185/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 14.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
ZÁKON
z 23. apríla 2009
o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom,1) s cieľom zvýšiť úroveň výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a vývoj a kontrole ich použitia.
(2)
Tento zákon je schémou štátnej pomoci2) podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na štátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku podľa osobitného predpisu.4)
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
stimulmi pre výskum5) a vývoj6) (ďalej len „stimuly“) nástroje podpory výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou, ktorá je podnikateľom,
b)
projektom základného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie základného výskumu,7)
c)
projektom aplikovaného výskumu projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie aplikovaného výskumu,8)
d)
projektom experimentálneho vývoja projekt, ktorého hlavným cieľom je vykonávanie vývoja,
e)
štúdiou technickej realizovateľnosti projektu výskumu a vývoja (ďalej len „štúdia realizovateľnosti projektu“) štúdia zameraná na overenie uskutočniteľnosti pripravovaného projektu aplikovaného výskumu alebo overenie reálnosti a uskutočniteľnosti pripravovaného projektu experimentálneho vývoja,
f)
projektom ochrany priemyselného vlastníctva projekt zameraný na zabezpečenie ochrany výsledkov získaných riešením projektu aplikovaného výskumu alebo riešením projektu experimentálneho vývoja v Slovenskej republike alebo v zahraničí formou patentovej ochrany9) alebo inými formami ochrany práv priemyselného vlastníctva,10)
g)
projektom na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja projekt na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj11) podnikateľovi alebo na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja veľkého podnikateľa mikropodnikateľovi alebo malému podnikateľovi alebo strednému podnikateľovi,
h)
vysokokvalifikovaným zamestnancom výskumu a vývoja zamestnanec výskumu a vývoja, inžinier, konštruktér alebo marketingový manažér s vysokoškolským vzdelaním a najmenej dvomi rokmi odbornej praxe vo výskume a vývoji,
i)
prijímateľom stimulov žiadateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov.
§ 3
Stimuly
(1)
Stimuly sú
a)
dotácia12) z prostriedkov štátneho rozpočtu na
1.
podporu základného výskumu alebo aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja alebo
2.
vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu, alebo
3.
zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva, alebo
4.
dočasné pridelenie13) vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja a
b)
úľava na dani z príjmu podľa osobitného predpisu14) na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10.
(2)
Stimuly sa poskytujú na základe písomnej žiadosti o stimuly podľa § 6.
(3)
Stimuly podľa odseku 1 sa poskytujú na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7, 8 alebo 10.
(4)
Poskytovateľom stimulov je
a)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak ide o stimuly podľa odseku 1 písm. a),
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom vecne a miestne príslušného správcu dane, ak ide o stimuly podľa odseku 1 písm. b).
(5)
Žiadateľom o stimuly môže byť
a)
mikropodnikateľ,15)
b)
malý podnikateľ,16)
c)
stredný podnikateľ, ktorým je právnická osoba s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nepresahujúcim 250 a zároveň s obratom za kalendárny rok alebo hospodársky rok nepresahujúcim 50 mil. eur alebo s čistou hodnotou majetku vykázanou v súvahe nepresahujúcou 43 mil. eur,
d)
veľký podnikateľ, ktorým je právnická osoba s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov vyšším ako 250 a zároveň s obratom za kalendárny rok alebo hospodársky rok vyšším ako 50 mil. eur alebo s čistou hodnotou majetkuvykázanou v súvahe vyššou ako 43 mil. eur.
(6)
Žiadateľ o stimuly podľa odseku 5 sa stáva prijímateľom stimulov na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10.
(7)
Na poskytnutie stimulov nie je právny nárok.
§ 4
Podmienky na poskytnutie stimulov
(1)
Podmienky na poskytnutie stimulov sú:
a)
vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov, alebo
b)
rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu a vývoja žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej päť rokov po skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie najmenej päť rokov znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov.
