141/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.2009 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17d sa vkladá § 17e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 8. júla 2009
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 2 pod referenčným číslom 167 a v prílohe č. 7 pod referenčným číslom 1, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 7. októbra 2009.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1329 až 1369, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 10 a 14 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 57, 59 a 60, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 13. októbra 2009.
(3)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 2 pod číslami 1370 a 1371, v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 186 až 188, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. novembra 2009.
(4)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 185, podľa predpisov účinných do 8. júla 2009 možno uvádzať do obehu do 4. februára 2010.“.
2.
V prílohe č. 2 referenčné číslo 167 znie:
„167 Kyselina 4-aminobenzoová (4-aminobenzoic acid o) a jej estery s voľnou aminovou skupinou“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa referenčnými číslami 1329 až 1371, ktoré znejú:
„1329 4-[(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dién-1-ylidén)metyl]-2-metylanilín (4-[(4-Aminophenyl) (4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine o)
(CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) a jeho hydrochloridová soľ (Basic Violet 14**; CI 42510**) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1330 Kyselina 4-[(2,4-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzénsulfónová (4-(2,4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulphonic acid o) (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) a jej sodná soľ (Acid Orange 6**; CI 14270**) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1331 Kyselina 4-(fenyldiazenyl)-3-hydroxy-2-naftoová (3-Hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoic acid o) (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0)a jej vápenatá soľ (Pigment Red 64:1**; CI 15800**) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1332 Kyselina 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xantén-9-yl)benzoová; Fluoresceín (2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid o; Fluorescein o) (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) a jej disodná soľ (Acid Yellow 73 sodium salt**; CI 45350**) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1333 4’,5’-dibróm-3’,6’-dihydroxyspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón; 4’,5’-dibrómfluoresceín (4‘,5‘-Dibromo-3‘,6‘-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene]-3-one o; 4‘,5‘-Dibromofluorescein o) (Solvent Red 72**) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) a jeho disodná soľ (CI 45370**) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1334 Kyselina 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabrómxantén-9-yl)benzoová; 2’,4’,5’,7’-tetrabrómfluoresceín (2-(3,6-Dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid; Fluorescein, 2‘,4‘,5‘,7‘-tetrabromo- o) (Solvent Red 43**) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), jej disodná soľ (Acid Red 87**; CI 45380**) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) a jej hliníková soľ (Pigment Red 90:1 Aluminium lake**) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1335 9-(2-karboxylátofenyl)-3-(2-metylanilino)-6-(2-metyl-4-sulfonátoanilino) xantýlium, vnútorná soľ (Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3-(2-methylphenyl)amino)-6-((2-methyl-4-sulfophenyl)amino)- o) (CAS 10213-95-3) a jeho sodná soľ (Acid Violet 9**; CI 45190**) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1336 3’,6’-dihydroxy-4’,5’-dijódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-one o) (Solvent Red 73**) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) a jeho sodná soľ (Acid Red 95**; CI 45425**) (CAS 33239-19-9; ­EINECS 251-419-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1337 3’,6’-dihydroxy-2’,4’,5’,7’-tetrajódspiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-ón (3‘,6‘-Dihydroxy-4‘,5‘-diiodospiro(isobenzofuran-1(3H),9‘-[9H]xanthene)-3-one o) (CAS 15905-32-5; ­EINECS 240-046-0), jeho disodná soľ (Acid Red 51**; CI 45430**) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) a jeho hliníková soľ (Pigment Red 172 Aluminium lake**) (CAS 12227-78-0; ­EINECS 235-440-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1338 2,4-diaminofenol (1-Hydroxy-2,4-diaminobenzene (2,4-Diaminophenol o) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4 ) a jeho dihydrochloridová soľ (2,4-Diaminophenol HCl**) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1339 Hydrochinón (1,4-Dihydroxybenzene o) (Hydroquinone**) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1340 [4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimetylamino)fenyl]metylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamóniumchlorid ([4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride o) (Basic Blue 26**; CI 44045**) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1341 Dinátrium-3-[(2,4-dimetyl-5-sulfonátofenyl)diazenyl]-4-hydroxynaftalén-1-sulfonát (Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate o) (Ponceau SX**; CI 14700**) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1342 tris[5-(hydroxyimino)-6-oxo-5,6-dihydronaftalén-2-sulfonáto(2-)-N5,O6]železitan trisodný (Trisodium tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphthalene-2-sulphonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) o) (Acid Green 1**; CI 10020**) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1343 4-(fenyldiazenyl)benzén-1,3-diol (4-(Phenylazo)resorcinol o) (Solvent Orange 1**; CI 11920**) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1344 4-[(4-etoxyfenyl)diazenyl]-1-naftol (4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]naphthol o) (Solvent Red 3**; CI 12010**) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1345 1-[(2-chlór-4-nitrofenyl)diazenyl]-2-naftol (1-[(2-Chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol o) (Pigment Red 4**; CI 12085**) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1346 3-hydroxy-N-(2-metylfenyl)-4-[(2,4,5-trichlórfenyl)diazenyl]naftalén-2-karboxamid (3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide o) (Pigment Red 112**; CI 12370**) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1347 4-[[5-[(dietylamino)sulfonyl]-2-metoxyfenyl]diazenyl]-3-hydroxy-N-(5-chlór-2,4-dimetoxyfenyl)- naftalén-2-karboxamid (N-(5-Chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2 -metho­xyphenyl]azo]-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide o) (Pigment Red 5**; CI 12490**) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) a jeho soli, ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1348 Dinátrium-4-[(5-chlór-4-metyl-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-3-hydroxy-2-naftoát (Disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]-3-hydroxy-2-naphthoate o) (Pigment Red 48**, CI 15865**) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1349 Kalcium 3-hydroxy-4-[(1-sulfonáto-2-naftyl)diazenyl]-2-naftoát (Calcium 3-hydroxy-4- [(1-sulpho­nato-2-naphthyl)azo]-2-naphthoate o) (Pigment Red 63:1**; CI 15880**) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1350 Trinátrium-3-hydroxy-4-(4-sulfonátonaftyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát (Trisodium 3-hydroxy-4-(4‘-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate o) (Acid Red 27**; CI 16185**) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1351 2,2’-[(3,3’-dichlór[1,1’-bifenyl]-4,4’-diyl)bis(diazenyl)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)-3-oxobutánamid] (2,2‘-[(3,3‘-Dichloro[1,1‘-biphenyl]-4,4‘-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] o) (Pigment Yellow 13**; CI 21100**) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1352 2,2’-[cyklohexylidénbis[(2-metyl-4,1-fenylén)diazéndiyl]]bis[4-cyklohexylfenol] (2,2‘-[Cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[4-cyclohexylphenol] o) (Solvent Yellow 29**; CI 21230**) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1353 1-(4-(fenyldiazenyl)fenyldiazenyl)-2-naft-ol 1-((4-Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol o) (Solvent Red 23**; CI 26100**) (CAS 85-86-9; EINECS 201- 638-4), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1354 Tetranátrium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonáto-4-[(4-sulfonátofenyl)diazenyl]-1-naftyl]diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát (Tetrasodium 6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulphonato-4-[(4-sulphona­tophe­nyl)azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate o) (­Food Black 2**; CI 27755**) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1355 Hydrogen-(4-[[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]benzén- -1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl)(2,4-disulfo­phenyl)methylene)- -2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) hydroxid,vnútorná soľ, sodná soľ (Acid Blue 1**; CI 42045**) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1356 bis[hydrogen-[4-[4-(dietylamino)fenyl][4-(dietylamínio)cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]metyl]-6- -hydroxybenzén-1,3-disulfonát (Ethanaminium, N-(4-((4-(diethylamino)phenyl) (5-hydroxy- -2,4-disulfophenyl)methylene)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-N-ethyl- o) hydroxid, vnútorná soľ, vápenatá soľ (2:1) (Acid Blue 3**; CI 42051**) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1357 Dihydrogen(etyl)[4-[4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonátobenzhydrylidén]cyklo­hexa-2,5-dién-1-ylidén](-3-sulfonátobezyl)amónium (Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-(4-((4-(ethyl ((3-sulfophenyl)methyl)amino)phenyl)(4-hydroxy-2-sulfophenyl) methylene)-2,5-cyclohexadien- -1-ylidene)-3-sulfo- o) hydroxid,vnútorná soľ, disodná soľ (Fast Green FCF**; CI 42053**)
(CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1358 1,3-izobenzofurándión, reakčné produkty s metylchinolínom a chinolínom (1,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline) (Solvent Yellow 33**; CI 47000**) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1359 Nigrozín (Nigrosine o) (CI 50420**) (CAS 8005-03-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1360 5,15-dietyl-8,18-dichlór-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3’,2’-m]trifenodioxazín (8,18-Dichloro- 5,15- diethyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3‘,2‘-m]triphenodioxazine o) (Pigment Violet 23**; CI 51319**) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1361 1,2-dihydroxyantrachinón (1,2-Dihydroxyanthraquinone o) (Pigment Red 83**; CI 58000**) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1362 Trinátrium-8-hydroxypyrén-1,3,6-trisulfonát (Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate o) (Solvent Green 7**; CI 59040**) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1363 1-hydroxy-4-(4-metylanilino)antrachinón (1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone o) (Solvent Violet 13**; CI 60725**) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1364 1,4-bis(4-metylfenylamino)antrachinón (1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone o) (Solvent Green 3**; CI 61565**) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1365 6-chlór-2-(6-chlór-4-metyl-3-oxobenzo[b]tién-2(3H)-ylidén)-4-metylbenzo[b]tiofén-3(2H)-ón (6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophene-3(2H)-oneo) (VAT Red 1**; CI 73360**) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1366 5,12-dihydrochino[2,3-b]akridín-7,14-dión (5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione o) (Pigment Violet 19**; CI 73900**) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1367 [29H,31H-ftalocyanináto(2-)-N29,N30,N31,N32]meďnatý komplex (29H,31H-Phthalocyaninato(2-)- N29,N30,N31,N32)copper o) (Pigment Blue 15**; CI 74160**) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1368 [29H,31H-ftalocyaníndisulfonáto-N29,N30,N31,N32]meďnatan disodný (Disodium [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) o) (Direct Blue 86**; CI 74180**) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1369 Polychlórftalocyaninátomeďnatý komplex (Polychloro copper phthalocyanine o) (Pigment Green 7**; CI 74260**) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), ak sa používa ako látka vo výrobkoch na farbenie vlasov
1370 2.2´- dioxyetanol (2,2´-oxydiethanol (DEG) o; Diethylene glycol **) (CAS 111-46-6; EINECS 203-872-2), stopové množstvo je uvedené v prílohe č. 3
1371 Fytomenadión (Phytonadione **; Phytomenadione *) (CAS 84-80-0/81818-54-4; EINECS 201-564-2)“.
4.
V prílohe č. 3 časti 1v referenčných číslach 45, 72, 73, 88 a 89 v stĺpci e písmene b) sa slová „< 0,01 %" nahrádzajú slovami „> 0,01 %“.
5.
V prílohe č. 3 časti 1 sa vypúšťa referenčné číslo 10.
6.
V prílohe č. 3 časti 1 v referenčnom čísle 14 v stĺpcoch c, d a f sa vypúšťa písmeno a).
7.
V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 185 až 188, ktoré znejú:

