191/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
ZÁKON
z 23. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa v druhej vete za slovom „dráhy“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „na vodných cestách“ sa vkladajú slová „a ich odstraňovanie“.
2.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Štátna plavebná správa uloží plavebné opatrenie podľa odseku 4 minimálne 10 pracovných dní pred plánovanou činnosťou na vodnej ceste alebo v jej ochrannom pásme a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke a na vývesnej tabuli Štátnej plavebnej správy; plavebné opatrenie sa môže okrem štátneho jazyka uložiť aj v anglickom jazyku alebo nemeckom jazyku, prípadne aj v inom jazyku. Ustanovenia prvej vety sa nevzťahujú na prípady uvedené v § 39 písm. o).“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
3.
V § 5 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 15.
4.
V § 14 ods. 3 sa slová „klasifikačnej organizácie“ nahrádzajú slovami „uznanej klasifikačnej spoločnosti, právnickej osoby poverenej ministerstvom podľa § 22 ods. 11“.
5.
§ 22 a 22a vrátane nadpisu znejú:
„Technická spôsobilosť a prevádzková spôsobilosť plavidiel
§ 22
(1)
Na vodných cestách možno prevádzkovať len plavidlá, ktoré
a)
svojimi vlastnosťami vyhovujú pravidlám bezpečnosti prevádzky plavidla, požiadavkám na bezpečnosť členov posádky plavidla a prepravovaných osôb, pravidlám prepravy nebezpečných tovarov a podmienkam na vodnej ceste (ďalej len „prevádzková spôsobilosť“),
b)
sú postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí a v prípade, že podliehajú klasifikácii, sú klasifikované podľa § 32 (ďalej len „technická spôsobilosť“).
(2)
Pred uvedením plavidla, ktoré podlieha registrácii, do prevádzky sa vykoná overenie technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidla na žiadosť prevádzkovateľa plavidla. Štátna plavebná správa vydá na základe výsledkov overenia lodné osvedčenie, dočasné lodné osvedčenie alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla.
(3)
Technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii, overí Štátna plavebná správa vykonaním prehliadky plavidla; na účely vydania lodného osvedčenia, predĺženia platnosti lodného osvedčenia alebo vykonania zmien a doplnkov v lodnom osvedčení môže Štátna plavebná správa uznať doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo tretieho štátu, ktorý preukazuje, že plavidlo spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.
(4)
Technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, overí stála odborná komisia na základe výsledkov technickej prehliadky plavidla a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla.
(5)
Prehliadku prevádzkovej spôsobilosti plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, vykonáva stála odborná komisia.
(6)
Stála odborná komisia je zložená z predsedu a z ďalších najmenej troch členov; členmi stálej odbornej komisie sú odborníci z oblasti projektovania a stavby plavidiel a konštrukcie lodných motorov, z oblasti prevádzky vnútrozemskej plavby s odbornou spôsobilosťou na funkciu lodného kapitána I. triedy a zamestnanci Štátnej plavebnej správy.
(7)
Predsedom stálej odbornej komisie je riaditeľ Štátnej plavebnej správy.
(8)
Ďalších členov stálej odbornej komisie vymenúva a odvoláva predseda stálej odbornej komisie. Členovia stálej odbornej komisie, ktorí nie sú zamestnancami Štátnej plavebnej správy, sú povinní predložiť pri vymenovaní písomné vyhlásenie o tom, že svoje povinnosti vyplývajúce z členstva budú plniť nestranne a nezávisle.
(9)
Stála odborná komisia môže spolupracovať s ďalšími oprávnenými expertmi.
(10)
Sľub členov stálej odbornej komisie, spôsob rozhodovania a činnosť stálej odbornej komisie upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Vykonávaním technickej prehliadky plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne podlieha povinnej klasifikácii, poverí ministerstvo právnickú osobu, ak
a)
požiada o poverenie vykonávať technické prehliadky plavidiel písomnou žiadosťou,
b)
nie je organizačne, personálne alebo finančne prepojená s výrobcom, dovozcom alebo predajcom plavidiel alebo s prevádzkovateľom vodnej dopravy,
c)
má vnútornú organizačnú štruktúru a systém riadenia kvality na vykonávanie technických prehliadok odsúhlasený akreditovanou osobou podľa technických noriem,
d)
preukáže, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom, ak je ustanovený, má vysokoškolské vzdelanie technického smeru a najmenej 5 rokov praxe v oblasti vnútrozemskej plavby,
e)
preukáže bezúhonnosť osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom, ak je ustanovený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
f)
preukáže právo užívania k vybaveniu potrebnému na vykonávanie technických prehliadok plavidiel.
(12)
Ministerstvo odoberie poverenie právnickej osobe, ak prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 11 alebo sama požiada o odobratie poverenia.
