Predpis bol zrušený predpisom 355/2007 Z. z.

87/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2008 do 14.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. marca 2008
o požiadavkách na prírodné kúpaliská
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
požiadavky na prírodné kúpaliská1) a na vody vhodné na kúpanie,2)
b)
ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na kúpanie,
c)
monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody vhodnej na kúpanie,
d)
poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na umelé kúpaliská a bazény.3)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády
a)
trvalý zákaz kúpania je zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa najmenej počas jednej celej kúpacej sezóny,
b)
znečistenie je prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie, biologickej kontaminácie, chemickej kontaminácie, kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa,
c)
krátkodobé znečistenie je mikrobiologická kontaminácia črevnými enterokokmi a Escherichiou coli, ktorej príčiny je možné jednoznačne určiť a pri ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že negatívne ovplyvní kvalitu vody na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody,
d)
mimoriadna situácia je udalosť alebo kombinácia udalostí, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu vody na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neočakáva v priemere častejšie ako raz za štyri roky,
e)
kúpacia sezóna je obdobie, počas ktorého možno očakávať veľký počet kúpajúcich sa a spravidla ju určuje prevádzkovateľ vody na kúpanie od 15. júna do 15. septembra kalendárneho roku,
f)
premnoženie cyanobaktérií je akumulácia cyanobaktérií vo forme vodného kvetu rozptýleného vo vodnom stĺpci alebo nahromadeného na vodnej hladine,
g)
monitorovací bod je miesto, kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody vhodnej na kúpanie.
§ 3
Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty
(1)
Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť kontrol kvality vody na kúpanie sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach s najvyššou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na miestach vyhradených na kúpanie a na iných miestach významných na určenie charakteru všetkých zdrojov znečistenia s ohľadom na vzdialenosť od kúpajúcich sa, epidemiologickú situáciu a technické podmienky odberu vzoriek vody. Na určenie cyanobaktérií sa odber vzorky vody vykonáva podľa slovenskej technickej normy.4)
(3)
Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu a biologickú analýzu sa odoberajú podľa príslušnej slovenskej technickej normy5) vo vrstve vody najviac do 30 cm pod hladinou a vo vode s hĺbkou najmenej jeden meter zariadením na hlbinný odber vody najmenej na jednom stálom mieste odberu. Ak sa vo vode vyskytuje sinicový vodný kvet, na jeho rozbor, toxicitu a na zistenie množstva chlorofylu a sa odoberie ďalšia vzorka v mieste jeho najväčšieho výskytu. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú podľa slovenskej technickej normy.6)
§ 4
Monitorovanie vôd vhodných na kúpanie
(1)
Orgán verejného zdravotníctva7) každoročne určí zoznam vôd vhodných na kúpanie, pričom verejnosť má možnosť vyjadriť svoje návrhy, poznámky, sťažnosti pri zavádzaní, revidovaní a aktualizácii zoznamu vôd vhodných na kúpanie.
(2)
Pre vody vhodné na kúpanie vytvorí príslušný orgán verejného zdravotníctva8) pred začiatkom kúpacej sezóny program monitorovania a vymedzí dĺžku kúpacej sezóny.
(3)
Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie jedna vzorka.
(4)
Dátumy odberu vzoriek majú byť rozdelené počas celej kúpacej sezóny tak, aby interval medzi jednotlivými dátumami odberu vzoriek nebol dlhší ako jeden mesiac. Odber sa musí vykonať najneskôr do štyroch dní odo dňa určeného v programe monitorovania.
(5)
Vzorky odobraté pri krátkodobom znečistení sa nemusia brať do úvahy. V takom prípade sa odoberie jedna dodatková vzorka, ktorou sa potvrdí ukončenie výskytu znečistenia. Táto vzorka nebude tvoriť súčasť súboru údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie. Ak bude potrebné vzorku nahradiť a nebrať do úvahy, doplňujúca vzorka sa odoberie 7 dní po ukončení krátkodobého znečistenia.
(6)
V mimoriadnych situáciách je možné prerušiť dodržiavanie programu monitorovania. Program monitorovania sa obnoví čo najskôr po skončení mimoriadnej situácie. Nové vzorky sa odoberú čo najskôr po skončení mimoriadnej situácie, aby nahradili chýbajúce vzorky neodobraté pre mimoriadnu situáciu.
§ 5
Profil vody vhodnej na kúpanie
(1)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva9) je povinný zabezpečiť v spolupráci s orgánom štátnej vodnej správy10) vytvorenie a zachovanie profilu vody vhodnej na kúpanie, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej len „smernica“).
(2)
Každý profil vody vhodnej na kúpanie sa môže týkať jednej vodnej plochy vhodnej na kúpanie alebo viacerých susediacich vôd vhodných na kúpanie.
(3)
Profily vody vhodnej na kúpanie sa revidujú a aktualizujú podľa prílohy č. III smernice.
