181/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

181
ZÁKON
z 28. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „akadémie“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
2.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „akadémia“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slovom „sudcov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a súdnych úradníkov“.“
4.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „zameranú na vykonanie odbornej justičnej skúšky“.
5.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce vrátane prípravy a organizácie spoločných medzinárodných vzdelávacích podujatí s inými národnými alebo medzinárodnými organizáciami pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy súdnych prípadov v podobe súdnych spisov z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva, ktoré sú spracované na účely písomnej časti výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu; rovnako zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov a spisov potrebných na vykonanie písomnej časti odbornej justičnej skúšky. Na požiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby písomnej časti výberovej komisii súdne spisy v počte rovnajúcom sa dvojnásobku uchádzačov prihlásených do výberového konania, pričom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva.“.
7.
V § 3 ods. 6 sa slovo „4“ nahrádza slovom „5“ a vypúšťajú sa slová „písm. a)“.
8.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, relaxačné služby, vydavateľskú a publikačnú činnosť; vykonávanie činnosti podľa tohto odseku nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 až 6.“.
9.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 6 ods. 5 písm. d) sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „služobného pomeru“.
11.
V § 6 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
12.
V § 6 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 môže minister odvolať,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať funkciu člena rady,
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(8)
Súdna rada môže odvolať člena rady, ktorého zvolila podľa odseku 1,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať funkciu člena rady,
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(9)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, s funkciou ministra, s funkciou generálneho prokurátora, s funkciou riaditeľa, s funkciou zástupcu riaditeľa a s funkciou vedúceho katedry pedagogického zboru.“.
13.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Člena rady vymenovaného ministrom na návrh generálneho prokurátora podľa odseku 1 môže z dôvodov uvedených v odseku 7 minister na návrh generálneho prokurátora alebo s jeho súhlasom odvolať.“.
14.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Pôsobnosť rady
Rada
a)
navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa,
b)
vypracúva a vydáva zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
c)
volí a odvoláva si zo svojich členov predsedu a podpredsedu rady, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
d)
volí a odvoláva členov skúšobných komisií a ich náhradníkov podľa § 13,
e)
schvaľuje návrh rozpočtu akadémie, ktorý jej predkladá riaditeľ,
f)
schvaľuje ročný študijný plán na základe obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po dohode s ministrom a obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov určenej generálnym prokurátorom,
g)
schvaľuje štatút akadémie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
h)
schvaľuje skúšobný poriadok, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
i)
predkladá návrh ministrovi na odvolanie riaditeľa,
j)
ukladá členom rady povinnosti vyplývajúce z jej pôsobnosti a upozorňuje členov rady na neplnenie úloh,
k)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
l)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise a v štatúte akadémie.“.
15.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Pôsobnosť predsedu rady
(1)
Predseda rady
a)
pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia rady, určuje program zasadnutia rady a jeho obsahovú náplň,
b)
upozorňuje ministra, súdnu radu alebo generálneho prokurátora na neplnenie úloh člena rady.
(2)
V prípadoch určených štatútom akadémie vykonáva pôsobnosť predsedu rady jej podpredseda.“.
16.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Riaditeľa na návrh rady vymenúva minister na päť rokov. Rada na základe výsledkov výberového konania určí poradie úspešných kandidátov a ministrovi navrhne na funkciu riaditeľa kandidáta, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí.“.
17.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na päť rokov na návrh rady tak, aby v prípade, ak je riaditeľom sudca, bol zástupcom riaditeľa prokurátor a naopak. Rada navrhne riaditeľovi kandidáta na funkciu zástupcu riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.“.
18.
V § 8 ods. 6 písm. d) sa slovo „funkcie“ nahrádza slovami „služobného pomeru“.
19.
V § 8 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
20.
V § 8 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Minister môže odvolať riaditeľa so súhlasom rady,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(8)
Riaditeľ môže odvolať zástupcu riaditeľa so súhlasom rady,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“.