(13)
Prevádzka zahraničného plavidla (§ 28 ods. 7) sa na vodných cestách a v prístavoch Slovenskej republiky uskutočňuje na základe medzinárodných zmlúv a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(14)
Štátna plavebná správa je v záujme bezpečnosti prevádzky plavidla oprávnená dočasne zastaviť alebo obmedziť prevádzku plavidla. Štátna plavebná správa zruší dočasné zastavenie alebo obmedzenie prevádzky plavidla, ak pominú dôvody na jej dočasné zastavenie alebo obmedzenie.
(15)
Nebezpečné tovary možno dopravovať vodnou cestou plavidlami spĺňajúcimi podmienky medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(16)
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky a pravidlá prepravy nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(17)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 22a
(1)
Pred uplynutím platnosti lodného osvedčenia sa plavidlo na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla opätovne podrobí technickej prehliadke a prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla.
(2)
Doba platnosti lodného osvedčenia sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla a vyznačí sa v lodnom osvedčení; ak pôvodné lodné osvedčenie vydal príslušný orgán iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, zároveň sa informuje aj tento orgán.
(3)
Ak sa pôvodné lodné osvedčenie nahradí novým lodným osvedčením, pôvodné lodné osvedčenie sa vráti príslušnému orgánu členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý lodné osvedčenie vydal.
(4)
Ak je plavidlo dostatočne technicky a prevádzkovo spôsobilé, možno výnimočne na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľa plavidla a bez vykonania technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla rozhodnúť o predĺžení platnosti lodného osvedčenia na dobu najviac šiestich mesiacov; takéto predĺženie sa vyznačí v lodnom osvedčení.“.
6.
V § 23 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Za riadny stav plavidla a technickú spôsobilosť a prevádzkovú spôsobilosť plavidla zodpovedá jeho prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ plavidla zodpovedá najmä za to, že plavidlo nebude svojimi vlastnosťami ohrozovať plynulosť a bezpečnosť svojej prevádzky, plynulosť a bezpečnosť plavebnej prevádzky na vodnej ceste a životné prostredie. Prevádzkovateľ plavidla môže využívať plavidlo len na účel uvedený v lodnom osvedčení.
(2)
Státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave je možné iba s platným lodným osvedčením a na základe rozhodnutia o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave. O povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave rozhoduje Štátna plavebná správa na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla po vydaní lodného osvedčenia. Štátna plavebná správa v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave upraví podmienky a miesto státia plávajúceho zariadenia. Povolenie státia plávajúceho zariadenia sa vydáva na dobu určitú, najviac na dobu platnosti lodného osvedčenia plávajúceho zariadenia.“.
7.
V § 23 ods. 4 sa slová „ústrednej evidencie plavidiel podľa § 24 ods. 5“ nahrádzajú slovami „registra plavidiel podľa § 24 ods. 8“.
8.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Register plavidiel
(1)
Register plavidiel je verejne prístupný zoznam obsahujúci súbor údajov o plavidlách, ktorý vedie Štátna plavebná správa. Do registra plavidiel sa o plavidle zapisujú tieto údaje:
a)
vlastník plavidla alebo spoluvlastníci,
b)
osoba, ktorá vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla, prípadne všetky osoby, s ktorými vlastník plavidla uzavrel zmluvu o prevádzke plavidla,
c)
evidenčné označenie plavidla,
d)
druh plavidla, oblasť jeho prevádzky na vodnej ceste a účel, na ktorý je plavidlo určené,
e)
technické údaje o plavidle, rok a miesto stavby plavidla,
f)
dátum zápisu alebo výmazu plavidla z registra plavidiel,
g)
záložné právo a pohľadávky na plavidlo zabezpečené záložným právom,
h)
plomby o zmene práva k plavidlu na základe doručenia verejnej listiny.
(2)
Na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla Štátna plavebná správa zapíše plavidlo do registra plavidiel a pridelí mu evidenčné označenie; za označenie plavidla evidenčným označením zodpovedá prevádzkovateľ plavidla.
(3)
Do registra plavidiel sa zapisujú plavidlá, ktorých celková hmotnosť vrátane povolenej užitočnej hmotnosti presahuje 1 000 kg alebo výkon pohonného strojového zariadenia je väčší ako 4 kW alebo plocha plachiet je väčšia ako 12 m2.