(2)
Žiadateľ o stimuly je povinný pre vytvorenie nového pracoviska podľa odseku 1 písm. a) zo svojich vlastných prostriedkov uhrádzať výdavky na
a)
obstaranie budov a pozemkov,
b)
obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorú bude využívať na tento účel aj po skončení poskytovania stimulov,
c)
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(3)
Žiadateľ o stimuly je povinný pre rozšírenie existujúceho pracoviska podľa odseku 1 písm. b) zo svojich vlastných prostriedkov uhrádzať výdavky na
a)
obstaranie budov a pozemkov, ktoré doteraz neboli v jeho majetku,
b)
obstaranie novej technickej infraštruktúry výskumu a vývoja,
c)
zamestnanie nových zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalšieho pomocného personálu,
d)
zamestnancov výskumu a vývoja, technikov a ďalší pomocný personál, ktoré nie sú pokryté zo stimulov.
(4)
Maximálna výška stimulov a intenzita stimulov podľa § 3 ods. 1 je určená osobitným predpisom.17)
(5)
Minimálna výška celkových oprávnených nákladov musí byť pre projekt
a)
základného výskumu vo výške
1.
1,0 milióna eur pre žiadateľa o stimuly podľa § 3 ods. 5 písm. d),
2.
0,5 milióna eur pre žiadateľa o stimuly podľa § 3 ods. 5 písm. c),
3.
0,25 milióna eur pre žiadateľa o stimuly podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b),
b)
aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja vo výške
1.
3,5 milióna eur pre žiadateľa o stimuly podľa § 3 ods. 5 písm. d),
2.
2,5 milióna eur pre žiadateľa o stimuly podľa § 3 ods. 5 písm. c),
3.
1,5 milióna eur pre žiadateľa o stimuly podľa § 3 ods. 5 písm. a) a b).
(6)
Maximálna doba riešenia projektu podľa § 2 písm. b) až d) je tri roky.
(7)
Žiadateľ o stimuly je povinný poskytnúť písomne vyhlásenie
a)
že k existujúcim výsledkom výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej nemá prístup, a preto musí sám vykonať výskum a vývoj v tejto oblasti,
b)
že výsledky výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej neexistujú alebo sú špecifické, a preto musí sám vykonať výskum a vývoj v tejto oblasti,
c)
o riziku a zložitosti výskumu a vývoja v oblasti pre neho potrebnej a tým potrebu poskytnutia dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. a),
d)
o počte spolupracujúcich podnikateľov.
(8)
Žiadateľ o stimuly je povinný písomne odôvodniť, že ním predložený projekt podľa § 2 písm. b) až g) nebude mať negatívny vplyv na konkurenčné prostredie.18)
§ 5
Oprávnené náklady
(1)
Oprávnené náklady na projekt základného výskumu alebo projekt aplikovaného výskumu alebo projekt experimentálneho vývoja sú náklady ustanovené osobitným predpisom.19)
(2)
Oprávnené náklady na projekty podľa § 2 písm. f) a g) sú ustanovené osobitným predpisom.20)
(3)
Oprávnené náklady na vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu sú
a)
mzdové náklady a ostatné osobné náklady pre riešiteľov projektu a ďalších zamestnancov zodpovedajúce rozsahu ich účasti na riešení projektu vrátane nákladov na zdravotné poistenie,21) na sociálne poistenie22) a starobné dôchodkové sporenie,23)
b)
režijné náklady na energie, vodné, stočné vynaložené pri vypracúvaní štúdie,
c)
náklady na materiál použitý na riešenie projektu,
d)
náklady na pracovné cesty a zahraničné pracovné cesty súvisiace s poskytovaným stimulom do výšky, na ktorú vzniká nárok podľa osobitného predpisu.24)
(4)
Oprávnené náklady na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja pre prijímateľa stimulov podľa § 3 ods. 5 písm. a) až c) sú ustanovené osobitným predpisom.25)
(5)
Oprávnené náklady vzťahujúce sa na zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva sú ustanovené osobitným predpisom.26)
§ 6
Žiadosť o stimuly
(1)
Žiadateľ o stimuly predloží ministerstvu školstva žiadosť o stimuly pred začatím práce na projekte podľa § 2 písm. b) až f) v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme.
