxm. škarda  
  Crepis sibirica L. škarda sibírska 66,38
  Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell. škarda   
  Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran  
* Crocus etruscus Parl. šafran  
  Crocus hartmannianus Holmboe šafran  
  Crocus heuffelianus Herb. šafran karpatský 9,95
  Crupina vulgaris Cass. krupinka obyčajná 49,79
  Crypsis aculeata (L.) Aiton skrytka ostnatá 66,38
  Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook. kučeravec čiarkovitý 165,97
  Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková  
SR* Cyclamen fatrense Halda et Soják cyklámen fatranský 99,58
SR Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový 99,58
  Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanoväť  
  Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó vstavačovec krvavočervený 232,35
  Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver. vstavačovec vresoviskový 132,77
  Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 16,59
  Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsos vstavačovec Fuchsov Soóov 66,38
  Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó vstavačovec strmolistý krvavý 82,95
  Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata vstavačovec strmolistý pravý 49,79
  Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó vstavačovec strmolistý neskorý 82,95
  Dactylorhiza kalopissii E. Nelson vstavačovec  
  Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó vstavačovec laponský 66,38
  Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculata vstavačovec škvrnitý pravý 132,77
  Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó vstavačovec škvrnitý mokraďný 132,77
  Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó vstavačovec škvrnitý Schurov 132,77
  Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soó vstavačovec škvrnitý sedmohradský 132,77
  Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalis vstavačovec májový pravý 9,95
  Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub vstavačovec bledožltý 232,35
  Dactylorhiza sambucina (L.) Soó vstavačovec bazový 16,59
  Danthonia alpina Vest plevnatec alpínsky 36,50
SR*+ Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky 165,97
+ Daphne cneorum L. lykovec voňavý 26,55
  Daphne petraea Leybold lykovec skalný  
* Daphne rodiguezii Texidor lykovec Rodriguezov  
* Delphinium caseyi BL Burtt stračonôžka  
  Delphinium elatum L. stračonôžka vysoká 16,59
  Delphinium oxysepalum Borbás et Pax stračonôžka tatranská 36,50
  Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská 99,58
  Dendriopoterium pulidoi Svent.    
  Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm. metlica  
  Dianthus arenarius L. subsp. arenarius klinček piesočný pravý  
* Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz klinček piesočný český  
  Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff. klinček bradatý nakopený 26,55
  Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter klinček  
  Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus klinček kopcový pravý 26,55
  Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz klinček kopcový holý 49,79
  Dianthus diutinus Kit. klinček trváci  
  Dianthus glacialis Haenke klinček ľadovcový 26,55
  Dianthus marizii (Samp.) Samp. klinček  
* Dianthus moravicus Kovanda klinček moravský  
SR* Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý 49,79
  Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay klinček  
SR* Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn. 
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov 26,55
  Dianthus praecox Kit. subsp. praecox klinček včasný pravý 26,55
  Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťová klinček včasný nepravý 26,55
  Dianthus rupicola Biv. klinček  
  Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý 36,50
  Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak. klinček pyšný alpský 26,55
  Dianthus superbus L. subsp. superbus klinček pyšný pravý 36,50
  Dichostylis micheliana (L.) Nees trojradovka hlávkatá 49,79
  Dictamnus albus L. jasenec biely 9,95
  Diphasiastrum alpinum (L.) Holub plavúnik alpínsky 26,55
  Diphasiastrum complanatum (L.) Holub plavúnik sploštený 26,55
  Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub plavúnik Isslerov 66,38
  Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata    
  Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo dvojradovka  
* Diplotaxis siettiana Maire dvojradovka  
  Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. dvojradovka  
  Doronicum hungaricum Rchb. f. kamzičník podlhovastolistý 66,38
  Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torre kamzičník chlpatý 16,59
* Dorycnium spectabile Webb & Berthel ďatelinovec  
  Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermann chudôbka vždyzelená Beckerova 66,38
  Draba cacuminum Elis Ekman chudôbka  
  Draba cinerea Adams chudôbka  
  Draba dorneri Heuffel. chudôbka  
  Draba fladnizensis Wulfen chudôbka bledožltá 66,38
  Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtek chudôbka drsnoplodá Klášterského 116,17
  Draba muralis L. chudôbka múrová 16,59
  Ex? Draba pacheri Stur chudôbka štajerská 49,79
  Draba siliquosa M. Bieb. chudôbka kaukazská 66,38
  Draba tomentosa Clairv. chudôbka plstnatá 49,79
* Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná  
SR Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky 99,58
  Drosera anglica Huds. rosička anglická 99,58
  Drosera rotundifolia L. rosička okrúhlolistá 26,55
+ Dryas octopetala L. dryádka osemlupienková 26,55
* Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď  
Dryopteris cristata (L.) A. Gray papraď hrebenatá 36,50
  Dryopteris fragans (L.) Schott papraď  
  Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman ježibaba belasá rusínska 66,38
  Echium candicans L. fil. hadinec  
* Echium gentianoides Webb & Coincy hadinec  
  Echium italicum L. hadinec taliansky 36,50
SR Echium russicum J. F. Gemlin hadinec červený 49,79
  Elatine alsinastrum L. elatinka kuričkovitá 49,79
  Elatine gussonei (Sommier) Brullo elatinka  
  Elatine hungarica Moesz elatinka maďarská 66,38
  Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermann elatinka pieprová rovnosemenná 66,38
  Ex? Elatine triandra Schkuhr elatinka trojtyčinková 66,38
SR Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská 49,79
  Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz bahnička málokvetá 26,55
  Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch ostrička myšia 66,38
+ Ephedra distachya L. chvojník dvojklasý 99,58
  Epipactis albensis Nováková et Rydlo kruštík neskorý 99,58
  Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruštík tmavočervený 9,95
  Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein] kruštík oddialený 82,95
  Epipactis futakii Mereďa et Potůček kruštík Futákov 99,58
  Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele kruštík Greuterov 99,58
  Epipactis komoricensis Mereďa kruštík komorický 49,79
  Epipactis leptochila (Godfery) Godfery kruštík úzkopyskový 36,50
  Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. kruštík drobnolistý 16,59
  Epipactis muelleri Godfery kruštík rožkatý 16,59
  Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel kruštík prehliadaný 36,50
  Epipactis nordeniorum Robatsch kruštík Nordenových 99,58
  Epipactis palustris (L.) Crantz kruštík močiarny 36,50
  Epipactis placentina Bongiorni et Grünanger kruštík piačenský 165,97
  Epipactis pontica Taubenheim kruštík pontický 36,50
  Epipactis pseudopurpurata Mereďa kruštík útly 66,38
  Epipactis tallosii Molnár et Robatsch kruštík Tallosov 99,58
  Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn: Epipactis purpurata Sm.] kruštík modrofialový 36,50
  Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. sklenobyľ bezlistá 165,97
  Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. milota chlpatá 36,50
  Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn. stepnatka úzkolistá 66,38
  Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec  
  Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová  
  Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł. turica uhorská 26,55
  Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth páperník štíhly 49,79
  Eriophorum vaginatum L. páperník pošvatý 49,79
* Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový  
  Erodium ciconium (L.) L’ Hér. bocianik stepný 66,38
  Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik  
* Erodium rupicola Boiss. bocianik  
  Erucastrum palustre (Pirona) Vis. reďkevník močiarny  
  Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky  
  Eryngium planum L. kotúč modrastý 26,55
* Eryngium viviparum Gay kotúč  
  Erysimum crepidifolium Rchb. horčičník škardolistý 36,50
* Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský  
  Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbás horčičník karpatský 49,79
  Erythronium dens-canis L. kandík psí 99,58
* Euphorbia handiensis Burchard prýštec  
  Euphorbia lambii Svent. prýštec  
* Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann prýštec  
* Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter prýštec nevadský  
  Euphorbia stygiana H. C. Watson prýštec  
  Euphorbia transtagana Boiss. prýštec  
* Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská  
  Euphrasia exaristata Smejkal očianka bezosťová 66,38
* Euphrasia genargentea (Feoli) Diana očianka  
  Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. očianka veľkokvetá  
  Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho  
  Euphrasia micrantha Rchb. očianka drobnokvetá 66,38
  Euphrasia pectinata Ten. očianka hrebenitá 66,38
  Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostál očianka slovenská podhorská 36,50
  Euphrasia stipitata Smejkal očianka stopkatá 36,50
  Ferula latipinna Santos feruľa  
SR* Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova 99,58
  Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb. kostrava  
  Festuca dominii Krajina kostrava Dominova 36,50
  Festuca duriotagana Franco & R. Afonso kostrava  
  Festuca elegans Boiss. kostrava  
  Festuca henriquesii Hack. kostrava  
  Festuca saxatilis Schur kostrava skalná 36,50
  Festuca summilusitana Franco & R. Afonso kostrava  
  Filago lutescens Jord. bielolist žltkastý 36,50
  Filago vulgaris Lam. bielolist obyčajný 36,50
  Frangula azorica Tutin krušina azorská  
* Fritillaria conica Rix korunkovka  
* Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. korunkovka  
* Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka  
  Fritillaria meleagris L. korunkovka strakatá 49,79
* Fritillaria obliqua Ker-Gawl. korunkovka  
* Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka  
  Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. devätorka rozprestretá 26,55
  Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f. krivec český 49,79
  Gagea minima (L.) Ker Gawl. krivec najmenší 49,79
  Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f. krivec nízky 36,50
  Gagea spathacea (Hayne) Salisb. krivec tulcový 36,50
  Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec sivý 66,38
  Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees hviezdovec bodkovaný 49,79
  Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský  
* Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný  
  Gallium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec  
  Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang. lipkavec parížsky hladkoplodý 66,38
* Galium sudeticum Tausch lipkavec sudetský  
  Galium tenuissimum M. Bieb. lipkavec najtenší 66,38
* Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý  
  Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. sezelovka smldníkovitá 66,38
  Gaudinia hispanica Stace & Tutin lámavka  
  Genista dorycnifolia Font Quer kručinka  
  Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci kručinka  
  Gentiana clusii Perr. et Songeon horec Clusiov 16,59
  Gentiana frigida Haenke horec ľadový 26,55
  Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet horec  
  Gentiana nivalis L. horec snežný 16,59
  Gentiana pneumonanthe L. horec pľúcny 36,50
  Gentiana punctata L. horec bodkovaný 26,55
  Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horček  
* Gentianella bohemica Skalický horček český  
* Geranium maderense P. F. Yeo pakost  
  Gladiolus imbricatus L. mečík škridlicovitý 26,55
SR Gladiolus palustris Gaudin mečík močiarny 66,38
  Glaux maritima L. sivuľka prímorská 66,38
* Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel guľôčka  
  Globularia cordifolia L. guľôčka srdcovitolistá 26,55
* Globularia sarcophylla Svent. guľôčka  
* Globularia stygia Orph. ex Boiss. guľočka  
  Gnaphalium luteoalbum L. paplesnivček žltobiely 26,55
  Goodyera macrophylla Lowe smrečinovec  
  Goodyera repens (L.) R. Br. smrečinovec plazivý 26,55
  Gratiola officinalis L. graciola lekárska 26,55
  Groenlandia densa (L.) Fourr. červenačka hustolistá 66,38
  Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. päťprstnica obyčajná 9,95
  Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. päťprstnica hustokvetá 66,38
  Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. päťprstnica voňavá 16,59
  Gymnigritella runei Teppner & Klein    
  Gypsophila fastigiata L. gypsomilka zväzkovitá 36,50
  Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin gypsomilka zväzkovitá piesočná 36,50
  Gypsophila paniculata L. gypsomilka metlinatá 36,50
* Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka  
  Halimium verticillatum (Brot.) Sennen    
  Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell. sekernica tmavá 16,59
  Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem. bahienka psiarkovitá 49,79
  Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem. bahienka šašinovitá 49,79
  Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday devätorník  
* Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník  
  Helianthemum caput-felis Boiss. devätorník  
  Helichrysum gossypinum Webb slamiha  
* Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle slamiha  
  Helichrysum monogynum Burtt & Sund. slamiha  
* Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha  
  Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. čemerica purpurová 36,50
  Herminium monorchis (L.) R. Br. trčuľa jednohľuzá 165,97
  Herniaria algarvica Chaudhri prietržník  
  Herniaria incana Lam. prietržník sivý 66,38
* Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis prietržník  
  Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhri prietržník  
  Herniaria maritima Link prietržník prímorský  
  Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák večernica slovenská 66,38
  Hieracium pilosum Schleich. ex Froel. jastrabník chlpatý 66,38
  Hierochloë repens (Host) P. Beauv. tomkovica plazivá 26,55
SR Himantoglossum adriaticum H. Baumann jazýčkovec jadranský 132,77
SR Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný 165,97
  Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.) podkovka ľúba 66,38
  Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin prasličkovka pestrá 36,50
  Hippuris tetraphylla L. fil. truskavec  
  Hippuris vulgaris L. truskavec obyčajný 36,50
  Hladnikia pastinacifolia Reichenb    
  Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva medúnok  
  Hordeum geniculatum All. jačmeň tuhoštetinatý 66,38
  Hottonia palustris L. perutník močiarny 36,50
  Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.    
  Hydrocotyle vulgaris L. pupkovník obyčajný 49,79
  Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis blanolistník  
  Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.    
  Hyoseris frutescens Brullo & Pavone jahnačka  
* Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník  
  Hypericum elegans Stephan ex Willd. ľubovník ozdobný 66,38
  Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack prasatník  
* Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá  
  Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva iberka  
  Ex? Illecebrum verticillatum L. nechtovec praslenatý 66,38
  Inula germanica L. oman nemecký 26,55
  Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayek oman vŕbolistý drsný 49,79
  Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Soják oman vŕbolistý piesočný 66,38
* Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová  
  Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
 Arcang.
pafialka  
SR Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi kosatec bezlistý uhorský 66,38
SR Iris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve] kosatec piesočný 66,38
* Iris boissieri Henriq. kosatec  
  Iris graminea L. kosatec trávolistý 49,79
  Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý 49,79
  Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soó kosatec trávolistý pašachorový 49,79
* Iris marisca Ricci & Colasante kosatec  
  Iris pumila L. kosatec nízky 26,55
  Iris sibirica L. kosatec sibírsky 36,50
  Iris spuria L. kosatec pochybný 66,38
  Iris variegata L. kosatec dvojfarebný 36,50
  Isatis campestris Steven ex DC. farbovník poľný 49,79
  Isatis maeotica DC. farbovník azovský 49,79
  Isatis praecox Kit. ex Tratt. farbovník včasný 66,38
  Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Milde šidlatka azorská  
  Isoëtes boryana Durieu šidlatka  
  Isoëtes malinverniana Ces. & De Not. šidlatka  
  Isolepis setacea (L.) R. Br. škripík štetinatý 49,79
* Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan    
  Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer    
* Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova  
  Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva pávinec  
  Jasione lusitanica A. DC. pávinec  
  Jasminum azoricum L. jazmín azorský  
  Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. sitina ostrokvetá 66,38
  Juncus atratus Krock. sitina černastá 26,55
  Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus sitina cibuľkatá pravá 66,38
  Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg. sitina cibuľkatá Kochova 66,38
  Juncus capitatus Weigel sitina hlavičkatá 66,38
  Juncus castaneus Sm. sitina gaštanovohnedá 82,95
  Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardii sitina Gerardova pravá 49,79