(4)
Do registra plavidiel možno zapísať plavidlá, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky, a nie sú registrované v cudzích štátoch.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho práva k plavidlu,
b)
doklad preukazujúci adresu sídla alebo trvalého pobytu,
c)
výpis z obchodného registra alebo zriaďovacia listina, ak ide o právnickú osobu,
d)
výpis zo živnostenského registra, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a ak ide o fyzickú osobu, kópiu dokladu totožnosti,
e)
doklad o výmaze z registra pôvodného zápisu alebo obdobný doklad preukazujúci, že plavidlo nie je registrované mimo územia Slovenskej republiky,
f)
zmluva uzatvorená s vlastníkom plavidla o prevádzke plavidla, ak prevádzkovateľ plavidla nie je jeho vlastníkom,
g)
rozhodnutie colného úradu o uvedení plavidla do colného režimu voľný obeh, ak bolo plavidlo dovezené zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie,
h)
certifikát vydaný notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre malé plavidlá podľa osobitného predpisu,13a) ak ide o malé plavidlo,
i)
osvedčenie o schválení technickej dokumentácie vydané Štátnou plavebnou správou, ak ide o individuálnu stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu; ak ide o plavidlo, ktoré nebolo Štátnou plavebnou správou typovo schválené, certifikát orgánu, ktorý stavbu malého plavidla povolil a typovo schválil,
j)
certifikát podľa písmena h), ak nejde o stavbu malého plavidla pre vlastnú potrebu.
(6)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný oznámiť Štátnej plavebnej správe akékoľvek zmeny údajov zapisovaných do registra a doložiť o tom doklady, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
(7)
Štátna plavebná správa zmenu v registri plavidiel nevykoná, ak je
a)
proti pôvodnému vlastníkovi vedené exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu,13b)
b)
vedené iné majetkovoprávne konanie alebo dedičské konanie týkajúce sa plavidla.
(8)
Výmaz plavidla z registra plavidiel vykoná Štátna plavebná správa len na základe žiadosti vlastníka plavidla alebo v prípade, ak Štátna plavebná správa rozhodla o jeho trvalom vyradení z prevádzky. Pred výmazom plavidla z registra plavidiel je prevádzkovateľ plavidla povinný odovzdať Štátnej plavebnej správe všetky lodné listiny vzťahujúce sa k plavidlu.
(9)
Na účely registrácie plavidla môže za prevádzkovateľa plavidla konať iná osoba len na základe písomného splnomocnenia s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo na základe úradného rozhodnutia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 86/2006 Z. z.
13b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Plavidlá, ktoré podliehajú zápisu do registra plavidiel, musia používať štátnu vlajku Slovenskej republiky.14)“.
10.
V § 26 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje o počte členov posádky plavidla a počte cestujúcich,“.
11.
V § 26 ods. 3 písm. d) sa slová „§ 28 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 11“.
12.
V § 26 ods. 5 písm. a) sa slová „§ 28 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 11“.
13.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo osobitné povolenie na prevádzku plavidla“ nahrádzajú čiarkou a slovami „dočasné lodné osvedčenie alebo doplnkové lodné osvedčenie“.
14.
V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.“.
15.
V § 28 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
povolenie na státie plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave, ak je plávajúcim zariadením.“.
16.
V § 28 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Za zahraničné plavidlo sa nepovažuje plavidlo, ktorému bolo vydané lodné osvedčenie alebo obdobný doklad v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
17.
V § 28 odsek 8 znie:
„(8)
Lodné osvedčenie je lodná listina, ktorou sa preukazuje spôsobilosť plavidla na plavbu. Vydáva ho Štátna plavebná správa. Lodné osvedčenie a doplnkové lodné osvedčenie sa vydávajú na dobu určitú. Doba platnosti lodného osvedčenia nového plavidla je najviac päť rokov, ak ide o osobnú loď, alebo desať rokov, ak ide o ostatné plavidlá. Doba platnosti lodného osvedčenia plavidla, ktoré je už v prevádzke, sa určí na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla; v tom prípade doba platnosti nesmie prekročiť doby platnosti podľa štvrtej vety.“.
18.
V § 28 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Dočasné lodné osvedčenie je krátkodobo platná lodná listina, ktorá nahrádza lodné osvedčenie. Vydáva ho Štátna plavebná správa na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla na dobu určitú.“.
Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 15.
19.
V § 28 odsek 15 znie:
„(15)
Za zápis údajov do lodných listín uvedených v odsekoch 12 až 14 zodpovedá vodca plavidla.“.
20.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na simulátore“.
21.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Klasifikácia plavidiel
(1)
Klasifikácia plavidla sa vykonáva počas stavby, rekonštrukcie a pri zmene určenia plavidla.
(2)
Klasifikáciu plavidiel vykonáva uznaná klasifikačná spoločnosť alebo právnická osoba poverená ministerstvom podľa § 22 ods. 11. Schvaľuje typovú a technickú dokumentáciu na stavbu a rekonštrukciu plavidiel, vykonáva odborný technický dozor nad stavbou plavidiel a vydáva klasifikačný preukaz plavidla.
(3)
V rámci klasifikácie je plavidlo zatriedené do klasifikačnej triedy podľa druhu plavidla, konštrukčného vyhotovenia, technicko-prevádzkových vlastností a plavebnej zóny alebo oblasti, na ktorú je plavidlo stavané.
