125/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 21. októbra 2008 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z. a oznámenie č. 111/2008 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2009. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009.
K oznámeniu č. 125/2009 Z. z.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1.
Pravidlo 17 odsek 3 znie:
„(3)
Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre novú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.“.
2.
Pravidlo 36 odsek 4 znie:
„(4)
Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy pre vylúčenú prihlášku. Platí pravidlo 39 odseky 2 a 3.“.
3.
Pravidlo 38 znie:
„(1)
Prihlasovací poplatok a rešeršný poplatok musia byť zaplatené do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky.
(2)
Ak prihláška obsahuje viac ako 35 strán, môžu pravidlá týkajúce sa poplatkov ustanoviť príplatok ako súčasť prihlasovacieho poplatku.
(3)
Príplatok podľa odseku 2 musí byť zaplatený do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky alebo do jedného mesiaca od podania prvého súboru nárokov, alebo do jedného mesiaca od podania overenej kópie podľa pravidla 40 odseku 3 podľa toho, ktorá lehota uplynie ako posledná.“.
4.
Pravidlo 39 znie:
„(1)
Určovací poplatok musí byť zaplatený do šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie európskej rešeršnej správy.
(2)
Ak nie je určovací poplatok zaplatený včas alebo sú určenia všetkých zmluvných štátov vzaté späť, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.
(3)
Okrem ustanovenia pravidla 37 odseku 2 druhej vety sa určovací poplatok nevracia.“.
5.
Pravidlo 49 odseky 3 a 10 znejú:
„(3)
Písomnosti prihlášky musia byť na ohybnom, silnom, bielom, hladkom, matnom a trvanlivom papieri formátu A4 (29,7 cm 21 cm). Podľa odseku 9 a pravidla 46 odseku 2 písmena h) sa každý list použije tak, aby kratšie strany boli hore a dolu (zvisle).
(10)
Hodnoty sa vyjadrujú v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ možno v metrickom systéme s použitím jednotiek SI. Všetky údaje, ktoré nespĺňajú túto požiadavku, sa vyjadria aj v jednotkách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Používajú sa len technické výrazy, vzorce, značky a symboly, ktoré sú v danej oblasti všeobecne uznávané.“.
6.
Pravidlo 51 odsek 1 znie:
„(1)
Udržiavací poplatok za európsku patentovú prihlášku za nasledujúci rok je splatný v posledný deň mesiaca, ktorý sa svojím názvom zhoduje s mesiacom, v ktorom bola podaná európska patentová prihláška. Udržiavacie poplatky nemôžu byť platne zaplatené skôr ako tri mesiace pred ich splatnosťou.“.
7.
Pravidlo 57 písmeno j) znie:
„(j) prihláška spĺňa požiadavky ustanovené v pravidle 30.“.
8.
Anglická verzia pravidla 68 odsek 4 znie:
(zmena len v prípade anglickej verzie)
9.
Pravidlo 71 odseky 3, 5, 7 a 10 znejú:
„(3)
Predtým, ako prieskumové oddelenie rozhodne o udelení európskeho patentu, informuje prihlasovateľa o znení textu, v akom zamýšľa európsky patent udeliť, a vyzve ho, aby zaplatil poplatok za udelenie a zverejnenie európskeho patentu a aby podal preklad patentových nárokov v dvoch iných úradných jazykoch Európskeho patentového úradu, ako je jazyk konania, v lehote štyroch mesiacov. Ak prihlasovateľ zaplatí poplatky a podá preklad v tejto lehote, bude sa predpokladať, že prihlasovateľ súhlasí so znením zamýšľaným na udelenie patentu.
(5)
Ak prieskumové oddelenie nesúhlasí so zmenou alebo opravou požadovanou podľa odseku 4, pred rozhodnutím dá prihlasovateľovi možnosť predložiť v stanovenej lehote svoje poznámky a akékoľvek zmeny, ktoré prieskumové oddelenie pokladá za nevyhnutné; ak sú patentové nároky zmenené aj preklad zmenených patentových nárokov. Ak prihlasovateľ predloží tieto zmeny, bude sa predpokladať, že súhlasí s udelením takto zmeneného patentu. Ak je európska patentová prihláška zamietnutá, vzatá späť alebo sa považuje za vzatú späť, poplatok za udelenie a zverejnenie a všetky poplatky za patentové nároky zaplatené podľa odseku 6 budú vrátené.
(7)
Európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť, ak poplatok za udelenie, poplatok za zverejnenie alebo poplatky za patentové nároky neboli zaplatené včas alebo ak preklad nebol včas podaný.
(10)
V oznámení podľa odseku 3 sa uvedie odkaz na internetovú stránku Európskeho patentového úradu, kde je zverejnená informácia týkajúca sa požiadaviek na preklad v zmluvných štátoch podľa článku 65 odseku 1.“.
