92/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
ZÁKON
zo 14. februára 2008
o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Prvá časť
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje založenie, vznik, postavenie, činnosť, zrušenie a zánik komoditnej burzy, obchodovanie s komoditami a komoditnými derivátmi na komoditnej burze a dohľad nad činnosťou komoditnej burzy.
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)
Komodita je hmotný predmet a ovládateľná prírodná sila, najmä výrobok, energia a nerastná surovina, vrátane drahých kovov okrem zlata, s ktorými sa obchoduje alebo môže obchodovať na trhu tovarov a služieb.
(2)
Komoditný derivát je finančný nástroj podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Burzový komoditný obchod je
a)
kúpa a predaj komodít a komoditných derivátov na komoditnej burze na burzovom zhromaždení alebo mimo komoditnej burzy za podmienok určených týmto zákonom, stanovami komoditnej burzy (ďalej len „stanovy“) a burzovými pravidlami, ak je cena z tohto obchodu zaznamenaná príslušným orgánom komoditnej burzy,
b)
pomocný obchod uzavieraný na komoditnej burze, ktorý súvisí s komoditami, najmä poistná zmluva, zmluva o uskladnení, zmluva o preprave vecí a zasielateľská zmluva.
(4)
Termínový obchod je obchod, pri ktorom medzi uzavretím zmluvy a plnením zo zmluvy uplynie lehota určená burzovými pravidlami a končí sa fyzickou dodávkou.
(5)
Organizovanie burzového komoditného obchodu alebo termínového obchodu (ďalej len „komoditný obchod“) je organizovanie dopytu a ponuky s komoditami a komoditnými derivátmi na určenom mieste a v určenom čase.
(6)
Obchodník s komoditami je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obstaráva kúpu a predaj komodít a komoditných derivátov na základe komisionárskej zmluvy2) a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(7)
Osoby oprávnené na komoditné obchody sú
a)
akcionári komoditnej burzy,
b)
obchodník s komoditami,
c)
obchodník s cennými papiermi,
d)
právnické osoby zriadené zákonom na účel regulácie trhu komodít alebo vytvárania a ochraňovania štátnych hmotných rezerv.3)
(8)
Burzové zhromaždenie je zhromaždenie osôb oprávnených na komoditné obchody a ďalších osôb oprávnených podľa tohto zákona na účasť na burzovom zhromaždení s cieľom uzatvárať alebo obstarávať komoditné obchody ustanoveným spôsobom.
§ 3
Komoditná burza
(1)
Komoditná burza je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť, ktorá organizuje komoditné obchody, zabezpečuje s tým súvisiace činnosti na základe povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy (ďalej len „povolenie“) podľa tohto zákona.
(2)
Na komoditnú burzu sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Ak komoditná burza organizuje komoditný obchod s komoditnými derivátmi, musí spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov.4)
(4)
Komoditná burza nezodpovedá ani neručí za splnenie povinností vyplývajúcich z komoditných obchodov, ak sa k tomu písomne nezaviaže.
(5)
Komoditná burza je oprávnená vykonávať tiež činnosti súvisiace s komoditnými obchodmi, ak nepoškodzujú komoditný obchod, neznižujú hospodársku hodnotu komoditnej burzy a sú uvedené v stanovách.
(6)
Komoditná burza nesmie uzatvárať komoditné obchody.
Založenie komoditnej burzy
§ 4
(1)
Komoditnú burzu môže založiť najmenej päť zakladateľov bez verejnej ponuky akcií. Komoditná burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Je zakázané vykonávať zmeny podoby a formy akcií a zmeny právnej formy komoditnej burzy.
(2)
Zakladatelia
a)
nesmú byť skupina s úzkymi väzbami podľa osobitného predpisu,5)
b)
musia byť podnikatelia zapísaní v obchodnom registri6) alebo v obdobnom registri v zahraničí,
c)
musia byť dôveryhodní.
(3)
Za dôveryhodnú osobu podľa odseku 2 písm. c) sa považuje ten, komu ako osobe oprávnenej na komoditný obchod podľa tohto zákona nebolo toto oprávnenie odobrané pre neplnenie jeho povinností, alebo kto nebol opakovane za neplnenie povinností inak sankcionovaný a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie.
(4)
Obchodné meno komoditnej burzy obsahuje označenie „komoditná burza“. Iné právnické osoby, ktoré nevznikli podľa tohto zákona, nesmú vo svojom názve alebo obchodnom mene používať slová „komoditná burza“ alebo iné označenie odvodené od týchto slov alebo s ním zameniteľné v slovenskom alebo v cudzom jazyku.
§ 5
(1)
Základné imanie komoditnej burzy musí byť najmenej 35 miliónov Sk a môžu ho tvoriť len peňažné vklady, ktorých pôvod možno preukázať.
(2)
Všetky vklady musia byť splatené pred podaním žiadosti o udelenie povolenia.
§ 6
Stanovy
(1)
Komoditná burza vydá stanovy, ktoré obsahujú najmä
a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b)
vymedzenie predmetu činnosti a druhov komoditných obchodov, spôsob ich uzatvárania, obstarávania, zúčtovania a vyrovnania,
c)
vymedzenie predmetu doplňujúcich činností,
d)
vymedzenie okruhu komodít, s ktorými sa môže na komoditnej burze obchodovať,
e)
určenie práv a povinností akcionárov komoditnej burzy,
f)
vymedzenie obchodníkov s komoditami a obchodníkov s cennými papiermi oprávnenými uzavierať komoditné obchody a podmienky ich vylúčenia z komoditných obchodov vrátane ich práv a povinností a podmienky, za ktorých môžu pôsobiť na komoditnej burze,
g)
úpravu pôsobnosti orgánov komoditnej burzy a členstvo v burzovej komore,
h)
spôsob, akým sa vydávajú burzové pravidlá,
i)
pravidlá hospodárenia s majetkom komoditnej burzy,
j)
pravidlá preskúmania rozhodnutí valným zhromaždením, prijatia rozhodnutí o zrušení komoditnej burzy a postupu pri jej likvidácii vrátane spôsobu rozdelenia likvidačného zostatku,
k)
spôsob určenia a zverejňovania kurzov.
(2)
Komoditná burza uverejní do troch dní po svojom vzniku stanovy na svojej internetovej stránke a sprístupní ich vo svojom sídle na nahliadnutie; to platí aj pri každej zmene stanov.
§ 7
Predchádzajúci súhlas ministerstva
(1)
Predchádzajúci súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je podmienkou na
a)
schválenie návrhu stanov,
b)
schválenie návrhu burzových pravidiel,
c)
schválenie plánu obchodnej činnosti komoditnej burzy,
d)
voľbu členov orgánov komoditnej burzy,
e)
schválenie zmien štatútu a poriadku burzového rozhodcovského súdu (ďalej len „rozhodcovský súd“),
f)
schválenie vedúceho útvaru inšpekcie komoditných obchodov (ďalej len „vedúci útvaru inšpekcie“).
(2)
Predchádzajúci súhlas ministerstva je tiež potrebný pri zmenách stanov, burzových pravidiel a plánu obchodnej činnosti komoditnej burzy.
(3)
Predchádzajúci súhlas ministerstva podľa odsekov 1 a 2 má platnosť 90 dní.
Povolenie
§ 8
(1)
Na vznik a činnosť komoditnej burzy je potrebné povolenie udelené ministerstvom.
