219/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. e) nad slovom „štátom“ sa vypúšťa odkaz 4 vrátane poznámky pod čiarou.
3.
V § 2 ods. 1 sa písmeno p) dopĺňa bodmi 18 až 28, ktoré znejú:
„18.
Česká republika: kraj
19.
Estónsko: maakond
20.
Cyprus: επαρχία (okres)
21.
Lotyšsko: rajons
22.
Litva: apskritis
23.
Maďarsko: megye
24.
Malta: –
25.
Poľsko: powiat
26.
Slovinsko: območje
27.
Bulharsko: област
28.
Rumunsko: judet“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťajú slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými štátmi.“, „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.“, slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.“ sa nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.“ a slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky.“ sa nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 7, 9, 11, 14 až 21, 24, 25, 27 až 31, 34 a 36 znejú:
„5)
§ 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
7)
§ 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
9)
§ 46 zákona č. 39/2007 Z. z.
11)
§ 36 zákona č. 39/2007 Z. z.
14)
§ 17 ods. 2 a § 37 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z.
15)
§ 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
16)
§ 46 zákona č. 39/2007 Z. z.
17)
§ 37 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 295/2005 Z. z.
18)
§ 37 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
19)
§ 7 ods. 2 písm. d) druhý bod zákona č. 39/2007 Z. z.
20)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.
21)
§ 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z. z.
24)
§ 32 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z.
25)
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z.
27)
§ 10 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z. z.
28)
§ 46 zákona č. 39/2007 Z. z.
29)
§ 51 zákona č. 39/2007 Z. z.
30)
§ 47 zákona č. 39/2007 Z. z.
31)
§ 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z.
34)
§ 48 až 50 zákona č. 39/2007 Z. z.
36)
§ 20 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťajú slová „§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
9.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
10.
V § 11 sa vypúšťa odsek 6.
11.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa slová „ak ide o uplatnenie osobitného predpisu,32) môže sa vlastníkovi alebo jeho zástupcovi“ nahrádzajú slovami „vlastníkovi alebo jeho zástupcovi sa môže“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 sa vypúšťa.
12.
V § 15 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v súlade s osobitným predpisom33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.
13.
Nadpis prílohy č. 1 znie: „Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev“.
14.
V prílohe č. 1 prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2004), nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005), rozhodnutia Komisie 2006/911/ES (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006), smernice Rady 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), rozhodnutia Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007).“.
15.
V prílohe č. 1 druhý a tretí bod znejú:
„2.
Rozhodnutie Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri Spoločenstva, čo sa týka Aujeszkeho choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 33).
3.
Rozhodnutie Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúce úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 39).“.
Doterajší štvrtý až šiesty bod sa vypúšťa a siedmy bod sa označuje ako štvrtý bod.
16.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta.
17.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
18.
V prílohe č. 3 bode 4.1. sa vypúšťajú slová „uvedené v odseku 3.2.“.
19.
V prílohe č. 3 sa vypúšťa bod 4.2. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 4.1.
20.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa bod 4.2. Súčasne sa zrušuje označenie bodu 4.1.
21.
V prílohe č. 5 kap. I B písm. d) sa nahrádzajú slová „podľa osobitného predpisu.1)“ slovami „so súhlasom veterinárneho orgánu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 5 sa vypúšťa.
22.
V prílohe č. 5 kap. II A prvom bode sa slová „Štátne veterinárne laboratórium sér, Copenhagen“ nahrádzajú slovami „Národný veterinárny ústav Technickej univerzity v Dánsku“.
23.
V prílohe č. 5 kap. II A druhý bod znie:
„2.
Štátne ústavy, národné referenčné laboratóriá alebo úradne schválené ústavy sú zodpovedné za kalibrovanie štandardného antigénu laboratória vzhľadom na úradne uznané štandardné sérum EHS (El sérum) poskytnuté Národným veterinárnym ústavom Technickej univerzity v Dánsku.“.
24.
V prílohe č. 5 kap. II A treťom bode sa slová „referenčným laboratóriám EHS vymenovaným v bode 2“ nahrádzajú slovami „štátnym ústavom, národným referenčným laboratóriám alebo úradne schváleným ústavom“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.