  Ex? Juncus sphaerocarpus Nees sitina guľatoplodá 66,38
  Juncus subnodulosus Schrank sitina pošvatá 49,79
  Juncus triglumis L. sitina trojplevová 49,79
  Juncus valvatus Link sitina  
* Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý  
* Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov  
  Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soó sinokvet mäkký veľkoúborový 49,79
  Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack. turička jednoduchá 66,38
Koeleria tristis Domin ometlina smutná 26,55
  Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.    
  Kunkeliella subsucculenta Kammer    
* Lactuca watsoniana Trel. šalát Watsonov  
* Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter    
  Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek lýrovka obyčajná prostredná 16,59
* Laserpitium longiradium Boiss. lazerník  
  Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul. hrachor mliečny 26,55
  Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren. hrachor hladký 36,50
  Lathyrus nissolia L. hrachor trávolistý 26,55
  Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtková hrachor trávolistý Futákov 49,79
  Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Soják hrachor trávolistý páperistý 26,55
  Lathyrus palustris L. hrachor močiarny 36,50
  Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke hrachor panónsky 49,79
  Lathyrus pisiformis L. hrachor hrachovitý 66,38
  Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch hrachor sedmohradský 66,38
  Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. hrachor benátsky 66,38
+ Ledum palustre L. rojovník močiarny 66,38
  Leontodon boryi Boiss. púpavec  
  Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový  
* Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell púpavec  
  Leontopodium alpinum Cass. plesnivec alpínsky 36,50
  Lepidium perfoliatum L. žerucha prerastenolistá 16,59
  Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev králik neskorý 66,38
  Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská  
  Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarz bleduľa jarná karpatská 49,79
  Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link leuzea  
  Ligularia glauca (L.) A. Hoffm. jazyčník sivý 82,95
SR Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky 82,95
  Lilium bulbiferum L. ľalia cibuľkonosná 26,55
  Limodorum abortivum (L.) Sw. modruška pošvatá 99,58
* Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze limonka  
  Limonium dendroides Svent. limonka  
  Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco limonka  
  Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soó limonka Gmelinova uhorská 82,95
* Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana limonka  
  Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko limonka  
  Limonium multiflorum Erben limonka  
* Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana limonka  
* Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka  
* Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. limonka  
* Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka  
  Linaria algarviana Chav. pyštek  
  Linaria alpina (L.) Mill. pyštek alpínsky 66,38
  Linaria coutinhoi Valdés pyštek  
* Linaria ficalhoana Rouy pyštek  
  Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý  
* Linaria hellenica Turrill pyštek grécky  
  Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov  
  Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés pyštek taliansky 49,79
  Linaria pseudolaxiflora Lojac. pyštek  
* Linaria ricardoi Cout. pyštek  
  Linaria tonzigii Lona pyštek  
* Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo pyštek  
* SR Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá 66,38
  Ex? Linnaea borealis L. linnéovka severná 99,58
* Linum dolomiticum Borbas ľan  
  Linum hirsutum L. ľan chlpatý 36,50
  Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soó ľan chlpatý hladkastý 66,38
* Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum subsp. muelleri) ľan  
  Linum perenne L. ľan trváci 49,79
  Linum trigynum L. ľan trojbliznový 66,38
SR Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov 232,35
  Listera cordata (L.) R. Br. bradáčik srdcovitolistý 66,38
* Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá  
+ Loiseleuria procumbens (L.) Desv. skalienka ležatá 66,38
+ Lonicera alpigena L. zemolez alpínsky 66,38
* Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský  
  Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec  
* Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. ľadenec Kunkelov  
  Lotus uliginosus Schkuhr ľadenec barinný 26,55
  Luronium natans (L.) Raf. žabníčka plávajúca  
  Luzula arctica Blytt chlpaňa  
  Lychnis coronaria (L.) Desr. kukučka vencová 26,55
  Lycopodiella inundata (L.) Holub plavúnec zaplavovaný 66,38
  Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze vranček švajčiarsky 36,50
  Lycopodium annotinum L. plavúň pučivý 9,95
  Lycopodium clavatum L. plavúň obyčajný 9,95
* Lythrum flexuosum Lag. vrbica  
  Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng. vrbica drobná 66,38
  Malaxis monophyllos (L.) Sw. trčníček jednolistý 99,58
* Mandragora officinarum L. mandragora lekárska  
* Marbeckiella sousae Rothm.    
  Marcetella maderensis (Born.) Svent.    
* Marsilea azorica Launert & Paiva marsilea azorská  
  Marsilea batardae Launert marsilea  
SR Marsilea quadrifolia L. marsilea štvorlistá 36,50
  Marsilea strigosa Willd. marsilea srstnatá  
  Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. perovník pštrosí 26,55
  Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.    
  Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.) lucerna tesálska 36,50
  Medicago rigidula (L.) All. lucerna tvrdá 66,38
  Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern. čermeľ český 49,79
  Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.    
  Melica altissima L. mednička najvyššia 49,79
  Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco komonica  
  Menyanthes trifoliata L. vachta trojlistá 16,59
* Micromeria taygetea P. H. Davis    
  Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo    
  Minuartia glaucina Dvořáková kurička sivastá 66,38
  Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen kurička klbkatá 49,79
  Minuartia hirsuta subsp.  frutescens (Kit.) Hand.-Mazz. kurička chlpatá kríčkovitá 49,79
* Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova  
  Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell. kurička lepkavá 49,79
* Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova  
  Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia  
  Moehringia lateriflora (L.) Frenzl meringia  
  Moehringia tommasinii Marches. meringia  
  Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl meringia huňatá  
  Monanthes wildpretii Banares & Scholz    
  Monizia edulis Lowe    
  Montia arvensis Wallr. zdrojovka roľná 49,79
  Montia hallii (A. Gray) Greene zdrojovka pobrežná 36,50
* Murbeckiella sousae Rothm.    
* Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica  
  Muscari neglectum Guss.ex Ten. modrica nebadaná 16,59
  Musschia aurea (L. f.) DC.    
* Musschia wollastonii Lowe    
  Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská  
  Myosotis lusitanica Schuster nezábudka  
  Myosotis maritima Hochst. in Seub. nezábudka  
  Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova  
  Myosotis retusifolia R. Afonso nezábudka  
* Myrica rivas-martinezii Santos. vresna  
  Myriophyllum verticillatum L. stolístok praslenatý 36,50
  Myrrhoides nodosa (L.) Cannon nadutec nafúknutý 66,38
  Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt riečňanka  
  Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka  
  Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)] riečňanka menšia 16,59
  Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley narcis  
  Narcissus calcicola Mendonca narcis  
  Narcissus cyclamineus DC. narcis  
  Narcissus fernandesii G. Pedro narcis  
  Narcissus humilis (Cav.) Traub narcis  
* Narcissus longispathus Pugsley narcis  
* Narcissus nevadensis Pugsley narcis nevadský  
  Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes narcis   
  Narcissus scaberulus Henriq. narcis  
  Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. narcis   
* Narcissus triandrus L. narcis trojtyčinkový  
  Narcissus viridiflorus Schousboe narcis zelenokvetý  
* Naufraga balearica Constans & Cannon    
  Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. bazanovec kytkový 66,38
  Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsy kocúrnik  
* Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrnik  
  Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f. tmavohlávka čierna 66,38
  Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk. kuklička plazivá 16,59
  Nuphar lutea (L.) Sm. leknica žltá 16,59
  Nymphaea alba L. lekno biele 26,55
  Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze leknovec štítnatý 49,79
  Odontites granatensis Boiss. zdravienok  
  Odontites holliana (Lowe) Benth. zdravienok  
  Oenanthe banatica Heuff. halucha banátska 49,79
* Oenanthe conioides Lange halucha bolehlavová  
  Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. halucha  
  Oenanthe silaifolia M. Bieb. halucha siličkolistá 36,50
  Oenanthe stenoloba Schur halucha úzkolistá 26,55
  Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip. plesnivček vápencový 66,38
  Omphalodes kuzinskyanae Willk. pupkovec  
* Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný  
  Onobrychis montana DC. vičenec horský 66,38
* Ononis hackelii Lange ihlica  
  Ononis pusilla L. ihlica nízka 66,38
* Onopordum carduelinum Bolle ostropes  
* Onopordum nogalesii Svent. ostropes  
  Onosma arenaria Waldst. et Kit. rumenica piesočná 66,38
  Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert rumenica nepravá bradavičnatá 49,79
SR* Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska 232,35
  Onosma visianii Clementi rumenica Visianiho 49,79
  Ophioglossum polyphyllum A. Braun hadivka  
  Ophioglossum vulgatum L. hadivka obyčajná 36,50
  Ophrys apifera Huds. hmyzovník včelovitý 165,97
* Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník  
  Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter hmyzovník čmeľovitý 165,97
  Ophrys holubyana András. hmyzovník Holubyho 199,16
  Ophrys insectifera L. hmyzovník muchovitý 36,50
* Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník  
* Ophrys lunulata Parl. hmyzovník  
  Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers hmyzovník  
  Ophrys sphegodes Mill. hmyzovník pavúkovitý 232,35
  Orchis coriophora L. vstavač ploštičný 165,97
  Orchis elegans Heuff. vstavač úhľadný 165,97
  Orchis mascula (L.) L. vstavač mužský 49,79
  Orchis militaris L. vstavač vojenský 49,79
  Orchis morio L. vstavač obyčajný 26,55
  Orchis pallens L. vstavač bledý 16,59
  Orchis palustris Jacq. vstavač močiarny 165,97
  Orchis purpurea Huds. vstavač purpurový 36,50
* Orchis scopulorum Simsmerh. vstavač  
  Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch vstavač Spitzelov 165,97
  Orchis tridentata Scop. vstavač trojzubý 66,38
  Orchis ustulata L. vstavač počerný 66,38
  Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka vstavač počerný letný 49,79
  Orchis ustulata L. subsp. ustulata vstavač počerný pravý 99,58
  Origanum dictamnus L. pamajorán  
* Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. bledavka  
  Orobanche alsatica Kirschl. záraza alsaská 66,38
  Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin záraza šupinatá 66,38
  Orobanche coerulescens Stephan záraza modrastá 66,38
  Orobanche densiflora Salzm. ex Reut. záraza hustokvetá  
  Orobanche gracilis Sm. záraza útla 36,50
  Orobanche picridis F. W. Schultz záraza horčíková 49,79
  Orobanche teucrii Holandre záraza hrdobarková 66,38
SR Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.) ostrík močiarny 232,35
 + Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. kľukva drobnoplodá 49,79
 + Oxycoccus palustris Pers. kľukva močiarna 36,50
  Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostál ostropysk poľný tatranský 26,55
  Oxytropis carpatica Uechtr. ostropysk karpatský 36,50
  Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch ostropysk Hallerov 26,55
  Oxytropis pilosa (L.) DC. ostropysk chlpatý 36,50
  Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holub čremcha obyčajná skalná 36,50
  Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka  
  Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódska  
  Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soó pivonka lekárska banátska  
  Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka  
* Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál    
  Papaver dubium L. subsp. dubium mak pochybný pravý 66,38
  Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. mak  
  Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. mak  
  Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend. mak tatranský 36,50
  Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský 99,58
  Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátová mak tatranský pravý 99,58
* Parolinia schizogynoides Svent.    
  Pedicularis comosa L. všivec chochlatý 66,38
  Pedicularis hacquetii Graf všivec karpatský 26,55
  Pedicularis oederi Vahl všivec Oederov 26,55
  Pedicularis palustris L. všivec močiarny 16,59
  Pedicularis sceptrum-carolinum L. všivec žezlovitý 82,95
* Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský  
  Pedicularis sylvatica L. všivec lesný 26,55
* Pericallis hadrosoma Svent.    
  Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. horčiak  
  Petagnia saniculifolia Guss.    
  Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. skalokráska pyrenejská 66,38
  Petrocoptis grandiflora Rothm.    
  Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.    
  Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas    
  Peucedanum arenarium Waldst. et Kit. smldník piesočný 99,58
  Phagnalon benettii Lowe    
  Phalaris maderensis (Menezes) Menezes lesknica  
  Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel zárazovec piesočný 49,79
  Phlomis brevibracteata Turrill. sápa  
  Phlomis cypria Post. sápa  
  Phlomis tuberosa L. sápa hľuznatá 26,55
  Phoenix theophrasti Greuter datľovník  
  Pholiurus pannonicus (Host) Trin. chvostovec panónsky 49,79
  Phyllitis scolopendrium (L.) Newman jazyk jelení 16,59
* Physoplexis comosa (L.) Schur    
  Picconia azorica (Tutin) Knobl.    
* Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov  
  Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Soják chlpánik Guthnickov 66,38
  Pinguicula alpina L. tučnica alpínska 16,59
* Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica  
  Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská  
  Pinguicula vulgaris L. tučnica obyčajná 36,50
+ Pinus cembra L. #1 borovica limbová (limba) 16,59
* Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.    
  Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio] skorocel  
  Plantago almogravensis Franco skorocel  
  Plantago altissima L. skorocel najvyšší 26,55
  Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó skorocel černastý karpatský 26,55
  Plantago malato-belizii Lawalré skorocel  
  Plantago maritima L. skorocel prímorský 26,55
  Plantago tenuiflora Waldst. et Kit. skorocel tenkokvetý 49,79
  Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. vemenník zelenkastý 16,59
  Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hulten vemenník  
  Poa granitica Braun-Blanq. lipnica žulová 36,50
  Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády lipnica  
  Poa margilicola Bernátová et Májovský lipnica slieňomilná 165,97
* Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch. lipnica jesenícka  
  Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuch lipnica osobitá 165,97
  Podospermum laciniatum (L.) DC. hadokoreň strapatý 66,38
  Polygonum arenarium Waldst. et Kit. stavikrv piesočný 49,79
  Polygonum bellardii All. stavikrv Bellardov 66,38
  Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv  
  Polypodium interjectum Shivas sladič pílkovitý 49,79
  Polypodium x mantoniae Rothm. sladič Mantonovej 26,55
* Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl papraďovec  
  Potamogeton acutifolius Link červenavec ostrolistý 26,55
  Potamogeton alpinus Balb. červenavec alpínsky 49,79
  Potamogeton gramineus L. červenavec trávolistý 36,50
  Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník  
  Potentilla emilii-popii Nyárády nátržník  
  Potentilla micrantha Ramond ex DC. nátržník drobnokvetý 49,79
  Potentilla patula Waldst. et Kit. nátržník rozložitý 49,79
  Potentilla pedata Willd. ex Nestl. nátržník odnožený 66,38
  Potentilla rupestris L. nátržník skalný 36,50
* Primula apennina Widmer prvosienka  
  Primula auricula L. prvosienka holá 16,59
  Primula carniolica Jacq. prvosienka kranská  
  Primula farinosa L. prvosienka pomúčená 26,55
* Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá  
  Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarz prvosienka dlhokvetá plocholistá 66,38
  Primula minima L. prvosienka najmenšia 26,55
  Primula nutans Georgi prvosienka  
  Primula palinuri Petagna prvosienka  
  Primula scandinavica Bruun prvosienka  
* Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná  
  Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Soják žeruška alpínska pochybná 49,79
  Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco slivka  
  Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub    
  Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníček veronikovec sivý bledý 66,38
  Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Löve bieloprst belavý 66,38
  Puccinellia limosa (Schur) Holmb. steblovec močiarny 49,79
  Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrill steblovec  
  Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec  
  Pulegium vulgare Mill. mäta sivá 26,55
  Pulmonaria angustifolia L. pľúcnik úzkolistý 36,50
SR Pulsatilla grandis Wender. poniklec veľkokvetý 26,55
SR Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otvorený 49,79
  Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický poniklec lúčny český 16,59