(2)
Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, vyžiada si ministerstvo pri udeľovaní povolenia predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
(3)
Písomnú žiadosť o udelenie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podávajú ministerstvu zakladatelia komoditnej burzy (ďalej len „zakladatelia“).
(4)
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy,
b)
výšku základného imania komoditnej burzy,
c)
ak je zakladateľom fyzická osoba, meno a priezvisko, obchodné meno a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo miesto pobytu na území Slovenskej republiky, ak je zakladateľom právnická osoba, obchodné meno, právnu formu, sídlo právnickej osoby, a ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, sídlo jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky a identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu na území Slovenskej republiky navrhovaných členov burzovej komory a členov dozornej rady,
e)
údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f)
údaje o vecných, hospodárskych, technických, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť komoditnej burzy,
g)
overené podpisy zakladateľov.
(5)
Prílohou žiadosti je
a)
návrh stanov a návrh burzových pravidiel,
b)
zakladateľská zmluva,
c)
návrh plánu obchodnej činnosti, opis obchodného a realizačného systému a návrh organizačnej štruktúry komoditnej burzy,
d)
výpis z obchodného registra zakladateľov,
e)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov burzovej komory, členov dozornej rady, generálneho sekretára a ich čestné vyhlásenia, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb podľa písmena e),
g)
vyhlásenie, že ich úzke prepojenie s inou osobou nebráni alebo neobmedzuje účinný výkon dohľadu,
h)
doklad o splatení základného imania,
i)
potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že vedie bežný účet komoditnej burzy,
j)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia,7)
k)
vyhlásenie o schopnosti akcionárov komoditnej burzy preklenúť nepriaznivú finančnú situáciu komoditnej burzy,
l)
doklad o zaplatení správneho poplatku za udelenie povolenia.
§ 9
(1)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 60 pracovných dní odo dňa jej doručenia alebo odo dňa doplnenia žiadosti.
(2)
Ak doručená žiadosť neobsahuje všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom, ministerstvo vyzve zakladateľov, aby odstránili nedostatky žiadosti alebo doplnili žiadosť a určí im na to primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní.
(3)
Ministerstvo žiadosť zamietne, ak
a)
navrhnutý druh komoditného obchodu by mohol ohroziť trh základných surovín, s ktorými sa má obchodovať na komoditnej burze,
b)
návrh stanov alebo návrh burzových pravidiel, alebo niektoré ich ustanovenia sú v rozpore s týmto zákonom alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo
c)
z iného dôvodu, najmä v súvislosti s ochranou už existujúceho komoditného trhu pred nestabilitou, zníženou likviditou a jeho deformáciami, ak je tento dôvod zároveň zdôvodnený verejným záujmom Slovenskej republiky,
d)
zakladatelia nesplnia alebo nepreukážu splnenie niektorej z podmienok na udelenie povolenia uvedených v § 7.
§ 10
(1)
Ak zakladatelia splnia podmienky na udelenie povolenia podľa tohto zákona, ministerstvo žiadosti vyhovie.
(2)
Rozhodnutie o udelení povolenia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo komoditnej burzy, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje, a jej predmet činnosti,
b)
predchádzajúci súhlas k návrhu stanov, návrhu burzových pravidiel a schválenie návrhu plánu obchodnej činnosti,
c)
vymedzenie podmienok, ktoré žiadateľ musí splniť pred začatím organizovania komoditných obchodov alebo ktoré musí dodržiavať pri ich organizovaní.
(3)
Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a je neprenosné; to neplatí, ak dôjde k zrušeniu komoditnej burzy s právnym nástupcom na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva.
§ 11
Vznik komoditnej burzy
(1)
Komoditná burza vzniká zápisom do obchodného registra. Komoditná burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudlo právoplatnosť a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri. Súčasťou návrhu na zápis komoditnej burzy do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné povolenie podľa tohto zákona.
(2)
Návrh na zápis komoditnej burzy do obchodného registra podávajú všetci zakladatelia a ich podpisy musia byť úradne osvedčené.
Druhá časť
§ 12
Orgány komoditnej burzy
Orgány komoditnej burzy sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
burzová komora,
c)
dozorná rada,
d)
generálny sekretár.
§ 13
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komoditnej burzy, ktorý sa skladá zo všetkých akcionárov.
(2)
Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných akcionárov, ak tento zákon alebo stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.
(3)
Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä
a)
schvaľovať stanovy a ich zmeny na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva,
b)
prijímať štatút a poriadok rozhodcovského súdu a ich zmeny,
c)
voliť a odvolávať členov burzovej komory a členov dozornej rady,
d)
voliť a odvolávať členov rozhodcovského súdu,
e)
rozhodnúť o zrušení burzy a navrhnúť osobu likvidátora,
f)
rozhodovať o iných veciach určených stanovami alebo právnym predpisom,
g)
rozhodovať o zvýšení a znížení základného imania a o použití majetku,
h)
schvaľovať riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení zisku.
(4)
Rokovania valného zhromaždenia sa môže s poradným hlasom zúčastniť generálny sekretár.
(5)
Rokovania valného zhromaždenia sa môže zúčastniť burzový komisár alebo jeho zástupca. O výsledkoch rokovania musí byť bezodkladne písomne informovaný, najmä v súvislosti s výkonom dohľadu.
(6)
Na uznesenie o zmene štatútu a poriadku rozhodcovského súdu a o zrušení komoditnej burzy je potrebný súhlas troch pätín všetkých akcionárov.
(7)
Pravidlá zvolávania a rokovania valného zhromaždenia určia stanovy.
Burzová komora
§ 14
(1)
Burzová komora je štatutárnym orgánom komoditnej burzy.
(2)
Burzová komora musí mať najmenej päť členov, ktorí musia mať trvalé bydlisko alebo obdobný pobyt na území členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(3)
Členom burzovej komory môže byť len fyzická osoba staršia ako 21 rokov, ktorá osobnými vlastnosťami a odbornou spôsobilosťou zaručuje riadny výkon funkcie. Pravidlá voľby členov burzovej komory a predsedu burzovej komory, dĺžku doby ich členstva, prípadne ďalšie požiadavky a podmienky členstva určia stanovy.
(4)
Počas pôsobenia v burzovej komore nesmie jej člen vykonávať činnosť obchodníka s komoditami alebo obdobnú činnosť.
(5)
Rokovania burzovej komory sa môže zúčastniť generálny sekretár a burzový komisár. Burzová komora je o svojom rokovaní povinná informovať generálneho sekretára a burzového komisára aspoň päť pracovných dní pred dňom jeho konania.
§ 15
(1)
Burzová komora je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov burzovej komory a na jej rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(2)
Pri voľbe a odvolaní predsedu burzovej komory alebo generálneho sekretára, pri schvaľovaní návrhu burzových pravidiel a pri rozhodovaní o protestoch proti rozhodnutiu predsedu burzovej komory, ktoré sa týkajú oprávnenia obchodovať na komoditnej burze, ako aj v ďalších prípadoch, ak tak určujú stanovy, je na zasadnutí burzovej komory potrebná prítomnosť dvoch tretín jej členov a na rozhodnutie je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov burzovej komory.
(3)
Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
(4)
Pravidlá zvolávania a priebehu zasadania burzovej komory určujú stanovy.