(4)
Povinnej klasifikácii podliehajú
a)
plavidlá s vlastným strojovým pohonom, ktoré nie sú malými plavidlami,
b)
plavidlá bez vlastného strojového pohonu, ktoré nie sú malými plavidlami, s výtlakom väčším ako 100 m3,
c)
prievozné lode, plávajúce stroje, plávajúce zariadenia s vyhradenými technickými zariadeniami, ktoré nie sú malými plavidlami, plavidlá prepravujúce nebezpečný náklad a podobne,
d)
plavidlá do dĺžky 20 m určené na prepravu viac ako 12 cestujúcich alebo určené na vlečenie, tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy.
(5)
Uznaná klasifikačná spoločnosť alebo právnická osoba poverená ministerstvom schvaľuje aj typy kontajnerov a výmenných nadstavieb a dozerá na ich výrobu.“.
22.
V § 38 písmeno f) znie:
„f)
predkladá Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti a zasiela všetky informácie a dokumenty potrebné na splnenie kritérií uznania,“.
23.
V § 38 písmeno i) znie:
„i)
poveruje právnické osoby vykonávaním technickej prehliadky plavidla (§ 22 ods. 11) a odoberá poverenia právnickým osobám na vykonávanie technickej prehliadky plavidla (§ 22 ods. 12),“.
24.
V § 38 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a povolenie na výkon kabotáže,“.
25.
V § 39 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:
„2.
zriadení a zrušení požičovní plavidiel,“.
26.
V § 39 ods. 1 písm. j) prvom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „dočasné lodné osvedčenia a doplnkové lodné osvedčenia,“.
27.
V § 39 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
28.
V § 39 ods. 1 písm. k) treťom bode sa slová „podľa písmena f)“ nahrádzajú slovami „podľa písmena j)“.
29.
V § 39 ods. 1 písm. k) sa za bod 3 dopĺňajú body 4 až 8, ktoré znejú:
„4.
register vydaných lodných osvedčení, dočasných lodných osvedčení a doplnkových lodných osvedčení,
5.
evidenciu zápisníc z overenia technickej a prevádzkovej spôsobilosti plavidla alebo kópií vydaných lodných osvedčení spolu so záznamami o zrušených a vymenených lodných osvedčeniach,
6.
evidenciu požičovní plavidiel,
7.
evidenciu o povoľovaní státia plávajúcich zariadení,
8.
evidenciu plavebných inšpektorov,“.
30.
V § 39 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
ukladá sankcie za porušenie tohto zákona a prejednáva priestupky podľa tohto zákona,“.
31.
V § 39 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
ukladá plavebné opatrenia, ktorými
1.
určuje podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a v prístavoch,
2.
zaisťuje bezpečnosť a plynulosť plavebnej prevádzky,
3.
nariaďuje zastavenie plavby.“.
32.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
plavidlám zapísaným v registri plavidiel prideľuje jednotné európske identifikačné číslo plavidla.“.
33.
V § 39 sa vypúšťajú odseky 2 až 9. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
34.
V § 39b ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prevádzkovateľ plavidla alebo“.
35.
V § 39b ods. 3 sa slová „Vodca plavidla alebo prevádzkovateľ plavidla“ nahrádzajú slovami „Vodca plavidla, ktoré nie je malým plavidlom,“.
36.
Za § 39c sa vkladajú § 39d a 39e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Výkon štátneho odborného dozoru
§ 39d
(1)
Štátny odborný dozor zahŕňa okrem úloh podľa § 39 písm. a) aj zisťovanie, ako prevádzkovateľ plavidla, posádka plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle dodržiavajú tento zákon, súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, rozhodnutia vydané na jeho základe a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Úlohy štátnej plavebnej správy na úseku štátneho odborného dozoru vykonáva Štátna plavebná správa určenými zamestnancami Štátnej plavebnej správy (ďalej len „plavebný inšpektor“).
(3)
Plavebných inšpektorov vymenúva a odvoláva riaditeľ Štátnej plavebnej správy.
(4)
Plavebný inšpektor sa pri výkone štátneho odborného dozoru preukazuje preukazom plavebného inšpektora.
(5)
Ak plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru zistí
a)
závažné alebo opakované porušenie tohto zákona alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, môže členovi posádky plavidla zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti alebo vodcovi malého plavidla preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,
b)
závady alebo nedostatky na plavidle, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky plavidla, bezpečnosť prepravy nebezpečných tovarov alebo bezpečnosť prepravy na vodnej ceste, môže zadržať lodné osvedčenie vydané Štátnou plavebnou správou,
c)
že plavidlo nemá platné lodné osvedčenie alebo nespĺňa požiadavky uvedené v lodnom osvedčení, ale taká neplatnosť alebo nesplnenie požiadaviek nepredstavuje nebezpečenstvo zjavné pre osoby na plavidle, pre životné prostredie alebo plavbu, zadrží Štátnou plavebnou správou vydané lodné osvedčenie a prevádzkovateľovi plavidla uloží v primeranej lehote vykonať opatrenia nevyhnutné na nápravu,
d)
že plavidlo nemá na palube lodné osvedčenie alebo zjavne ohrozuje bezpečnosť osôb na plavidle, životné prostredie alebo plavbu, môže zakázať plavidlu pokračovať v plavbe, kým nebudú prijaté uložené opatrenia nevyhnutné na nápravu; v tom prípade môže Štátna plavebná správa umožniť plavidlu bezpečne pokračovať na miesto, kde sa plavidlo skontroluje alebo opraví, ak je to vhodné pri skončení jeho prepravných činností.
