225/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. mája 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 504/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V úvodnej vete sa vypúšťajú slová: „a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov“.
2.
V § 1 sa odkaz 1 nahrádza odkazom 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 6, 8, 9 a 12 znejú:
„3)
§ 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.
6)
Príloha č. 4 písm. h) k zákonu č. 39/2007 Z. z.
8)
§ 6 zákona č. 39/2007 Z. z.
9)
§ 3 zákona č. 39/2007 Z. z.
12)
Príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 39/2007 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 492/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.“.
5.
V poznámkach pod čiarou 14, 18 a 20 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa slová „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťajú slová „§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.“.
10.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Požiadavky na testy a na definovanie podmienok chovov týkajúce sa tuberkulózy a brucelózy (ďalej len „štatút“) určí štátna veterinárna a potravinová správa, ak o nich nerozhodne Európska komisia, pričom zohľadní pôvod zvierat z arktických krajín.“.
11.
V § 7 odsek 3 sa vypúšťa.
12.
V § 8 odsek 3 sa vypúšťa.
13.
V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Bez toho, aby boli dotknuté podmienky na zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, sperma oviec, kôz a koní musí byť
a)
odobratá, ošetrená a uskladnená pre potreby umelej inseminácie v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného hľadiska v súlade s prílohou č. 3 časťou I, alebo ak ide o ovce a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám podľa osobitného predpisu,27)
b)
odobratá zvieratám zodpovedajúcim podmienkam ustanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a bežná kontrola zvierat),
c)
odobratá, ošetrená, konzervovaná, skladovaná a prepravovaná v súlade s prílohou č. 3 časťou III,
d)
sprevádzaná počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru stanovenému Európskou komisiou.
(3)
Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní musia byť
a)
odobraté od darcovských samíc, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti IV, tímom na odber alebo ich musí vytvoriť tím na produkciu schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou, spĺňajúci podmienky, ktoré sú v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I,
b)
odobraté, ošetrené, uschované vo vhodnom laboratóriu, skladované a prepravované podľa prílohy č. 3 časti III,
c)
sprevádzané počas prepravy do členského štátu určenia zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru ustanovenému Európskou komisiou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2006 Z. z.“.
14.
V § 11 ods. 4 druhá veta sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
15.
V § 14 odsek 2 sa vypúšťa.
16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:
„33)
§ 49 až 51 zákona č. 39/2007 Z. z.
34)
§ 5 písm. f) a § 6 ods. 2 písm. i), j) a l) zákona č. 39/2007 Z. z.“.
17.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa odseku 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „Európskym spoločenstvom“.
18.
V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci vzoru, ktorý je vypracovaný podľa osobitného predpisu,34aa) podpísaný príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že
1.
zvieratá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 3 písm. a) a pochádzajú zo schválených prevádzkarní, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné zárukám v prílohe č. 4,
2.
sperma, oocyty a embryá pochádzajú zo schválených staníc na odber a skladovanie alebo od tímov na odber a produkciu, ktoré poskytujú záruky aspoň rovnocenné požiadavkám Európskeho spoločenstva, uvedené v prílohe č. 3 časti I.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:
„34aa)
Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávajúcich právomocí prenesených na Komisiu (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 1/zv. 3).“.
19.
V § 17 odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34b, 35 a 36 sa vypúšťajú.
20.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 40 znejú:
„38)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2003 Z. z.
39)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2008 Z. z. o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov.
40)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z.“.
21.
V § 18 písm. a) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a vypúšťajú sa slová „tento certifikát musí zodpovedať vzoru vydanému hlavným veterinárnym lekárom podľa osobitného predpisu,37)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.
22.
§ 19 sa vypúšťa.
23.
V prílohe č. 1 sa dopĺňa piaty bod, ktorý znie:
„5.
Smernica Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008, ktorou sa zjednodušujú postupy zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutie 2000/258/ES a smernice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).“.
24.
V prílohe č. 3 poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3 a 5 znejú:
„2)
§ 7 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi.
3)
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády č. 47/2005 Z. z.“.
25.
V prílohe č. 3 sa odkaz 4 nahrádza odkazom 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
26.
V prílohe č. 4 sa odkazy 3, 5 a 8 nahrádzajú odkazom 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Príloha č. 4 písm. h) a príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 5 a 8 sa vypúšťajú.
27.
V prílohe č. 4 poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 7 znejú:
„4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely.
7)
Príloha č. 4 písm. f) a h) k zákonu č. 39/2007 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.