(2)
Žiadosť o stimuly obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa o stimuly, ktorými sú
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a spôsob, akým budú za prijímateľa stimulov konať,
3.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu prijímateľa stimulov,
b)
informáciu o geografickej lokalizácii použitia stimulov,
c)
písomné vyhlásenie podľa § 4 ods. 7,
d)
požadované formy stimulov podľa § 3 ods. 1 a ich výšku,
e)
etapy použitia stimulov a predpokladaný termín vytvorenia nového pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo rozšírenia existujúceho pracoviska podľa § 4 ods. 1 písm. b),
f)
plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na obstaranie pozemkov alebo obstaranie budov a dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
g)
informáciu o počiatočnom stave zamestnancov výskumu a vývoja a plánovanom konečnom stave zamestnancov výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a požiadavkách na ich odbornú kvalifikáciu počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky,
h)
plánovanú výšku vlastných prostriedkov určených na zabezpečenie zamestnancov výskumu a vývoja a predpokladanú priemernú výšku mzdy z týchto prostriedkov pre zamestnanca výskumu a vývoja pred zdanením vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na účely podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) počas doby poskytovania stimulov a päť rokov po skončení poskytovania stimulov v členení na jednotlivé roky a účel použitia,
i)
zoznam existujúcich prístrojov a technických zariadení určených pre výskum a vývoj vrátane uvedenia roku ich výroby,
j)
projekt podľa § 2 písm. b) až d), ktorého súčasťou môže byť projekt podľa § 2 písm. e) až g) obsahujúci
1.
popis cieľov projektu,
2.
anotáciu uskutočnenia projektu,
3.
vyčíslenie celkových oprávnených nákladov na projekt,
4.
vyčíslenie podielu vlastných prostriedkov na celkových oprávnených nákladoch na projekt,
5.
spôsob zabezpečenia plnenia cieľov projektu popísaním požiadavky na dočasné pridelenie vysokokvalifikovaných zamestnancov výskumu a vývoja, poskytnutím zoznamu účasti vlastných zamestnancov výskumu a vývoja, zoznamu vlastných prístrojov a technických zariadení a popísaním požiadavky na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení a požiadavky na zabezpečenie ochrany priemyselného vlastníctva,
6.
časové etapy realizácie výsledkov projektu,
7.
popis prínosov projektu pre rozvoj podnikateľa,
8.
popis prínosov projektu pre národohospodársky a celospoločenský rozvoj,
9.
popis prínosov projektu pre naplnenie prioritných smerov výskumu a vývoja schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
10.
popis prínosov projektu pre ochranu životného prostredia,
11.
popis prínosov projektu pre riešenie problémov zlyhávania trhu,
k)
údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej štátnej pomoci z verejných prostriedkov,
l)
ďalšie požadované údaje uvedené v prílohe.
(3)
Žiadateľ o stimuly k žiadosti o stimuly priloží
a)
spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu alebo jej úradne overenú kópiu,
b)
stanovy, ak ich má,
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
d)
výpis z registra trestov štatutárnych zástupcov žiadateľa nie starší ako tri mesiace,
e)
výročné správy alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované účtovné závierky, ak je ich podnikateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;27) ak sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom,28) prikladá individuálne účtovné závierky overené audítorom, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky29) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky,
f)
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti o stimuly,
g)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nie je v konkurze, likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom obdobnom konaní a nie je daňovým dlžníkom,
h)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci, že žiadateľ o stimuly nemá nedoplatky na odvodoch poistného na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení,
i)
záväzné vyhlásenie, že najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 vytvorí nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja,
j)
potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,30)
k)
potvrdenie o tom, že žiadateľ o stimuly má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,31)
l)
písomné odôvodnenie podľa § 4 ods. 8.