SR* Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó] poniklec lúčny maďarský 165,97
SR* Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský 16,59
SR* Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová poniklec prostredný 16,59
  Pulsatilla vernalis (L.) Mill. poniklec jarný 66,38
  Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle poniklec   
  Pulsatilla zimmermannii Soó poniklec Zimmermannov 165,97
  Pycreus flavescens (L.) Rchb. šachorec žltkastý 36,50
  Pyrola carpatica Holub et Křísa hruštička karpatská 36,50
  Pyrola chlorantha Sw. hruštička zelená 26,55
* Pyrus magyarica Terpö hruška maďarská  
 + Pyrus nivalis Jacq. hruška snežná 49,79
 + Quercus frainetto Ten. dub balkánsky 26,55
 + Quercus pedunculiflora K. Koch. dub sivý 26,55
  Radiola linoides Roth ľanček ľanovitý 66,38
* Ramonda serbica Pančić ramonda  
  Ranunculus alpestris L. iskerník alpínsky 9,95
  Ranunculus altitatrensis Paclová et Murín iskerník vysokotatranský 66,38
  Ranunculus carpaticus Herbich iskerník karpatský 66,38
  Ranunculus glacialis L. iskerník ľadovcový 16,59
  Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník  
  Ranunculus lapponicus L. iskerník  
  Ranunculus lateriflorus DC. iskerník bočnokvetý 49,79
  Ranunculus lingua L. iskerník veľký 36,50
  Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. iskerník odnožený 66,38
  Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. iskerník mnoholistý 66,38
  Ranunculus pygmaeus Wahlenb. iskerník trpasličí 49,79
  Ranunculus reptans L. iskerník zakoreňujúci 66,38
  Ranunculus thora L. iskerník obličkolistý 36,50
* Ranunculus weyleri Mares iskerník  
* Reseda decursiva Forssk. rezeda  
  Reseda phyteuma L. rezeda veľkokališná 26,55
+ Rhamnus saxatilis Jacq. rešetliak skalný 49,79
  Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz štrkáč  
  Rhinanthus rumelicus Velen. štrkáč rumelský 49,79
  Rhododendron luteum Sweet rododendron žltý  
  Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]    
  Rhynchospora alba (L.) Vahl ostroplod biely 49,79
* Ribes sardoum Martelli ríbezľa  
  Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. roripa pyrenejská 36,50
+ Rosa arvensis Huds. ruža roľná 66,38
+ Rosa glauca Pourr. ruža sivá 49,79
* Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire rozmarín  
  Rouya polygama (Desf.) Coincy    
  Rumex azoricus Rech. fil. štiavec azorský  
  Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný  
+ Ruscus hypoglossum L. listnatec jazykovitý 49,79
* Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec  
+ Salix alpina Scop. vŕba alpínska 16,59
+ Salix hastata L. vŕba oštepovitolistá 16,59
+ Salix helvetica Vill. vŕba švajčiarska 26,55
+ Salix herbacea L. vŕba bylinná 16,59
+ Salix kitaibeliana Willd. vŕba Kitaibelova 36,50
+ Salix myrtilloides L. vŕba čučoriedkovitá 66,38
+ Salix phylicifolia L. vŕba bobkolistá 26,55
+ Salix repens L. vŕba plazivá 9,95
+ Salix reticulata L. vŕba sieťkovaná 9,95
+ Salix retusa L. vŕba tupolistá 26,55
+ Salix rosmarinifolia L. vŕba rozmarínolistá 16,59
  Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco vŕba  
+ Salix starkeana Willd. vŕba sivozelená 66,38
  Salvia aethiopis L. šalvia etiópska 49,79
  Salvia veneris Hedge. šalvia  
  Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca 16,59
* Sambucus palmensis Link baza  
  Sanicula azorica Guthnick ex Seub. žindava azorská  
* Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná  
  Santolina impressa Hoffmanns. & Link santolina  
  Santolina semidentata Hoffmanns. & Link santolina  
  Saussurea alpina (L.) DC. pabodliak alpínsky 26,55
  Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer pabodliak alpínsky estónsky  
  Saussurea discolor (Willd.) DC. pabodliak rôznofarebný 16,59
  Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng. pabodliak nízky 26,55
  Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb lomikameň  
  Saxifraga carpatica Sternb. lomikameň karpatský 9,95
  Saxifraga cernua L. lomikameň ovisnutý 66,38
* Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň  
  Saxifraga florulenta Moretti lomikameň  
  Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí  
  Saxifraga mutata L. lomikameň pozmenený 66,38
  Saxifraga osloensis Knaben lomikameň  
* Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň  
* Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň  
  Saxifraga retusa Gouan lomikameň zahnutolistý 26,55
  Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň  
* Saxifraga valdensis DC. lomikameň  
* Saxifraga vayredana Luizet lomikameň  
  Saxifraga wahlenbergii Ball lomikameň trváci 16,59
  Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes hlaváč  
  Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawa vratičník mnohozárezový 49,79
  Scheuchzeria palustris L. blatnica močiarna 66,38
  Schoenoplectus supinus (L.) Palla škripinec nízky 66,38
  Schoenoplectus triqueter (L.) Palla škripinec trojhranný 66,38
  Schoenus ferrugineus L. šašina hrdzavá 49,79
  Schoenus nigricans L. šašina černastá 66,38
* Scilla beirana Samp. scila  
  Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty scila severná bukovská 49,79
  Scilla litardierei Breistr. scila  
  Scilla maderensis Menezes scila  
* Scilla morrisii Meikle scila  
* Scilla odorata Link scila  
  Scilla vindobonensis Speta scila viedenská 9,95
  Scleranthus perennis L. sklerant trváci 36,50
  Scorzonera parviflora Jacq. hadomor maloúborový 36,50
  Scorzonera purpurea L. hadomor purpurový 26,55
  Scorzonera rosea Waldst. et Kit. hadomor ružový 66,38
  Scrophularia vernalis L. krtičník jarný 26,55
  Scutellaria altissima L. šišak najvyšší 49,79
  Sedum annuum L. rozchodník ročný 36,50
  Sedum brissemoretii Raymond-Hamet rozchodník  
  Semele maderensis Costa    
  Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman starček abrotanolistý karpatský 26,55
* Senecio caespitosus Brot. starček  
  Senecio doria L. starček zlatožltý 49,79
* Senecio elodes Boiss. ex DC. starček  
  Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martens starček erukolistý úzkolistý 36,50
  Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner starček   
* Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva starček  
  Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský  
  Senecio paludosus L. starček barinný 36,50
  Senecio sarracenicus L. starček poriečny 26,55
  Senecio umbrosus Waldst. et Kit. starček tôňomilný 26,55
SR* Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve] kosienka karbincolistá 66,38
* Seseli intricatum Boiss. sezel  
  Seseli leucospermum Waldst. et Kit. sezel  
  Seseli pallasii Besser sezel pestrý 26,55
  Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl] ostrevka karpatská 66,38
  Sibthorpia peregrina L.    
  Sideritis cypria Post. ránhoj  
* Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj  
* Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj  
  Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga ránhoj  
  Sideritis infernalis Bolle ránhoj  
  Sideritis javalambrensis Pau ránhoj  
  Sideritis marmorea Bolle ránhoj  
  Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj  
* Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe    
  Silene acaulis (L.) Jacq. silenka bezbyľová 16,59
  Silene borysthenica (Gruner) Walters silenka dneperská 49,79
  Silene bupleuroides L. silenka dlhokvetá 49,79
  Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka  
* Silene hicesiae Brullo & Signorello silenka  
  Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka  
* Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. silenka Holzmannova  
  Silene longicilia (Brot.) Otth. silenka  
  Silene mariana Pau silenka  
  Silene multiflora (Ehrh.) Pers. silenka mnohokvetá 49,79
  Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał. silenka ovisnutá pochybná 36,50
* Silene orphanidis Boiss. silenka  
* Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova  
* Silene velutina Pourret ex Liosel. silenka  
  Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe    
  Sisymbrium austriacum Jacq. huľavník rakúsky 49,79
  Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo huľavník  
  Sisymbrium supinum L. huľavník nízky  
  Smyrnium perfoliatum L. smyrnium prerastenolisté 49,79
* Solanum lidii Sunding ľuľok  
  Soldanella carpatica Vierh. soldanelka karpatská 16,59
  Soldanella hungarica Simonk. soldanelka uhorská 16,59
  Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarová soldanelka horská pieninská 49,79
  Soldanella villosa Darracq. soldanelka  
  Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci    
 + Sorbus atrimontis Bernátová et Májovský jarabina čiernokamenná 49,79
 + Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovský jarabina siná 49,79
 + Sorbus diversicolor Bernátová et Májovský jarabina pestrokvetá 49,79
 + Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarabina mišpuľková 26,55
 + Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovský jarabina Hazslinszkého 49,79
 + Sorbus maderensis (Lowe) Docle jarabina  
 + Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti jarabina Margittaiho 49,79
 + Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercer jarabina horská 49,79
 + Sorbus pekarovae Májovský et Bernátová jarabina pekárovská 49,79
 + Sorbus scepusiensis Kovanda jarabina spišská 26,55
 + Sorbus teodorii Liljefors jarabina  
  Sparganium angustifolium F. Michx. ježohlav úzkolistý 66,38
  Sparganium natans L. ježohlav najmenší 49,79
  Spergula morisonii Boreau kolenec jarný 49,79
  Spergula pentandra L. kolenec päťtyčinkový 49,79
  Spergularia azorica (Kindb.) Lebel pakolenec  
  Spergularia media (L.) C. Presl pakolenec obrúbený 66,38
  Spergularia salina J. Presl et C. Presl pakolenec slanomilný 49,79
 + Spiraea crenata L. tavoľník vrúbkovaný 66,38
 + Spiraea salicifolia L. tavoľník vŕbolistý 26,55
SR * Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard pokrut letný 232,35
  Spiranthes spiralis (L.) Chevall. pokrut jesenný 232,35
  Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich    
  Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. šternbergia jesienkovitá 82,95
* Stipa austroitalica Martinovský kavyľ  
* Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ  
  Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin kavyľ piesočný 49,79
  Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov) kavyľ hrubosteblový euroázijský 49,79
  Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ  
  Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. kavyľ chlpatý 36,50
  Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovský kavyľ drsnosteblový rakúsky 36,50
  Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocaulis kavyľ drsnosteblový pravý 36,50
  Stipa pulcherrima K. Koch kavyľ pôvabný 26,55
  Stipa smirnovii Martinovský kavyľ Smirnovov 49,79
* Stipa styriaca Martinovský kavyľ  
  Stipa tirsa Stev. kavyľ tenkolistý 36,50
* Stipa veneta Moraldo kavyľ  
* Stipa zalesskii Wilensky kavyľ  
  Stratiotes aloides L. rezavka aloovitá 36,50
  Succisella inflexa (Kluk) Beck čertkusok prehnutý 26,55
  Sventenia bupleuroides Font Quer    
  Symphytum bohemicum F. W. Schmidt kostihoj český 49,79
* Symphytum cycladense Pawł. kostihoj  
  Symphytum tanaicense Stev. kostihoj močiarny 36,50
  Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. syrénia sivá 49,79
  Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb. orgován  
* Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth vratič  
  Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. púpava besarábska 36,50
  Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánek púpava západoslovenská 49,79
  Taraxacum sect. Palustria púpava 26,55
  Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch. púpava neskorá 36,50
 + Taxus baccata L. #1 tis obyčajný 9,95
  Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard] tezdálka piesočná 66,38
* Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.    
* Teline salsoloides Arco & Acebes.    
  Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk popolavec oranžový 36,50
SR Tephroseris longifolia subsp. moravica Holub popolavec dlholistý moravský 49,79
  Tephroseris papposa (Rchb.) Schur popolavec sírovožltý 49,79
  Teucrium abutiloides L’Hér hrdobarka  
  Teucrium betonicum L’Hér hrdobarka  
* Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka  
  Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka  
  Teucrium scordiumL. hrdobarka cesnaková 26,55
  Teucrium scorodonia L. hrdobarka páchnuca 49,79
  Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka  
  Thalictrum simplex L. žltuška jednoduchá 26,55
  Thesium dollineri Murb. ľanolistník Dollinerov 26,55
SR Ex Thesium ebracteatum Hayne ľanolistník bezlistencový 82,95
SR Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský 82,95
  Thlaspi montanum L. peniažtek horský 26,55
  Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.    
* Thymelaea broterana P.Cout. vrabcovník  
* Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška  
* Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link dúška  
  Thymus carnosus Boiss. dúška  
* Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.) dúška  
* Thymus villosus L. subsp. villosus dúška  
  Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf. mliečnik hranatý 49,79
  Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Soják mliečnik Brittingerov 49,79
  Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísa mliečnik sutinový panónsky 26,55
  Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garcke mliečnik lesklý 36,50
  Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísa mliečnik širokolistý slanomilný 66,38
  Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísa mliečnik Seguierov menší 36,50
  Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub mliečnik Sojákov 49,79
  Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher mliečnik huňatý 36,50
  Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers. kosatka nízka 66,38
  Tordylium maximum L. zápalička väčšia 36,50
SR Tozzia carpathica Woł. vrchovka alpínska 49,79
  Tragus racemosus (L.) All. ostropleva strapcovitá 49,79
  Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow kotvica kužeľoplodá 26,55
  Trapa natans L. kotvica plávajúca 36,50
  Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f. pavstavač hlavatý 66,38
  Tribulus terrestris L. kotvičník zemný 36,50
  Trichomanes speciosum Willd.    
  Trichophorum alpinum (L.) Pers. páperec alpínsky 66,38
  Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. páperec trsnatý 66,38
  Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell. páperec nízky 49,79
  Trifolium diffusum Ehrh. ďatelina rozprestretá 66,38
  Trifolium retusum L. ďatelina tupolistá 49,79
  Trifolium romanicum Brândză ďatelina lupinovitá 82,95
  Trifolium saxatile All. ďatelina  
  Trifolium striatum L. ďatelina pruhovaná 66,38
  Trifolium strictum L. ďatelina tuhá 49,79
  Triglochin maritima L. barička prímorská 36,50
  Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.) bezobalka Kitaibelova 36,50
  Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. astrička panónska 26,55
  Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman trojštet  
  Trollius altissimus Crantz žltohlav najvyšší 9,95
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira    
  Tulipa cypria Stapf. tulipán  
  Tulipa hungarica Borbas tulipán  
  Turgenia latifolia (L.) Hoffm. turgénia širokolistá 36,50
  Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond. pálka striebristosivá 36,50
  Urtica kiovensisRogow. pŕhľava kyjevská 26,55
  Ex? Utricularia bremii Heer bublinatka Bremova 66,38
  Ex? Utricularia intermedia Hayne bublinatka prostredná 66,38
  Utricularia minor L. bublinatka menšia 36,50
  Utricularia vulgaris L. bublinatka obyčajná 26,55
 + Vaccinium uliginosum L. brusnica barinná 26,55
  Valerianella coronata (L.) DC. valeriánka korunkatá 49,79
  Valerianella pumila (L.) DC. valeriánka nízka 49,79
  Verbascum litigiosum Samp. divozel  
  Verbascum speciosumSchrad. divozel úhľadný 36,50
  Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosum divozel úhľadný pravý 36,50
  Ex? Veronica acinifolia L. veronika dúškovkolistá 66,38
  Veronica anagalloides Guss. veronika močiarna 26,55
  Veronica jacquinii Baumg. veronika Jacquinova 36,50
  Veronica micrantha Hoffmanns. & Link veronika  
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson veronika  
  Ex? Veronica scardica Griseb. veronika drobnolistá 66,38
  Veronica scutellata L. veronika štítovitá 26,55
  Veronica urticifolia Jacq. veronika pŕhľavolistá 36,50
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika  
  Vicia dennesiana H. C. Watson vika  
  Vicia incana Gouan vika sivá 49,79
  Vicia sparsiflora Ten. vika riedkokvetá 49,79
  Vinca herbacea Waldst. et Kit. zimozeleň bylinná 49,79
  Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky  
  Viola alpina Jacq. fialka alpínska 26,55
  Viola ambigua Waldst. et Kit. fialka premenlivá 49,79
* Viola athois W. Becker fialka  
* Viola cazorlensis Gandoger fialka  
  Viola dacica Borbás fialka dácka 49,79
* Viola delphinantha Boiss. fialka  
  Viola elatior Fr. fialka vyššia 26,55
  Viola epipsila Ledeb. fialka dvojlistá 49,79
* Viola hispida Lam. fialka  
  Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka  
  Viola paradoxa Lowe fialka  
  Viola pumila Chaix fialka nízka 36,50
  Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalas fialka  
  Viola stagnina Kit. ex Schult. fialka slatinná 26,55
+ Vitis sylvestris C. C. Gmel. vinič lesný 66,38
* Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál    
  Waldsteinia geoides Willd. valdštejnka kuklíkovitá 16,59
  Waldsteinia teppneri Májovský valdštejnka Teppnerova 49,79
  Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch. valdštejnka trojpočetná 99,58
  Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovský valdštejnka trojpočetna Magicova 99,58
  Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. drobuľka bezkoreňová 36,50
  Woodsia alpina (Bolton) Gray vudsia alpínska 66,38
  Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca  
  Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holub suchokvietok smradľavý 66,38
  Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova  
       
