152/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 8. septembra 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. n) sa slovo „oprávnením“ nahrádza slovom „osvedčením4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 5 ods. 5 sa za slová „v osobitnom predpise6)“ vkladajú slová „a v technickej norme6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.“.
3.
V § 6 sa slová „v tejto vyhláške“ nahrádzajú slovami „v § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.“.
5.
V prílohe č. 4 písm. c) sa odkaz 24 za slovom „normy“ nahrádza odkazom 20.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Robert Kaliňák v. r.