§ 7
Schvaľovanie žiadosti o stimuly
(1)
Ministerstvo školstva posúdi úplnosť žiadosti o stimuly a zabezpečí dva odborné posudky, zamerané na posúdenie splnenia podmienok podľa § 4, vypracované slovenskými alebo zahraničným odborníkmi do troch mesiacov od doručenia žiadosti o stimuly.
(2)
Ak žiadosť o stimuly neobsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 6, ministerstvo školstva vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní od doručenia výzvy na ich odstránenie.
(3)
Ak je súčasťou žiadosti o stimuly projekt podľa § 6 ods. 2 písm. j), ministerstvo školstva zabezpečí jeho hodnotenie podľa osobitného predpisu.32)
(4)
Odborné posudky podľa odseku 1 a výsledky hodnotenia podľa odseku 3 sú podkladom na komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly.
(5)
Ak nedostatky žiadosti podľa odseku 2 neboli odstránené, komplexné hodnotenie žiadosti o stimuly je záporné, alebo vyjadrenie ministerstva financií podľa odseku 6 je záporné, ministerstvo školstva, pri stimuloch do výšky dva milióny eur, žiadosť o stimuly zamietne.
(6)
Ministerstvo školstva na základe kladného komplexného hodnotenia žiadosti o stimuly predloží ministerstvu financií na vyjadrenie žiadosť o stimuly poskytované podľa § 3 ods. 1 písm. b). Vyjadrenie ministerstva financií pre žiadosti o stimuly do výšky dva milióny eur je pre ministerstvo školstva záväzné.
(7)
Na základe kladného komplexného hodnotenia žiadosti o stimuly ministerstvo školstva vydá rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov, ak výška stimulov nepresiahne sumu dva milióny eur. Ak je výška stimulov viac ako dva milióny eur, ministerstvo školstva predloží návrh na poskytnutie stimulov vláde na schválenie.
(8)
Ak výška stimulov nepodlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3) ministerstvo školstva vydá na základe schválenia vládou do 30 dní rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov pre žiadateľa o stimuly. Ak vláda návrh na poskytnutie stimulov neschváli, ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne.
(9)
Ak poskytnutie stimulov podlieha oznamovacej povinnosti Európskej komisii podľa osobitného predpisu,3) ministerstvo školstva na základe ich schválenia vládou požiada do 30 dní Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti navrhovaných stimulov so spoločným trhom, o čom písomne informuje žiadateľa o stimuly.
(10)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že poskytnutie stimulov je zlučiteľné so spoločným trhom, ministerstvo školstva do 30 dní od doručenia rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov pre žiadateľa o stimuly. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhované stimuly nie sú zlučiteľné so spoločným trhom, ministerstvo školstva žiadosť o stimuly zamietne.
(11)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o stimuly podľa odsekov 8 a 10 sa nemožno odvolať.
(12)
Ministerstvo školstva uzatvorí s prijímateľom stimulov písomnú zmluvu o poskytnutí stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) do 30 dní od vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa odsekov 7, 8 alebo 10.
§ 8
Náležitosti rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov
Rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov podľa § 7 ods. 7 alebo 8 alebo 10 obsahuje náležitosti podľa všeobecného predpisu o správnom konaní33) a
a)
označenie prijímateľa stimulov,
b)
formy schválených stimulov podľa § 3 ods. 1 a ich výšku,
c)
podmienky, za ktorých boli stimuly schválené,
d)
schválenú intenzitu stimulov,
e)
podmienky čerpania stimulov.
§ 9
Povinnosti prijímateľa stimulov
(1)
Prijímateľ stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) prvého bodu je povinný realizovať výsledky projektu na území Slovenskej republiky najneskôr do piatich rokov po skončení poskytovania stimulov na projekt a zabezpečiť poskytovanie informácií o ekonomických a spoločenských prínosoch z realizácie výsledkov projektu v období piatich rokov po skončení prijímania stimulov na projekt.
(2)
Prijímateľ stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu je povinný realizovať výsledky štúdie realizovateľnosti projektu najneskôr do troch rokov po skončení prijímania stimulov.
