193/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 30.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. apríla 2009
o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na
a)
plavidlá s dĺžkou najmenej 20 m a plavidlá, ktorých objem vyjadrený ako dĺžka × šírka × ponor je 100 m3 a viac,
b)
remorkéry a tlačné remorkéry, ktoré sú určené na vlečenie, tlačenie alebo vedenie bočne zviazanej zostavy plavidiel uvedených v písmene a) alebo plávajúceho stroja,
c)
plavidlá určené na prepravu cestujúcich, ktoré môžu prepravovať viac ako 12 cestujúcich okrem členov posádky plavidla,
d)
plávajúce stroje.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
prievozné lode,
b)
vojenské lode,
c)
námorné lode vrátane námorných vlečných a tlačných remorkérov, ktoré
1.
vykonávajú plavbu v pobrežných vodách alebo v nich majú základňu, alebo
2.
dočasne vykonávajú plavbu na vnútrozemských vodných cestách (ďalej len „vodná cesta“) za predpokladu, že majú
2a.
osvedčenie preukazujúce zhodu s medzinárodnou zmluvou1) alebo rovnocenné osvedčenie,
2b.
osvedčenie vydané podľa osobitného predpisu2), ak ide o plavidlá na prepravu cestujúcich, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy,1) alebo
2c.
osvedčenie štátu, pod vlajkou ktorého sa plavia, ak ide o rekreačné plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné zmluvy.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa vodné cesty Spoločenstva rozdeľujú na tieto zóny:
a)
zóna 1, 2, 3 a 4, pričom
1.
zóny 1 a 2 zahŕňajú vodné cesty ustanovené v kapitole 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“),
2.
zóna 3 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 2 prílohy I smernice,
3.
zóna 4 zahŕňa vodné cesty ustanovené v kapitole 3 prílohy I smernice,
b)
zóna R, ktorá zahŕňa vodné cesty uvedené v písmene a), pre ktoré sa vydávajú lodné osvedčenia podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.
§ 3
(2)
Na plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu iba v zóne 4 vodných ciest, sa na všetkých vodných cestách v tejto zóne vzťahujú len znížené technické požiadavky ustanovené v kapitole 19b časti II prílohy II smernice; súlad s týmito zníženými technickými požiadavkami sa vyznačí v lodnom osvedčení.3)
§ 4
(1)
Plavidlá, ktoré vykonávajú plavbu na vodných cestách uvedených v § 2, musia mať:
a)
ak vykonávajú plavbu v zóne R vodnej cesty
1.
lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne alebo
2.
lodné osvedčenie, podľa ktorého plavidlo spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, ktoré sú rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými podľa Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne,
b)
ak vykonávajú plavbu na iných vodných cestách, lodné osvedčenie vrátane špecifikácií uvedených v § 3,
c)
pre každý typovo schválený motor inštalovaný na plavidle (ďalej len „motor“) tieto dokumenty alebo ich kópie:
1.
osvedčenie o typovom schválení ES,3a)
2.
pokyny výrobcu motora na monitorovanie komponentov a parametrov motora závažných v súvislosti s výfukovými plynmi (ďalej len „pokyny výrobcu motora“),
3.
protokol parametrov motora.
(2)
Vzor lodného osvedčenia je ustanovený v časti I prílohy V smernice.
§ 5
(1)
Plavidlá, ktoré majú platné lodné osvedčenie vydané podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa môžu plaviť na vodných cestách iba s týmto lodným osvedčením.
(2)
Plavidlám, ktoré majú lodné osvedčenie podľa odseku 1, sa na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla vydá aj doplnkové lodné osvedčenie, ak vykonávajú plavbu v zóne 4 vodných ciest a chcú mať výhodu zníženia úrovne technických požiadaviek podľa § 3 ods. 2 na týchto vodných cestách.
(3)
Doba platnosti doplnkového lodného osvedčenia nesmie prekročiť dobu platnosti lodného osvedčenia uvedeného v odseku 1.
(4)
Vzor doplnkového lodného osvedčenia je ustanovený v časti II prílohy V smernice.
§ 6
(1)
Lodné osvedčenie sa vydáva3)
a)
novým plavidlám na základe overených výsledkov technickej prehliadky a prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla (ďalej len „prehliadka“) vykonaných pred uvedením plavidla do prevádzky,
b)
plavidlám v prevádzke na základe overených výsledkov prehliadky, ktorá sa vykoná po uplynutí platnosti súčasného lodného osvedčenia.
