598/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

598
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a mení zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a výkon štátnej služby v ozbrojenom zbore alebo v ozbrojenom bezpečnostnom zbore“.
2.
V § 8 písm. h) sa za slovo „miesta“ vkladá čiarka a vkladajú slová „alebo konaním osoby v chránenom objekte alebo na chránenom mieste v súlade so zákonom a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,“.
3.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa za slovo „streliva,“ vkladajú slová „za ktorý mu bola uložená pokuta nad 100 eur,“.
4.
V § 15 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „psychologické vyšetrenie sa v tomto prípade vyžaduje, iba ak tak určí lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť.“.
5.
V § 17 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a čas od skončenia vykonávania tejto praxe nie je dlhší ako päť rokov“.
6.
V § 19 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „a čas od skončenia jej činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť rokov“.
7.
V § 20 odsek 5 znie:
„(5)
Ak platnosť preukazu zanikne uplynutím času, na ktorý bol preukaz vydaný, na vydanie nového preukazu je potrebné absolvovať odbornú prípravu v skrátenej forme a vykonať skúšku. Odbornú prípravu je možné vykonať najskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti preukazu.“.
8.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
9.
V § 22 ods. 3 a § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.
10.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
11.
V § 31 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa § 33 ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 33 ods. 7 až 9“.
12.
V § 31 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
13.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
14.
V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osoby, ktorá uskutočňuje vypratanie bytu, nebytového priestoru alebo odňatie hnuteľnej veci bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.“.
15.
V § 33 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
16.
§ 36 znie:
㤠36
Fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom, nesmie byť držiteľom iného oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu a nesmie byť ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, osobou uvedenou v § 11 ods. 2, 3, § 12 ods. 2 alebo 3 inej právnickej osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu. Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby prevádzkujúcej bezpečnostnú službu, nesmie byť držiteľom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu a nesmie byť ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, osobou uvedenou v § 11 ods. 2, 3, § 12 ods. 2 alebo 3 inej právnickej osoby, ktorá je držiteľom oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu. Držiteľ licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby podľa tohto zákona je oprávnený po splnení zákonom ustanovených podmienok prevádzkovať všetky druhy bezpečnostnej služby a technickú službu.“.
17.
§ 48 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20. Výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu troch mesiacov.
(5)
Opätovné zamestnávanie osoby uvedenej v odseku 4, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, tým istým prevádzkovateľom bezpečnostnej služby je zakázané. Osoba uvedená v odseku 4 nemôže po tom, čo vykonávala fyzickú ochranu podľa odseku 4, opätovne vykonávať fyzickú ochranu u iného prevádzkovateľa, ak nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.“.
18.
V § 50 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
za podmienok podľa osobitného predpisu29a) presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
19.
V § 56 ods. 7 sa suma „33 193 eur“ nahrádza sumou „166 000 eur“, suma „165 969 eur“ sa nahrádza sumou „1 660 000 eur“ a suma „331 939 eur“ sa nahrádza sumou „3 320 000 eur“.
20.
V § 66 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
21.
V § 67 sa za slovo „nevzťahujú“ vkladajú slová „§ 10 ods. 1 druhá veta a odsek 2,“.
22.
V § 70 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak niektorá z osôb uvedených v odseku 1 alebo 2 nespĺňa podmienku odbornej spôsobilosti, fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby, musí ustanoviť zodpovedného vedúceho. Zodpovedný vedúci musí spĺňať podmienky ustanovené v § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi technickej služby.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
23.
V § 71 ods. 2 sa slová „v § 22 ods. 2 písm. a), e) až h)“ nahrádzajú slovami „v § 22 ods. 2 písm. a), d) až g)“.
24.
V § 75 ods. 1 písm. f) sa slová „podľa § 77 ods. 8 až 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 77 ods. 7 až 9“.
25.
V § 75 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
26.
V § 77 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
27.
V § 77 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
28.
V § 98 odsek 1 znie:
„(1)
Preukazy vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do uplynutia doby, na ktorú boli vydané. Pri vydaní nového preukazu sa postupuje podľa § 20 ods. 5.“.
Čl. II
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z. a zákona č. 644/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 odsek 7 znie:
„(7)
Na vydávanie odpisu registra trestov oprávnenej osobe sa primerane vzťahuje § 10 ods. 2 až 12 s tým, že žiadosť musí obsahovať aj presné označenie súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len „bezpečnostná služba“) alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby (ďalej len „technická služba“) prevádzkovaných podľa osobitného zákona,7) alebo osoby akreditovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonávanie odbornej prípravy,7a) v ktorej sa oprávnená osoba uchádza o zamestnanie alebo je zamestnaná, alebo ktorá prihlasuje uchádzača na skúšku odbornej spôsobilosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 19 zákona č. 473/2005 Z. z. v znení zákona č. 598/2008 Z. z.“.
2.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Oprávnená osoba
(1)
Odpis registra trestov sa vydáva aj oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti7a) na účely previerky bezúhonnosti a spoľahlivosti.
(2)
Odpis registra trestov vydaný oprávnenej osobe podľa odseku 1 slúži výlučne na previerku bezúhonnosti a spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie v bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanca bezpečnostnej služby alebo technickej služby, alebo uchádzača o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na území Slovenskej republiky; jeho použitie na iné účely je zakázané. Správnosť údajov uvedených v žiadosti potvrdí oprávnená osoba podpisom na žiadosti.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2009 okrem čl. I bodu 28, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.