21.V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Riaditeľ
a)
zastupuje akadémiu navonok,
b)
predkladá rade návrh ročného rozpočtu, ročného študijného plánu a výročnú správu o činnosti akadémie, môže navrhnúť zaradenie ďalších bodov do programu nasledujúceho zasadnutia rady,
c)
predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila rada,
d)
zodpovedá rade za riadne plnenie ročných študijných plánov a ministerstvu za účelné hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami akadémie,
e)
vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľa,
f)
vydáva vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre zástupcu riaditeľa, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov akadémie,
g)
predkladá ministrovi a generálnemu prokurátorovi výročnú správu o činnosti akadémie schválenú radou,
h)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise a v štatúte akadémie.“.
22.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Riaditeľ a zástupca riaditeľa majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Majú právo vyjadrovať sa k prerokúvanej veci; nemajú právo hlasovať.“.
23.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Pedagogický zbor
(1)
Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, metodiky výučby a hodnotenia zabezpečuje pedagogický zbor, ktorý pôsobí na jednotlivých katedrách.
(2)
Pedagogický zbor sa skladá z
a)
vedúcich katedier a
b)
externých členov.
(3)
Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských rád, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a riaditeľa zo sudcov, prokurátorov alebo z iných osôb, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dosiahnuté štúdiom v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou5) a majú najmenej päť rokov odbornej praxe.
(4)
Sudcovia, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, vykonávajú v akadémii stáž podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Prokurátori, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, sú do akadémie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.8)
(6)
Na právne vzťahy iných osôb, ktoré pôsobia ako vedúci katedier, vzťahujú sa ustanovenia osobitného predpisu.8a)
(7)
Na pracovnoprávne vzťahy externých členov sa vzťahujú ustanovenia o dohode o vykonaní práce.9)
(8)
Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 môže vykonávať aj justičný čakateľ a právny čakateľ prokuratúry počas svojej prípravnej praxe a vyšší súdny úradník počas výkonu štátnej služby.9a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a, 9 a 9a znejú:
„8a)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
9)
§ 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 149a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 228 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 12 ods. 5 sa za slová „z občianskeho práva,“ vkladajú slová „z rodinného práva“, za slovami „zo správneho práva“ slovo „a“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a z práva Európskej únie a Európskych spoločenstiev“.
25.
V § 12 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
26.
V § 13 ods. 1 druhá a tretia veta znejú:
„Na návrh súdnej rady, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a ministra volí a odvoláva predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov rada. Funkčné obdobie členov skúšobných komisií a ich náhradníkov je tri roky.“.
27.
V § 13 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Za člena skúšobnej komisie alebo náhradníka môže byť zvolený
a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desať rokov,
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora najmenej desať rokov,
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou5) a najmenej pätnásť rokov odbornej právnickej praxe.
(3)
Člena skúšobnej komisie alebo náhradníka možno odvolať,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“.
28.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Na vykonanie skúšky vyššieho súdneho úradníka sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 12 ods. 1 až 5.“.
29.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky služobný úrad poskytne vyššiemu súdnemu úradníkovi služobné voľno s náhradou platu v trvaní dvoch týždňov.
(7)
Ak vyšší súdny úradník neprospel ani pri opravnej skúške, zostáva vo funkcii vyššieho súdneho úradníka bez možnosti znovu sa prihlásiť na vykonanie skúšky.“.
30.
§ 15 znie:
㤠15
(1)
Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných výhodách riaditeľa, o postavení pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o vnútornom členení akadémie upraví štatút akadémie.
(2)
Podrobnosti o organizácii a vykonaní skúšky upraví skúšobný poriadok akadémie.“.
31.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
Funkčné obdobie členov rady vytvorenej podľa doterajších predpisov sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia. Funkčné obdobie riaditeľa, zástupcu riaditeľa, člena a náhradníka skúšobnej komisie, ktorí vykonávajú funkciu k 1. júnu 2009, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia. Od 1. júna 2009 sa doterajší stály člen pedagogického zboru považuje za povereného vedením katedry do času riadneho vymenovania vedúceho katedry podľa tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.