14/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. marca 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 863 z 21. mája 2008 a rozhodla o tom, že ide o dohodu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 9. decembra 2008.
Dohoda nadobudne platnosť 9. februára 2009 v súlade s článkom 12 ods. 1.
K oznámeniu č. 14/2009 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Vláda Slovenskej republiky a vláda Macedónskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
v snahe prispieť k rozvoju obchodu a hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi,
rozhodnuté podporovať spoluprácu v cestnej doprave v rámci trhovej ekonomiky,
v snahe o ochranu životného prostredia, racionálne využitie energie, bezpečnosť cestnej premávky a o zlepšenie pracovných podmienok vodičov,
berúc do úvahy rezolúcie a zásady prijaté v rámci Hospodárskej komisie OSN pre Európu a dohody medzi Európskou úniou a tretími štátmi,
uznávajúc vzájomnú výhodnosť a záujem o dohodu o cestnej doprave,
rozhodli a dohodli sa takto:
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Rozsah
1.
Táto dohoda sa vzťahuje na cestnú dopravu vykonávanú dopravcami so sídlom na území štátu zmluvnej strany vozidlami zaevidovanými na tomto území a vykonávanú na územie, z územia, na území alebo tranzitom cez územie štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností vyplývajúcich z iných medzinárodných zmlúv ani vnútroštátnych právnych predpisov oboch zmluvných strán.
Článok 2
Definície
Na účely tejto dohody:
„Dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu so sídlom na území štátu jednej zo zmluvných strán, ktorá prepravuje osoby alebo náklad za úplatu alebo na vlastný účet v súlade s požiadavkami vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich prístup k povolaniu dopravcu alebo na trh.
„Vozidlo“ znamená samotné motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel určených na prepravu osôb alebo tovaru po ceste, ktoré sú k dispozícii dopravcovi, či už ako jeho majetok, alebo na základe nájomnej alebo lízingovej zmluvy.
„Evidencia“ znamená pridelenie evidenčného čísla vozidlu oprávneným orgánom. V prípade súpravy vozidiel je pri udeľovaní povolenia alebo povolení výnimky určujúce motorové vozidlo, a to aj v prípade, že prípojné vozidlo nie je zaevidované pod tým istým názvom alebo je zaevidované alebo schválené na prevádzku v inom štáte.
„Doprava“ znamená pohyb vozidla, naloženého alebo nenaloženého, a to aj v prípade, že vozidlo, príves alebo náves sa na časti trasy prepravujú po železnici alebo loďou.
„Kabotáž“ znamená dopravnú činnosť na území štátu jednej zmluvnej strany, hosťovského štátu, s miestom nakládky a vykládky nachádzajúcimi sa na tomto území, uskutočňovanú dopravcom so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany. Jazda vozidla bez nákladu na území medzi dvoma medzinárodnými prepravami a počiatočným alebo konečným úsekom medzinárodnej kombinovanej dopravy sa nepovažuje za kabotáž.
„Kombinovaná doprava“ znamená nákladnú dopravu, pričom nákladné vozidlo, príves, náves, výmenná nadstavba alebo kontajner s ťahačom alebo bez ťahača používa cestu ako počiatočný alebo konečný úsek trasy, ktorý je čo najkratší, a väčšia časť trasy sa vykonáva železničnou, vnútrozemskou vodnou alebo námornou dopravou.
„Územie štátu zmluvnej strany“ znamená územie Slovenskej republiky alebo územie Macedónskej republiky.
„Štát, v ktorom má dopravca sídlo,“ znamená územie štátu zmluvnej strany, v ktorom má dopravca sídlo a v ktorom je vozidlo evidované.
„Hosťovský štát“ znamená územie štátu zmluvnej strany, na ktorom sa vozidlo používa bez toho, aby tam bolo zaevidované, a bez toho, aby tam dopravca mal sídlo.
„Príslušný orgán“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v prípade Macedónskej republiky Ministerstvo dopravy a spojov Macedónskej republiky.
„Autobus“ alebo „autokar“ znamená vozidlo vyrobené a určené na prepravu osôb, ktoré má okrem sedadla pre vodiča viac ako osem miest na sedenie.
