193/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. apríla 2009
o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
plavidlá s dĺžkou najmenej 20 m a plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako dĺžka × šírka × ponor je 100 m3 a viac,
b)
remorkéry a tlačné remorkéry, ktoré sú určené na vlečenie, tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel uvedených v písmene a) alebo plávajúceho stroja,
c)
plavidlá určené na prepravu cestujúcich, ktoré môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich okrem členov posádky plavidla,
d)
plávajúce stroje.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
prievozné lode,
b)
vojenské lode,
c)
námorné lode vrátane námorných vlečných a tlačných remorkérov, ktoré
1.
vykonávajú plavbu v pobrežných vodách alebo v nich majú základňu, alebo
2.
dočasne vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „vodná cesta“) za predpokladu, že majú
2a.
osvedčenie preukazujúce zhodu s medzinárodnou zmluvou1) alebo rovnocenné osvedčenie,
2b.
osvedčenie vydané podľa osobitného predpisu2), ak ide o plavidlá na prepravu cestujúcich, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,1) alebo
2c.
osvedčenie štátu, pod vlajkou ktorého sa plavia, ak ide o rekreačné plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa vodné cesty Spoločenstva rozdeľujú na tieto zóny:
a)
zóna 1, 2, 3 a 4, pričom
1.
zóny 1 a 2 zahŕňajú vodné cesty ustanovené v kapitole 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“),
2.
zóna 3 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 2 prílohy I smernice,
3.
zóna 4 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 3 prílohy I smernice,
b)
zóna R, ktorá zahŕňa vodné cesty uvedené v písmene a), pre ktoré sa vydávajú lodné osvedčenia podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.
§ 3
(2)
Na plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu iba v zóne 4 vodných ciest, sa na všetkých vodných cestách v tejto zóne vzťahujú len znížené technické požiadavky ustanovené v kapitole 19b časti II prílohy II smernice; súlad s týmito zníženými technickými požiadavkami sa vyznačí v lodnom osvedčení.3)
§ 4
(1)
Plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách uvedených v § 2, musia mať:
a)
ak vykonávajú plavbu v zóne R vodnej cesty
1.
lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne alebo
2.
lodné osvedčenie, podľa ktorého plavidlo spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sú rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne,
b)
ak vykonávajú plavbu na iných vodných cestách, lodné osvedčenie vrátane špecifikácií uvedených v § 3.
(2)
Vzor lodného osvedčenia je ustanovený v časti I prílohy V smernice.
§ 5
(1)
Plavidlá, ktoré majú platné lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa môžu plaviť na vodných cestách iba s týmto lodným osvedčením.
(2)
Plavidlám, ktoré majú lodné osvedčenie podľa odseku 1, sa na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla vydá aj doplnkové lodné osvedčenie, ak vykonávajú plavbu v zóne 4 vodných ciest a chcú mať výhodu zníženia úrovne technických požiadaviek podľa § 3 ods. 2 na týchto vodných cestách.
(3)
Doba platnosti doplnkového lodného osvedčenia nesmie prekročiť dobu platnosti lodného osvedčenia uvedeného v odseku 1.
(4)
Vzor doplnkového lodného osvedčenia je ustanovený v časti II prílohy V smernice.
§ 6
(1)
Lodné osvedčenie sa vydáva3)
a)
novým plavidlám na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla (ďalej len „prehliadka“) vykonaných pred uvedením plavidla do prevádzky,
b)
plavidlám v prevádzke na základe overených výsledkov prehliadky, ktorá sa vykoná po uplynutí platnosti súčasného lodného osvedčenia.
(2)
Nesplnenie technických požiadaviek uvedených v § 3 sa vyznačí v lodnom osvedčení. Ak tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môžu plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) pokračovať v plavbe dovtedy, kým sa komponenty alebo časti, ktoré nespĺňajú technické požiadavky uvedené v § 3, nenahradia alebo nevymenia za komponenty a časti spĺňajúce tieto požiadavky.
(3)
Zjavné nebezpečenstvo podľa odseku 2 sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky týkajúce sa konštrukčnej pevnosti stavby lodí, plavby alebo ovládateľnosti, alebo osobitných funkcí plavidla. Odchýlky ustanovené v prílohe II smernice sa nepovažujú za nedostatky, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo. Náhrada existujúcich dielcov za zhodné dielce alebo dielce rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu podľa odseku 2.
