Predpis bol zrušený predpisom 602/2009 Z. z.

591/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

591
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2009 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 614/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 591/2008 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
(€ mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 284,50 307,00 332,50 359,00 431,50 458,50 516,00 554,50 598,00
2 od 2 do 4 301,50 324,50 352,50 380,50 457,00 486,00 548,00 588,00 634,00
3 od 4 do 6 317,50 342,50 371,50 403,00 483,00 513,50 580,00 621,50 670,00
4 od 6 do 9 334,00 361,00 392,00 425,50 508,50 540,00 611,50 656,00 705,50
5 od 9 do 12 351,50 379,00 411,50 447,50 534,00 567,00 643,00 689,00 742,50
6 od 12 do 15 367,50 397,00 430,50 469,50 559,50 594,00 675,00 722,50 778,00
7 od 15 do 18 384,50 414,50 451,00 492,00 585,00 621,50 706,00 756,50 813,50
8 od 18 do 21 400,50 433,00 470,00 514,50 611,00 648,50 738,00 790,00 850,50
9 od 21 do 24 417,00 451,50 490,50 536,50 637,00 675,50 770,00 823,50 886,00
10 od 24 do 28 434,00 469,50 510,00 558,50 662,50 702,50 801,50 857,50 922,50
11 od 28 do 32 450,50 487,50 529,50 581,00 688,50 729,50 833,00 891,00 958,00
12 nad 32 467,00 505,50 549,50 602,50 713,00 757,00 864,50 924,00 994,50