§ 16
(1)
Do pôsobnosti burzovej komory patrí
a)
navrhovať valnému zhromaždeniu zmeny stanov a zmeny plánov obchodnej činnosti,
b)
robiť opatrenia, ktoré majú zabrániť ohrozeniu činnosti komoditnej burzy alebo záujmov jej akcionárov, alebo účastníkov komoditného obchodu,
c)
určovať miesto a čas konania burzových zhromaždení,
d)
určovať, za akých podmienok možno vydávať vstupenky na burzové zhromaždenia,
e)
robiť opatrenia na zachovanie poriadku na burzovom zhromaždení a čestnosti komoditných obchodov,
f)
rozhodovať o výške a lehote splatnosti burzových poplatkov,
g)
navrhovať burzové pravidlá a určovať spôsob evidencie komoditných obchodov,
h)
pozastavovať komoditné obchody a činnosť obchodníkov s komoditami za podmienok určených stanovami,
i)
určovať systém uverejňovania kurzu komodít,
j)
voliť a odvolávať predsedov a členov burzových výborov a generálneho sekretára,
k)
vydávať podrobné pravidlá pre jednotlivé oblasti svojej pôsobnosti vymedzené v stanovách,
l)
návrh zásad výberu audítora ročnej účtovnej závierky komoditnej burzy,
m)
vykonávať dohľad nad činnosťou osôb oprávnených na komoditné obchody,
n)
ďalšie náležitosti zverené jej stanovami alebo právnymi predpismi.
(2)
Ak stanovy neurčia inak, rokovanie burzovej komory riadi jej predseda.
§ 17
Predseda burzovej komory
(1)
Predsedom burzovej komory môže byť len jej člen.
(2)
Predseda burzovej komory koná za komoditnú burzu vo všetkých veciach, ak zo stanov nevyplýva niečo iné. Najmä
a)
riadi činnosť burzovej komory a podpisuje jej uznesenia, zvoláva jej zasadnutia, podpisuje jej rozhodnutia prijaté na zasadnutí burzovej komory a zodpovedá za ich realizáciu,
b)
koná v mene burzovej komory vo vzťahu k valnému zhromaždeniu a dozornej rade,
c)
je oprávnený urobiť opatrenia, ktoré majú zabrániť ohrozeniu činnosti komoditnej burzy alebo záujmov jej akcionárov, alebo účastníkov komoditných obchodov,
d)
robí i ďalšie rozhodnutia určené stanovami alebo právnym predpisom; stanovy môžu určiť, ktoré rozhodnutia patriace do pôsobnosti burzovej komory vykonáva predseda burzovej komory,
e)
dohliada na dodržiavanie burzových pravidiel.
§ 18
Burzové výbory
(1)
Burzová komora môže zriadiť na výkon svojej činnosti burzové výbory ako poradné orgány, ktoré môžu byť stále alebo dočasné. Pravidlá rokovania burzových výborov určia stanovy.
(2)
Predsedu a členov burzových výborov volí a odvoláva burzová komora. Burzové výbory sú zložené z odborníkov v príslušnej oblasti.
(3)
Členovia burzových výborov nie sú oprávnení konať v mene komoditnej burzy.
(4)
Rokovaní burzových výborov sa môže s poradným hlasom zúčastniť generálny sekretár.
§ 19
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom komoditnej burzy, ktorý dohliada na hospodárenie komoditnej burzy, na výkon pôsobnosti burzovej komory a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a burzových pravidiel.
(2)
Dozorná rada má najmenej troch členov, z nich jeden je predseda, ktorého volia členovia dozornej rady. Jedného člena dozornej rady vymenúva a odvoláva ministerstvo. Ak komoditná burza organizuje komoditné obchody s komoditnými derivátmi, jedného člena dozornej rady vymenúva a odvoláva aj Národná banka Slovenska. Počas trvania funkcie nesmie člen dozornej rady vykonávať činnosť obchodníka s komoditami alebo obdobnú činnosť.
(3)
Členovia dozornej rady sú volení na dobu určenú stanovami. Táto doba nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Člen dozornej rady môže byť zvolený najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia.
(4)
Zamestnanci komoditnej burzy nesmú byť členmi dozornej rady.
(5)
Dozorná rada nekontroluje komoditné obchody.
(6)
Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa burzový komisár.
§ 20
Generálny sekretár
(1)
Burzová komora volí generálneho sekretára. Pravidlá o voľbe generálneho sekretára určia stanovy.
(2)
Generálny sekretár sa volí na zasadnutí burzovej komory z kandidátov vybraných vo výberovom konaní. Generálny sekretár musí spĺňať na výkon funkcie tieto predpoklady:
a)
21 rokov veku,
b)
bezúhonnosť, ktorú preukáže výpisom z trestného registra,
c)
odbornú spôsobilosť – ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru a dôveryhodnosť.
(3)
Generálny sekretár je zamestnancom burzy. Počas trvania funkcie generálny sekretár nie je oprávnený vykonávať činnosť obchodníka s komoditami alebo obdobnú činnosť, byť členom dozornej rady, byť členom štatutárneho, dozorného alebo iného obdobného orgánu inej obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo podnikať.
(4)
Ustanovenia odseku 3 platia aj pre zamestnancov komoditnej burzy.
(5)
Generálny sekretár najmä
a)
riadi činnosť burzovej administratívy, najmä účtovníctvo a výkazníctvo,
b)
pripravuje podklady na zasadnutie burzovej komory,
c)
uverejňuje závery a oznámenia burzovej komory,
d)
plní ďalšie úlohy podľa stanov, burzových pravidiel alebo ktorými ho poverí burzová komora alebo jej predseda,
e)
dbá na zachovanie poriadku na burzových zhromaždeniach a je oprávnený vykázať osoby, ktoré rušia poriadok a nedbajú na jeho pokyny.
(6)
Zasadnutí valného zhromaždenia, burzovej komory a burzových výborov sa generálny sekretár môže zúčastniť s poradným hlasom.
§ 21
Útvar inšpekcie komoditných obchodov
(1)
Komoditná burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie komoditných obchodov (ďalej len „útvar inšpekcie“), ktorý je povinný sledovať, vyhodnocovať a zaznamenávať údaje o komoditných obchodoch potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie a za podmienok určených týmto zákonom kontrolovať komoditné obchody a poskytovať súčinnosť ministerstvu a Národnej banke Slovenska.
(2)
Komoditná burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky na činnosť útvaru inšpekcie. Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov o komoditných obchodoch, umožňujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie.
(3)
Útvar inšpekcie riadi vedúci útvaru inšpekcie. Vedúci útvaru inšpekcie a osoby poverené vykonávaním činnosti útvaru inšpekcie sú zamestnancami komoditnej burzy. Zamestnanec útvaru inšpekcie nesmie byť členom burzovej komory, členom dozornej rady ani generálnym sekretárom. Vedúceho útvaru inšpekcie vymenúva na návrh generálneho sekretára burzová komora po predchádzajúcom súhlase ministerstva.
(4)
Útvar inšpekcie je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti ministerstva a Národnej banky Slovenska o súčinnosť pri vykonávaní kontroly komoditných obchodov s komoditami a komoditnými derivátmi. Vedúci útvaru inšpekcie je povinný podať v lehote určenej ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska správu o výsledku kontroly.
(5)
Útvar inšpekcie predkladá ministerstvu najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a správu o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.
(6)
Ak útvar inšpekcie pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu tohto zákona, burzových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by mohli narušiť priebeh komoditného obchodu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať ministerstvo, burzovú komoru a generálneho sekretára.
Tretia časť
Komoditný obchod
§ 22
(1)
Komoditné obchody môžu uzatvárať len osoby oprávnené na komoditné obchody.