§ 7
(1)
Ak sa na plavidle s platným lodným osvedčením vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukciu plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť alebo osobitné charakteristiky plavidla, také lodné osvedčenie stráca platnosť. Pred uvedením plavidla do ďalšej prevádzky prevádzkovateľ plavidla písomne požiada Štátnu plavebnú správu o vydanie nového lodného osvedčenia alebo vykonanie príslušných zmien a doplnkov v pôvodnom lodnom osvedčení.
(2)
Štátna plavebná správa písomne informuje do 30 dní odo dňa, keď vydala nové lodné osvedčenie alebo vykonala príslušné zmeny a doplnky v pôvodnom lodnom osvedčení podľa odseku 1 príslušný orgán členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), v ktorom bolo vydané alebo predĺžené pôvodné lodné osvedčenie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na vydanie nového doplnkového lodného osvedčenia.
§ 8
(1)
Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla sa môže vydať plavidlám, ktoré nemajú platné lodné osvedčenie, dočasné lodné osvedčenie,3) ak ide o
a)
plavidlo, ktoré má doplávať na určité miesto na účely získania lodného osvedčenia,
b)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie bolo dočasne odobraté podľa § 13 alebo 14,
c)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie sa vyhotovuje po úspešnom výsledku prehliadky,
d)
plavidlo, ktoré nesplnilo všetky požiadavky potrebné na získanie lodného osvedčenia,
e)
plavidlo, ktoré je poškodené v takom rozsahu, že jeho stav už nie je v zhode s lodným osvedčením,
f)
plávajúce teleso, plávajúce zariadenie alebo plávajúci stroj, ak má vykonať špeciálne prepravné činnosti, na ktoré je potrebné lodné osvedčenie,
g)
plavidlo, ktoré sa odchyľuje od technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.
(2)
Dočasné lodné osvedčenie podľa odseku 1 možno vydať, ak prevádzková spôsobilosť plavidla, plávajúceho telesa, plávajúceho zariadenia alebo plávajúceho stroja je primerane zaručená.
(3)
Dočasné lodné osvedčenie sa vydáva
a)
na jednu konkrétnu cestu, ktorá sa vykoná v lehote nepresahujúcej jeden mesiac, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. a) a d) až f),
b)
na 30 dní, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c)
na dobu šiestich mesiacov, ak ide o plavidlo uvedené v odseku 1 písm. g); v tomto prípade možno dočasné lodné osvedčenie predĺžiť vždy maximálne na dobu šiestich mesiacov.
(4)
Vzor dočasného lodného osvedčenia je ustanovený v časti III prílohy V smernice.
§ 9
Na vydávanie lodných osvedčení zahraničným plavidlám sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády primerane.
§ 10
(1)
Písomnú žiadosť o vydanie lodného osvedčenia, predĺženie lodného osvedčenia alebo vykonanie zmien a doplnkov v lodnom osvedčení podáva Štátnej plavebnej správe prevádzkovateľ plavidla.
(2)
Prevádzkovateľ plavidla, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády, môže požiadať o vydanie lodného osvedčenia; jeho žiadosti sa vyhovie, ak plavidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Termín, miesto konania a čas konania prehliadky oznámi prevádzkovateľovi plavidla právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky4) alebo stála odborná komisia5) podľa druhu vykonávanej prehliadky tak, aby sa prehliadka uskutočnila do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
(4)
Prevádzkovateľ plavidla poskytne súčinnosť potrebnú na vykonanie prehliadky, najmä poskytne plavidlo v nenaloženom a čistom stave spolu s povinnou výbavou plavidla.
(5)
Pri prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla možno vyžadovať prehliadku na suchu aj na vode a nariadiť vykonanie skúšobnej plavby plavidla alebo vykonanie ďalších skúšok prevádzkovej spôsobilosti plavidla.
(6)
Od prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla na suchu možno upustiť, ak prevádzkovateľ plavidla predloží osvedčenie o klasifikácii alebo osvedčenie od uznanej klasifikačnej spoločnosti nie staršie ako šesť mesiacov potvrdzujúce, že konštrukcia spĺňa ich požiadavky, alebo potvrdenie nie staršie ako šesť mesiacov, ktoré preukazuje, že príslušný orgán už vykonal prehliadku na suchu na iné účely.