       
  MACHORASTY   €/cm2
       
  Rožteky    
  Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.    
       
  Pečeňovky    
  Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt. hrdzavka číra 16,59
  Cephalozia macounii (Aust.) Aust. šiškovec  
  Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka  
SR Mannia triandra (Scop.) Grolle grimaldia trojtyčinková 16,59
* Marsupella profunda Lindb. mešcovka  
  Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans stužtička kríčkovitá 16,59
  Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.    
  Riccardia incurvata Lindb. chabuľa zakrivená 26,55
  Riccia breidleri Jur. mrvka  
  Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.    
SR Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib. korýtkovec 36,50
       
  Machy    
  Bruchia vogesiaca Schwaegr.    
  Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout    
* Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill] palošík  
  Bryum marratii Hook. f. et Wilson prútnik Marratov 26,55
SR Buxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. kyjanôčka zelená 16,59
  Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb. barinovec trojradý 19,91
  Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec  
SR Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. dvojhrot 19,91
  Dichelyma capillaceum (With.) Myr.    
  Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.    
  Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. kosáčik plavúňovitý 26,55
* Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.    
  Encalypta mutica I. Hagen šišiačik  
  Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske miešok slanomilný 16,59
  Fissidens arnoldii Ruthe pošvatec Arnoldov 16,59
  Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs kosáčik  
SR Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas  [syn. Drepanocladusvernicosus (Mitt.) Warnst.] kosáčik 16,59
  Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. plstnatec rašelinový 6,63
  Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.    
  Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth. zmáčanec  
SR Meesia longiseta Hedw. bakuľka 36,50
  Meesia triquetra (Richter) Angstr. bakuľka trojrohá 16,59
SR Ochyraea tatrensis Váňa ochyrea tatranská 36,50
  Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm. rovnoplod  
SR Ex Orthotrichum rogeri Brid. bochník Rogerov 36,50
  Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. močiarka kostrbatá 6,63
  Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. merík  
  Pyramidula tetragona (Bird.) Bird. ihlanovka štvorboká 16,59
  Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. šťúrovník dutolistý 36,50
  Sphagnum pylaisii Brid. rašeliník  
  Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.    
* Thamnobryum fernandesii Sergio stromkovec  
SR Tortella rigens(Hedw.) Loeske závitovka 26,55
  Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. jarmovec zelený 16,59
       
       
  LIŠAJNÍKY    
       
  Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. alektória rozkonárená 16,59
  Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec dvojfarebný 16,59
  Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec modrastý 6,63
  Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec posplietaný 6,63
  Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec vlnitý 6,63
  Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw. fúzatec Nádvorníkov 6,63
  Cetraria islandica (L.) Ach. pľuzgierka islandská 1,66/cm2
  Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda dutohlávka horská 6,63
  Lobaria amplissima (Scop.) Forssell jamkatec veľký 36,50/cm2
  Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. jamkatec pľúcny 16,59/cm2
  Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahti diskovka perlová  6,63/cm2
  Ramalina fraxinea (L.) Ach. stužkovec jaseňový 26,55
  Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg. bradatec obyčajný 6,63
  Usnea filipendula Stirt. s. str. bradatec drsný 6,63
  Usnea florida (L.) Weber ex Wigg. bradatec rozkvitnutý 16,59
  Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta bradatec bukový 16,59
  Usnea subfloridana Stirt. bradatec chochlatý 16,59
       
  HUBY (Makromycéty)   €/jedinec
       
  Agaricus maleolens F. H. Møller pečiarka krémová  23,23
  Agrocybe cylindracea (DC.) Maire  poľnička topoľová 66,38
  Amanita caesarea (Scop.) Pers.  muchotrávka cisárska  53,11
  Amanita friabilis (P.Karst.) Bas  muchotrávka jelšová  69,70
  Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon  muchotrávka šiškovitá  16,59
  Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.  muchotrávka Vittadiniho 69,70
  Battarraea stevenii(Libosch.) Fr. piesočnatka Stevenova 82,95
  Boletus appendiculatus Schaeff.  hríb príveskatý 23,23
  Boletus dupainii Boud.  hríb Dupainov  82,95
  Boletus fechtneri Velen.  hríb striebristý 36,50
  Boletus fragrans Vittad.  hríb voňavý 26,55
  Boletus impolitus Fr.  hríb plavý 33,19
  Boletus junquilleus (Quél.) Boud.  hríb žltý 66,38
  Boletus lupinus Fr.  hríb vlčí 33,19
  Boletus queletii Schulzer  hríb Quéletov 19,91
  Boletus radicans Pers.  hríb horký 33,19
  Boletus regius Krombh.  hríb kráľovský 33,19
  Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.  hríb purpurový 23,23
  Boletus speciosus Frost  hríb nádherný 33,19
  Boletus torosus Fr.  hríb zavalitý 82,95
  Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd  rozpadavec tatranský 53,11
  Catathelasma imperiale (Fr.) Singer  náramkovka cisárska 63,06
  Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer  meďovec rubínový 49,79
  Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk  bedľovník orosený 33,19
  Chamonixia caespitosa Rolland  šamonia modrejúca 73,02
  Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk  kyjak useknutý 46,47
  Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.  pahliva šafranová 23,23
  Endoptychum agaricoides Czern.  strieška bedľovitá 82,95
  Entoloma euchroum (Pers.) Donk  hodvábnica fialovomodrá 66,38
  Floccularia straminea (Krombh.) Pouzar  vločkovka žltozelená 23,23
  Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer práchnovček lekársky 76,34
  Gomphidius roseus (Nees) Fr.  sliziak ružový 16,59
  Gomphus clavatus (Pers.) Gray  lievikovec kyjakovitý 53,11
  Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm  ušiak zväzkovitý 23,23
  Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singer hlinovec šafranový 36,50
  Hericium erinaceus (Bull.) Pers.  koralovec ježovitý 49,79
  Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar  zvončekovec sadzový 26,55
  Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.  šťavnačka marcová 23,23
  Lactarius repraesentaneus Britzelm.  rýdzik nádherný 33,19
  Lepiota hystrix F. H. Møller et J. E. Lange  bedlička pichliačová 69,70
  Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et Boiffard  bedlica Pilátova 73,02
  Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex Hora) Singer bedlica pobrežná 82,95
  Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer  čechratec stepný 23,23
  Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl.  slizovnica slzivá 33,19
  Myriostoma coliforme(Dicks.) Corda mnohokrčka dierkovaná 26,55
  Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.  kalichovka fialovoružová 23,23
  Panaeolus reticulatus Overh.  zvoncovec rašeliniskový 49,79
  Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heim  koreňovica škoricovohnedá 19,91
  Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heim  koreňovica olivová 19,91
  Phellodon confluens (Pers.) Pouzar  korkovec zrastený 19,91
  Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.  lupeňopórovec červenožltý 23,23
  Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel  pakorienovka čierna 73,02
  Pleurotus eryngii (DC.) Quél.  hliva kotúčová 56,43
  Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton  drobuľka pieskomilná 29,87
  Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc.  misôčka tmavá 49,79
  Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar oranžovec bledý 79,66
  Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser  machovec tmavý 23,23
  Rhodotus palmatus (Bull.) Maire  červenáčik obyčajný 53,11
  Ripartitella rickenii (Bohus) Singer vločnica agátová 49,79
  Russula consobrina Fr.  plávka smutná 16,59
  Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm  mäsovec guľatý 82,95
  Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt tulipánovka fialová 23,23
  Suillus flavidus (Fr.) C. Presl  masliak močiarny 49,79
  Suillus sibiricus (Singer) Singer  masliak sibírsky 46,47
  Tuber aestivum Vittad.  hľuzovka letná 66,38
  Volvariella caesiocincta P. D. Orton  pošvovec menší 23,23
  Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer  pošvovec cudzopasný 49,79
  Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.  suchohríb marhuľovožltý 16,59
  Xerocomus moravicus (Vacek) Herink  suchohríb moravský 66,38
  Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.  suchohríb cudzopasný 49,79
Poznámky:
1.
Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2.
Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3.
Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4.
Prioritné druhy sú označené znakom *.
5.
Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6.
Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7.
Dreviny sú označené znakom +.
8.
Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9.
Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:
Výška dreviny v cm
50 200 99,58
201 300 165,97
301 500 365,13
501 - 1 000 663,87
1 001 - 2 000 995,81
nad 2 000 1659,69“.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA
A.
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU
Pozn. Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
       
  Gastropoda – ulitníky  
SR Anisus (=Disculifer) vorticulus kotúľka štíhla 165,97
  Caseolus calculus    
  Caseolus commixta    
  Caseolus sphaerula    
  Discula leacockiana    
  Discula tabellata    
  Discula testudinalis    
  Discula turricula    
  Discus defloratus    
  Discus guerinianus    
  Elona quimperiana    
  Geomalacus maculosus    
  Geomitra moniziana    
  Gibbula nivosa    
  Helix subplicata    
  Hygromia kovacsi    
  Chilostoma banaticum    
p Lampedusa imitatrix    
  Lampedusa melitensis    
  Leiostyla abbreviata    
  Leiostyla cassida    
  Leiostyla corneocostata    
  Leiostyla gibba    
  Leiostyla lamellosa    
  Paladilhia hungarica    
  Patella feruginea    
SR Sadleriana pannonica sadlerianka panónska 99,58
  Theodoxus prevostianus    
SR Ex Theodoxus transversalis teodox pásavý 165,97
       
  Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky  
  Congeria kusceri    
  Lithophaga lithophaga    
  Margaritifera auricularia    
  Pinna nobilis    
SR Unio (=Crassiana) crassus  korýtko riečne 99,58
       
  Araneae – pavúky  
  Macrothele calpeiana    
       
  Crustacea – kôrovce    
  Armadillidium ghardalamensis    
       
  Odonata – vážky  
  Aeshna (=Aeschna) viridis šidlo  
SR Cordulegaster heros pásikavec 165,97
  Cordulegaster trinacriae  pásikavec  
  Gomphus graslinii klinovka  
SR Leucorrhinia albifrons vážka obrovská 165,97
  Leucorrhinia caudalis vážka  
SR Leucorrhinia pectoralis vážka 165,97
  Lindenia tetraphylla     
  Macromia splendens    
SR Ophiogomphus cecilia  klinovka hadia 165,97
  Oxygastra curtisii    
SR Stylurus (=Gomphus) flavipes  klinovka žltonohá 99,58
SR Sympecma paedisca (braueri)  šidlovka Brauerova 99,58
       
  Mantodea – modlivky  
  Apteromantis aptera    
       
  Orthoptera (Caelifera + Ensifera)    
  Baetica ustulata    
  Brachytrupes megacephalus    
  Isophya costata    
  Isophya harzi    
SR Isophya stysi kobylka Štysova 165,97
  Myrmecophilus baronii    
SR Odontopodisma rubripes koník východný 66,38
SR Paracaloptenus caloptenoides koník Brunnerov 165,97
SR Pholidoptera transsylvanica kobylka sedmohradská 165,97
SR Saga pedo sága stepná 497,90
SR Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius koník slovanský 165,97
       
  Coleoptera – chrobáky  
SR Bombelasmus unicornis   165,97
  Buprestis splendens     
  Carabus hampei    
SR Carabus hungaricus bystruška južná 165,97
  Carabus olympiae    
SR Carabus variolosus bystruška potočná 66,38
SR Carabus zawadszkii bystruška Zawadského 99,58
SR Cerambyx cerdo  fuzáč veľký 165,97
SR Cucujus cinnaberinus  plocháč červený 66,38
  Dorcadion fulvum cervae    
  Duvalius gebhardti    
SR Duvalius hugaricus behúnik maďarský 165,97
SR Ex Dytiscus latissimus potápnik široký 165,97
SR Graphoderus bilineatus  potápnik 66,38
  Leptodirus hochenwarti    
SR Osmoderma eremita  pižmovec hnedý 165,97
SR Phryganophilus ruficollis   165,97
  Pilemia tigrina    
SR Probaticus subrugosus   165,97
  Propomacrus cypriacus    
SR Pseudogaurotina excellens fuzáč karpatský 165,97
  Pseudoseriscius cameroni    
  Pytho kolwensis    
SR Rosalia alpina  fuzáč alpský 165,97
       
  Lepidoptera – motýle  
  Apatura metis dúhovec balkánsky  
  Arytrura musculus    
  Catopta thrips    
SR Coenonympha hero očkáň hnedý  165,97
SR Ex Coenonympha oedippus očkáň rašelinový 165,97
SR Coliasmyrmidone žltáčik zanoväťový 132,77
  Cucullia mixta    
SR Dioszeghyana schmidtii mora Schmidtova 99,58
  Erannis ankeraria    
  Erebia calcaria očkáň východoalpský  
  Erebia christi očkáň  
  Erebia sudetica očkáň vysokohorský  
SR Eriogaster catax  priadkovec trnkový  66,38
SR Euphydryas (=Hypodryas) maturna  hnedáčik osikový  165,97
  Fabriciana elisa perlovec korzický  
  Glyphipterix loricatella    
  Gortyna borelii lunata    
  Hyles hippophaes    
SR Ex Chondrosoma fiduciarium piadivka piadivkovicovitá 132,77
SR Leptidea morsei mlynárik východný 99,58
  Lignyoptera fumidaria    
SR Lopinga achine očkáň mätonohový 66,38
SR Lycaena dispar  ohniváčik veľký  66,38
SR Ex Lycaena helle ohniváčik hadovníkový 132,77
SR Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný 66,38
SR Maculinea nausithous  modráčik bahniskový  165,97
SR Maculinea teleius  modráčik krvavcový  165,97
  Melanargia arge očkáň juhotaliansky  
SR Ex Nymphalis vaualbum babôčka hájová 132,77
  Papilio alexanor vidlochvost horský  
  Papilio hospiton vidlochvost korzický  
SR Parnassius apollo jasoň červenooký  331,93
SR Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový  66,38
  Phyllometra culminaria    
  Plebicula golgus modráčik nevadský  
  Polymixis rufocincta isolata    
SR Polyommatus eroides modráčik stepný 99,58
SR Proserpinus proserpina lišaj pupalkový 66,38
  Pseudophilotes bavius    
  Xylomoia strix    
SR Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový 66,38
       
  Echinoidea – ježovky  
  Centrostephanus longispinus    
       
  Osteichthyes (=Pisces) – ryby  
  Acipenser naccarii  jeseter jadranský  
  Acipenser sturio  jeseter veľký  
  Anaecypris hispanica    
  Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) sih ostronosý  
SR Gymnocephalus baloni hrebenačka vysoká 497,90
  Phoxinus percnurus    
  Romanichthys valsanicola    
  Valencia hispanica valencia španielska  
  Zingel asper 
kolok rhônsky
 
       
  Amphibia – obojživelníky  
  Alytes cisternasii   kunka Cisternasiova  
  Alytes muletensis  kunka baleárska  
  Alytes obstetricans   kunka starostlivá  
SR Bombina bombina  kunka červenobruchá 165,97
SR Bombina variegata  kunka žltobruchá 66,38
  Bufo calamita ropucha krátkonohá  
SR Bufo viridis  ropucha zelená 66,38
  Discoglossus galganoi kunka  
  Discoglossus jeanneae kunka  
  Discoglossus montalentii kunka  
  Discoglossus pictus kunka maľovaná  
  Discoglossus sardus kunka pestrá  
  Euproctus asper salamandra horská  
  Euproctus montanus salamandra vrchovská  
  Euproctus platycephalus salamandra šťukohlavá  
  Hydromantes (Speleomantes) ambrosii mločík  
  Hydromantes (Speleomantes) flavus    
  Hydromantes (Speleomantes) genei    
  Hydromantes (Speleomantes) imperialis    
  Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný  
  Hydromantes (Speleomantes) supramontis    
SR Hyla arborea  rosnička zelená 165,97
  Hyla meridionalis rosnička západná  
  Hyla sarda rosnička tyrhenská  
  Chioglossa lusitanica salamandra zlatopása  
  Mertensiella luschani salamandra Luschanova  
  Pelobates cultripes hrabavka ostronohá  
SR Pelobates fuscus  hrabavka škvrnitá 331,93
  Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá  
  Proteus anguinus jaskyniar vodný  
SR Rana arvalis  skokan ostropyský 165,97
SR Rana dalmatina  skokan štíhly 165,97
  Rana graeca skokan  
  Rana iberica skokan dlhonohý  
  Rana italica skokan  
  Rana latastei skokan Latasteov  
SR Rana lessonae  skokan krátkonohý 165,97
  Salamandra atra salamandra čierna  
  Salamandra aurorae salamandra  
  Salamandra lanzai salamandra  
  Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá  
  Triturus carnifex mlok dravý  
SR Triturus cristatus  mlok hrebenatý 497,90
  Triturus italicus mlok ostrochvostý  
  Triturus karelinii mlok Karelinov  
  Triturus marmoratus mlok  
SR Triturus montandoni mlok karpatský 165,97
       
  Reptilia – plazy  
SR Ablepharus kitaibelii  krátkonôžka štíhla 1327,75
  Algyroides fitzingeri  jašterica Fitzingerova  
  Algyroides marchi  jašterica Marchova  
  Algyroides moreoticus  jašterica kýlošupinatá  
  Algyroides nigropunctatus  jašterica červenoboká  
  Caretta caretta  kareta obyčajná  
  Coluber caspius  užovka  
  Coluber cypriensis    
  Coluber hippocrepis  užovka podkovovitá  
  Coluber jugularis  užovka žltobruchá  
  Coluber laurenti  užovka  
  Coluber najadum  užovka štíhla  
  Coluber nummifer  užovka  
  Coluber viridiflavus  užovka žltozelená  
SR Coronella austriaca  užovka hladká 331,93
  Cyrtopodion kotschyi  gekón hrboľatý  
  Dermochelys coriacea  kožatka veľká  
  Eirenis modesta     
  Elaphe quatuorlineata  užovka štvorpása  
SR Elaphe longissima  užovka stromová 497,90
  Elaphe situla  užovka leopardovitá  
SR Emys orbicularis  korytnačka močiarna 1327,75
  Eretmochelys imbricata  kareta pravá  
  Eryx jaculus  piesočník presypový  
  Gallotia atlantica  jašterica  
  Gallotia galloti  jašterica  
  Gallotia galloti insulanagae  jašterica  
  Gallotia (=Lacerta) simonyi  jašterica kanárska  
  Gallotia stehlini  jašterica Stehlinova  
  Chalcides bedriagai  scink Bedriagov  
  Chalcides occidentalis (simonyi)  scink Simonov  
  Chalcides ocellatus  scink oceľový  
  Chalcides sexlineatus  scink  
  Chalcides viridianus  scink zelenkastý  
  Chamaeleo chamaeleon  chameleón obyčajný  
  Chelonia mydas  kareta obrovská  
SR Lacerta agilis  jašterica bystrá/jašterica obyčajná 99,58
  Lacerta danfordi  jašterica  
  Lacerta dugesii  jašterica Dugesova  
  Lacerta graeca   jašterica ostropyská  
  Lacerta horvathi  jašterica Horvathova  
  Lacerta schreiberi  jašterica Schreiberova  
  Lacerta trilineata  jašterica smaragdová  
SR Lacerta viridis  jašterica zelená 497,90
  Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae  jašterica Bedriagova  
  Lacerta (=Archaeolacerta) monticola  jašterica vrchovská  
  Lepidochelys kempii  kareta Kempova  
  Macrovipera schweizeri vretenica  
  Mauremys caspica  korytnačka bahenná  
  Mauremys leprosa korytnačka  
  Natrix natrix cetti  užovka  
  Natrix natrix corsa  užovka  
  Natrix natrix cypriaca užovka  
SR Natrix tessellata  užovka fŕkaná 398,32
  Ophiomorus punctatissimus  scink hadovitý  
  Ophisaurus apodus  slepúch beznohý/scink beznohý  
  Ophisops elegans  jašterica hadoboká  
  Phyllodactylus europaeus  gekón listoprstý  
  Podarcis erhardii  jašterica Erhardova  
  Podarcis filfolensis  jašterica sieťovaná  
  Podarcis hispanica atrata  jašterica  
  Podarcis lilfordi  jašterica Lilfordova  
  Podarcis melisellensis   jašterica jadranská  
  Podarcis milensis  jašterica kykládska  
SR Podarcis (=Lacerta) muralis  jašterica múrová 265,55
  Podarcis peloponnesiaca  jašterica lesklá  
  Podarcis pityusensis   jašterica drobnohlavá  
  Podarcis sicula  jašterica ruinová  
  Podarcis taurica   jašterica trávna  
  Podarcis tiliguerta   jašterica tyrhenská  
  Podarcis wagleriana  jašterica Waglerova  
  Stellio (=Agama) stellio  agama hardun  
  Tarentola angustimentalis   gekón úzkopyský  
  Tarentola boettgeri   gekón Boettgerov  
  Tarentola delalandii   gekón Delalandov  
  Tarentola gomerensis  gekón gomérsky  
  Telescopus falax  užovka nočná  
  Testudo graeca   korytnačka žltohnedá  
  Testudo hermanni  korytnačka zelenkastá  
  Testudo marginata  korytnačka žltočierna  
  Vipera ammodytes  vretenica rožkatá  
  Vipera seoanni (okrem španielskych populácií)    vretenica  
  Vipera ursinii   vretenica malá  
  Vipera xanthina  vretenica  
SR Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica  jašterica živorodá 165,97
       