(6)
Ak prevádzkovateľ plavidla preukáže splnenie opatrení uložených podľa odseku 5 písm. c), Štátna plavebná správa na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla predĺži platnosť lodného osvedčenia alebo vydá nové lodné osvedčenie.
(7)
O zadržaní lodného osvedčenia podľa odseku 5 písm. c), ktoré bolo vydané iným členským štátom Európskej únie alebo iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo o zákaze pokračovať v plavbe vydanom podľa odseku 5 písm. d) plavidlu, ktorého lodné osvedčenie vydal iný členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore, informuje Štátna plavebná správa príslušný orgán tohto členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore do siedmich dní od zistenia tejto skutočnosti alebo uloženia zákazu.
(8)
Plavebný inšpektor pri výkone štátneho odborného dozoru ďalej môže zadržať lodné listiny a doklady vydané podľa § 39 písm. j) aj vtedy, ak je dôvodné podozrenie z ich falšovania alebo pozmeňovania. O zadržaní je plavebný inšpektor povinný vydať potvrdenie a odovzdať zadržané lodné listiny alebo doklady Štátnej plavebnej správe; Štátna plavebná správa bezodkladne postúpi vec orgánom činným v trestnom konaní.
(9)
Preukazy o odbornej spôsobilosti zadržané podľa odseku 5 písm. a) a lodné osvedčenie zadržané podľa odseku 5 písm. b) postúpi plavebný inšpektor Štátnej plavebnej správe na ďalšie konanie.
(10)
Podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov podľa § 39 písm. p) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 39e
(1)
Plavebný inšpektor je na účely výkonu štátneho odborného dozoru oprávnený
a)
vstupovať na plavidlá počas plavby alebo počas ich státia a do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu; inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia za účasti plavebného inšpektora majú právo vstupovať na plavidlá počas plavby alebo počas ich státia a právo vstupovať do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu len na účely kontroly ochrany vôd,24a)
b)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí vydaných na jeho základe a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
vykonávať potrebné zisťovania,
d)
požadovať potrebné vyjadrenia, údaje a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto zákona,
e)
požadovať od vodcu plavidla alebo členov lodnej posádky predloženie lodných listín podľa § 28, preukazu o odbornej spôsobilosti a preukazu totožnosti,
f)
nazerať do príslušných lodných listín a listín súvisiacich s plavbou a zadržať tieto listiny na účely vyhotovenia fotokópií,
g)
odoberať potrebné vzorky,
h)
zadržať plavidlo alebo iné veci na účely získania dôkazu,
i)
používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie protiprávnych konaní,24d)
j)
vyžadovať potrebnú súčinnosť,
k)
vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania, ak je dôvodné podozrenie, že osoba pácha priestupok alebo iný správny delikt,
l)
zisťovať totožnosť osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, a ak nemožno zistiť jej totožnosť, predviesť ju na útvar Policajného zboru na účely zistenia jej totožnosti,
m)
požadovať pomoc Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
n)
požiadať každého o pomoc v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku; kto bol o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti,
o)
na účely zabránenia ohrozenia bezpečnosti vo vnútrozemskej plavbe uložiť iným osobám pokyny na vykonanie potrebných opatrení na zabránenie hroziacemu nebezpečenstvu, ak sú schopné ich vykonať svojimi silami a prostriedkami a nevystavia tým vážnemu ohrozeniu svoje zdravie alebo život, prípadne zdravie alebo život iných osôb,
p)
ukladať pokuty za priestupky v blokovom konaní.
(2)
Posádka plavidla, osoby nachádzajúce sa na plavidle alebo v prístavoch a ďalšie osoby sú povinné
a)
preukázať plavebnému inšpektorovi svoju totožnosť,
b)
poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone štátneho odborného dozoru a umožniť vykonanie štátneho odborného dozoru,
c)
vytvoriť vhodné podmienky na výkon štátneho odborného dozoru,
d)
strpieť zadržanie plavidla a iných vecí potrebných na získanie dôkazov,
e)
umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových záznamov potrebných na zdokumentovanie protiprávnych konaní,24d)
f)
vykonať opatrenia uložené na odstránenie zistených nedostatkov,
g)
zdržať sa konania, ktoré zakázal alebo obmedzil plavebný inšpektor,
h)
umožniť plavebným inšpektorom vstup na plavidlo, do objektov a zariadení slúžiacich na plavbu,
i)
umožniť nahliadnuť do plavebnej dokumentácie, poskytnúť potrebné dokumenty, informácie a vysvetlenia,
j)
vykonať pokyny uložené plavebným inšpektorom na účely zabránenia ohrozenia bezpečnosti vo vnútrozemskej plavbe, ak tým neohrozia svoj život alebo zdravie, prípadne život alebo zdravie iných osôb; škody alebo náklady, ktoré takým osobám v súvislosti s plnením pokynu plavebného inšpektora vznikli, znáša ten, kto hroziace nebezpečenstvo spôsobil.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
„24d)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2002 Z. z. Trestný poriadok.“.
