214/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.06.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
ZÁKON
z 29. apríla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.
(3)
Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
2.
Nadpis pod § 12 znie: „Pokuty a iné sankcie“.
3.
V § 12 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 a 3 maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 33 eur.
(3)
Za porušenie zákazu v § 2 ods. 2 mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
4.
V § 12 odsek 5 znie:
„(5)
Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odseku 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;8) miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu maloletého alebo mladistvého.“.
ČI. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z. a zákona č. 184/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
(10)
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.“.
Doterajšie odseky 10 až 14 sa označujú ako odseky 11 až 15.“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/ 2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 79 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je tiež povinný bezodkladne oznámiť obci prevzatie osoby maloletej do 15 rokov a mladistvej do 18 rokov, ktoré požili alkoholický nápoj alebo inú návykovú látku.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.“.
Čl. IV
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 8/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.“.
Čl. VI
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.“.
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená d) až k).“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.