  Mammalia – cicavce  
  Alopex lagopus   líška polárna  
SR Barbastella barbastellus  netopier čierny/uchaňa čierna 331,93
SR Bison bonasus zubor hrivnatý/ zubor lesný 3319,39
  Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) vlk dravý/vlk obyčajný  
SR Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)  bobor vodný/bobor eurázijský 995,81
  Capra aegagrus (prirodzené populácie)  koza bezoárová  
  Capra pyrenaica pyrenaica    kozorožec pyrenejský  
  Cervus elaphus corsicanus   jeleň lesný korzický  
  Cetacea (všetky druhy) veľrybotvaré cicavce  
SR Cricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií)  škrečok poľný 33,19
  Crocidura canariensis  bielozúbka kanárska  
  Crocidura sicula bielozúbka sicílska  
SR Dryomys nitedula plch lesný 165,97
SR Eptesicus nilssonii  netopier severský/večernica severská 331,93
SR Eptesicus serotinus  netopier pozdný/večernica pozdná 165,97
  Atelerix (=Erinaceus) algirus  jež túlavý  
SR Felis silvestris  mačka divá/lesná 1327,75
  Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)   vychuchol pyrenejský  
  Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus)  plchovité  
SR Hypsugo (=Pipistrellus) savii večernica Saviho 663,87
  Hystrix cristata   dikobraz hrebenatý  
SR Lutra lutra  vydra riečna 1327,75
SR Lynx lynx (s výnimkou estónskych populácií)  rys ostrovid 2655,51
  Lynx pardinus   rys leopardovitý  
SR Marmota marmota latirostris svišť vrchovský 3319,39
  Mesocricetus newtoni škrečok balkánsky  
  Microchiroptera (všetky druhy) netopiere  
  Microtus cabrerae   hraboš pyrenejský  
  Microtus oeconomus arenicola  hraboš severský nizozemský  
SR Microtus oeconomus mehelyi hraboš severský panónsky 995,81
SR Microtus tatricus hraboš tatranský 165,97
SR Miniopterus schreibersii  netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý 663,87
  Monachus monachus  tuleň mníší  
SR Muscardinus avellanarius plch lieskový 99,58
SR Mustela eversmanii tchor stepný 165,97
SR Ex Mustela (=Lutreola) lutreola  norok európsky 3319,39
SR Myotis alcathoe netopier nymfin 331,93
SR Myotis bechsteini netopier veľkouchý 165,97
SR Myotis blythi netopier východný/netopier ostrouchý 165,97
SR Myotis brandti netopier Brandtov 165,97
SR Myotis dasycneme netopier pobrežný 165,97
SR Myotis daubentoni netopier vodný 66,38
SR Myotis emarginatus netopier brvitý 331,93
SR Myotis myotis netopier obyčajný 331,93
SR Myotis mystacinus netopier fúzatý 165,97
SR Myotis nattereri  netopier riasnatý 165,97
SR Nyctalus lasiopterus  netopier veľký/raniak veľký 165,97
SR Nyctalus leisleri  netopier stromový/raniak malý 165,97
SR Nyctalus noctula  netopier hrdzavý/raniak hrdzavý 165,97
  Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia) muflón lesný  
  Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion) ovca kruhorohá  
  Phoca hispida saimensis   tuleň krúžkovaný  
SR Pipistrellus kuhlii netopier južný/večernica južná 331,93
SR Pipistrellus nathusii  netopier parkový/večernica parková 165,97
SR Pipistrellus pipistrellus  netopier hvízdavý/večernica malá 331,93
SR Pipistrellus pygmaeus/mediteraneus  netopier pískavý/večernica pískavá 331,93
SR Plecotus auritus ucháč svetlý 331,93
SR Plecotus austriacus ucháč sivý 331,93
  Pteromys volans (=Sciuropteris russicus)   poletuška slovanská  
SR Rhinolophus euryale podkovár južný 663,87
SR Rhinolophus ferrumequinum podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký 663,87
SR Rhinolophus hipposideros  podkovár krpatý/podkovár malý 331,93
  Rousettus aegyptiacus kaloň egyptský  
  Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata)   kamzík arbuzský  
  Rupicapra rupicapra balcanica kamzík vrchovský balkánsky  
SR Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský 4979,08
  Sciurus anomalus   veverica krátkouchá  
SR Sicista betulina  myšovka horská 663,87
SR Sicista subtilis myšovka stepná 663,87
SR Spermophillus (=Citellus) citellus  syseľ pasienkový/syseľ obyčajný 497,90
  Spermophillus (=Citellus) suslicus syseľ perlavý  
SR Ursus arctos  medveď hnedý 2655,51
SR Vespertilio murinus  netopier pestrý/večernica pestrá 165,97
  Vormela peregusna tchor škvrnitý  
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
B.
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU
Vedecké meno  Slovenské meno  €/jedinec
     
Gastropoda – ulitníky  
Alopia bielzii clathrata alopia zádielská 165,97
Anisusseptemgyratus kotúľka 165,97
Belgrandiella (rod) belgrandiela 165,97
Clausilia (=Andraea) dubia carpatica ciha karpatská 99,58
Clausilia (=Andraea) dubia ingenua ciha rebravá 99,58
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota ciha pyskatá 165,97
Esperiana (=Fagotia) esperi fagotka škvrnitá 165,97
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis fagotka štíhla 165,97
Faustina rossmaessleri   99,58
Gyraulus (=Lamorbis) riparius kotúľka pobrežná 165,97
Hauffenia (rod) haufenia 165,97
Helix lutescens slimák žltkastý 66,38
Vallonia declivis valónia hodvábna 165,97
Valvata (=Tropidina) macrostoma valvata pupkatá 99,58
Vertigo (=Vertilla) angustior  pimprlík mokraďný 66,38
Vertigo geyeri  pimprlík močiarny 165,97
Vertigo moulinsiana  pimprlík bruškatý 99,58
     
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky  
Pseudanodonta complanata complanata škľabka ploská 165,97
     
Annelida – obrúčkovce  
Allobophora dubiosa dážďovka bahenná 99,58
Allobophora hrabei dážďovka Hraběho 165,97
Batracobdella paludosa klepsina barinná 165,97
Hirudo medicinalis pijavica lekárska 99,58
     
Palpigrady – šťúrovky  
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea   663,87
     
Araneae – pavúky  
Anyphaena furva spriadavka 165,97
Araneus nordmanni križiak 165,97
Arctosa perita strehúň 165,97
Arctosa stigmosa strehúň 165,97
Argiope lobata križiak 165,97
Argyroneta aquatica vodnár striebristý 165,97
Atypus muralis komôrkár pontický 165,97
Dolomedes plantarius lovčík 165,97
Gnaphosa microps skaliarka 165,97
Gnaphosa nigerrima skaliarka 165,97
Haplodrassus moderatus skaliarka 165,97
Cheiracanthium montanum   165,97
Larinioides silvicultrix križiak 165,97
Lycosa vultuosa   165,97
Pardosa proxima sliedič 165,97
Synema plorator kvetárik 165,97
Zelotes puritanus skaliarka 165,97
     
Pseudoscorpionidea – šťúriky  
Atemnus politus   165,97
Chtonius austriacus   165,97
Neobisium beieri   331,93
Neobisium polonicum   331,93
Neobisium slovacum   663,87
     
Opilionida – kosce  
Egaenus convexus   165,97
Gyas titanus   165,97
Ischyropsalis manicata   165,97
Opilio dinaricus   165,97
Platybunus pallidus   99,58
     
Cyphophtalmi  
Siro carpaticus   165,97
     
Acarina – roztoče  
Argas vespertilionis   99,58
     
Ixodidae  
Ixodes vespertilionis   165,97
     
Crustacea – kôrovce  
Astacus astacus rak riečny 66,38
Astacus leptodactylus rak bahenný 66,38
Austropotamobius (=Astacus) torrentium rak riavový 331,93
Branchinecta paludosa žiabronôžka arktická 165,97
Chirocephalus slovacicus žiabronôžka slovenská 165,97
Lepidurus apus štítovec jarný 66,38
Niphargus tatrensis   165,97
Synurella intermedia   165,97
Triops cancriformis štítovec letný 66,38
     
Diplopoda – mnohonôžky  
Allorhiscosoma sphinx   16,59
Enantiulus tatranus   16,59
Glomeris mnischechi   16,59
Chelogona carpathicum   16,59
Julus curvicornis   16,59
Mastigophorophyllon cirriferum   16,59
Melogona transsilvanica   16,59
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus   16,59
Polydesmus komareki   16,59
Polydesmus montanus   16,59
Polydesmus tatranus   16,59
Polyzonium eburneum   16,59
Polyzonium transsilvanicum   16,59
     
Chilopoda – stonôžky  
Dicellophilus carniolensis    
Dignathodon microcephalus   16,59
Scutigera coleoptrata   16,59
    16,59
Ephemeroptera  
Ametropus fragilis podenka 16,59
Ecdyonurus insignis podenka 16,59
Ephemera glaucops podenka 16,59
Ephemerella mesoleuca podenka 16,59
Ephoron (=Polymitarcis) virgo podenka nížinná 16,59
Heptagenia coerulans podenka 16,59
Choroterpes pictetii podenka 16,59
Isonychia ignota podenka 16,59
Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka 16,59
Rhithrogena germanica podenka 16,59
     
Odonata – vážky  
Aeschna coerulea šidlo belasé 165,97
Aeschna isosceles šidlo 99,58
Aeschna subarctica elisabethae šidlo 165,97
Anax imperator šidlo obrovské 66,38
Anax parthenope šidlo tmavé 33,19
Brachytron pratense šidlo lúčne 99,58
Coenagrion hastulatum šidielko 165,97
Coenagrion scitulum šidielko 99,58
Cordulegaster (rod) pásikavec 165,97
Epitheca bimaculata vážka 66,38
Ladona (=Libellula) fulva vážka hnedá 165,97
Onychogomphus forcipatus klinovka čiernonohá 99,58
Orthetrum coerulescens vážka modrá 99,58
Somatochlora (rod) ligotavka 165,97
Sympecma fusca šidlovka hnedá 132,77
Sympetrum pedemontanum vážka pásavá 66,38
     
Plecoptera – pošvatky  
Agnetina elegantula pošvatka 66,38
Brachyptera braueri pošvatka 165,97
Brachyptera monilicornis pošvatka 99,58
Capnopsis schilleri pošvatka 165,97
Isogenus nubecula pošvatka 165,97
Isoperla obscura pošvatka tmavá 165,97
Isoptena serricornis pošvatka 165,97
Marathamea vitripennis pošvatka 99,58
Rhabdiopteryx navicula  pošvatka 99,58
Taeniopterix schoenemundi pošvatka dvojbodková 99,58
Xantoperla apicalis pošvatka 99,58
     
Dermaptera – ucholaky  
Anechura bipunctata ucholak dvojbodkový 66,38
Labidura riparia ucholak veľký 66,38
     
Mantodea – modlivky  
Mantis religiosa modlivka zelená 99,58
     
Ensifera – kobylky  
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus) kobylka šúrová 331,93
Poecilimon fussi  kobylka Fussiho 165,97
Ephippiger ephippiger sedlovka bronzová 165,97
     
Caelifera – koníky  
Acrida hungarica (ungarica) koník stepný 331,93
Calliptamus barbarus koník barbarský 66,38
Mecostethus grossus  koník žltopásy  66,38
Oedalus decorus  koník čiernopásy 165,97
     
Heteroptera – bzdochy  
Acyrosoma leucogrammes bzdocha 16,59
Bagrada stolata bzdocha 16,59
Crypsinus angustatus bzdocha 16,59
Dybowskyia reticulata bzdocha 16,59
Henestaris halophilus bzdocha 16,59
Hyoidea notaticeps bzdocha 16,59
Spathocera obscura bzdocha 16,59
     
Auchenorrhyncha – cikády  
Cicada (=Tettiga) orni cikáda jaseňová 165,97
Dictyophara pannonica ostročielka stepná 99,58
Dorycephalus baeri cikádka 99,58
Pagiphora annulata   165,97
Tibicen plebejus  cikáda 165,97
Tibicina haematodes cikáda viničná 165,97
     
Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce  
Creoleon plumbeus   99,58
Dendroleon pantherinus mravcolev stromový 165,97
Distoleon tetrarammicus mravcolev 99,58
Libelloides coccajus askalafus 165,97
Libelloides macaronius askalafus škvrnitokrídly 165,97
Mantispa styriaca pamodlivka dlhokrká 99,58
Megistopus flavicornis   99,58
Myrmecaelurus trigrammus   99,58
Myrmeleon formicarius   99,58
Myrmeleon inconspicuus   99,58
     
Coleoptera – chrobáky  
Acimerus schäfferi fuzáč Schäfferi 99,58
Agnathus decoratus    165,97
Allonyx qaudrimaculatus pestroš 99,58
Alosimus syriacus    99,58
Ampedus quadrisignatus kováčik štvorškvrnný 165,97
Ampedus ruficeps  kováčik 165,97
Anthaxia candens  krasoň čerešňový 99,58
Anthaxia hungarica  krasoň južný 99,58
Apalus (rod)   99,58
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis pestroš 99,58
Bius thoracicus  potemník 165,97
Boros schneideri    165,97
Brachygonus (=Ampedus) megerlei kováčik 165,97
Brachyta (=Evodinus) interrogationis fuzáč 99,58
Calosoma auropunctatum húseničiar zlatistý 99,58
Calosoma sycophanta  húseničiar pižmový  99,58
Capnodis tenebrionis  krasoň 165,97
Carabus arcensis  bystruška 66,38
Carabus auronitens  bystruška zlatá 66,38
Carabus cancellatus  bystruška medená 66,38
Carabus clathratus bystruška 165,97
Carabus fabricii  bystruška 66,38
Carabus irregularis  bystruška 66,38
Carabus menetriesi  bystruška menétriesova 165,97
Carabus montivagus  bystruška 99,58
Carabus nitens  bystruška 99,58
Carabus obsoletus  bystruška lesklá 66,38
Carabus problematicus  bystruška 66,38
Carabus scabriusculus  bystruška 66,38
Cerambyx miles  fuzáč 99,58
Cerocoma (rod)    99,58
Cetonischema (=Potosia) aeruginosa zlatoň ligotavý 99,58
Cornumutila quadrivittata  fuzáč 99,58
Deltomerus tatricus  utekáčik 99,58
Dicerca aenea  krasoň lesklý 165,97
Dicerca alni  krasoň jelšový 165,97
Dicerca furcata  krasoň 165,97
Dicerca moesta  krasoň 99,58
Dircaea australis    99,58
Ditylus laevis   99,58
Elater (= Ludius) ferrugineus  kováčik hrdzavý 99,58
Emus hirtus  drobčík chlpatý 66,38
Epicauta erythrocephala   99,58
Epicauta rufidorsum   99,58
Ergates faber  fuzáč zavalitý  165,97
Eurythyrea quercus krasoň dubový 99,58
Eurythyrea austriaca krasoň jedľový 99,58
Euzonitis (rod)   99,58
Evodinus borealis fuzáč 165,97
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus vodomil 165,97
Hydrophilus (= Hydrous) piceus vodomil čierny 99,58
Lacon (rod – okrem L. punctatus)  kováčik 99,58
Laena reitteri potemník 165,97
Laena viennensis  potemník 99,58
Leptura (= Strangalia) thoracica fuzáč červenokrký 165,97
Lethrus apterus viničiar čierny 99,58
Limoniscus violaceus   kováčik fialový 165,97
Lucanus cervus  roháč obyčajný 165,97
Megopis scabricornis fuzáč 99,58
Melandrya barbata    66,38
Meloe autumnalis májka 66,38
Meloe brevicollis májka 99,58
Meloe cicatricosus májka 165,97
Meloe decorus májka 99,58
Meloe hungarus májka 165,97
Meloe proscarabeus májka obyčajná 199,16
Meloe rufiventris májka 199,16
Meloe rugosus májka 66,38
Meloe scabriusculus májka 99,58
Meloe tuccicus májka 165,97
Meloe uralensis májka 99,58
Meloe variegatus májka dúhová 165,97
Meloe violaceus májka fialová 66,38
Menephilus cylindricus  potemník 165,97
Morimus funereus    66,38
Mylabris (rod)   99,58
Necydalis major  fuzáč 99,58
Necydalis ulmi  fuzáč 165,97
Nemosoma caucasicum  ploskáň 165,97
Oenas crassicornis    99,58
Oryctes nasicornis  nosorožtek obyčajný 165,97
Pachyta lamed  fuzáč žltočierny 66,38
Phytoecia argus  fuzáč 99,58
Phytoecia hirsutula  fuzáč 99,58
Phytoecia scutellata  fuzáč 99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives krasoň 99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica  krasoň 99,58
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans krasoň lipový  66,38
Purpuricenus kaehleri  fuzáč 99,58
Pytho abieticola    165,97
Pytho depressus    99,58
Rhopalopus ungaricus   99,58
Rhysodes germari    165,97
Selatostomus rugosus  kováčik 165,97
Semanotus russicus  fuzáč borievkový 165,97
Sitaris muralis    165,97
Sisyphus schaefferi lajniak skarabeusovitý  66,38
Sphaenoptera antiqua  krasoň 165,97
Tragosoma depsarium  fuzáč 165,97
Trichoferus pallidus  fuzáč 99,58
Zonitis nana    99,58
     
