644/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

644
VÝNOS
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
z 19. decembra 2008
o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Tento výnos ustanovuje podrobnosti výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného funkčného platu štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny.
§ 2
(1)
Platový koeficient príslušnej krajiny na kalendárny rok sa určí podľa vzorca
PKx = K1 x K2x x Kr,
kde je
PKx – platový koeficient príslušnej krajiny,
x – príslušná krajina,
  finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie
v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD
v triede 5 v prvom stupni (ďalej len „finančné
ohodnotenie úradníka  Európskej komisie“)
 
K1  =   ---------------------------------------------------- ,
  finančné ohodnotenie platovej tarify štátneho
zamestnanca vo funkcii odborný radca
 
 
  priemer indexov životných nákladov príslušnej
krajiny dočasného vyslania  podľa štatistiky
Organizácie Spojených národov bez ubytovania
 
K2x  =   ---------------------------------------------------- ,
  priemer indexov životných nákladov Belgicka
podľa štatistiky Organizácie Spojených
národov bez ubytovania
 
 
  100 – (r1 + r2)  
Kr  =   ------------------ ,
  100  
Kr – koeficient regulácie,
r1 regulácia uplatnená pri zvýšení finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie,
r2 – regulácia finančného vyjadrenia indexov životných nákladov podľa štatistiky Organizácie Spojených národov,
0 = < r1 = < (zvýšenie finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie x 100 – 100),
0 = < r2 = < (index vývoja x 100 – 100), ak index vývoja je väčší ako 1,
ak je index vývoja menší ako 1, potom sa r2 rovná 0.
(2)
Na účely výpočtu platového koeficientu sa použije
a)
finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie účinné od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, ak je nariadenie Rady uverejnené do 1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava. Ak nie je úprava nového finančného ohodnotenia vydaná do 1. septembra, použije sa finančné ohodnotenie úradníka Európskej komisie použité na výpočet mzdy v Európskej komisii v Bruseli za mesiac jún kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
b)
finančné ohodnotenie platovej tarify štátneho zamestnanca vo funkcii odborný radca podľa zákona účinné od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
c)
priemer indexov životných nákladov príslušnej krajiny dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania, ktorý sa zistí ako priemer indexov životných nákladov tejto krajiny z posledných štyroch štatistík vydávaných štvrťročne, ktoré sú zverejnené do 1. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
d)
zvýšenie finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie, ktoré sa vypočíta ako pomer finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie podľa písmena a) k finančnému ohodnoteniu úradníka Európskej komisie použitého na výpočet platového koeficientu na rok, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava,
e)
index vývoja, ktorý sa určí ako pomer
1.
súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých krajinách dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a priemerov indexov životných nákladov jednotlivých krajín dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania zistených podľa písmena c)
k
2.
súčtu súčinov platových taríf zamestnancov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky v jednotlivých krajinách dočasného vyslania platných k 1. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, a priemerov indexov životných nákladov jednotlivých krajín dočasného vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov bez ubytovania použitých pri ostatne vydanom platovom koeficiente.
(3)
Koeficient regulácie sa určí do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava, na základe podkladov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky predložených Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa platový koeficient vypočítava.
§ 3
Na rok 2009 je koeficient regulácie 1.
§ 4
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Kubiš v. r.