(7)
Prevádzkovateľ plavidla predloží pred vykonaním prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla okrem osvedčení alebo potvrdenia podľa odseku 6 najmä tieto doklady:
a)
revízne správy z kontroly vyhradených technických zariadení,
b)
zápis z merania hrúbky obšívkových plechov,
c)
povolenie typu ťažobného zariadenia vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
(8)
Pri prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla sa overí funkčnosť pohonného zariadenia, funkčnosť všetkých lodných zariadení, funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie, vybavenie plavidla záchrannými prostriedkami a havarijným materiálom a označenie plavidla; ak sa na plavidle nachádzajú aj iné zariadenia alebo prostriedky, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť prevádzky plavidla, overí sa aj funkčnosť a spôsobilosť týchto zariadení a prostriedkov.
(9)
Technická prehliadka plavidla môže byť úplne alebo sčasti nahradená posudkom vydaným uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené sčasti I prílohy VII smernice, ak z posudku nie staršieho ako šesť mesiacov vyplýva, že plavidlo celkom alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 11
Prehliadka plavidla sa vykoná vždy, ak o to prevádzkovateľ plavidla požiada.
§ 12
(1)
O vydaných osvedčeniach sa vedie register6) podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(2)
Ak je zachovaná bezpečnosť a jednoduchý priebeh plavby, údaje z registra sa sprístupnia na nahliadnutie príslušným orgánom iných členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru; ak je zaručená rovnaká miera ochrany údajov, možno tieto údaje sprístupniť aj príslušným orgánom tretích krajín.
§ 13
Prevádzkovateľ plavidla je povinný najneskôr do 30 dní písomne oznámiť Štátnej plavebnej správe zmenu údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo doplnkového lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla; súčasne odovzdá Štátnej plavebnej správe aj lodné osvedčenie alebo doplnkové lodné osvedčenie na účely vyznačenia potrebných zmien a doplnení.
§ 14
(1)
Ak dôjde k strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia alebo doplnkového lodného osvedčenia (ďalej len „osvedčenie“), je prevádzkovateľ plavidla povinný bezodkladne to oznámiť Štátnej plavebnej správe.
(2)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia a po preukázaní dôvodov sa vydá duplikát osvedčenia; duplikát osvedčenia stráca platnosť dňom, ktorým sa mala skončiť platnosť osvedčenia, za ktorý sa duplikát vydáva.
§ 15
Na požiadanie možno vydať tretím osobám výpis alebo kópiu osvedčenia.
§ 16
(1)
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI) sa prideľuje7) plavidlám zapísaným v registri plavidiel. Ak plavidlu nebolo pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla v čase vydania lodného osvedčenia, jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa pridelí plavidlu na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla a zapíše sa do lodného osvedčenia.
(2)
Ak ide o plavidlo zo štátu, v ktorom pridelenie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla nie je možné, jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa plavidlu pridelí pri vydaní lodného osvedčenia.
(3)
Každé plavidlo môže mať pridelené len jedno jednotné európske identifikačné číslo plavidla počas celej životnosti lode.
(4)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný umiestniť jednotné európske identifikačné číslo plavidla na plavidle.
(5)
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa skladá z ôsmich arabských číslic; vzor jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla je ustanovený v dodatku III prílohy II smernice.
(6)
Štátna plavebná správa informuje príslušné orgány členských štátov uvedených v registri Komisie o každom pridelenom jednotnom európskom identifikačnom čísle plavidla, ako aj o údajoch na identifikáciu plavidla, ktoré sú ustanovené v dodatku IV prílohy II smernice. Ak je zachovaná bezpečnosť a jednoduchý priebeh plavby, možno tieto údaje sprístupniť príslušným orgánom iných členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru; ak je zaručená rovnaká miera ochrany údajov, možno tieto údaje poskytnúť aj príslušným orgánom tretích krajín.
§ 17
Plavidlá podľa § 6 ods. 1 písm. b) musia mať najneskôr do 30. decembra 2018 lodné osvedčenie vydané podľa tohto nariadenia vlády.
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 19
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 193/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Rady 2008/87/ES (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008), smernice Rady 2008/68/ES ( Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) a smernice Rady 2008/126/ES ( Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009).
1)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
Medzinárodný dohovor o nákladovej značke.
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode.
3)
§ 39 písm. j) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
4)
§ 38 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5)
§ 22 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
6)
§ 39 písm. k) štvrtý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
7)
§ 39 písm. u) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.