(2)
Akcionár komoditnej burzy uzatvára komoditné obchody len na vlastný účet a nie na účet tretej osoby.
(3)
Týmto zákonom nie je dotknutá možnosť komoditných búrz organizovať komoditné obchody v elektronickej podobe, ak sú z nej zistiteľné údaje požadované týmto zákonom alebo sú jej prostredníctvom splniteľné povinnosti podľa tohto zákona.
(4)
Na komoditnej burze možno obchodovať iba s komoditami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a ktorých prijatie na komoditný obchod schválil príslušný orgán určený stanovami.
(5)
Ak sú predmetom komoditného obchodu komoditné deriváty, pri obchodovaní sa postupuje podľa osobitných predpisov.8)
(6)
Skladiskový záložný list podľa osobitného predpisu9) sa na účely tohto zákona považuje za komoditu.
(7)
Emisné kvóty skleníkových plynov podľa osobitného predpisu10) sa na účely tohto zákona považujú za komoditu.
§ 23
(1)
Slovenská republika obchoduje s komoditami na komoditnom trhu organizovanom komoditnými burzami prostredníctvom právnických osôb podľa § 2 ods. 7 písm. d).
(2)
Právnické osoby podľa § 2 ods. 7 písm. d) uzatvárajú komoditné obchody len na vlastný účet a nie na účet tejto osoby a obchodujú prednostne na komoditnom trhu s výnimkou, ak príslušný orgán štátnej správy v odôvodnených a výnimočných prípadoch nerozhodne inak.
§ 24
Burzové zhromaždenie
(1)
Osoby oprávnené zúčastňovať sa burzového zhromaždenia sú osoby oprávnené na komoditné obchody a iné osoby, ktoré uzatvárajú komoditné obchody prostredníctvom obchodníkov s komoditami alebo obchodníkov s cennými papiermi. Podmienky účasti na burzovom zhromaždení určí komoditná burza a uverejní ich na svojej internetovej stránke. Osoby oprávnené na komoditné obchody môžu uzatvárať a sprostredkúvať komoditné obchody iba pri splnení pravidiel v súlade s týmto zákonom. Na osoby oprávnené na komoditné obchody sa primerane použijú ustanovenia § 26.
(2)
Účastníci burzového zhromaždenia sú povinní dodržiavať stanovy a burzové pravidlá. Ak stanovy a burzové pravidlá účastníci nedodržia, môže im burzová komora alebo generálny sekretár odobrať právo vstupu na burzové zhromaždenie.
(3)
V miestnosti, kde sa konajú burzové zhromaždenia, musia byť na verejne prístupnom a viditeľnom mieste k dispozícii stanovy, burzové pravidlá, pravidlá správania sa návštevníkov burzy a kurzový lístok.
§ 25
Ďalšie osoby oprávnené zúčastniť sa burzového zhromaždenia
(1)
Burzové pravidlá určia, ktoré ďalšie osoby so súhlasom burzovej komory majú právo vstupu na burzové zhromaždenie.
(2)
Burzový komisár má právo vstupu na burzové zhromaždenie každej komoditnej burzy, na činnosť ktorej dohliada.
Obchodník s komoditami
§ 26
(1)
Obchodník s komoditami, ktorý je právnickou osobou, musí
a)
zamestnávať zamestnancov so skúsenosťami, znalosťami a odbornou spôsobilosťou potrebnou na obchodovanie na komoditnej burze podľa požiadaviek určených v burzových pravidlách,
b)
spĺňať organizačné požiadavky určené v burzových pravidlách,
c)
mať dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie úloh pri obstarávaní komoditných obchodov s komoditnými derivátmi.
(2)
Obchodník s komoditami, ktorý je fyzickou osobou, musí
a)
byť starší ako 21 rokov,
b)
mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
mať skúsenosti, znalosti a odbornú spôsobilosť potrebnú na obchodovanie na komoditnej burze podľa požiadaviek určených v burzových pravidlách,
d)
preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
e)
mať dostatočné finančné zdroje na zabezpečenie úloh pri obstarávaní komoditných obchodov s komoditnými derivátmi,
f)
mať trvalé bydlisko alebo obdobný pobyt fyzickej osoby na území členského štátu Európskej únie alebo na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
(3)
Odborná spôsobilosť fyzických osôb uznaná v inom členskom štáte Európskej únie alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa uznáva.
(4)
Obchodníka s komoditami vymenuje burzová komora. Rozdelenie obchodníkov s komoditami podľa druhu ich odbornej špecializácie určí burzová komora a uverejní na svojej internetovej stránke.
(5)
Obchodník s komoditami musí uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s výkonom jeho činnosti; uzavretie zmluvy je podmienkou na vymenovanie podľa odseku 4.
(6)
Oprávnenie na výkon činnosti obchodníka s komoditami sa vzťahuje len na komoditné obchody organizované tou komoditnou burzou, ktorej burzová komora obchodníka s komoditami menovala, ak sa komoditné burzy nedohodnú inak.
(7)
Burzová komora dočasne pozastaví na jeden rok výkon činnosti obchodníka s komoditami, ak tento závažným spôsobom porušuje stanovy, burzové pravidlá alebo etické pravidlá komoditnej burzy, alebo inak narušuje priebeh komoditných obchodov.
§ 27
(1)
Obchodník s komoditami je povinný
a)
na základe pokynov predávajúceho a kupujúceho obstarávať komoditné obchody s takým druhom komodít, na ktoré mu komoditná burza udelila povolenie na obchodovanie,
b)
viesť obchodný denník, do ktorého sa chronologicky zaznamenávajú obchody, ktoré obstaral v deň burzového zhromaždenia,
c)
vydať po uzavretí obchodu zúčastneným stranám závierkový list s uvedením dohodnutých podmienok obchodu, ak tak už neurobila komoditná burza.
(2)
Obchodník s komoditami je povinný vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a nesmie uprednostňovať obchody na vlastný účet alebo nesmie uprednostňovať klientov navzájom.
(3)
Obchodník s komoditami je povinný zachovávať mlčanlivosť o pokynoch, príkazoch, rokovaniach, zmluvách a údajoch o zmluvných stranách, ktoré sa týkajú komoditných obchodov, ak ho strany tejto povinnosti nezbavia, a je povinný zachovávať obchodné tajomstvo.
(4)
Obchodník s komoditami nesmie obstarávať komoditný obchod, ak má dôvodné podozrenie, že jeho účastník nepostupuje v súlade s právnymi predpismi alebo burzovými pravidlami, je v konkurze alebo mu hrozí úpadok podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Do obchodného denníka podľa odseku 1 písm. b) sa zapisuje označenie zmluvných strán, dátum dohodnutia obchodu, predmet a podmienky obchodu a ďalšie náležitosti určené v stanovách. Burzové pravidlá určia podrobné pravidlá vedenia obchodného denníka. Obchodný denník môže byť nahradený výstupom z informačného systému, ktorý musí potvrdiť obchodník s komoditami.
(6)
Do obchodného denníka sa zapisuje tiež odmietnutie obstarania obchodu podľa odseku 4, záznam o prijatí pokynu na dohodnutie obchodu a obchody, ktoré obstaral mimo komoditnej burzy.
§ 28
(1)
Dohľad nad osobami oprávnenými na komoditné obchody vykonáva burzová komora spôsobom a v rozsahu určenom v burzových pravidlách a týmto zákonom a ministerstvo a v prípade, že obchodujú s komoditnými derivátmi Národná banka Slovenska podľa štvrtej časti.
