84/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 14. februára 2008
o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška ustanovuje označovanie materiálov použitých v hlavných častiach obuvi (ďalej len „materiálové zloženie“) predávanej spotrebiteľovi.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na označovanie materiálového zloženia obnosenej obuvi, obuvi určenej ako osobný ochranný prostriedok,1) obuvi, ktorá má povahu hračky2) a obuvi, ktorej časti obsahujú chemické látky.3)
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
obuvou výrobky s pripevnenou podošvou, ktoré sú určené na ochranu alebo pokrytie nôh vrátane vrchu, podšívky a stielky a podošvy, ak sa predávajú samostatne,
b)
vrchom vrchná vonkajšia časť obuvi, ktorá je pripevnená k podošve,
c)
podšívkou a stielkou časti tvoriace vnútro obuvi,
d)
podošvou spodná časť obuvi pripevnená k zvršku, ktorá prichádza do styku s podlahou alebo cestou.
§ 3
(1)
Materiálovým zložením sa označujú hlavné časti obuvi, ktorými sú
a)
vrch,
b)
podšívka a stielka,
c)
podošva.
(2)
Označenie materiálového zloženia poskytuje informáciu o použitých materiáloch, ktoré tvoria najmenej 80 %
a)
plochy vrchu obuvi; na doplnky, výstuhy, lemovky, ozdoby, pracky, pútka alebo podobné príslušenstvo sa neprihliada,
b)
plochy podšívky a stielky obuvi,
c)
objemu podošvy obuvi.
(3)
Ak žiaden materiál netvorí 80 % plochy vrchu alebo podšívky a stielky obuvi, alebo 80 % objemu podošvy obuvi, označenie poskytuje informáciu o dvoch plošne najviac použitých materiáloch.
§ 4
(1)
Hlavné časti obuvi a ich materiálové zloženie sa označujú piktogramom alebo písomne podľa príloh č. 1 a č. 2.
(2)
Materiálové zloženie sa uvádza vedľa označenia príslušnej hlavnej časti obuvi, aspoň na jednom kuse každého páru obuvi. Označenie sa vyhotovuje tlačou, vyrazením alebo štítkom. Označenie musí byť dobre viditeľné, bezpečne pripevnené, prístupné a nesmie spotrebiteľa uviesť do omylu.
§ 5
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 3.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 105/2001 Z. z. o označovaní materiálového zloženia obuvi.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
v z. Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 84/2008 Z. z.
HLAVNÉ ČASTI OBUVI, ICH OPIS, PIKTOGRAMY A PÍSOMNÉ OZNAČENIE
Príloha č. 2 k vyhláške č. 84/2008 Z. z.
MATERIÁLY POUŽITÉ V HLAVNÝCH ČASTIACH OBUVI, ICH OPIS, PIKTOGRAMY A PÍSOMNÉ OZNAČENIE
Príloha č. 3 k vyhláške č. 84/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/11/ES z 23. marca 1994 o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 13) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) a smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2002 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky.
3)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.
1)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 336/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami.