235/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
OPATRENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. mája 2009,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8a ods. 6 písm. h) zákona]
Povinnosť správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8a ods. 1 zákona sa vzťahuje na prostriedky výpočtovej, reprodukčnej a telekomunikačnej techniky a na dopravné prostriedky, ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu ich prvého uvedenia do prevádzky, s výnimkou prevodov na účely podľa § 11 ods. 7 zákona.“.
2.
§ 6, 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.
§ 7
Nájom hnuteľných vecí štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným nájomcom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.
§ 8
Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 10 zákona)
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s právnickými osobami uvedenými v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným vypožičiavateľom, ako sú právnické osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Viliam Turský v. r.