(3)
Prijímateľ stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu je povinný zachovať novovytvorené pracovné miesta pre dočasné pridelenie vysokokvalifikovaného zamestnanca výskumu a vývoja najmenej počas obdobia piatich rokov po skončení prijímania stimulov.
(4)
Schválená intenzita stimulov nesmie byť prekročená. Ak prijímateľ stimulov získa stimuly nad ich schválenú výšku, je povinný vrátiť tú ich časť, o ktorú bola prekročená schválená výška stimulov vrátane sankcií podľa osobitného predpisu.33)
(5)
Vysokokvalifikovaní zamestnanci výskumu a vývoja dočasne pridelení prijímateľovi stimulov podľa § 3 ods. 5 písm. a) až c) musia byť zamestnaní na novovytvorených pracovných miestach. Dočasne pridelení vysokokvalifikovaní zamestnanci výskumu a vývoja musia byť predtým najmenej dva roky zamestnaní v právnickej osobe vykonávajúcej výskum a vývoj alebo veľkým podnikateľom v oblasti výskumu a vývoja.
§ 10
Zrušenie, zastavenie a vrátenie poskytnutých stimulov
(1)
Na základe žiadosti prijímateľa stimulov ministerstvo školstva rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov zruší, ak sa dotácia vyčlenená rozhodnutím o schválení poskytnutia stimulov nezačala čerpať.
(2)
Ak prijímateľ stimulov nesplní povinnosti podľa § 9 ods. 1 a 2, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť podľa osobitného predpisu.34)
(3)
Ak prijímateľ stimulov nesplní povinnosti podľa § 9 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov v časti týkajúcej sa schválenia stimulov podľa § 3 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu platnosť. Prijímateľ stimulov je povinný na tento účel poskytnutú dotáciu vrátiť podľa osobitného predpisu.35)
(4)
Ak prijímateľ stimulov počas čerpania dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) nesplní podmienky podľa § 4, je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť podľa osobitného predpisu.35)
§ 11
Kontrola
(1)
Kontrolu použitia stimulov poskytnutých prijímateľovi stimulov vykonáva
a)
ministerstvo školstva pri stimuloch podľa § 3 ods. 1 písm. a) podľa podmienok uvedených v § 4 a 5,
b)
príslušný správca dane pri stimuloch podľa § 3 ods. 1 písm. b) podľa osobitného predpisu.35)
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) je povinné ministerstvo školstva vykonávať každoročne počas doby poskytovania stimulov.
(3)
Kontrolu splnenia povinností prijímateľom stimulov podľa § 9 ods. 1 vykoná ministerstvo školstva do piatich rokov po skončení poskytovania stimulov.
(4)
Kontrolu splnenia povinností prijímateľom stimulov podľa § 9 ods. 2 vykonáva ministerstvo školstva každoročne počas troch rokov po skončení poskytovania stimulov.
(5)
Kontrolu splnenia povinností prijímateľom stimulov podľa § 9 ods. 3 vykonáva ministerstvo školstva každoročne počas piatich rokov po skončení poskytovania stimulov.
(6)
Kontrolu dodržania schválenej intenzity stimulov podľa § 4 ods. 5 vykonáva ministerstvo školstva dvakrát ročne počas doby poskytovania stimulov.
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup pri výkone kontroly sa použije osobitný predpis.36)
§ 12
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,37) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie
Metodický postup pre prípravu, spracovanie, predkladanie, hodnotenie obsahu žiadosti o stimuly, spôsob vypracovania a obsah zmluvy, kontrolu priebehu a realizácie projektu, vedenie evidencie a kontroly údajov o projekte, na ktorý boli poskytnuté stimuly, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 30a sa vkladá § 30b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30b
Úľava na dani pre prijímateľa stimulov
(1)
Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu,120d) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani podľa odseku 2 jednotlivo za každé zdaňovacie obdobie počas celého obdobia, na ktoré bolo toto rozhodnutie vydané, najviac však do výšky nákladov vykázaných v účtovnej závierke daňovníka hradených z jeho vlastných prostriedkov120e) na účel podľa osobitného predpisu,120d) ak daňovník súčasne spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu120d) a osobitné podmienky podľa odseku 3.
