590/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

590
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 2 a § 52 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z. z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „332 eur“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „664 eur“.
3.
V § 2 ods. 2 sa slová „50 000 Sk do sumy 250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur do sumy 8 299 eur“.
4.
V § 3 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.