Hymenoptera – blanokrídlovce  
Anthidium montanum vlnárka horská 66,38
Anthocopa mocsaryi čalúnnica mocsáriho 66,38
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá 165,97
Bombus (všetky druhy)  čmeľ 66,38
Cystomutilla ruficeps   pamravec  66,38
Euchroeus dallatoreana  blyskavka 66,38
Larra anathema  kutavka 165,97
Liometopum microcephalum  mravec 66,38
Rhadinoceraea reitteri piliarka 165,97
Scolia flavifrons  žihadlovka obrovská 165,97
Xylocopa (všetky druhy)  drevár 66,38
     
Trichoptera – potočníky  
Acrophylax vernalis potočník alpínsky 99,58
Agrypnia obsoleta potočník 99,58
Agrypnia varia potočník 99,58
Allogamus starmachi   66,38
Apatania carpathica   66,38
Beraeamyia hrabei   66,38
Ceraclea riparia   99,58
Cyrnus crenaticornis   66,38
Cyrnus flavidus   66,38
Grammotaulis nitidus potočník 99,58
Holocentropus dubius   99,58
Holocentropus picicornis   99,58
Holocentropus stagnalis   99,58
Chaetopteryx subradiata   66,38
Chimarra marginata potočník 165,97
Limnophilus algosus potočník 66,38
Oecetis notata potočník 99,58
Oecetis tripunctata potočník 165,97
Polycentropus excisus   99,58
Polycentropus schmidi   99,58
Setodes viridis potočník 165,97
     
Lepidoptera – motýle  
Arctia festiva spriadač mliečnikový  99,58
Arichanna melanaria kôrovka barinná  99,58
Boloria aquilonaris perlovec severský  165,97
Brenthis hecate perlovec dvojradový  165,97
Carcharodus flocciferus súmračník jablčníkový 66,38
Colias chrysotheme žltáčik kozincový 132,77
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový  165,97
Erebia pharte očkáň tatranský  165,97
Euphydryas aurinia  hnedáčik chrastavcový  165,97
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata spriadač kostihojový 165,97
Eutelia adulatrix mora škumpová 99,58
Hipparchia alcyone očkáň bielopásy 99,58
Hipparchia semele očkáň metlicový 99,58
Hipparchia statilinus očkáň piesočný 99,58
Hyponephele lupina očkáň hájový 165,97
Chazara briseis očkáň skalný 99,58
Lycaena thersamon ohniváčik prútnatcový 99,58
Maculinea alcon modráčik horcový 99,58
Neptis sappho bielopásovec hrachorový 132,77
Pericallia matronula spriadač čremchový 165,97
Polyommatus admetus modráčik hnedý 165,97
Polyommatus amandus modráčik ušľachtilý 66,38
Polyommatus damon modráčik vičencový 165,97
Synprapha microgamma mora rašelinisková 99,58
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný 165,97
Zygaena cynarae vretienka smldníková  66,38
Zygaena laeta vretienka neskorá 99,58
     
Diptera – dvojkrídlovce  
Atherix ibis   99,58
     
Petromyzontes – mihule  
Eudontomyzon danfordi mihuľa potiská 497,90
Eudontomyzon mariae (vladykovi) mihuľa ukrajinská (Vladykovova) 497,90
Lampetra planeri mihuľa potočná 663,87
     
Osteichthyes (=Pisces) – ryby  
Acipenser gueldenstaedtii jeseter ruský  995,81
Alburnoides bipunctatus ploska pásavá 265,55
Carassius carassius karas zlatistý  331,93
Cyprinus carpio kapor sazan divá forma 1327,75
Gobio kesslerii hrúz Kesslerov 663,87
Gobio uranoscopus hrúz fúzatý 663,87
Gymnocephalus schraetser hrebenačka pásavá 497,90
Misgurnus fossilis čík európsky 663,87
Pelecus cultratus šabľa krivočiara 497,90
Rutilus pigus plotica lesklá  331,93
Sabanejewia balcanica pĺž vrchovský 663,87
Umbra krameri blatniak tmavý 663,87
Zingel streber kolok vretenovitý 663,87
Zingel zingel kolok veľký 663,87
     
Amphibia – obojživelníky  
Bufo bufo ropucha bradavičnatá 165,97
Rana kl . esculenta  skokan zelený 165,97
Rana ridibunda skokan rapotavý 331,93
Rana temporaria skokan hnedý 99,58
Salamandra salamandra salamandra škvrnitá 165,97
Triturus alpestris mlok horský 165,97
Triturus dobrogicus mlok dunajský 497,90
Triturus vulgaris mlok bodkovaný 165,97
     
Reptilia – plazy  
Anguis fragilis slepúch lámavý 165,97
Natrix natrix užovka obojková/užovka obyčajná 99,58
Vipera berus vretenica severná/vretenica obyčajná 265,55
     
