147/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 písm. h) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobnom styku“) a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 7. apríla 2009 č. 2/2009, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.
Opatrenie ustanovuje náležitosti žiadosti, spôsob preukazovania a dokladovania splnenia podmienok na udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí inými právnickými osobami podľa § 21 ods. 2 písm. e) zákona o platobnom styku.
Opatrením sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.). Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. septembra 2008 č. 16/2008, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o vydanie povolenia na vydávanie platobných prostriedkov elektronických peňazí podľa § 21d ods. 1 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 360/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 9/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.