37.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku vnútrozemskej plavby sa dopustí ten, kto
a)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje, premiestni alebo umiestni signálne znaky upravujúce plavbu na vodných cestách, informačné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok alebo neoprávnene používa také zariadenie,
b)
poruší všeobecne záväzný právny predpis24e) o bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách,
c)
úmyselne poškodí stavbu na vodnej ceste alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou tejto stavby,
d)
ako iná osoba nachádzajúca sa na plavidle nesplní príkaz vodcu plavidla na zaistenie bezpečnosti plavby a zachovania poriadku na plavidle alebo poruší povinnosti cestujúceho,
e)
poruší povinnosti týkajúce sa používania vlajok a štandardy prezidenta (§ 25),
f)
nerešpektuje alebo poruší povinnosť uloženú v plavebnom opatrení Štátnej plavebnej správy,
g)
nerešpektuje alebo porušuje pokyny plavebného inšpektora pri výkone štátneho odborného dozoru alebo pokyny na zabezpečenie bezpečnosti plavebnej prevádzky,
h)
poruší povinnosti vodcu plavidla (§ 28 ods. 15, § 34 ods. 3 až 6) alebo člena posádky plavidla (§ 29 ods. 1 až 3, § 30 ods. 4 a 6),
i)
vedie plavidlo bez preukazu o odbornej spôsobilosti,
j)
ako vodca plavidla alebo člen posádky plavidla sa odmietne podrobiť dychovej skúške alebo, ak bola dychová skúška pozitívna, podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou v súvislosti s riadením plavebnej premávky,
k)
poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom pri vykonávaní činností na vodnej ceste,
l)
vykonáva osobitnú prepravu bez súhlasu Štátnej plavebnej správy alebo pri tejto preprave poruší podmienky určené Štátnou plavebnou správou,
m)
nedodržiava Štátnou plavebnou správou nariadené zastavenie plavby alebo vykonáva plavbu s plavidlom na vodnej ceste, kde je plavba takého plavidla zakázaná,
n)
preruší plavebnú dráhu bez súhlasu Štátnej plavebnej správy alebo spôsobí plavebnú nehodu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 165 eur.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. f) až n) možno uložiť pokutu do 330 eur a zákaz činnosti do jedného roka.
(4)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupky podľa odseku 1 pokutu do 165 eur.
(5)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva Štátna plavebná správa.
(6)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24e znie:
„24e)
Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra 2001 č. 1740/M-2001, ktorým sa vydávajú Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky (oznámenie č. 417/2001 Z. z.).“.
38.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu od 165 eur do 1 670 eur dopravcovi, ak poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 21a ods. 4.
(2)
Štátna plavebná správa môže členovi posádky plavidla, ktorý je cudzincom, uložiť na území Slovenskej republiky zákaz činnosti, na ktorú je odborne spôsobilý, rozhodnutím v správnom konaní na dobu jedného roka, ak porušil povinnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo ak tieto povinnosti hrubo a opakovane porušuje.