(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel
a)
nákladov vykázaných v účtovnej závierke daňovníka hradených z jeho vlastných prostriedkov120e) na účel podľa osobitného predpisu120d) za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje nárok na úľavu na dani, a
b)
súčtu nákladov podľa písmena a) a dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu120d) vo výške podľa odseku 3 písm. e) za príslušné zdaňovacie obdobie, v ktorom si uplatňuje nárok na úľavu na dani.
(3)
Osobitnými podmienkami podľa odseku 1 sú:
a)
daňovník počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, využije všetky ustanovenia tohto zákona znižujúce základ dane, na ktoré mu vzniká nárok, a to najmä uplatnením
1.
odpisov podľa § 22 až 29; v období uplatňovania úľavy na dani nie je možné prerušiť odpisovanie hmotného majetku podľa § 22 ods. 9,
2.
opravných položiek a rezerv podľa § 20,
b)
daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, odpočítať od základu dane daňovú stratu alebo časť daňovej straty, o ktorú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, a to vo výške základu dane; ak je základ dane vyšší ako výška daňovej straty, o ktorú sa v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neznižoval základ dane, zníži sa základ dane o výšku tejto straty,
c)
daňovník nemôže uplatniť úľavu na dani podľa odseku 4 pri zrušení bez likvidácie, pri vstupe do likvidácie, pri vyhlásení konkurzu alebo pri zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti,
d)
daňovník je povinný pri vyčíslení základu dane vo vzájomnom obchodnom vzťahu so závislou osobou postupovať podľa § 18 a dodržiavať princíp nezávislého vzťahu,
e)
dotácia poskytnutá na základe rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu120d) sa zahrnie do koeficientu na účely výpočtu pomernej časti základu dane podľa odseku 2
1.
rovnomerne počas doby čerpania daňovej úľavy, ak sa poskytuje na obstaranie odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, a
2.
vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním nákladov podľa osobitného predpisu,1) ak sa poskytuje na prevádzkové náklady.
(4)
Nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 si daňovník môže uplatniť najviac na tri bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvým zdaňovacím obdobím, za ktoré si možno úľavu na dani uplatniť, je zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo daňovníkovi vydané rozhodnutie o schválení poskytnutia stimulov a daňovník splnil podmienky ustanovené osobitným predpisom120d) a osobitné podmienky podľa odseku 3, najneskôr však zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu.120f)
(5)
Nárok na úľavu na dani si daňovník môže uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu zdaňovacích období, za ktoré sa uplatňuje úľava na dani, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú v rozhodnutí o schválení poskytnutia stimulov podľa osobitného predpisu.120f)
(6)
Výška úľavy na dani sa nemení, ak je daňovníkovi dodatočne vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená vyššia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(7)
Výška nevyčerpanej hodnoty stimulov formou úľavy na dani sa nemení, ak bola daňovníkovi vyrubená alebo ak je daňovníkom v dodatočnom daňovom priznaní uvedená nižšia daňová povinnosť, ako bola uvedená v daňovom priznaní.
(8)
Ak daňovník nedodrží niektorú zo všeobecných podmienok ustanovených osobitným predpisom120d) alebo niektorú z osobitných podmienok uvedených v odseku 3 okrem podmienky uvedenej v odseku 3 písm. a) a b), nárok na úľavu na dani podľa odseku 1 zaniká a daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie za všetky zdaňovacie obdobia, v ktorých úľavu na dani uplatnil. Daň, na ktorú bola uplatnená úľava na dani a ktorá bola priznaná v dodatočnom daňovom priznaní, je splatná do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo podané dodatočné daňové priznanie.
(9)
Ak daňovník nedodrží podmienku uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo b), stráca nárok na úľavu na dani v príslušnom zdaňovacom období a je povinný podať dodatočné daňové priznanie za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom podmienku nedodržal. Daň priznaná v dodatočnom daňovom priznaní je splatná v lehote podľa odseku 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 120d až 120f znejú:
120d) Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
120e)
Čl. 31 až 33 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
120f)
§ 7 ods. 7, 8 a 10 zákona č. 185/2009 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 185/2009 Z. z.