Opatrenia v oblasti riadenia kvality vody vhodnej na kúpanie
§ 6
Príslušný orgán verejného zdravotníctva8) je povinný zabezpečiť v oblasti riadenia kvality vody vhodnej na kúpanie
a)
hodnotenie kvality a klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie v súlade s podmienkami uvedenými pre vnútrozemské vody v prílohe č. I a v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. II smernice,
b)
poskytovanie informácií verejnosti,
c)
ochranu kúpajúcich sa pred znečistením.
§ 7
(1)
Hodnotenie kvality vody vhodnej na kúpanie sa vykonáva
a)
pre každú vodnú plochu vody vhodnej na kúpanie,
b)
po ukončení každej kúpacej sezóny,
c)
na základe súboru údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie zozbieraných pre danú kúpaciu sezónu a pre tri predchádzajúce sezóny,
d)
v súlade s postupmi, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. II smernice.
(2)
Súbor údajov o kvalite vody vhodnej na kúpanie používaný pri hodnotení kvality vody zahŕňa najmenej 16 vzoriek alebo za osobitných okolností uvedených v prílohe č. IV odseku 2 smernice zahŕňa 12 vzoriek.
§ 8
(1)
Prevádzkovateľ vody vhodnej na kúpanie v spolupráci s príslušným orgánom verejného zdravotníctva11) je povinný zverejniť počas kúpacej sezóny na ľahko dostupnom mieste v bezprostrednej blízkosti každej vody vhodnej na kúpanie tieto informácie pre verejnosť:
a)
aktuálnu klasifikáciu vody vhodnej na kúpanie a zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa,
b)
všeobecný opis vody vhodnej na kúpanie v netechnickom jazyku na základe profilu vody vhodnej na kúpanie vytvoreného v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. III smernice,
c)
pri vodách vhodných na kúpanie podliehajúcich krátkodobému znečisteniu
1.
oznámenie, že voda vhodná na kúpanie je krátkodobo znečistená,
2.
oznámenie o počte dní, počas ktorých v minulej kúpacej sezóne trval zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa z dôvodu takého znečistenia,
3.
varovanie vždy, keď sa také znečistenie očakáva alebo pretrváva,
d)
informácie o charaktere mimoriadnej situácie s predpokladaným termínom jej trvania,
e)
pri zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa informácie o ich dôvodoch,
f)
pri vydaní trvalého zákazu kúpania alebo trvalého odporúčania nekúpať sa informáciu o tom, že daná oblasť sa už nepovažuje za vodu vhodnú na kúpanie a o dôvodoch zmeny klasifikácie,
g)
uvedenie zdrojov podrobnejších informácií v súlade s § 9.
(2)
Pri objavení premnoženia cyanobaktérií a zistení alebo predpokladaní ohrozenia zdravia sa okamžite prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabrániť vzniku nebezpečenstva vrátane informovania verejnosti.
§ 9
(1)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva11) je povinný využiť na informovanie verejnosti vhodné médiá a technológie vrátane internetu na aktívne a rýchle šírenie informácií uvedených v § 8, ako aj týchto informácií:
a)
zoznam vôd vhodných na kúpanie každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny,
b)
klasifikácia každej vody vhodnej na kúpanie za posledné tri roky a profil vody vrátane výsledkov monitorovania vykonaného v súlade s týmto nariadením vlády od poslednej klasifikácie, pričom výsledky monitorovania sú k dispozícii na internete po vykonaní analýz,
c)
pri vode vhodnej na kúpanie, ktorá bola klasifikovaná ako nevyhovujúca, informácie o príčinách znečistenia a o opatreniach prijatých na ochranu kúpajúcich sa pred znečistením a na riešenie príčin znečistenia,
d)
pri krátkodobo znečistených vodách všeobecné informácie o
1.
podmienkach, ktoré môžu viesť ku krátkodobému znečisteniu,
2.
pravdepodobnosti takého znečistenia a o jeho pravdepodobnom trvaní,
3.
príčinách znečistenia a o opatreniach prijatých na ochranu kúpajúcich sa pred znečistením a na riešenie príčin znečistenia.
(2)
Ak je to vhodné, príslušný orgán verejného zdravotníctva11) rozšíri informácie uvedené v § 8 a § 9 ods. 1 vo viacerých jazykoch.
§ 10
Prechodné ustanovenie
(1)
Informácie uvedené v § 8 a 9 sa musia rozšíriť hneď, ako sú k dispozícii, najneskôr začiatkom kúpacej sezóny v roku 2013.
(2)
Profily vody vhodnej na kúpanie podľa § 5 sa vytvoria najneskôr do 24. marca 2011.
(3)
Hodnotenie kvality a klasifikácia vôd vhodných na kúpanie podľa prílohy č. II smernice sa po prvýkrát vykoná do konca kúpacej sezóny v roku 2015.
(4)
Zoznam vôd vhodných na kúpanie podľa § 4 ods. 1 sa po prvýkrát určí pred začiatkom prvej kúpacej sezóny nasledujúcej po 24. marci 2008.