(2)
Burzová komora odníme oprávnenie obchodníkovi s komoditami vždy, ak nespĺňa predpoklady na výkon činnosti obchodníka s komoditami ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.8)
(3)
Obchodník s komoditami sa môže domáhať na súde do jedného mesiaca odo dňa, keď mu bolo doručené rozhodnutie burzovej komory o odňatí oprávnenia, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia; podanie návrhu na súd nemá odkladný účinok.
(4)
Ak súd rozhodne, že odňatie oprávnenia obchodníka s komoditami je nezákonné, platí, že k odňatiu oprávnenia nedošlo.
(5)
Obchodníkom s komoditami prestáva byť ten,
a)
kto písomne oznámil, že sa vzdáva činnosti obchodníka s komoditami,
b)
komu bolo odňaté oprávnenie burzovou komorou podľa stanov a burzových pravidiel.
(6)
Ak obchodníkovi s komoditami zaniklo poistenie podľa § 26 ods. 5, je povinný bezodkladne informovať o tom burzovú komoru; burzová komora môže do 15 pracovných dní odo dňa doručenia informácie o zániku poistenia rozhodnúť, že obchodník s komoditami, ktorému zaniklo poistenie podľa § 26 ods. 5, zostáva vo funkcii, ale výkon obchodovania sa mu pozastavuje.
(7)
Oznámenie podľa odseku 5 písm. a) musí byť doručené burzovej komore najmenej dva mesiace pred dňom ukončenia činnosti. Činnosť obchodníka s komoditami môže byť ukončená len k poslednému dňu v mesiaci.
§ 29
Práva a povinnosti osôb oprávnených na komoditné obchody
(1)
Okrem povinností ustanovených týmto zákonom, sú osoby oprávnené na komoditné obchody povinné dodržiavať
a)
právne predpisy, ktoré sa týkajú komoditných obchodov,
b)
etický kódex obchodovania, ktorý vydá burzová komora,
c)
burzové pravidlá a burzové zvyklosti.
(2)
Podrobnejšie vymedzenie ďalších povinností a práv týchto osôb môžu určiť stanovy alebo burzové pravidlá.
(3)
Právnická osoba, ktorá je oprávnená na komoditné obchody, určí s predchádzajúcim súhlasom burzovej komory jednu alebo viac fyzických osôb ako svojich splnomocnencov, ktorí budú v jej mene uzavierať burzové obchody. Plnomocenstvo sa musí udeliť písomne a podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený; to platí aj pri udelení plnomocenstva zástupcovi fyzickej osoby.
(4)
Z komoditných obchodov sú vylúčené
a)
osoby, ktoré prestali spĺňať požiadavky ustanovené zákonom pre osoby oprávnené na komoditné obchody,
b)
osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu7) alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený preto, že majetok úpadcu nepostačoval na úhradu nákladov konkurzu, a to počas dvoch rokov po skončení konkurzného konania, iba ak by burzová komora rozhodla inak,
c)
osoby, ktorým bolo odobraté alebo pozastavené právo na komoditné obchody burzovým komisárom,
d)
osoby, ktorým bola odobratá alebo inak obmedzená možnosť uzatvárať komoditné obchody komoditnou burzou,
e)
ďalšie osoby, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.
(5)
O vylúčení z komoditných obchodov podľa odseku 4 rozhoduje burzová komora a jej rozhodnutie sa doručuje spôsobom uvedeným v burzových pravidlách. Vylúčená osoba sa môže do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia burzovej komory domáhať, aby súd jej vylúčenie prehlásil za neplatné, ak odporuje právnym predpisom. Ak súd určí, že vylúčenie z komoditného obchodu je neplatné, platí, že k vylúčeniu nedošlo.
(6)
Od doručenia rozhodnutia burzovej komory až do právoplatného rozhodnutia súdu sa nesmie dotknutá osoba zúčastniť komoditných obchodov.
Burzové pravidlá
§ 30
(1)
Burzové pravidlá upravujú postup pri organizovaní komoditných obchodov a podmienky obchodovania na komoditnej burze. Burzové pravidlá obsahujú najmä
a)
podrobnosti o podmienkach komoditných obchodov a podrobnosti o podmienkach pozastavenia a skončenia obchodovania na komoditnej burze,
b)
podmienky obchodovania, najmä vymedzenie účastníkov komoditného obchodu, čas a miesto komoditného obchodu, náležitosti a spôsob zadávania pokynov na kúpu a predaj komodít a komoditných derivátov, spôsob uzatvárania komoditných obchodov, spôsob realizácie ponuky na prevzatie komodít, podmienky pozastavenia obchodovania na komoditnej burze, podrobnejšie podmienky zrušenia komoditných obchodov a spôsob riešenia sporov z komoditných obchodov,
c)
práva a povinnosti obchodníkov s komoditami, ako aj spôsob výkonu dohľadu nad obchodníkmi s komoditami,
d)
pravidlá udelenia, pozastavenia a odobratia povolenia na vstup na komoditnú burzu,
e)
pravidlá účasti komoditnej burzy a jej akcionárov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania komoditných obchodov,
f)
pravidlá zabezpečenia záväzkov a pohľadávok akcionárov vyplývajúcich z komoditných obchodov,
g)
požiadavky na odbornú spôsobilosť a spôsob získania odbornej spôsobilosti osôb, prostredníctvom ktorých osoby oprávnené na komoditné obchody uzatvárajú komoditné obchody,
h)
spôsob plnenia povinností komoditnej burzy ako povinnej osoby podľa osobitného zákona,11)
i)
vymedzenie činností, ktoré sa považujú za manipuláciu komoditného obchodu,
j)
určenie lehoty, ak sú komoditné obchody termínové.
(2)
Ustanovenia burzových pravidiel, ktoré odporujú tomuto zákonu alebo inému osobitnému predpisu, sú neplatné.
(3)
Komoditná burza zodpovedá za zúčtovanie komoditných obchodov; musí vytvoriť systém zúčtovania a zabezpečiť ho proti súvisiacim rizikám.
(4)
Burzové pravidlá vydáva burzová komora a uverejní ich na internetových stránkach komoditnej burzy; za platné sa považuje uverejnené znenie.
(5)
Ak tento zákon komoditnej burze ustanovuje povinnosť uverejniť určitú informáciu, považuje sa táto povinnosť za splnenú dňom uverejnenia informácie na jej internetovej stránke okrem prípadu, ak to povaha informácie vylučuje.
Ochrana dôverných informácií
§ 31
(1)
Pri komoditných obchodoch musia byť všetkým účastníkom dostupné v rovnakom čase rovnaké informácie o významných skutočnostiach pre vývoj kurzu komodít a komoditných derivátov, s ktorými sa na komoditnej burze obchoduje.
(2)
Za dôvernú informáciu sa považuje akákoľvek presná informácia, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka komodity alebo komoditného derivátu obchodovaného na komoditnej burze, ak informácia
a)
nie je verejne známa a
b)
jej uverejnenie by mohlo významne ovplyvniť kurz komodity, ktorej sa informácia týka.
(3)
Za dôvernú informáciu sa považuje tiež informácia týkajúca sa osôb oprávnených zúčastniť sa komoditných obchodov, ak táto informácia nie je verejne známa, súvisí s komoditným obchodom a jej uverejnenie by mohlo osobe, ktorej sa informácia týka, spôsobiť značnú ujmu.