(2)
Nesplnenie technických požiadaviek uvedených v § 3 sa vyznačí v lodnom osvedčení. Ak tieto nedostatky nepredstavujú zjavné nebezpečenstvo, môžu plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) pokračovať v plavbe dovtedy, kým sa komponenty alebo časti, ktoré nespĺňajú technické požiadavky uvedené v § 3, nenahradia alebo nevymenia za komponenty a časti spĺňajúce tieto požiadavky.
(3)
Zjavné nebezpečenstvo podľa odseku 2 sa predpokladá najmä vtedy, ak sú ovplyvnené požiadavky týkajúce sa konštrukčnej pevnosti stavby lodí, plavby alebo ovládateľnosti, alebo osobitných funkcií plavidla. Odchýlky ustanovené v prílohe II smernice sa nepovažujú za nedostatky, ktoré predstavujú zjavné nebezpečenstvo. Náhrada existujúcich dielcov za zhodné dielce alebo dielce rovnocennej technológie a konštrukcie v priebehu bežných opráv a údržby sa nepovažuje za náhradu podľa odseku 2.
§ 7
(1)
Ak sa na plavidle s platným lodným osvedčením vykonala prestavba alebo oprava ovplyvňujúca konštrukciu plavidla, plavebnú prevádzku, ovládateľnosť alebo osobitné charakteristiky plavidla, také lodné osvedčenie stráca platnosť. Pred uvedením plavidla do ďalšej prevádzky prevádzkovateľ plavidla písomne požiada Štátnu plavebnú správu o vydanie nového lodného osvedčenia alebo vykonanie príslušných zmien a doplnkov v pôvodnom lodnom osvedčení.
(2)
Štátna plavebná správa písomne informuje do 30 dní odo dňa, keď vydala nové lodné osvedčenie alebo vykonala príslušné zmeny a doplnky v pôvodnom lodnom osvedčení podľa odseku 1 príslušný orgán členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), v ktorom bolo vydané alebo predĺžené pôvodné lodné osvedčenie.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na vydanie nového doplnkového lodného osvedčenia.
§ 8
(1)
Na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa plavidla sa môže vydať plavidlám, ktoré nemajú platné lodné osvedčenie, dočasné lodné osvedčenie,3) ak ide o
a)
plavidlo, ktoré má doplávať na určité miesto na účely získania lodného osvedčenia,
b)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie bolo dočasne odobraté podľa § 13 alebo 14,
c)
plavidlo, ktorého lodné osvedčenie sa vyhotovuje po úspešnom výsledku prehliadky,
d)
plavidlo, ktoré nesplnilo všetky požiadavky potrebné na získanie lodného osvedčenia,
e)
plavidlo, ktoré je poškodené v takom rozsahu, že jeho stav už nie je v zhode s lodným osvedčením,
f)
plávajúce teleso, plávajúce zariadenie alebo plávajúci stroj, ak má vykonať špeciálne prepravné činnosti, na ktoré je potrebné lodné osvedčenie,
g)
plavidlo, ktoré sa odchyľuje od technických požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády.
(2)
Dočasné lodné osvedčenie podľa odseku 1 možno vydať, ak prevádzková spôsobilosť plavidla, plávajúceho telesa, plávajúceho zariadenia alebo plávajúceho stroja je primerane zaručená.
(3)
Dočasné lodné osvedčenie sa vydáva
a)
na jednu konkrétnu cestu, ktorá sa vykoná v lehote nepresahujúcej jeden mesiac, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. a) a d) až f),
b)
na 30 dní, ak ide o plavidlá uvedené v odseku 1 písm. b) a c),
c)
na dobu šiestich mesiacov, ak ide o plavidlo uvedené v odseku 1 písm. g); v tomto prípade možno dočasné lodné osvedčenie predĺžiť vždy maximálne na dobu šiestich mesiacov.
(4)
Vzor dočasného lodného osvedčenia je ustanovený v časti III prílohy V smernice.
§ 9
Na vydávanie lodných osvedčení zahraničným plavidlám sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády primerane.
§ 10
(1)
Písomnú žiadosť o vydanie lodného osvedčenia, predĺženie lodného osvedčenia alebo vykonanie zmien a doplnkov v lodnom osvedčení podáva Štátnej plavebnej správe prevádzkovateľ plavidla.
(2)
Prevádzkovateľ plavidla, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie vlády, môže požiadať o vydanie lodného osvedčenia; jeho žiadosti sa vyhovie, ak plavidlo spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Termín, miesto konania a čas konania prehliadky oznámi prevádzkovateľovi plavidla právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky4) alebo stála odborná komisia5) podľa druhu vykonávanej prehliadky tak, aby sa prehliadka uskutočnila do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
(4)
Prevádzkovateľ plavidla poskytne súčinnosť potrebnú na vykonanie prehliadky, najmä poskytne plavidlo v nenaloženom a čistom stave spolu s povinnou výbavou plavidla.