„Ref.
číslo

 
Látka
 
O  b  m  e  d  z  e  n  i  a Iné obmedzenia
a požiadavky
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia prípustná
koncentrácia
v kozmetickom
výrobku
   
a b c d e f
185 Toluén
Toluene **
CAS 108-88-3
EINECS 203-625-9
Kozmetické výrobky
na starostlivosť o nechty
25 % hm.   Uchovávať mimo
dosahu detí.
186 2.2´- dioxyetanol
2,2´-oxydiethanol (DEG) o
Diethylene glycol **,
CAS 111-46-6
EINEC 203-872-2
Stopové množstvá v zložkách 0,1 % hm.    
187 2-(2-butoxyetoxy)etanol
Butoxydiglycol  (DEGBE) o
CAS 112-34-5
EINEC 203-905-0
Rozpúšťadlo vo farbivách
na farbenie vlasov
9 % hm. Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
 
188 2-butoxyetanol
Butoxyethanol (EGBE) o
CAS 111-76-2
EINEC 203-905-0
a)
Rozpúšťadlo v oxidačných farbivách
na farbenie vlasov
b)
Rozpúšťadlo v neoxidačných
farbivách na farbenie vlasov
a)
4,0 % hm.

b)
2,0 % hm.
a)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
b)
Nepoužívať v aerosólových
rozprašovačoch (sprejoch).
 “.

8.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 57, 59 a 60.
9.
V prílohe číslo 7 sa vypúšťa referenčné číslo 1.
10.
V prílohe č. 7 v referenčnom čísle 28 v stĺpci c sa vypúšťajú slová „v kozmetických výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením“.
11.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 61, 62 a 63, ktoré znejú:
„61.     Smernica Komisie 2008/88/ES z 23. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 256, 24. 9. 2008).
62. Smernica Komisie 2008/123/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a VII technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 340, 19. 12. 2008).
63. Smernica Komisie 2009/6/ES zo 4. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 36, 5. 2. 2009).“
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 8. júla 2009.
Robert Fico v. r.