600/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

600
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a o zmene ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. a zákona č. 346/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „informačný systém geodézie, kartografie a katastra“ v príslušnom tvare.
2.
Slová „zobrazenie predmetov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zobrazenie objektov“ v príslušnom tvare.
3.
V § 2 ods. 1 sa slová „súbor parametrov“ nahrádzajú slovami „súbor konštánt, parametrov a konvencií“.
4.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Realizácia geodetického systému je lokalizačný etalón, ktorý je materializáciou geodetického systému prostredníctvom geodetických základov. K bodom geodetických základov sa určujú parametre popisujúce geometrický a fyzikálny model reality, metódy a postupy spracovania meraných veličín. Realizácia geodetického systému je časovo závislá.“.
Doterajšie odseky 2 až 16 sa označujú ako odseky 3 až 17.
5.
V § 2 ods. 8 sa slová „vyhotoviť mapy a zahŕňa prešetrovanie, meranie vybraných predmetov a výpočtové a zobrazovacie práce.“ nahrádzajú slovami „získať informácie o polohe a vlastnostiach objektov a javov, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k povrchu Zeme v určitom čase.“.
6.
V § 2 ods. 9 sa za slovo „najmä“ vkladajú tieto slová: „digitálny obraz reality,“.
7.
V § 2 ods. 12 sa za slovami „údajov katastra“ vypúšťa čiarka a slová „bodových polí a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém“ sa nahrádzajú slovami „základov a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém najmä prostredníctvom webových služieb“.
8.
V § 2 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Katalóg tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej len „katalóg tried objektov“) je súbor informácií, ktoré popisujú skupiny objektov spravovaných v databázach informačného systému geodézie, kartografie a katastra, definujú metódy ich zberu, typ geometrie a ich vlastnosti.“.
Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.
9.
V § 2 odseky 14 až 16 znejú:
„(14)
Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta s definovanou mierou podrobnosti a abstrakcie podľa katalógu tried objektov. Popisuje geometrické a tematické vlastnosti objektov v čase, umožňuje ich rozbor a grafické prezentácie prostredníctvom priestorových údajov. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.
(15)
Materiály leteckého snímkovania a diaľkového prieskumu Zeme sú analógové alebo digitálne záznamy územia a ich odvodeniny na získavanie informácie o polohe, druhu a stave objektov a javov, ktoré sú priamo alebo nepriamo vztiahnuté k povrchu Zeme v určitom čase.
(16)
Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.“.
10.
V § 2 odsek 18 znie:
„(18)
Permanentná lokalizačná služba, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy, je sieť kooperujúcich staníc, ktorá spracúva a v reálnom čase poskytuje geocentrické súradnice na presnú lokalizáciu objektov a javov.“.
11.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie.
(20)
Katalógová služba je webová služba na vyhľadávanie údajových zdrojov a služieb geografických údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra a zo štátnej dokumentácie prostredníctvom metaúdajov.“.
12.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slovo „systémy“ vkladá čiarka a slová „ich realizácie“.
13.
V § 4 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra“.
14.
V § 4 ods. 2 písm. m) sa za slová „štátnej dokumentácie a“ vkladajú slová „informačného systému geodézie, kartografie a katastra,“.
15.
V § 4 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy,“.
16.
V § 4 ods. 2 písmeno p) znie:
„p)
je správcom internetového portálu.“.
17.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
vydáva a zverejňuje katalóg tried objektov v Spravodajcovi úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úradný vestník“).“.
18.
V § 4 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a)
eviduje údaje podrobného bodového poľa,
b)
vypracúva písomné stanoviská k názvom geografických objektov na základe stanoviska obce v rámci svojej územnej pôsobnosti,“.
19.
V § 4 sa odsek 5 dopĺňa novým písmenom a), ktoré znie:
„a)
vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu a krízového manažmentu,“.
Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).
20.
V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie pre potreby obrany štátu,
j)
poskytuje údaje z vojenského štátneho mapového diela a geografického informačného systému určeného pre potreby obrany štátu subjektom, ktoré plnia úlohy na úseku obrany štátu a krízového riadenia mimo času vojny a vojnového stavu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 6 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „meranie posunov a deformácií stavebných objektov a technologických zariadení,“.
22.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa osobitného predpisu2b)“ vkladajú tieto slová: „alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore banskomeračského zamerania hlbinného dobývania“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.
23.
V § 11 ods. 3 písm. b) sa slovo „katastrálneho“ nahrádza slovom „internetového“.
24.
V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
katalógovú službu.“.
25.
V § 12 ods. 2 písm. f) sa za slovo „mierkou“ vkladajú slová „alebo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém“.
26.
V § 18 ods. 1 sa za slová „geografických objektov“ vkladajú slová „a špecifických sídelných objektov“.
27.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
28.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
O štandardizácii geografického názvoslovia rozhoduje úrad; proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
29.
V § 20 písm. a) sa slová „bodových polí“ nahrádzajú slovom „základov“.
30.
V § 20a písmeno b) znie:
„b)
bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu tried objektov právnickej osobe zriadenej úradom; raz ročne poskytovať aktualizáciu údajov o objektoch, ktoré sú obsahom základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, ktorých podrobnú evidenciu atribútov zabezpečuje iný subjekt ako úrad,“.
31.
V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra najmä prostredníctvom webových služieb internetového portálu.
(2)
Prevádzkovateľ poskytuje vybrané súbory údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „súbory“) pre iné osoby na základe zmluvy.“.
32.
V § 21 ods. 5 sa slová „katastrálneho portálu“ nahrádzajú slovami „internetového portálu“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ môže obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, obranu štátu.“.
33.
V § 21 ods. 8 sa slovo „katastrálneho“ nahrádza slovom „internetového“.
34.
§ 22 znie:
㤠22
Poskytovanie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností upravuje osobitný predpis.15)“.
35.
V § 23 ods. 1 písm. h) sa slová „v rozsahu nad 0,25 km2“ nahrádzajú slovami „alebo základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rozsahu nad 0,025 km2,“.
36.
V § 23 ods. 2 písm. a) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „500 eur“.
37.
V § 23 ods. 2 písm. b) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „330 eur“.
38.
V § 25 ods. 1 písm. g) sa slová „v rozsahu nad 0,25 km2“ nahrádzajú slovami „a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rozsahu nad 0,025 km2,“.
39.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
nepoužije na tvorbu tematického informačného systému základnú bázu údajov pre geografický informačný systém, hoci je povinná podľa zákona tak urobiť,
l)
neodovzdá raz ročne zaktualizovaný stav objektov z tematického informačného systému, ktoré sú súčasne objektmi základnej bázy údajov pre geografický informačný systém, hoci je povinná podľa zákona tak urobiť.“.
40.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa suma „do 100 000 Sk“ nahrádza sumou „do 10 000 eur“.
41.
V § 25 ods. 2 písm. b) sa suma „do 50 000 Sk“ nahrádza sumou „do 3 300 eur“.
42.
V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
do 33 000 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. k) a l).“.
43.
V § 25a prvej vete sa slová „g) a j)“ nahrádzajú slovami „g), j), k) a l)“.
44.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
popis údajov spravovaných v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra metaúdajmi.“.
45.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 215/1995 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32; Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25. 4. 2007).“.
Čl. II
Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. VIII sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „okrem čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.