(5)
Pri prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla možno vyžadovať prehliadku na suchu aj na vode a nariadiť vykonanie skúšobnej plavby plavidla alebo vykonanie ďalších skúšok prevádzkovej spôsobilosti plavidla.
(6)
Od prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla na suchu možno upustiť, ak prevádzkovateľ plavidla predloží osvedčenie o klasifikácii alebo osvedčenie od uznanej klasifikačnej spoločnosti nie staršie ako šesť mesiacov potvrdzujúce, že konštrukcia spĺňa ich požiadavky, alebo potvrdenie nie staršie ako šesť mesiacov, ktoré preukazuje, že príslušný orgán už vykonal prehliadku na suchu na iné účely.
(7)
Prevádzkovateľ plavidla predloží pred vykonaním prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla okrem osvedčení alebo potvrdenia podľa odseku 6 najmä tieto doklady:
a)
revízne správy z kontroly vyhradených technických zariadení,
b)
zápis z merania hrúbky obšívkových plechov,
c)
povolenie typu ťažobného zariadenia vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
(8)
Pri prehliadke prevádzkovej spôsobilosti plavidla sa overí funkčnosť pohonného zariadenia, funkčnosť všetkých lodných zariadení, funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie, vybavenie plavidla záchrannými prostriedkami a havarijným materiálom a označenie plavidla; ak sa na plavidle nachádzajú aj iné zariadenia alebo prostriedky, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť prevádzky plavidla, overí sa aj funkčnosť a spôsobilosť týchto zariadení a prostriedkov.
(9)
Technická prehliadka plavidla môže byť úplne alebo sčasti nahradená posudkom vydaným uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v časti I prílohy VII smernice, ak z posudku nie staršieho ako šesť mesiacov vyplýva, že plavidlo celkom alebo čiastočne spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 10a
(1)
Inštalačná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že motor, ktorý bol podrobený od vydania typového schválenia zmenám alebo úpravám vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(2)
Inštalačná skúška sa vykoná po inštalovaní motora pred uvedením plavidla do prevádzky. Na základe tejto skúšky, ktorá je súčasťou prehliadky podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo osobitnej prehliadky z dôvodu inštalovania príslušného motora, sa zapíšu údaje o motore do nového lodného osvedčenia alebo zmeny do pôvodného lodného osvedčenia. Štátna plavebná správa zapíše do lodného osvedčenia čísla typových schválení a identifikačné čísla všetkých motorov. Ak ide o motor podľa osobitného predpisu,5a) uvedie sa len jeho identifikačné číslo.
(3)
Ak je motor s menovitým výkonom nižším ako 130 kW nahradený motorom s rovnakým typovým schválením, inštalačná skúška sa nevykoná. Prevádzkovateľ plavidla je povinný informovať stálu odbornú komisiu5) o výmene motora a predložiť kópiu osvedčenia o typovom schválení ES a podrobné informácie o identifikačnom čísle novoinštalovaného motora. Štátna plavebná správa zapíše zodpovedajúce zmeny a doplnky do lodného osvedčenia.
(4)
Priebežná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že motor, ktorý bol podrobený od vykonania inštalačnej skúšky zmenám alebo úpravám vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok, stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(5)
Priebežná skúška motora sa vykonáva v rámci pravidelnej prehliadky podľa osobitného predpisu.5b)
(6)
Osobitná skúška je postup, ktorým sa dokazuje, že po každej významnej zmene motora vzhľadom na úroveň emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok tento motor stále spĺňa technické požiadavky uvedené v kapitole 8a časti II prílohy II smernice.
(7)
Po každej významnej zmene motora, ktorá vplýva na emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z motora, sa musí vždy vykonať osobitná skúška.
(8)
Výsledky inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky, ktorú vykonáva poverená technická služba,5c) sa zapíšu v protokole parametrov motora, ktorého vzor je ustanovený v dodatku V prílohy II smernice.
§ 10b
(1)
Poverená technická služba,5c) ktorou nemôže byť výrobca motora, môže používať na výkon inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky motora zariadenia mimo svojho vlastného skúšobného laboratória na základe povolenia príslušného orgánu.5d)
(2)
Technická služba nečlenského štátu Európskej únie môže byť oznámená5e) ako poverená technická služba len v rámci dvojstrannej alebo mnohostrannej zmluvy uzatvorenej medzi Európskou úniou a daným nečlenským štátom Európskej únie.