(3)
Štátna plavebná správa uloží pokutu od 330 eur do 6 635 eur
a)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti ustanovené v tomto zákone (§ 22 a 23, § 26 až 28),
b)
dopravcovi, ak vykonával verejnú vodnú dopravu bez licencie (§ 7 ods. 5) alebo ak porušil povinnosti dopravcu stanovené v tomto zákone alebo povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd o vnútrozemskej plavbe, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
prevádzkovateľovi verejného prístavu alebo užívateľovi verejného prístavu, ak porušil povinnosti pri prevádzke a používaní prístavov (§ 5),
d)
správcovi vodného toku, ak porušil povinnosti týkajúce sa udržiavania a zlepšovania podmienok na prevádzku plavidiel na sledovaných vodných cestách alebo ak neuposlúchol pokyn Štátnej plavebnej správy týkajúci sa vytýčenia plavebnej dráhy, vyznačenia plavebných prekážok na vodných cestách alebo ich odstránenia (§ 3 ods. 2),
e)
bezpečnostnému poradcovi, ktorý porušil povinnosti bezpečnostného poradcu ustanovené týmto zákonom,
f)
osobe vykonávajúcej prepravu nebezpečného tovaru, ak neurčila bezpečnostného poradcu,
g)
prevádzkovateľovi plávajúceho zariadenia, ktoré stojí na vodnej ceste alebo v prístave bez rozhodnutia Štátnej plavebnej správy o povolení státia,
h)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak nedodržiava podmienky prevádzky plavidiel na vodných cestách a vo verejných prístavoch určené Štátnou plavebnou správou,
i)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak prevádzkuje požičovňu plavidiel bez rozhodnutia o jej zriadení alebo nedodržiava podmienky stanovené v rozhodnutí alebo nedodržiava podmienky stanovené v rozhodnutí o povolení státia plávajúceho zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave,
j)
prevádzkovateľovi plavidla, ak porušil povinnosti týkajúce sa zápisu a zmeny údajov v registri plavidiel,
k)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá svojou činnosťou, porušením tohto zákona alebo pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách, plavebného opatrenia alebo pokynu Štátnej plavebnej správy ohrozila bezpečnosť alebo plynulosť plavebnej prevádzky,
(4)
Štátna plavebná správa uloží pokutu od 165 eur do 1 660 eur
a)
správcovi vodného toku, vodcovi plavidla alebo Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, ak neposkytne Štátnej plavebnej správe informácie podľa § 39b ods. 2,
b)
vodcovi plavidla, ak nepodá Štátnej plavebnej správe hlásenie z lode podľa § 39b ods. 3.
(5)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť konania, na jeho následky, na dobu jeho trvania a na rozsah spôsobenej škody.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Štátna plavebná správa dozvedela o tom, že právnická osoba alebo fyzická osoba porušila povinnosti podľa odsekov 2, 3 a 4, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(7)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Štátna plavebná správa môže rozhodnutím odňať
a)
členovi posádky plavidla alebo vodcovi malého plavidla ňou vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti zadržaný podľa § 39d ods. 5 písm. a) na určitý čas, najviac tri roky, a v prípade straty zdravotnej spôsobilosti natrvalo; vrátenie odňatého preukazu je podmienené preskúšaním jeho držiteľa,
b)
lodné osvedčenie zadržané podľa § 39d ods. 5 písm. b) na čas potrebný na odstránenie zistených závad alebo nedostatkov; v prípade úplnej straty spôsobilosti plavidla na plavbu natrvalo.
(9)
Odvolanie proti rozhodnutiu o odňatí preukazu o odbornej spôsobilosti alebo lodného osvedčenia nemá odkladný účinok.“.
39.
V § 41 ods. 2 sa za slovom „stanovísk“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „na § 6 až 6e“ sa nahrádzajú slovami „na § 6 až 6e, § 22 ods. 4 a14 a na § 39 písm. b), e) až i), k), n), o)“.
40.
V prílohe č. 1 druhom bode sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zrušená smernicou 2006/87/ES.“.
41.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES z 12. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Rady 2008/87/ES z 22. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008) a smernice Rady 2008/126/ES z 19. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009).“.
42.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z. a zákona č. 188/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písm. a) sa za slová „Vydanie lodného osvedčenia“ vkladajú slová „a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písm. a) body 3.1 a 3.2 znejú:
„3.1 bez vlastného strojného pohonu 250 eur
3.2 s vlastným strojným pohonom 500 eur“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písm. b) body 3.1 a 3.2 znejú:
„3.1 bez vlastného strojného pohonu 165 eur
3.2 s vlastným strojným pohonom 330 eur“.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písmeno e) znie:
„e)
Vydanie dočasného lodného osvedčenia 65 eur“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písm. f) sa slová „osobitnú prepravu“ nahrádzajú slovami „prevádzku plavidla“.
6.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 písm. m) sa za slovo „plavidla“ vkladajú slová „alebo zápis zmeny adresy vlastníka“.
7.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 sa pod nadpisom „Oslobodenie“ v prvom bode slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmen e) a f)“.
8.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 sa vypúšťa prvý bod pod nadpisom Poznámky.
Doterajší druhý a tretí bod sa označujú ako prvý a druhý bod.
9.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 94 sa pod nadpisom Poznámky v prvom bode slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmena b)“ a slová „písmena g)“ sa nahrádzajú slovami „písmena h)“.
10.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 písm. a) sa slovo „evidencii“ nahrádza slovom „registrácii“.
11.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 písm. a) bode 1 sa za slová „s dĺžkou“ vkladajú slová „rovnou alebo“.
12.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 písmeno b) znie:
„b)
Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla alebo na rekonštrukciu malého plavidla a na vydanie povolenia na jeho stavbu alebo rekonštrukciu 165 eur“.
13.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až o) sa označujú ako písmená e) až n).
14.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 písm. e) sa vypúšťa slovo „malých“.
15.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 písmeno h) znie:
„h)
Vydanie povolenia na usporiadanie športového podujatia alebo slávnosti na vode, ktoré sa koná na sledovanej vodnej ceste alebo na výhľadovo sledovanej vodnej ceste 20 eur“.