ĎALŠIE ÚDAJE K ŽIADOSTI O STIMULY
1.
Údaje o žiadateľovi o stimuly:
a)
obrat za posledné tri hospodárske roky (mil. eur) v členení:
1.
Slovenská republika,
2.
členské štáty Európskej únie,
3.
ostatné štáty,
b)
čistý prevádzkový príjem, rentabilita použitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri hospodárske roky (mil. eur) v členení ako v písmene a),
c)
počet zamestnancov za posledné tri roky v členení ako v písmene a),
d)
objem predaných výrobkov (služieb) za posledné tri hospodárske roky (mil. eur) v členení ako v písmene a),
e)
vklady jednotlivých osôb do základného imania alebo vlastníctvo (držba) akcií, ekonomické a personálne prepojenie týchto osôb uviesť v komentári,
f)
v prípade členstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoločností tiež konsolidované údaje podľa písmen a) až d) za celú skupinu.
2.
Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na projekt s výhľadom na tri roky v členení:
a)
vlastné finančné prostriedky,
b)
cudzie zdroje, z toho: kapitálové vklady, bankové úvery, pôžičky,
c)
štátna pomoc podľa zákona o stimuloch pre výskum a vývoj,
d)
iné druhy štátnej pomoci (národná, regionálna, pre výskum a vývoj podľa zákona č. 172/2005 Z. z., malé a stredné podniky a podobne),
e)
ostatné zdroje.
3.
Doterajší predmet podnikania (činnosti) a druh podnikateľskej činnosti, na ktoré sú stimuly určené:
a)
charakteristika výrobkov (služieb) poskytovaných podnikateľom podľa klasifikácie produkcie,
b)
oprávnenie potrebné na túto činnosť.
4.
Predpokladaný vývoj (nárast) novej výroby (služieb) po zriadení nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja z hľadiska objemu a kvality, rok dosiahnutia plánovaného objemu výroby (služieb) v členení na plnenie do Slovenskej republiky a na vývoz.
5.
Predpokladané zahraničné trhy, kde bude dodávaný nový tovar (nové služby) podľa bodu 4.
6.
Predpokladaný hospodársky výsledok po zriadení nového alebo rozšírení existujúceho pracoviska pre vykonávanie výskumu a vývoja (pred zdanením) s výhľadom na päť rokov (mil. eur).
7.
Zamestnanosť a vzdelávanie:
a)
počet nových pracovných miest vytvorených v oblasti výskumu a vývoja v jednotlivých rokoch od začatia poskytovania stimulov a predpokladaný konečný stav zamestnancov výskumu a vývoja v členení na novovytvorené pracovné miesta a pôvodné pracovné miesta podľa vzdelanostnej štruktúry:
1.
s vysokoškolským vzdelaním,
2.
s úplným stredoškolským vzdelaním,
3.
so základným vzdelaním,
b)
okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta v oblasti výskumu a vývoja vytvorené, celkový vplyv stimulov na zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja v Slovenskej republike.
8.
Priemyselné vlastníctvo
Predpokladané využitie druhov ochrany priemyselného vlastníctva (patenty, užitkové vzory, ochranné známky, dizajny a podobne) prijímateľom stimulov a miesto ich ochrany (Slovenská republika, členské štáty Európskej únie, ostatné štáty) počas poskytovania stimulov a po skončení poskytovania stimulov.
2)
§ 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých druhov kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
4)
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
9)
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 7 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
12)
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 30b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
15)
Čl. 2 ods. 3 Prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
16)
Čl. 2 ods. 2 Prílohy 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
17)
Čl. 6 ods. 1 a čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
18)
Napríklad zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)
§ 17 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
20)
Čl. 31 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
21)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
25)
Čl. 37 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
26)
Čl. 33 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
27)
§ 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
28)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
31)
§ 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
32)
§ 19 ods. 1 až 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
33)
§ 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.