§ 11
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 87/2008 Z. z.
UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY A ROZSAH A POČETNOSŤ KONTROL KVALITY VODY NA KÚPANIE
1.1. Medzná hodnota ukazovateľa č. 5 v tabuľke platí pre cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet. Pri premnožení iných cyanobaktérií je pri hodnotení kvality vody smerodajný ukazovateľ č. 7 v tabuľke. Určenie cyanobaktérií sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.1) V protokole o skúškach sa uvedie zoznam dominantných taxónov ukazovateľov č. 5 a 6 v tabuľke. Určenie sa robí podľa odporúčanej metódy v zmysle bodu 1.5.
1.2. Na zisťovanie ukazovateľa uvedeného pod č. 9 v tabuľke sa použijú testy toxicity na všetky tri trofické úrovne (producenty, konzumenty, deštruenty); pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného kvetu sa musí ako jeden z testovacích organizmov použiť Thamnocephalus platyurus.
1.3. V prípade výskytu toxického vodného kvetu je voda nevhodná na kúpanie.
1.4. Ukazovatele uvedené pod č. 11 a 13 až 16 v tabuľke sa vyšetrujú organolepticky pri terénnej obhliadke, laboratórne sa vyšetrujú len pri pozitívnych výsledkoch organoleptického vyšetrenia.
1.5. Pri výbere metód na určenie ukazovateľov uvedených v tabuľke sa postupuje podľa slovenskej technickej normy2) a osobitného predpisu.3)
1.6. Pri náraste iných typov kolónií ako Salmonella (ukazovateľ č. 4 v tabuľke) sa vyžaduje ich identifikácia z dôvodu záchytu ďalších patogénnych baktérií.
1.7. Ukazovatele č. 18 až 20 v tabuľke sa nezahŕňajú do celkového hodnotenia kvality vody.
1.8. Medzná hodnota ukazovateľa č. 10 v tabuľke môže byť vyššia, ak ide o prirodzenú vlastnosť vodného útvaru.
Tabuľka
Číslo
ukaz.
Ukazovateľ Symbol Jednotka Medzná hodnota Frekvencia vyšetrenia
1. Koliformné baktérie KB KTJ/100 ml 5 000 pred začiatkom
kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát za 14 dní
2. Escherichia coli EC KTJ/100 ml 500
3. Črevné enterokoky EK KTJ/100 ml 200
4. Rod Salmonella S v 100 ml neprítomné pred začiatkom kúpacej sezóny a dvakrát počas kúpacej sezóny
5. Cyanobaktérie
so schopnosťou
tvoriť vodný kvet
CB bunky/ml 100 000 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát
za 14 dní
6. Riasy R jedince/ml 10 000
7. Chlorofyl a
pri prevahe siníc
v planktóne
Chl-a μg/l 50
8. Chlorofyl a pri prevahe rias v planktóne Chl-a μg/l 75
9. Ekotoxicita akútna Tox-a % účinku 30 pri podozrení na prítomnosť látky a pri výskyte vodného kvetu
10. Farba F mg/l 20 pred začiatkom kúpacej sezóny a počas kúpacej sezóny jedenkrát
za 14 dní
11. Minerálne oleje MO   bez zisteného filmu na hladine a bez zápachu
12. Reakcia vody pH   6,0 – 9,0
13. Zápach ZP   bez chemického
a odpudzujúceho zápachu
14. Povrchovo aktívne látky PAL-A mg/l 0,3
bez peny
15. Fenoly FN1 mg/l 0,05
bez zápachu
16. Plávajúce znečistenia PZ   nezistiteľné
17. Priehľadnosť PR m 1,0
18. Nasýtenie vody kyslíkom O2 % > 80
19. Celkový dusík N celk. mg/l 5 pred začiatkom kúpacej sezóny a dvakrát počas kúpacej sezóny
20. Celkový fosfor P celk. mg/l 0,05
21. Pesticídy PL μg/l 0,5 pri zriaďovaní kúpaliska a pri podozrení
na prítomnosť látky
22. Arzén As μg/l 50
23. Kadmium Cd μg/l 15
24. ChrómVI Cr μg/l 50
25. Olovo Pb μg/l 50
26. Ortuť Hg μg/l 2,0
27. Celkové kyanidy CN-celk. mg/l 0,05
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 87/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 4. 3. 2006).
1)
§ 19 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
3)
4)
STN 75 7714. Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
5)
STN EN ISO 5667 Kvalita vody. Odber vzoriek.
6)
STN EN ISO 19458 Kvalita vody. Odber vzoriek na mikrobiologickú analýzu.
10)
§ 58 zákona č. 364/2004 Z. z.
1)
STN 75 7714. Kvalita vody. Biologický rozbor povrchovej vody.
2)
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií – Výber metód (bod 5.4.2.).
3)
§ 4 ods. 16 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.