„Pravidelná osobná doprava“ znamená dopravu cestujúcich autobusom alebo autokarom po určenej trase podľa cestovného poriadku, za ktorú sa vyberá cestovné. Cestujúci nastupujú alebo vystupujú na určených zastávkach a doprava je dostupná každému, aj keď v niektorých prípadoch si ju treba rezervovať.
„Kyvadlová doprava“ znamená dopravu autobusom alebo autokarom, pri ktorej sa opakovanými jazdami tam a späť prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich z východiskového miesta do miesta určenia. Každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí absolvovali cestu tam, je počas neskoršej cesty prepravená späť do miesta odchodu. Východiskové miesto alebo miesto určenia znamená miesto, kde sa cesta začína, alebo miesto, kde sa cesta končí, v každom prípade vrátane okolia v okruhu do 50 km.
Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rámci kyvadlovej dopravy sa vykonávaju bez cestujúcich.
Definícia kyvadlovej dopravy nie je ovplyvnená skutočnosťou, že niektorí cestujúci sa vrátia spolu s inou skupinou, ani skutočnosťou, že prvá jazda tam a posledná jazda späť sa vykonávajú bez cestujúcich. Tento druh kyvadlovej dopravy sa nazýva „obrátená kyvadlová doprava“.
II.
OSOBNÁ DOPRAVA
Článok 3
Pravidelná osobná doprava
1.
Pravidelnú osobnú dopravu medzi oboma štátmi alebo tranzitnú dopravu cez ich územia schvaľujú spoločne príslušné orgány štátov zmluvných strán.
2.
Každý príslušný orgán udelí povolenie na časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu.
3.
Príslušné orgány spoločne určia podmienky udelenia povolenia, to značí dobu jeho platnosti, frekvenciu jázd, cestovné poriadky a cestovné, ako aj všetky ostatné podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne vykonávanie pravidelnej osobnej dopravy.
4.
Žiadosť o povolenie sa adresuje príslušnému orgánu štátu evidencie vozidla, ktorý ju má právo prijať alebo odmietnuť. V prípade, že žiadosť nevyvolá námietky, tento príslušný organ to oznámi príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.
5.
Žiadosť sa predloží spolu s dokumentmi obsahujúcimi potrebné údaje (navrhované cestovné poriadky, cestovné a trasu, ročné obdobie, počas ktorého sa bude doprava vykonávať, a plánovaný dátum začiatku dopravy). Príslušné orgány si môžu vyžiadať ďalšie údaje, ktoré považujú za potrebné.
6.
Povolenie sa udelí podľa názvu príslušného dopravného podniku; ten ho nesmie previesť na tretie osoby. Dopravca, ktorý dostal povolenie, však môže so súhlasom príslušného orgánu vykonávať dopravu prostredníctvom subdodávateľa. V tom prípade sa v povolení uvedie názov tohto druhého dopravného podniku a jeho postavenie subdodávateľa.
7.
V prípade dopravných podnikov spojených s cieľom prevádzkovania pravidelnej dopravy bude povolenie udelené na názvy všetkých dopravných podnikov. Odovzdá sa dopravnému podniku, ktorý riadi prevádzkovanie, a jeho kópie sa odovzdajú ostatným dopravným podnikom. V povolení sa uvedú mená všetkých prevádzkovateľov.
8.
Doba platnosti povolenia nesmie presiahnuť päť rokov.
Článok 4
Kyvadlová doprava
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany majú právo vykonávať medzinárodnú kyvadlovú dopravu a môžu vykonávať túto dopravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akéhokoľvek povolenia.
III.
NÁKLADNÁ DOPRAVA
Článok 5
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany oprávnení vykonávať medzinárodnú nákladnú dopravu môžu vykonávať túto dopravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán, tranzitom cez tieto územia, ako aj dopravné činnosti z územia štátu druhej zmluvnej strany do akéhokoľvek tretieho štátu alebo naopak bez akýchkoľvek povolení.
IV.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 6
Kabotáž
Dopravca so sídlom na území štátu jednej zmluvnej strany nesmie vykonávať dopravu medzi dvoma miestami na území štátu druhej zmluvnej strany bez osobitného povolenia udeleného na tento účel príslušným orgánom štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Daňové ustanovenia
1.
Dopravcovia štátov zmluvných strán vykonávajúci prepravu cestujúcich a nákladu podľa ustanovení tejto dohody budú na základe zásady vzájomnosti oslobodení od daní a poplatkov spojených s vlastníctvom a používaním vozidla, ako aj od poplatkov za tranzit vozidla na cestách štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Oslobodenie podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na poplatky vyberané na základe princípu nediskriminácie za používanie ciest, diaľnic, mostov a tunelov, ktoré sú spoplatňované.
Článok 8
Hmotnosti a rozmery
1.
Najvyššia prípustná hmotnosť, najvyššia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu a rozmery vozidiel nesmú presiahnuť hodnoty, ktoré sú uvedené v evidenčných dokladoch, ani najvyššie prípustné hodnoty platné v hosťovskom štáte.
2.
Používanie vozidiel, ktorých hmotnosť, rozmery alebo hmotnosť pripadajúca na nápravu presahujú najvyššie prípustné hodnoty, je v hosťovskom štáte dovolené len na základe vopred udeleného osobitného povolenia.
Článok 9
Kontrola
Dopravné licencie, povolenia, kontrolné doklady a ostatné dokumenty v poradí, v akom sú požadované touto dohodou, ako aj jazdné listy, potvrdenia o poistení, osvedčenia o školení a všetky dokumenty požadované na základe mnohostranných alebo dvojstranných dohôd alebo vnútroštátnych právnych predpisov sa musia nachádzať vo vozidlách a predložiť na žiadosť kontrolných orgánov.
Článok 10
Povinnosti dopravcov a sankcie
1.
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany sú povinní na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať povinnosti vyplývajúce z mnohostranných medzinárodných dohôd, ktorých sú zmluvné strany účastníkmi, z tejto dohody, ako aj z ostatných dvojstranných dohôd a z vnútroštátnych právnych predpisov, najmä predpisov týkajúcich sa cestnej premávky a opatrení na ich vykonávanie, colných režimov, podmienok a obmedzení vyplývajúcich z povolení.
2.
Nehľadiac na trestné konania, príslušné orgány v štáte, v ktorom má dopravca sídlo, môžu v prípade závažných alebo opakovaných porušení povinností, ku ktorým došlo na území hosťovského štátu, a na jeho žiadosť prijať tieto správne opatrenia:
a)
udeliť výstrahu,
b)
dočasne zakázať vstup na územie štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu.
V obzvlášť závažných prípadoch príslušný orgán hosťovského štátu môže dočasne zakázať vstup na územie svojho štátu až do prijatia opatrenia orgánom v štáte, v ktorom má dopravca sídlo.
Zmluvné strany sa budú navzájom priebežne informovať o prijatých opatreniach.
Článok 11
Spolupráca a zmiešaná komisia
1.
Príslušné orgány štátov zmluvných strán prijímajú potrebné opatrenia na implementáciu a vykonávanie tejto dohody a navzájom si poskytujú všetky potrebné informácie. Príslušné orgány sa budú navzájom priebežne informovať aj o všetkých zmenách vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa vykonávania tejto dohody.
Príslušné orgány si budú navzájom poskytovať pomoc na účely vykonávania tejto dohody. Osobné údaje poskytnuté v rámci spolupráce medzi zmluvnými stranami budú chránené pred zverejnením a môžu byť použité len na účel, na ktorý boli oznámené.
2.
Z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku bude ustanovená zmiešaná komisia zložená zo zástupcov každej zmluvnej strany.
Zmiešaná komisia zodpovedá za vykonávanie článku 3 tejto dohody a všeobecne za preskúmanie všetkých otázok týkajúcich sa vzťahov medzi zmluvnými stranami v oblasti cestnej dopravy vrátane aspektov týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia, práv posádok vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, technických otázok, podpory spolupráce medzi podnikmi a jednotlivými druhmi dopravy a krízového manažmentu.
V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12
Platnosť a trvanie dohody
1.
Táto dohoda nadobudne platnosť šesťdesiaty deň po dni, keď si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
2.
Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana však môže dohodu písomne vypovedať so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
Na dôkaz toho dolupodpísaní, náležite svojimi vládami splnomocnení, dohodu podpísali.
Dané v Bratislave 11. marca 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, macedónskom a v anglickom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Mojš

Za vládu Macedónskej republiky:

Zoran Petrov