(4)
Za presnú informáciu sa považuje informácia, ktorá naznačuje súbor okolností, ktoré nastali alebo o ktorých sa môže odôvodnene predpokladať, že nastanú, alebo udalosť, ktorá nastala alebo je odôvodnené očakávať, že nastane a ktorá je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodenie záveru o možnom vplyve tohto súboru okolností alebo udalostí na kurz alebo cenu komodít a komoditných derivátov.
(5)
Osoba, ktorá získa dôvernú informáciu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, v súvislosti so svojou majetkovou účasťou v komoditnej burze, v súvislosti s plnením svojich povinností alebo v súvislosti s trestným činom, sa považuje na účely tohto zákona za zasvätenú osobu. Za zasvätenú osobu sa považuje tiež ten, kto získa dôvernú informáciu iným spôsobom a vie alebo môže vedieť, alebo by vzhľadom na svoje postavene vedieť mal, že ide o dôvernú informáciu.
(6)
Zasvätená osoba
a)
nesmie využiť dôvernú informáciu tak, že na svoj účet alebo na účet tretej osoby priamo alebo nepriamo získa alebo odcudzí komoditu alebo komoditný derivát, ktorého sa táto informácia týka, alebo sa o to pokúsi; to neplatí pre zasvätenú osobu, ktorá plní svoje povinnosti zo zmluvy uzavretej pred získaním dôvernej informácie,
b)
nesmie priamo alebo nepriamo odporúčať inej osobe získanie alebo odcudzenie komodity alebo komoditného derivátu, ktorého sa dôverná informácia týka,
c)
musí zachovávať mlčanlivosť o dôvernej informácii a musí zamedziť inej osobe prístup k takej informácii; iba ak je oznámenie tejto informácie súčasťou plnenia povinností vyplývajúcich z postavenia zasvätenej osoby.
(7)
Ak osoba oprávnená zúčastniť sa podľa tohto zákona komoditných obchodov poruší povinnosti podľa odseku 6, príslušný orgán komoditnej burzy alebo ministerstvo odoberie povolenie na výkon funkcie, povolenie na obchodovanie alebo prijme iné opatrenie, ktoré zabezpečí ochranu dôverných informácií.
(8)
Na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania a daňového konania sú zasvätené osoby zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(9)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak zasvätená osoba poskytne dôvernú informáciu službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom.12)
§ 32
Manipulácia komoditného obchodu
(1)
Manipulácia komoditného obchodu sa zakazuje.
(2)
Manipuláciou komoditného obchodu je
a)
komoditný obchod alebo pokyn na vykonanie komoditného obchodu vrátane ich kombinácie vydávajúci alebo spôsobilý vydať nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce správy o ponuke, dopyte alebo cenách komodít a komoditných derivátov alebo ktorý vykonávaný samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny komodity alebo komoditných derivátov na neprirodzenej alebo umelej úrovni; manipulácia komoditného obchodu nie je, ak osoba uskutočňujúca komoditný obchod alebo osoba dávajúca pokyn na vykonanie komoditného obchodu preukáže, že má zákonný dôvod na vykonanie takého komoditného obchodu a tento komoditný obchod je v súlade s burzovými pravidlami a s prijatou trhovou praxou,
b)
komoditný obchod alebo pokyn na vykonanie komoditného obchodu vykonávaný s použitím akejkoľvek formy podvodného konania alebo machinácie,
c)
šírenie informácií masovokomunikačnými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré vydávajú alebo sú spôsobilé vydať falošné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte a cenách komodít alebo komoditných derivátov vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo poplašných správ; manipulácia s komoditným obchodom nie je
1.
šírenie nepravdivej alebo zavádzajúcej správy osobou, ktorá nemohla vedieť, že táto správa je nepravdivá alebo zavádzajúca,
2.
rozširovanie informácie novinárom pri výkone jeho povolania, ak pritom koná v súlade s pravidlami novinárskeho povolania, pričom tento novinár v súvislosti s rozširovaním tejto informácie nezískal priamo alebo nepriamo prospech.
(3)
Za manipuláciu komoditného obchodu podľa odseku 1 sa považuje aj
a)
činnosť vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami, ktorých účelom je zabezpečenie dominantného postavenia vo vzťahu k ponuke alebo dopytu komodít alebo komoditných derivátov a ktoré majú za následok priamo alebo nepriamo zafixovanie cien komodít alebo komoditných derivátov alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok pre ostatných účastníkov trhu,
b)
využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k prostriedkom zverejnenia na vyjadrenie názoru o komoditách alebo komoditných derivátoch a následné dosiahnutie zisku alebo iného prospechu z vplyvu vyjadrenia tohto názoru na vývoj ceny tejto komodity alebo komoditného derivátu, ak osoba vyjadrujúca názor o komodite alebo komoditnom deriváte je zainteresovaná na obchode s týmito komoditami alebo komoditnými derivátmi a tento konflikt záujmov nebol zverejnený.
§ 33
(1)
Cena komoditného obchodu sa zaznamená na komoditnej burze spôsobom určeným týmto zákonom a burzovými pravidlami.
(2)
Ceny komoditných obchodov obstarávaných obchodníkmi s komoditami sa zaznamenávajú v obchodnom denníku.
(3)
Ak sa na komoditnej burze používa elektronický informačný systém, zaeviduje sa komoditný obchod v tomto systéme. Burzová komora urobí také opatrenia, aby do tohto systému nemali prístup nepovolané osoby a zabezpečí ochranu a utajenie v ňom obsiahnutých dát.
(4)
Kurz komodít alebo komoditných derivátov, s ktorými sa na komoditnej burze obchoduje, vypočíta elektronický informačný systém; ak ho komoditná burza nepoužíva, kurz určí obchodník s komoditami.
(5)
Kurzový lístok obsahujúci kurzy komodít alebo komoditných derivátov musí byť uverejnený na verejne prístupnom a viditeľnom mieste v miestnosti burzového zhromaždenia a na internetovej stránke komoditnej burzy.
§ 34
(1)
Proti vyhláseným kurzom komodít alebo komoditných derivátov môže ten, kto na tom osvedčí právny záujem, podať protest burzovej komore do troch pracovných dní odo dňa nasledujúceho po ich vyhlásení. O proteste rozhodne burzová komora do 15 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; proti rozhodnutiu burzovej komory sa nemožno odvolať a protest nemá odkladný účinok. Ak burzová komora v určenej lehote nerozhodne, platí, že protest bol prijatý.
(2)
Na rozhodovanie o protestoch sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.13)
§ 35
Rozhodcovský súd a rozhodovanie sporov z komoditných obchodov
(1)
Pri komoditnej burze môže pôsobiť rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán na rozhodovanie sporov podľa odseku 3.
(2)
Organizačné usporiadanie, zloženie rozhodcovského súdu a pravidlá konania pred ním určuje štatút a poriadok rozhodcovského súdu.
(3)
Rozhodcovský súd rozhoduje o sporoch z komoditných obchodov a z obchodov uzatvorených mimo komoditnej burzy, ak sú predmetom týchto obchodov komodity obchodované na komoditnej burze, a o týchto sporoch by inak rozhodovali súdy, ak sa na tom strany dohodnú.
(4)
Burzová komora rozhodne, či zriadi vlastný rozhodcovský súd, alebo využije rozhodcovský súd inej komoditnej burzy; rozhodnutie burzovej komory schvaľuje valné zhromaždenie. Burzová komora zverejní na internetovej stránke komoditnej burzy štatút a poriadok rozhodcovského súdu a zoznam rozhodcov.