(3)
Ak bolo pre motor udelené typové schválenie, poverená technická služba môže na základe vlastného uváženia zredukovať inštalačnú skúšku alebo priebežnú skúšku. Kompletná skúška sa však vykoná aspoň pre jeden valec alebo jeden motor radu motorov a skúšky sa môžu zredukovať len vtedy, ak existuje dôvod predpokladať, že všetky ostatné valce alebo motory sa správajú rovnako ako valec alebo motor podrobený skúške.
(4)
Ak poverená technická služba zistí, že motor nezodpovedá schválenému typu motora alebo schválenému radu motorov, môže požadovať prijatie opatrení na opätovné zabezpečenie zhody motora a zapísanie zodpovedajúcich zmien v osvedčení o typovom schválení ES alebo nariadiť zmeranie skutočných emisií plynných a tuhých znečisťujúcich látok.
(5)
Ak sa opätovne nezabezpečí zhoda motora alebo ak sa neuvedú zodpovedajúce zmeny v osvedčení o typovom schválení ES alebo ak sa meraniami dokáže nedodržanie hodnôt emisných limitov, nové lodné osvedčenie sa nevydá alebo sa pôvodné lodné osvedčenie zruší.
§ 10c
(1)
Inštalačná skúška, priebežná skúška alebo osobitná skúška sa vykoná na základe pokynov výrobcu motora schválených štátnym dopravným úradom.5f) V pokynoch výrobcu motora sa špecifikujú komponenty súvisiace s výfukovými plynmi, ako aj úpravy a parametre, z ktorých možno vyvodiť trvalé dodržiavanie hraničných hodnôt emisných limitov pre výfukové plyny.
(2)
Pokyny výrobcu motora obsahujú najmä tieto informácie:
a)
typ motora a prípadne aj rad motorov s uvedením menovitého výkonu a menovitej rýchlosti,
b)
zoznam komponentov a parametrov motora závažných v súvislosti s výfukovými plynmi,
c)
jednoznačné charakteristické znaky povolených komponentov závažných v súvislosti s výfukovými plynmi, ako napríklad čísla častí zobrazené na komponentoch,
d)
parametre motora závažné v súvislosti s výfukovými plynmi, ako napríklad nastavovacie rozpätia pre časovanie vstrekovania, povolená teplota chladiacej kvapaliny, maximálny protitlak výfukových plynov.
(3)
Ak je motor vybavený systémami následného spracovania výfukových plynov, pokyny výrobcu motora musia obsahovať aj postupy na kontrolu toho, či je zariadenie určené na následné spracovanie výfukových plynov účinné.
§ 10d
(1)
Ak sa inštalačnou skúškou a priebežnou skúškou v súvislosti s parametrami, komponentmi a nastaviteľnými charakteristikami motora dokáže, že motor vyhovuje špecifikáciám stanoveným v pokynoch výrobcu motora, predpokladá sa, že emisie výfukových plynov a tuhých znečisťujúcich látok pochádzajúcich z motora zodpovedajú základným hraničným hodnotám.
(2)
Zhoda s hraničnými hodnotami emisných limitov výfukových plynov uplatniteľného stupňa sa určí na základe typového schválenia podľa osobitného predpisu.5g)
(3)
Montáž motora musí vyhovovať obmedzeniam stanoveným v rozsahu typového schválenia, pričom nasávanie pod tlakom a protitlak výfukových plynov nesmú prekročiť hodnoty uvedené pre schválený motor.
(4)
Ak motor patrí do radu motorov, nesmú sa vykonať žiadne dodatočné úpravy alebo zmeny, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť emisie plynných a tuhých znečisťujúcich látok alebo ktoré prekračujú navrhnutý rozsah úprav.
(5)
Ak je po typovom schválení potrebné vykonať dodatočné úpravy alebo zmeny na motore, musia sa presne zaznamenať v protokole parametrov motora.
(6)
Ak ide o motor so systémami následného spracovania výfukových plynov, v rámci inštalačnej skúšky, priebežnej skúšky alebo osobitnej skúšky sa kontroluje, či tieto systémy fungujú správne.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 a § 10a až 10c sa vzťahujú na motor s menovitým výkonom vyšším ako 19 kW alebo na strojné zariadenie na plavidle s takýmto menovitým výkonom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5g)
§ 11
Prehliadka plavidla sa vykoná vždy, ak o to prevádzkovateľ plavidla požiada.
