205/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

205
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z. a oznámenie č. 60/2007 Z. z.).
Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli podľa depozitárskeho oznámenia č. C.N.749.2008.TREATIES-3 z 13. októbra 2008 platnosť 1. januára 2009 v súlade s článkom 14 ods. 3.
V ten istý deň, t. j. 1. januára 2009, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.