Mammalia – cicavce  
Alces alces los mokraďový 1659,69
Crocidura suaveolens bielozúbka krpatá 66,38
Crocidura leucodon bielozúbka bielobruchá 66,38
Eliomys quercinus plch záhradný 1659,69
Erinaceus concolor jež bledý/jež východoeurópsky 165,97
Glis (=Myoxus) glis plch sivý 165,97
Chionomys (Microtus) nivalis hraboš snežný 331,93
Mustela erminea hranostaj čiernochvostý 165,97
Neomys anomalus dulovnica menšia 165,97
Neomys fodiens dulovnica väčšia 165,97
Sciurus vulgaris veverica stromová 66,38
Sorex alpinus piskor vrchovský 165,97
Sorex araneus piskor lesný/piskor obyčajný 66,38
Sorex minutus piskor malý 66,38
Poznámka:
Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.
3.
Príloha č. 32 znie:
„Príloha č. 32
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.
SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vedecké meno Slovenské meno €/jedinec
Aves – vtáky  
Accipiter gentilis jastrab lesný 1327,75
Accipiter nisus jastrab krahulec 1327,75
Acrocephalus arundinaceus trsteniarik škriekavý 663,87
Acrocephalus melanopogon trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý 1659,69
Acrocephalus paludicola trsteniarik vodný 2323,57
Acrocephalus palustris trsteniarik spevavý 165,97
Acrocephalus scirpaceus trsteniarik bahenný 331,93
Acrocephalus schoenobaenus trsteniarik pásikový 331,93
Actitis hypoleucos kalužiak riečny 663,87
Aegithalos caudatus mlynárka dlhochvostá 165,97
Aegolius funereus kuvik kapcavý/pôtik kapcavý 1659,69
Aegypius monachus sup tmavohnedý 1659,69
Alauda arvensis škovránok poľný 165,97
Alcedo atthis rybárik riečny/rybárik obyčajný 1327,75
Anas acuta kačica ostrochvostá 1659,69
Anas clypeata kačica lyžičiarka 1327,75
Anas crecca kačica chrapkavá 663,87
Anas penelope kačica hvízdavá 663,87
Anas platyrhynchos kačica divá 165,97
Anas querquedula kačica chrapľavá 663,87
Anas strepera kačica chripľavá 663,87
Anser albifrons hus bieločelá 995,81
Anser anser hus divá 2323,57
Anser brachyrhynchus hus krátkozobá 1327,75
Anser erythropus hus piskľavá/hus malá 2323,57
Anser fabalis hus siatinná 829,84
Anthropoides virgo žeriavec stepný 1327,75
Anthus campestris ľabtuška poľná 1327,75
Anthus cervinus ľabtuška červenohrdlá 663,87
Anthus pratensis ľabtuška lúčna 663,87
Anthus spinoletta ľabtuška vrchovská 331,93
Anthus trivialis ľabtuška lesná 165,97
Apus apus dážďovník tmavý 165,97
Apus melba dážďovník skalný 331,93
Aquila clanga orol hrubozobý 2323,57
Aquila heliaca orol kráľovský 1995,81
Aquila chrysaetos orol skalný 3319,39
Aquila pomarina orol krikľavý 2323,57
Aquila rapax/nipalensis orol stepný 2323,57
Ardea cinerea volavka popolavá 663,87
Ardea purpurea volavka purpurová 3319,39
Ardeola ralloides volavka vlasatá/čaplička vlasatá 2323,57
Arenaria interpres kamenár strakatý 663,87
Asio flammeus myšiarka močiarna 1659,69
Asio otus myšiarka ušatá 663,87
Athene noctua kuvik plačlivý 1327,75
Aythya ferina chochlačka sivá 331,93
Aythya fuligula chochlačka vrkočatá 331,93
Aythya marila chochlačka morská 331,93
Aythya nyroca chochlačka bielooká 1995,81
Bombycilla garrulus chochláč severský 165,97
Bonasa bonasia jariabok hôrny 1327,75
Botaurus stellaris bučiak trsťový/bučiak veľký 2323,57
Branta bernicla bernikla tmavá 663,87
Branta canadensis bernikla veľká/bielobradá 663,87
Branta leucopsis bernikla bielolíca 1327,75
Branta ruficollis bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá 2323,57
Bubo bubo výr skalný 1327,75
Bubulcus ibis hltavka vlasatá 663,87
Bucephala clangula hlaholka severská 331,93
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový/ležiak obyčajný 1327,75
Buteo buteo myšiak lesný 663,87
Buteo lagopus myšiak severský 663,87
Buteo rufinus myšiak hrdzavý 1327,75
Calandrella brachydactyla škovránok krátkoprstý 1327,75
Calcarius lapponicus strnádka severská 331,93
Calidris alba pobrežník belavý 331,93
Calidris alpina pobrežník čiernozobý 331,93
Calidris canutus pobrežník hrdzavý 331,93
Calidris ferruginea pobrežník krivozobý 331,93
Calidris maritima pobrežník morský 663,87
Calidris melanotos pobrežník škvrnitý 331,93
Calidris minuta pobrežník malý 165,97
Calidris temminckii pobrežník sivý 165,97
Caprimulgus europaeus lelek lesný/lelek obyčajný 1327,75
Carduelis cannabina stehlík konopiar 165,97
Carduelis carduelis stehlík pestrý 165,97
Carduelis flammea stehlík čečetavý 331,93
Carduelis chloris stehlík zelený 165,97
Carduelis flavirostris stehlík horský 331,93
Carduelis hornemanni stehlík belavý 331,93
Carduelis spinus stehlík čížavý 165,97
Carpodacus erythrinus hýľ karmínový 663,87
Certhia brachydactyla kôrovník krátkoprstý 331,93
Certhia familiaris kôrovník dlhoprstý 331,93
Ciconia ciconia bocian biely 1659,69
Ciconia nigra bocian čierny 2323,57
Cinclus cinclus vodnár potočný 331,93
Circaetus gallicus hadiar krátkoprstý 3319,39
Circus aeruginosus kaňa močiarna 1327,75
Circus cyaneus kaňa sivá 1659,69
Circus macrourus kaňa stepná 2323,57
Circus pygargus kaňa popolavá 2323,57
Clamator glandarius kukavica chochlatá 663,87
Clangula hyemalis kačica ľadová 663,87
Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý 165,97
Columba oenas holub plúžik 995,81
Columba palumbus holub hrivnák 497,90
Coracias garrulus krakľa belasá 2323,57
Corvus corax krkavec čierny 265,55
Corvus corone vrana túlavá 132,77
Corvus frugilegus havran čierny 165,97
Corvus monedula kavka tmavá 663,87
Coturnix coturnix prepelica poľná 663,87
Crex crex chriašteľ poľný/chrapkáč poľný 2323,57
Cuculus canorus kukučka jarabá 331,93
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii)  labuť tundrová 1327,75
Cygnus cygnus  labuť spevavá 1327,75
Cygnus olor  labuť hrbozobá 497,90
Delichon urbica belorítka domová 165,97
Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý 1327,75
Dendrocopos major ďateľ veľký 165,97
Dendrocopos medius ďateľ prostredný 1327,75
Dendrocopos minor ďateľ malý 663,87
Dendrocopos syriacus ďateľ hnedkavý 995,81
Dryocopus martius ďateľ čierny 1327,75
Egretta alba volavka biela 2323,57
Egretta garzetta volavka striebristá 3319,39
Emberiza cia strnádka ciavá 1327,75
Emberiza citrinella strnádka žltá 165,97
Emberiza hortulana strnádka záhradná 1327,75
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá 331,93
Emberiza schoeniclus strnádka trsťová 331,93
Eremophila alpestris škovránok ušatý 331,93
Erithacus rubecula slávik červienka 165,97
Falco biarmicus sokol tmavý 1327,75
Falco columbarius sokol kobec 1327,75
Falco cherrug sokol rároh 3319,39
Falco naumanni sokol bielopazúravý 1327,75
Falco peregrinus sokol sťahovavý 1663,87
Falco subbuteo sokol lastovičiar 1327,75
Falco tinnunculus sokol myšiar 663,87
Falco vespertinus sokol červenonohý 2323,57
Ficedula albicollis muchárik bielokrký 663,87
Ficedula hypoleuca muchárik čiernohlavý 663,87
Ficedula parva muchárik červenohrdlý 1327,75
Fringilla coelebs pinka lesná 33,19
Fringilla montifringilla pinka severská 66,38
Fulica atra lyska čierna 331,93
Galerida cristata pipíška chochlatá 331,93
Gallinago gallinago močiarnica mekotavá 663,87
Gallinago media močiarnica lúčna 1327,75
Gallinula chloropus sliepočka zelenonohá 331,93
Garrulus glandarius sojka škriekavá 99,58
Gavia adamsii potáplica bledozobá 663,87
Gavia arctica potáplica severská 1327,75
Gavia immer potáplica ľadová 1327,75
Gavia stellata potáplica štíhlozobá 1327,75
Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý 1327,75
Glareola nordmanni prieložník čiernokrídly 663,87
Glareola pratincola prieložník stepný 1327,75
Glaucidium passerinum kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí 1327,75
Grus grus žeriav popolavý 2323,57
Gyps fulvus sup bielohlavý 2323,57
Haematopus ostralegus lastúrničiar strakatý 663,87
Haliaeetus albicilla orliak morský 4315,20
Hieraaetus pennatus orol myšiakovitý 4315,20
Himantopus himantopus šišila bocianovitá 1327,75
Hippolais icterina sedmohlások hájový 331,93
Hippolais pallida sedmohlások bledý 331,93
Hirundo rustica lastovička domová 165,97
Histrionicus histrionicus kačica strakatá 663,87
Charadrius (Eudromias) morinellus kulík vrchovský 1327,75
Charadrius alexandrinus kulík morský 663,87
Charadrius dubius kulík riečny 331,93
Charadrius hiaticula kulík piesočný 663,87
Chlamidotys undulata drop hrivnatý 3319,39
Chlidonias hybridus rybár bahenný 1327,75
Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly 1327,75
Chlidonias niger rybár čierny 1327,75
Ixobrychus minutus bučiačik močiarny 1327,75
Jynx torquilla krutihlav hnedý 663,87
Lanius collurio strakoš červenochrbtý 995,81
Lanius excubitor strakoš sivý 663,87
Lanius minor strakoš kolesár 1327,75
Lanius senator strakoš červenohlavý 2323,57
Larus argengatus čajka striebristá 331,93
Larus cachinans čajka bielohlavá 331,93
Larus canus čajka sivá 331,93
Larus fuscus čajka tmavá 331,93
Larus marinus čajka morská 331,93
Larus melanocephalus čajka čiernohlavá 1327,75
Larus minutus čajka malá 331,93
Larus ridibundus čajka smejivá 165,97
Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý 663,87
Limosa lapponica brehár hrdzavý 1659,69
Limosa limosa brehár čiernochvostý 1327,75
Locustella fluviatilis svrčiak riečny 331,93
Locustella luscinioides svrčiak slávikovitý 331,93
Locustella naevia svrčiak zelenkavý 331,93
Loxia curvirostra krivonos smrekový 165,97
Loxia leucoptera krivonos bielokrídly 165,97
Lullula arborea škovránok stromový 1327,75
Luscinia luscinia slávik tmavý 663,87
Luscinia megarhynchos slávik krovinový 331,93
Luscinia svecica slávik modrák 1327,75
Lymnocryptes minimus močiarnica tichá 1327,75
Melanitta fusca turpan tmavý 663,87
Melanitta nigra turpan čierny 663,87
Mergus albellus potápač biely 1327,75
Mergus merganser potápač veľký 663,87
Mergus serrator potápač dlhozobý 663,87
Merops apiaster včelárik zlatý 1327,75
Miliaria calandra strnádka lúčna 331,93
Milvus migrans haja tmavá 2323,57
Milvus milvus haja červená 3319,39
Monticola saxatilis skaliar pestrý 2323,57
Monticola solitarius skaliar modrý 1327,75
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská 331,93
Motacilla alba trasochvost biely 331,93
Motacilla cinerea trasochvost horský 331,93
Motacilla citreola trasochvost žltohlavý 663,87
Motacilla flava trasochvost žltý 331,93
Muscicapa striata muchár sivý 165,97
Neophron percnopterus sup biely 1659,69
Netta rufina hrdzavka potápavá 1659,69
Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná 331,93
Numenius arquata hvizdák veľký 2323,57
Numenius phaeopus hvizdák pásavohlavý 1327,75
Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý 4315,20
Nyctea scandiaca sova snežná 1327,75
Nycticorax nycticorax bučiak nočný 1659,69
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý 331,93
Oriolus oriolus vlha hájová 663,87
Otis tarda drop fúzatý/drop veľký 4315,20
Otus scops výrik lesný 1659,69
Oxyura leucocephala potápnica bielohlavá 1327,75
Pandion haliaetus kršiak rybožravý 2323,57
Panurus biarmicus fúzatka trsťová 995,81
Parus ater sýkorka uhliarka 99,58
Parus caeruleus sýkorka belasá 99,58
Parus cristatus sýkorka chochlatá 165,97
Parus cyanus sýkorka lazúrová 165,97
Parus major sýkorka bielolíca 99,58
Parus montanus sýkorka čiernohlavá 165,97
Parus palustris sýkorka lesklohlavá 165,97
Passer domesticus vrabec domový 33,19
Passer montanus vrabec poľný 33,19
Pastor roseus škorec ružový 165,97
Pelecanus crispus pelikán kučeravý 3319,39
Pelecanus onocrotaulus pelikán ružový 1327,75
Perdix perdix jarabica poľná 663,87
Perisoreus infaustus sojka zlovestná 99,58
Pernis apivorus včelár lesný 1659,69
Phalacrocorax aristoteles kormorán chochlatý 663,87
Phalacrocorax carbo kormorán veľký 331,93
Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý 2323,57
Phalaropus fulicarius lyskonoh ploskozobý 663,87
Phalaropus lobatus lyskonoh úzkozobý 1327,75
Phasianus colchicus bažant poľovný 33,19
Philomachus pugnax pobrežník bojovný 663,87
Phoenicurus ochruros žltochvost domový 165,97
Phoenicurus phoenicurus žltochvost lesný 663,87
Phylloscopus collybita kolibkárik čipčavý 165,97
Phylloscopus sibilatrix kolibkárik sykavý 165,97
Phylloscopus trochiloides kolibkárik zelený 331,93
Phylloscopus bonelli kolibkárik horský 331,93
Phylloscopus inornatus kolibkárik žltkastotemenný 165,97
Phylloscopus trochilus kolibkárik spevavý 165,97
Pica pica straka čiernozobá 99,58
Picoides tridactylus ďateľ trojprstý 1659,69
Picus canus žlna sivá 995,81
Picus viridis žlna zelená 663,87
Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý 331,93
Platalea leucorodia lyžičiar biely 3319,39
Plectrophenax nivalis strnádka snežná 165,97
Plegadis falcinellus ibis hnedý 2323,57
Pluvialis apricaria kulík zlatý 1327,75
Pluvialis squatarola kulík bledý 995,81
Podiceps auritus potápka ušatá 1327,75
Podiceps cristatus potápka chochlatá 331,93
Podiceps grisegena potápka červenokrká 1659,69
Podiceps nigricollis potápka čiernokrká 663,87
Porzana parva chriašteľ malý 1327,75
Porzana porzana chriašteľ bodkovaný 1327,75
Porzana pusilla chriašteľ najmenší 1659,69
Prunella collaris vrchárka červenkavá 995,81
Prunella modularis vrchárka modrá 165,97
Prunella montanella vrchárka okrová 165,97
Pyrrhocorax graculus čavka žltozobá 663,87
Pyrrhula pyrrhula hýľ lesný 663,87
Rallus aquaticus chriašteľ vodný 663,87
Recurvirostra avosetta šabliarka modronohá 1659,69
Regulus ignicapillus králiček ohnivohlavý 331,93
Regulus regulus králiček zlatohlavý 165,97
Remiz pendulinus kúdeľníčka lužná 663,87
Riparia riparia brehuľa hnedá 331,93
Rissa tridactyla čajka trojprstá 663,87
Saxicola rubetra pŕhľaviar červenkastý 663,87
Saxicola torquata pŕhľaviar čiernohlavý 663,87
Scolopax rusticola sluka lesná 995,81
Serinus serinus kanárik záhradný 99,58
Sitta europaea brhlík lesný 99,58
Somateria mollissima kajka morská 995,81
Stercorarius longicaudus pomorník dlhochvostý 663,87
Stercorarius parasiticus pomorník príživný 663,87
Stercorarius pomarinus pomorník širokochvostý 663,87
Sterna albifrons rybár bieločelý 1659,69
Sterna caspia rybár veľkozobý 1327,75
Sterna hirundo rybár riečny 1327,75
Sterna paradisaea rybár dlhochvostý 1327,75
Sterna sandvicensis rybár sivý 1327,75
Streptopelia decaocto hrdlička záhradná 33,19
Streptopelia turtur hrdlička poľná 663,87
Strix aluco sova lesná 663,87
Strix uralensis sova dlhochvostá 1659,69
Sturnus vulgaris škorec lesklý 66,38
Surnia ulula kuvik krahuľcovitý 1327,75
Sylvia atricapilla penica čiernohlavá 165,97
Sylvia borin penica slávikovitá 165,97
Sylvia communis penica hnedokrídla 165,97
Sylvia curruca penica popolavá 165,97
Sylvia nisoria penica jarabá 1327,75
Syrrhaptes paradoxus stepiar ostrochvostý 663,87
Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá 1327,75
Tadorna tadorna kazarka pestrá 995,81
Tachybaptus ruficollis potápka hnedá 165,97
Tetrao tetrix tetrov hoľniak 2323,57
Tetrao urogallus tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný 3319,39
Tetrax tetrax drop obojkový 1995,81
Tichodroma muraria murárik červenokrídly 2323,57
Tringa erythropus kalužiak tmavý 995,81
Tringa glareola kalužiak močiarny 995,81
Tringa nebularia kalužiak sivý 995,81
Tringa ochropus kalužiak perlavý 995,81
Tringa stagnatilis kalužiak štíhly 995,81
Tringa totanus kalužiak červenonohý 1327,75
Troglodytes troglodytes oriešok hnedý 165,97
Turdus iliacus drozd červenkavý 331,93
Turdus merula drozd čierny  99,58
Turdus philomelos drozd plavý 165,97
Turdus pilaris drozd čvíkotavý 165,97
Turdus torquatus drozd kolohrivý 663,87
Turdus viscivorus drozd trskotavý 331,93
Tyto alba plamienka driemavá 1327,75
Upupa epops dudok chochlatý 1327,75
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) cíbik stepný 1327,75
Vanellus vanellus cíbik chochlatý 663,87
Xenus cinereus kalužiak obrátenozobý 1327,75
Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného za druhy národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.
4.
V prílohe č. 33 časť B znie:
„ČASŤ B
Spoločenská hodnota drevín
Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.
I.
skupina – polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.
II.
skupina – ihličnaté dreviny.
III.
skupina – listnaté opadavé dreviny.
Stromy
Výška v cm do 50 51 - 100 101 - 200 nad 200
  I. skupina 9,95 19,91 39,83 66,38
 II. skupina 9,95 19,91 33,19 49,79
III. skupina 6,63 13,27 33,19 49,79

Obvod kmeňa
v cm

11 - 12

13 - 14

15 - 16

17 - 20

21 - 25

26 - 30
  I. skupina 82,95 99,58 116,17 199,16 298,74 365,13
 II. skupina 66,38 99,58 116,17 165,97 215,76 232,35
III. skupina 66,38 82,95 99,58 132,77 149,37 165,97

Obvod kmeňa
v cm

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 60

61 - 70
  I. skupina 464,71 597,49 697,07 796,65 995,81 1194,98
 II. skupina 265,55 331,93 398,33 497,90 597,49 697,07
III. skupina 199,16 232,35 298,74 365,13 431,52 497,90

Obvod kmeňa
v cm

71 - 80

81 - 90

91 - 100

101 - 110

111 - 120

121 - 130
  I. skupina 1394,14 1659,69 1991,63 2323,57 2655,51 -
 II. skupina 796,65 896,23 995,81 1095,39 1194,98 1294,56
III. skupina 564,29 663,87 763,46 863,04 962,62 1062,20

Obvod kmeňa
v cm

131-160

161-190

191-220

221-250

251-280

281-310
  I. skupina - - - - - -
 II. skupina 1493,72 1692,89 1892,05 2091,21 2290,38 2489,54
III. skupina 1161,78 1294,56 1493,72 1692,89 1925,24 2124,41

Obvod kmeňa
v cm

311-360

361-410

411-450

451-500

nad 500
  I. skupina - - - - -
 II. skupina 2721,90 2954,25 3153,42 3983,27 5311,02
III. skupina 2323,57 2522,73 2854,67 3319,39 3983,27
Kry a krovité porasty

Skupina

Výška v cm
Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
do 2 do 5 do 10 za každých ďalších 5 m2


I. skupina
do 30 6,59 49,79 82,95 49,79
do 100 19,91 66,38 132,77 66,38
do 150 23,23 99,58 199,16 82,95
do 9,95 26,55 149,37 265,55 116,17
nad 9,95 33,19 215,76 365,13 149,37


II. skupina
do 30 4,97 26,55 49,79 26,55
do 100 8,29 39,83 82,95 39,83
do 150 11,61 66,38 132,77 66,38
do 9,95 4,93 99,58 199,16 82,95
nad 9,95 19,91 149,37 265,55 116,17


III. skupina
do 30 3,31 19,91 33,19 16,59
do 100 4,97 33,19 66,38 33,19
do 150 6,63 53,11 99,58 49,79
do 9,95 8,29 79,66 132,77 66,38
nad 9,95 13,27 116,17 199,16 82,95
Liany
Skupina Obvod kmienka 
v cm
Výška (dĺžka) kmienka v m
do 1 do 3 do 5 do 8 nad 8

I. skupina
a
III. skupina
do 3 3,31 4,97 6,63 9,95 16,59
do 5 4,97 6,63 9,95 19,91 33,19
do 10 6,63 9,95 16,59 33,19 49,79
do 20 9,95 16,59 23,23 43,15 66,38
nad 20 16,59 23,23 33,19 56,43 82,95
.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Chrbet v. r.