218/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

218
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny sa mení takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5, 7, 8, 12 až 16 znejú:
„4)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5)
§ 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
7)
§ 8 zákona č. 39/2007 Z. z.
8)
§ 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
§ 8 ods. 3 písm. f) a § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z.
13)
§ 16 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z.
14)
§ 6 ods. 2 písm. m) zákona č. 39/2007 Z. z.
15)
§ 15 zákona č. 39/2007 Z. z.
16)
§ 9 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
4.
V § 9 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu,11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
5.
V § 14 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „referenčné laboratóriá členských štátov sú uvedené v prílohe č. 5 v bode I“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „v bode II“.
6.
V § 14 ods. 5 sa slová „uvedenými v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „členských štátov“.
7.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003, ktorým sa rozhodnutiu 1999/468/ES prispôsobujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri uplatňovaní jej vykonávacích právomocí stanovených v predpisoch Rady prijatých v súlade s konzultačným postupom (kvalifikovaná väčšina) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
– smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti poľnohospodárstva (veterinárnych a fytosanitárnych právnych predpisov) (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
2. Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
8.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.
NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE DIAGNOSTIKU PSEUDOMORU HYDINY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Štátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.