163/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

163
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 9. decembra 2008 v Mníchove prijaté Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z. a oznámenie č. 128/2008 Z. z.).
Zmeny Poplatkového poriadku nadobudli platnosť 1. apríla 2009. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2009.
K oznámeniu č. 163/2009 Z. z.
ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Poplatkový poriadok k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V článku 2 odsek 1 znie:
„1.
 Prihlasovací poplatok (článok 78 ods. 2, pravidlo 38 ods. 2), ak
– európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) je podaná on-line       100
– európska patentová prihláška alebo v prípade medzinárodnej prihlášky formulár na vstup do európskej fázy (EPO formulár 1200) nie je podaná on-line 180“.
2.
V článku 2 odsek 1a znie:
 „1a. Dodatočný poplatok za európsku patentovú prihlášku, ktorá obsahuje viac ako 35 strán    
(nepočítajú sa strany, ktoré sú súčasťou zoznamu sekvencií) (pravidlo 38 ods. 2)

plus 12 EUR za 36. a za každú ďalšiu stranu“.
3.
V článku 8 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Článok 2
Rozhodnutie nadobudne platnosť 1. apríla 2009 a bude sa vzťahovať na európske patentové prihlášky podané 1. apríla 2009 alebo po tomto dni, ako aj na medzinárodné prihlášky vstupujúce do regionálnej fázy v tento deň alebo po tomto dni.
V Mníchove 9. decembra 2008