16.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava v položke 95 sa vypúšťa poznámka.
17.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položky 96 až 98 vrátane poznámok znejú:
„Položka 96
a)
Vydanie námorníckej knižky ...................................................................30 eur
b)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
veliteľa námornej lode a prvého strojného
dôstojníka .....................................................................................................140 eur
c)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
námorného dôstojníka .................................................................................70 eur
d)
Vydanie potvrdenia preukazu odbornej
spôsobilosti ....................................................................................................70 eur
e)
Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu
odbornej spôsobilosti vydaného príslušným
orgánom cudzieho štátu ..............................................................................70 eur
f)
Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní
preukazu odbornej spôsobilosti vydaného
príslušným orgánom cudzieho štátu ...30 eur
f)
Vydanie preukazu spôsobilosti člena
lodného mužstva ...........................................................................................30 eur
g)
Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní
kurzu bezpečnostného výcviku alebo
doplnkového odborného výcviku 30 eur
h)
Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) .........30 eur
Poznámky
1.
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2.
Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.
Položka 97
a)
Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1.
nesamohybného plavidla ..............................................1 600 eur
2.
s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ........................2 000 eur
3.
s hrubou priestornosťou od 5 001 RT
do 15 000 RT .......................................................................3 000 eur
4.
s hrubou priestornosťou viac ako
15 001 RT .............................................................................4 000 eur
b)
Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode)
1.
nesamohybného plavidla ..............................................1 500 eur
2.
s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ........................1 700 eur
3.
s hrubou priestornosťou od 5 001 RT
do 15 000 RT ........................................................................2 700 eur
4.
s hrubou priestornosťou viac ako
15 001 RT .............................................................................3 700 eur
c)
Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
1.
nesamohybného plavidla .................................................300 eur
2.
s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ...........................350 eur
3.
s hrubou priestornosťou od 5 001 RT
do 15 000 RT ..........................................................................400 eur
4.
s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..............500 eur
d)
Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ....................................500 eur
e)
Výmaz námornej lode z námorného registra .......................................................500 eur
f)
Zmena mena námornej lode ...................................................................................500 eur
g)
Zmena vlastníka námornej lode ............................................................................500 eur
h)
Zápis záložného práva námornej lode
zapísanej v námornom registri ...................................................................................350 eur
i)
Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri .........350 eur
j)
Iný zápis v námornom registri ..................................................................................250 eur
k)
Kontrolná prehliadka námornej lode ...................................................................1 500 eur
l)
Dočasný zápis rozostavanej námornej
lode do námorného registra (dočasná
registrácia) vrátane vydania registračného
listu ...................................................................................................................................130 eur
m)
Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej
námornej lode ................................................................................................................130 eur
n)
Zápis námornej lode podľa písmena a),
ročný registračný poplatok alebo opakovaný
zápis podľa písmena b) a ročný poplatok
za členstvo v Medzinárodnej námornej
organizácii (IMO) podľa písmena c) pre
tankové a špeciálne námorné lode ............................................................................150 % z príslušnej sadzby
o)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
veliteľa námorného rekreačného plavidla .................................................................40 eur
p)
Vydanie medzinárodného osvedčenia pre
námorné rekreačné plavidlo ........................................................................................40 eur
r)
Zápis námorného rekreačného plavidla
s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra
námorných rekreačných plavidiel vrátane
vydania registračného listu ..........................................................................................140 eur
s)
Zápis námorného rekreačného plavidla
s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do
registra námorných rekreačných plavidiel
vrátane vydania registračného listu ............................................................................350 eur
t)
Zápis námornej jachty do námorného
registra vrátane vydania registračného
listu ..................................................................................................................................1 000 eur
u)
Vykonanie zmien v registri námorných
rekreačných plavidiel alebo v preukaze
odbornej spôsobilosti veliteľa námorného
rekreačného plavidla ........................................................................................................30 eur
v)
Výmaz námorného rekreačného plavidla
z registra námorných rekreačných plavidiel .................................................................40 eur
w)
Výmaz námornej jachty z námorného
registra ..............................................................................................................................500 eur
x)
Vydanie duplikátu dokladov uvedených
v písmenách o) až t) .........................................................................................................30 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
Položka 98
a)
Vydanie dočasného registračného listu ...............................................................140 eur
b)
Vydanie lodnej listiny inej ako registračný
list .....................................................................................................................................250 eur
c)
Vydanie lodnej listiny inej ako registračný
list pre rozostavanú námornú loď ..............................................................................140 eur
d)
Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej
listiny ................................................................................................................................140 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 72/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo v územnom obvode vnútrozemského prístavu“.
2.
V § 23 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo lodnej“.
3.
V § 23 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „alebo plavebnej“.
4.
V § 58 ods. 3 písm. b) sa slová „podľa § 52 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 52 písm. c)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2009 s výnimkou čl. I bodu 38 § 40a ods. 3 písm. l), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.