§ 12
(1)
O vydaných osvedčeniach sa vedie register6) podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(2)
Ak je zachovaná bezpečnosť a jednoduchý priebeh plavby, údaje z registra sa sprístupnia na nahliadnutie príslušným orgánom iných členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru; ak je zaručená rovnaká miera ochrany údajov, možno tieto údaje sprístupniť aj príslušným orgánom tretích krajín.
§ 13
Prevádzkovateľ plavidla je povinný najneskôr do 30 dní písomne oznámiť Štátnej plavebnej správe zmenu údajov zapisovaných do lodného osvedčenia alebo doplnkového lodného osvedčenia, ktoré sa netýkajú technickej spôsobilosti plavidla; súčasne odovzdá Štátnej plavebnej správe aj lodné osvedčenie alebo doplnkové lodné osvedčenie na účely vyznačenia potrebných zmien a doplnení.
§ 14
(1)
Ak dôjde k strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu lodného osvedčenia, dočasného lodného osvedčenia alebo doplnkového lodného osvedčenia (ďalej len „osvedčenie“), je prevádzkovateľ plavidla povinný bezodkladne to oznámiť Štátnej plavebnej správe.
(2)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia a po preukázaní dôvodov sa vydá duplikát osvedčenia; duplikát osvedčenia stráca platnosť dňom, ktorým sa mala skončiť platnosť osvedčenia, za ktorý sa duplikát vydáva.
§ 15
Na požiadanie možno vydať tretím osobám výpis alebo kópiu osvedčenia.
§ 16
(1)
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla (ENI) sa prideľuje7) plavidlám zapísaným v registri plavidiel. Ak plavidlu nebolo pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla v čase vydania lodného osvedčenia, jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa pridelí plavidlu na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla a zapíše sa do lodného osvedčenia.
(2)
Ak ide o plavidlo zo štátu, v ktorom pridelenie jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla nie je možné, jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa plavidlu pridelí pri vydaní lodného osvedčenia.
(3)
Každé plavidlo môže mať pridelené len jedno jednotné európske identifikačné číslo plavidla počas celej životnosti lode.
(4)
Pri vydávaní lodného osvedčenia plavidlu, ktoré po 31. marci 2007 malo platné lodné osvedčenie podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne, sa zapíše do nového lodného osvedčenia už pridelené jednotné európske identifikačné číslo plavidla, a ak je to vhodné, doplní sa o číslicu ‚0‛ na prvej pozícii.
(5)
Prevádzkovateľ plavidla je povinný umiestniť jednotné európske identifikačné číslo plavidla na plavidle.
(6)
Jednotné európske identifikačné číslo plavidla sa skladá z ôsmich arabských číslic; vzor jednotného európskeho identifikačného čísla plavidla je ustanovený v dodatku III prílohy II smernice.
(7)
Štátna plavebná správa informuje príslušné orgány členských štátov uvedených v registri Komisie o každom pridelenom jednotnom európskom identifikačnom čísle plavidla, ako aj o údajoch na identifikáciu plavidla, ktoré sú ustanovené v dodatku IV prílohy II smernice. Ak je zachovaná bezpečnosť a jednoduchý priebeh plavby, možno tieto údaje sprístupniť príslušným orgánom iných členských štátov a príslušným orgánom zmluvných štátov Mannheimského dohovoru; ak je zaručená rovnaká miera ochrany údajov, možno tieto údaje poskytnúť aj príslušným orgánom tretích krajín.
§ 17
Plavidlá podľa § 6 ods. 1 písm. b) musia mať najneskôr do 30. decembra 2018 lodné osvedčenie vydané podľa tohto nariadenia vlády.
§ 18
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 19
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 193/2009 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 389, 30. 12. 2006), smernice Rady 2008/59/ES z 12. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2008), smernice Komisie 2008/87/ES z 22. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 255, 23. 9. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) a smernice Komisie 2008/126/ES z 19. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 32, 31. 1. 2009).
2.
Smernica Komisie 2009/46/ES z 24. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 109, 30. 4. 2009).
1)
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov.
Medzinárodný dohovor o nákladovej značke.
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (MARPOL 1973) v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 165/2001 Z. z.).
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode.
3)
§ 39 písm. j) prvý bod zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
3a)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch.
4)
§ 38 písm. i) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5)
§ 22 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5b)
§ 22a zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
5d)
§ 26 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5e)
§ 99 písm. v) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
5f)
§ 99 písm. o) bod 8 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.
5g)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
6)
§ 39 písm. k) štvrtý bod zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.
7)
§ 39 písm. u) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 191/2009 Z. z.