(5)
Právo z komoditného obchodu možno uplatniť na rozhodcovskom súde najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď sa toto právo mohlo uplatniť prvý raz.
(6)
Ak štatút alebo poriadok rozhodcovského súdu neurčí inak, v konaní pred rozhodcovským súdom sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.14)
(7)
Právomoc rozhodcovského súdu rozhodovať spory z komoditných obchodov zaniká dňom zrušenia komoditnej burzy okrem sporov, v ktorých bolo rozhodcovské konanie už začaté.
Štvrtá časť
§ 36
Dohľad
(1)
Dohľad nad činnosťou komoditnej burzy, nad osobami oprávnenými na komoditné obchody a nad inými osobami vykonáva ministerstvo prostredníctvom burzových komisárov. Burzového komisára vymenúva a odvoláva ministerstvo. Zástupcu burzového komisára, ktorý zastupuje burzového komisára počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho právomoci, vymenúva a odvoláva ministerstvo na návrh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Dohľad podľa odseku 1 vo vzťahu ku komoditným derivátom vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Pri výkone dohľadu je burzový komisár povinný postupovať podľa ustanovení osobitného predpisu.16)
(4)
Burzový komisár je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa činnosti komoditných búrz a komoditných obchodov, ich účastníkov, obchodníkov s komoditami a ďalších osôb oprávnených zúčastniť sa komoditných obchodov, s ktorými sa pri výkone svojej funkcie oboznámil, ak nejde o skutočnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, a ďalej o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva komoditnej burzy, ich akcionárov alebo osôb, ktoré sa zúčastňujú komoditných obchodov. Na burzového komisára sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o ochrane dôverných informácií.
(5)
Burzový komisár nesmie priamo alebo nepriamo vykonávať komoditné obchody, zúčastňovať sa na nich alebo z nich mať akékoľvek výhody.
(6)
Burzový komisár je oprávnený pri výkone dohľadu kontrolovať
a)
súlad stanov a burzových pravidiel so zákonom,
b)
splnenie povinností zverejnenia štatútu a poriadku rozhodcovského súdu,
c)
splnenie povinností určených rozhodcovským súdom, ako aj výkony jeho pôsobnosti; burzový komisár nie je oprávnený zasahovať do vecného pôsobenia tohto súdu a ani do jeho osobného zloženia,
d)
zoznam okruhu komodít obsiahnutých v stanovách,
e)
splnenie ďalších povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.15)
(7)
Ak burzový komisár zistí pri výkone dohľadu nedostatky, je oprávnený
a)
písomne požadovať, aby ich burzová komora v primeranej lehote odstránila,
b)
písomne pozastaviť predbežným opatrením vykonávanie rozhodnutí valného zhromaždenia, ak odporujú právnym predpisom alebo stanovám do doby, keď o ich platnosti rozhodne súd, a súčasne navrhnúť, aby súd prehlásil pozastavené rozhodnutie za neplatné podľa osobitného predpisu;17) po márnom uplynutí lehoty podľa odseku 11 platí, že rozhodnutie nebolo pozastavené,
c)
navrhnúť ministerstvu, aby uložilo pokutu do 20 miliónov Sk,
d)
navrhnúť ministerstvu obmedziť činnosť komoditnej burzy alebo pozastaviť povolenie najdlhšie na jeden rok,
e)
navrhnúť odobrať komoditnej burze povolenie.
(8)
Burzový komisár pozastaví predbežným opatrením vykonanie rozhodnutia burzovej komory, ak odporuje právnym predpisom, stanovám alebo burzovým pravidlám; odsek 7 písm. b) sa použije obdobne.
(9)
Odsek 7 písm. a) a c) sa použijú obdobne tiež vtedy, ak niekto v rozpore s týmto zákonom používa slová „komoditná burza“ v svojom obchodnom mene, názve, označení alebo v súvislosti so svojou činnosťou, alebo v inom označení odvodenom od týchto slov alebo s nimi zameniteľnom.
(10)
Ak sú pri činnosti komoditnej burzy závažným spôsobom porušované právne predpisy, stanovy, požiadavky, na základe ktorých bolo vydané povolenie, alebo by komoditný obchod mohol ohroziť trh základných surovín, s ktorými má byť na komoditnej burze obchodované, môže príslušný orgán dohľadu na návrh burzového komisára povolenie zrušiť alebo obmedziť, a to aj vtedy, keď sa na komoditnej burze neobchoduje viac ako šesť mesiacov.
(11)
Sankcie podľa odseku 7 možno uložiť do troch mesiacov odo dňa, keď sa o porušení povinností burzový komisár dozvedel, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.
(12)
Pôsobnosť a právomoc iných kontrolných orgánov nie sú týmito ustanoveniami dotknuté.
§ 37
Dohľad nad komoditnými obchodmi
(1)
Burzový komisár pri dohľade kontroluje, či
a)
komoditné obchody sa uskutočňujú v súlade s právnymi predpismi a burzovými pravidlami,
b)
činnosť obchodníkov s komoditami a ďalších osôb oprávnených na komoditné obchody sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi a burzovými pravidlami.
(2)
Ak burzový komisár pri výkone dohľadu podľa odseku 1 zistí nedostatky,
a)
písomne upozorní obchodníkov s komoditami a ďalšie osoby oprávnené na komoditné obchody na tieto nedostatky a požiada, aby ich v stanovenej lehote odstránili,
b)
zruší alebo pozastaví komoditný obchod,
c)
predbežným opatrením uloží komoditnej burze skončiť nepovolenú činnosť,
d)
navrhne ministerstvu, aby uložilo pokutu do 20 miliónov Sk.
Sankcie
§ 38
(1)
Burzový komisár zakáže osobe oprávnenej na komoditné obchody účasť na komoditných obchodoch alebo ich sprostredkovanie až na dobu jedného roku, ak osoba oprávnená na komoditné obchody
a)
porušuje aj po písomnom upozornení povinnosti podľa tohto zákona,
b)
rozširuje nepravdivé správy, ktoré by mohli mať vplyv na vývoj kurzu komodít, alebo s ktorými sa na komoditnej burze obchoduje, alebo ktoré by mohli poškodiť účastníkov komoditného trhu,
c)
využíva dôverné informácie v rozpore s týmto zákonom.
(2)
Osobám, ktoré porušujú poriadok na burzovom zhromaždení, burzový komisár uloží pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Pokutu podľa odseku 2 možno uložiť do troch mesiacov odo dňa, keď osoba porušila poriadok na burzovom zhromaždení.
(4)
Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Pôsobnosť a právomoc iných kontrolných orgánov nie sú týmito ustanoveniami dotknuté; to platí obdobne pre postup podľa § 36.
§ 39
(1)
Ministerstvo odoberie povolenie, ak
a)
komoditná burza získala povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b)
základné imanie komoditnej burzy klesne pod výšku podľa § 5 ods. 1,
c)
to odôvodňujú závažné zmeny, ktoré by mohli zásadným spôsobom ovplyvniť riadny výkon činnosti komoditnej burzy,
d)
na majetok komoditnej burzy bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)
komoditná burza nepodala návrh na zápis do obchodného registra podľa § 11 ods. 1,
f)
komoditná burza do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačala vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo dlhšie ako šesť mesiacov tieto činnosti nevykonáva,
g)
komoditná burza uzatvára komoditné obchody v rozpore s § 3 ods. 6.