10.
Pravidlo 71 odsek 8 znie:
„(8)
Ak sa určovací poplatok stane splatným po oznámení podľa odseku 3, oznámenie o udelení európskeho patentu nebude zverejnené, pokiaľ nie je určovací poplatok zaplatený. Prihlasovateľ bude o tom informovaný.“.
11.
Anglická verzia pravidla 77 odsek 1 znie:
(zmena len v prípade anglickej verzie)
12.
Pravidlo 82 odsek 2 znie:
„(2)
Ak účastník konania so znením oznámeným námietkovým oddelením nesúhlasí, môže pokračovať prieskum námietok. V opačnom prípade námietkové oddelenie po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 vyzve majiteľa patentu, aby do troch mesiacov zaplatil predpísaný poplatok a podal preklad zmenených patentových nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania. V tejto výzve sa uvedie odkaz na internetovú stránku Európskeho patentového úradu, kde je zverejnená informácia týkajúca sa požiadaviek na preklad v zmluvných štátoch podľa článku 65 odseku 1.“.
13.
Pravidlo 92 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o obmedzenie alebo zrušenie európskeho patentu musí byť podaná písomne v jednom z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Môže byť tiež podaná v úradnom jazyku zmluvného štátu za predpokladu, že v lehote ustanovenej v pravidle 6 odseku 2 bude podaný preklad do jedného z úradných jazykov Európskeho patentového úradu. Pre písomnosti podané v konaní o obmedzení alebo zrušení primerane platí časť III vykonávacieho predpisu.“.
14.
Pravidlo 95 odsek 3 znie:
„(3)
Ak je žiadosť o obmedzenie prípustná podľa odseku 2, prieskumové oddelenie to oznámi žiadateľovi a vyzve ho, aby zaplatil predpísaný poplatok a aby podal preklad zmenených nárokov do úradných jazykov Európskeho patentového úradu iných, ako je jazyk konania v lehote troch mesiacov; pravidlo 82 odsek 3 prvá veta platí primerane. Ak žiadateľ vykoná tieto úkony včas, prieskumové oddelenie patent obmedzí. Výzva musí obsahovať odkaz na internetovú stránku Európskeho patentového úradu, kde je zverejnená informácia týkajúca sa požiadaviek na preklad v zmluvných štátoch podľa článku 65 odsek 1.“.
15.
Názov pravidla 153 znie:
„Právo zástupcu klienta odmietnuť výpoveď“.
16.
Francúzska verzia pravidla 153 odsek 1 znie:
(zmena len v prípade francúzskej verzie)
17.
Anglická verzia pravidla 155 odsek 3 znie:
(zmena len v prípade anglickej verzie)
18.
Pravidlo 159 ods. 1 písmeno d) znie:
„(d) zaplatí určovací poplatok, ak lehota podľa pravidla 39 uplynula skôr;“.
19.
Pravidlo 160 znie:
„(1)
Ak nie je včas podaný preklad medzinárodnej prihlášky ani žiadosť o prieskum alebo nie je včas zaplatený prihlasovací poplatok, poplatok za rešerš alebo určovací poplatok, považuje sa európska patentová prihláška za vzatú späť.
(2)
Ak Európsky patentový úrad zistí, že sa prihláška považuje za vzatú späť podľa odseku 1, oznámi to prihlasovateľovi. Primerane platí pravidlo 112 odsek 2.“.
20.
Pravidlo 163 odsek 2 znie:
„(3)
Ak sa uplatňuje právo prednosti zo skoršej prihlášky a číslo podania predchádzajúcej prihlášky alebo jej kópia podľa pravidla 52 odseku 1 a pravidla 53 nebolo v lehote podľa pravidla 159 odseku 1 ešte predložené, vyzve Európsky patentový úrad prihlasovateľa, aby toto číslo alebo jeho kópiu v lehote dvoch mesiacov predložil. Platí pravidlo 53 odsek 2.“.
Článok 2
(1)
Ustanovenia vykonávacieho predpisu zmenené článkom 1 bodmi 5 až 8, 10 až 17 a 20 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. apríla 2009.
(2)
Ustanovenia vykonávacieho predpisu zmenené článkom 1 bodmi 1 až 4, 9, 18 a 19 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. apríla 2009 a budú sa uplatňovať na európske patentové prihlášky podané v tento deň alebo po tomto dni, ako aj na medzinárodné prihlášky, ktoré vstupujú do regionálnej fázy v tento deň alebo po tomto dni.
Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 21. októbra 2008.
V Mníchove 21. októbra 2008.
Prevziať prílohu - Anglické znenie textu