601/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

601
ZÁKON
z 5. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u)
vykonáva opatrenia a akceptuje skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy podľa osobitného predpisu,12a)
v)
zabezpečuje na základe poverenia12b) tvorbu hmotných rezerv v oblasti potravinovej bezpečnosti podľa osobitného predpisu.12c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
„12a)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 4 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 3 sa vkladajú § 3a a 3b, ktoré znejú:
㤠3a
(1)
Ministerstvo sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s opatreniami podľa § 3 ods. 2 písm. u) a tvorbou hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v) prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu. Nevyčerpané zostatky na tomto účte môže ministerstvo použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú
a)
príjmy z opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. u),
b)
príjmy z predaja hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v),
c)
prostriedky prevedené zo samostatného mimorozpočtového účtu platobnej agentúry podľa § 8 ods. 3.
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú výdavky na
a)
realizáciu opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. u),
b)
nákup hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v),
c)
náklady súvisiace s naskladnením, skladovaním, vyskladnením a kontrolou,12d)
d)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet platobnej agentúry podľa § 8.
(4)
Ministerstvo pri realizácii výdavkov podľa odseku 3 môže poskytovať preddavok na základe písomnej zmluvy, a to na desať mesiacov. Preddavok nemusí byť finančne vyporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.
§ 3b
(1)
Ministerstvo realizuje opatrenia podľa § 3a na základe výzvy, ktorú uverejňuje na svojej internetovej stránke a najmenej v jednom tlačenom periodiku s celoštátnou pôsobnosťou najmenej päť pracovných dní pred začiatkom realizácie opatrenia.
(2)
Ministerstvo vo výzve podľa odseku 1 určí
a)
druh tovarov, na ktoré sa výzva vzťahuje,
b)
subjekty, na ktoré sa výzva vzťahuje,
c)
cenu alebo spôsob jej určenia a celkovú hodnotu opatrenia,
d)
základné podmienky opatrenia,
e)
obdobie, na ktoré sa opatrenie vyhlasuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:
„12d)
§ 11 zákona č. 144/1998 Z. z.“.
3.
V § 7 ods. 1 písm. s) sa číslo „13“ nahrádza číslom „15“.
4.
V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet ministerstva podľa § 3a.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 463/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 667/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správa rezerv môže poveriť v oblasti potravinovej bezpečnosti správou hmotných rezerv Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;5c) na tieto hmotné rezervy sa nevzťahuje ustanovenie § 5 ods. 3 a 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5c znie:“.
„5c)
§ 3 ods. 2 písm. v) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
§ 4 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 24 ods. 2 sa nahrádzajú slová „dvoch tretín“ slovom „80 %“.
3.
V § 24 ods. 3 sa nahrádza slovo „šesť“ slovom „dvanásť“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.