(2)
Ministerstvo na návrh burzového komisára uloží pokutu do 20 miliónov Sk
a)
komoditnej burze za nedostatky zistené burzovým komisárom pri výkone dohľadu podľa § 36 ods. 6,
b)
obchodníkovi s komoditami alebo osobe oprávnenej na komoditné obchody za konanie v rozpore s § 37 ods. 1.
(3)
Pokuty podľa odseku 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností burzový komisár dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(4)
Ministerstvo pri ukladaní pokút prihliadne na závažnosť, rozsah, dĺžku trvania, následky a povahu zistených nedostatkov.
(5)
Pokuty podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 40
Zrušenie komoditnej burzy
(1)
Komoditná burza sa zrušuje a vstupuje do likvidácie
a)
dňom uvedeným v uznesení valného zhromaždenia o zrušení komoditnej burzy, inak dňom, keď bolo prijaté uznesenie o zrušení komoditnej burzy,
b)
dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditnej burzy, ak sa v rozhodnutí neurčí neskorší deň.
(2)
Dňom zrušenia komoditnej burzy je zakázané vykonávať komoditné obchody.
(3)
Na zrušenie komoditnej burzy s právnym nástupcom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva, ktoré udelilo povolenie podľa tohto zákona. Právnym nástupcom zrušenej komoditnej burzy môže byť len komoditná burza. Pri zrušení komoditnej burzy s likvidáciou oznámi burzová komora vstup do likvidácie ministerstvu, ktoré udelilo povolenie.
(4)
Komoditná burza, ktorej bolo odobraté povolenie alebo došlo k jej zrušeniu, sa riadi ustanoveniami príslušného právneho predpisu o likvidácii spoločnosti. Ministerstvo oznámi túto skutočnosť príslušnému registrovému súdu.
(5)
Odo dňa, keď bola komoditná burza zrušená, môže vykonávať len činnosti smerujúce k jej zániku.
§ 41
Likvidácia komoditnej burzy
(1)
Likvidáciu majetku komoditnej burzy vykonáva likvidátor určený valným zhromaždením v rozhodnutí o zrušení komoditnej burzy alebo vymenovaný ministerstvom v rozhodnutí o odňatí povolenia na prevádzkovanie komoditných obchodov.
(2)
Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi akcionárov komoditnej burzy podľa pomeru ich akcií, ak nie je v stanovách určený iný spôsob rozdelenia.
§ 42
Zánik komoditnej burzy
(1)
Komoditná burza zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
(2)
Návrh na výmaz komoditnej burzy z obchodného registra podáva po rozdelení finančného likvidačného zostatku likvidátor.
Piata časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 43
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 44
(1)
Komoditné burzy zriadené podľa doterajších predpisov sú komoditnými burzami podľa tohto zákona.
(2)
Komoditné burzy zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné upraviť svoje postavenie, pôsobnosť a právne pomery podľa tohto zákona do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak, v opačnom prípade im orgán dohľadu povolenie odníme.
(3)
Komoditné burzy zriadené podľa doterajších predpisov upravia základné imanie do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona najmenej na 20 miliónov Sk a do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 35 miliónov Sk. Do základného imania alebo jeho časti sa započítava výška čistého obchodného majetku ku dňu spracovania projektu podľa § 45 ods. 3.
(4)
Osoba, ktorej obchodné meno, názov alebo iné označenie odporuje tomuto zákonu, odstráni protiprávny stav do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 45
(1)
Osoby, ktoré sú členmi komoditnej burzy podľa doterajších predpisov, sa nadobudnutím účinnosti tohto zákona stávajú jej akcionármi. To neplatí pre osoby, ktoré v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie sú členmi komoditnej burzy. Burzovému dohodcovi a generálnemu sekretárovi burzy členstvo zaniká. Orgánom štátnej správy Slovenskej republiky, ktoré v komoditnej burze zastupovali Slovenskú republiku, členstvo zaniká.
(2)
Akcionárom, ktorým členstvo podľa odseku 1 zostáva zachované, sa výška podielov určí pre každého akcionára rovnako, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak.
(3)
Do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona burzová komora pripraví projekt, ktorý obsahuje návrh zmien vyžadovaných týmto zákonom na prechod na nové podmienky; projekt obsahuje tiež určenie výšky podielov každého akcionára.
(4)
Projekt podľa odseku 3 slúži ako podklad na rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o podieloch jednotlivých akcionárov, o vydaní akcií a o ďalších veciach, ktoré vyžaduje tento zákon alebo súvisia s premenou doterajšej komoditnej burzy na akciovú spoločnosť; rozhodnutie valného zhromaždenia podľa tohto odseku sa považuje za rozhodnutie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti a každý akcionár komoditnej burzy sa môže dovolať jeho neplatnosti aj v prípade, keď akcionár nesúhlasí s určením veľkosti jeho podielu.
(5)
Osoba, ktorá sa podľa odseku 1 stala akcionárom, môže svoje podiely previesť na tretiu osobu s tým, že počas šiestich mesiacov odo dňa určenia výšky jej podielov nesmie burzová komora odoprieť udelenie súhlasu k tomuto prevodu alebo prevod obmedziť; to platí aj vtedy, ak akcie ešte neboli vydané.
§ 46
(1)
Osoby, ktoré boli oprávnené zúčastniť sa komoditného obchodu podľa doterajšieho zákona, sú oprávnené na komoditné obchody podľa tohto zákona.
(2)
Do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona osoby podľa odseku 1 preukážu príslušnému orgánu dohľadu, že spĺňajú požiadavky tohto zákona na vymenovanie a podrobia sa odbornej skúške, ak sa vyžaduje.
(3)
Ak osoby oprávnené zúčastniť sa komoditného obchodu podľa doterajšieho zákona nesplnia povinnosti podľa odseku 2 alebo nezložia odbornú skúšku, ich oprávnenie zúčastňovať sa komoditného obchodu zaniká uplynutím lehoty podľa odseku 2.
§ 47
(1)
Ustanovenia tohto zákona o uverejňovaní alebo zverejňovaní určitých skutočností a listín sú komoditné burzy povinné splniť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré sa týkajú rezervného fondu, musia komoditné burzy pôsobiace podľa doterajších predpisov splniť rovnako ako nová komoditná burza.
§ 48
(1)
Splnenie povinností, ktoré vyplývajú z § 44 až 47 tohto zákona, treba oznámiť ministerstvu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak povinnosť podľa odseku 1 nie je splnená alebo je splnená nedostatočne, vyzve ministerstvo povinnú osobu na odstránenie nedostatkov a určí jej primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 pracovných dní.
(3)
Ak nie je povinnosť podľa odseku 1 splnená ani v určenej lehote podľa odseku 2, zaniká
a)
komoditnej burze povolenie,
b)
obchodníkovi s komoditami oprávnenie vykonávať činnosť,
c)
osobe oprávnenej zúčastniť sa komoditných obchodov také oprávnenie.
(4)
Ak bolo pred účinnosťou tohto zákona začaté konanie o odobratí povolenia na činnosť komoditnej burzy, toto konanie sa neprerušuje.
(5)
Oprávnené osoby komoditnej burzy môžu dať preskúmať súdu rozhodnutie ministerstva proti následkom podľa odseku 3.
§ 49
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
2.
Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 351/1992 Zb., ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy vo veciach komoditných búrz.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z. a zákona č. 661/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII položka 147a znie:
„Položka 147a
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... 20 000 Sk.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r
1)
§ 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
2)
3)
Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
6)
7)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 6 až 9 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z.
12)
§ 2 ods. 1 písm. b), c) a l) a § 29a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z.
15)
§ 6 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
17)