246/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 16. júna 2009
o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov
Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., podľa § 33 ods. 6 a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. II
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky č. 605/2006 Z. z. a vyhlášky č. 523/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 7 znie:
㤠7
Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde upravuje osobitný predpis.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 11 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ods. 3 písm. a) zákona]“.
3.
V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov riadok 12 znie: „Vlastné zdroje sú primerané [§ 33 ods. 3 písm. b) zákona]“.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie hodnoty alikvotného úrokového výnosu
Alikvotný úrokový výnos sa vypočíta podľa vzorca:
AÚV = C.N.cont(t),
kde
AÚV – alikvotný úrokový výnos ku dňu ocenenia,
C – kupónová sadzba pre aktuálne kupónové obdobie,
N – menovitá hodnota finančného nástroja,
t – počet dní od poslednej výplaty kupónu alebo počet dní od začiatku prvého kupónového obdobia,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie hodnoty peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte
Hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte a na vkladovom účte sa vypočíta podľa vzorca:
Vzorec 01,
kde
Ci – peňažný tok v čase ti,
ri – úroková sadzba, ktorou sa príslušný peňažný tok úročí,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie dohodnutej v podmienkach vkladu,
d – daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v percentuálnom vyjadrení.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny dlhového cenného papiera
(1) Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:
Vzorec 02,
kde
P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,
ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,
N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,
Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,
ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,
i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,
n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,
tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.
(2) Teoretická cena dlhového cenného papiera so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:
Vzorec 03,
kde
P – teoretická cena dlhového cenného papiera vrátane alikvotného úrokového výnosu,
ri – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
s – prémia za riziko určená podľa prílohy č. 16,
N – menovitá hodnota dlhového cenného papiera,
Ci – hodnota i-tého kupónu z dlhového cenného papiera; ak kupónová sadzba je odvodená zo sadzby medzibankového trhu, budúce kupónové sadzby sa určia zo vzorca uvedeného v prílohe č. 6 ods. 3 použitím forwardovej sadzby medzibankového trhu odvodenej z výnosovej krivky medzibankového trhu; ak nie je možné použiť výnosovú krivku medzibankového trhu, na odvodenie budúcich kupónových sadzieb sa použije swapová úroková krivka,
ti – počet dní do splatnosti i-tého kupónu z dlhového cenného papiera v dňoch,
i – index budúceho kupónu z dlhového cenného papiera,
n – počet budúcich kupónov z dlhového cenného papiera,
tn – počet dní do splatnosti dlhového cenného papiera v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach príslušného dlhového cenného papiera.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny nástroja peňažného trhu
(1) Teoretická cena pokladničnej poukážky sa vypočíta postupom:
Vzorec 04,
kde
P – teoretická cena pokladničnej poukážky,
N – menovitá hodnota pokladničnej poukážky,
r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
t – počet dní do splatnosti pokladničnej poukážky,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.
(2) Teoretická cena vkladového listu sa vypočíta postupom:
a) teoretická cena vkladového listu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:
Vzorec 05,
b) teoretická cena vkladového listu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:
Vzorec 06,
kde
N – nominálna hodnota vkladového listu,
rvl – ročná úroková sadzba vkladového listu platná pre aktuálne obdobie v percentuálnom vyjadrení,
r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
t – celková doba splatnosti vkladového listu v dňoch,
t* – doba do splatnosti vkladového listu v dňoch ku dňu ocenenia,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v emisných podmienkach.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny forwardu
(1) Teoretická cena forwardu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:
P = Ppoh – Pzav,
Vzorec 07,
Vzorec 08,
kde
P – teoretická cena forwardu,
Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,
Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,
Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,
Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,
t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,
r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(2) Teoretická cena forwardu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:
P = Ppoh – Pzav,
kde
Vzorec 09,
Vzorec 10,
kde
P – teoretická cena forwardu,
Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok z forwardu,
Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov z forwardu,
Fpoh – forwardová hodnota pohľadávok z forwardu,
Fzav – forwardová hodnota záväzkov z forwardu,
t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,
r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny FRA obchodu
(1) Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v
a) deň t2,
Ppoh = N(1+rfra.con(tfra)) a Fzav = N(1+rdeal.con(tfra)), ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo
Fpoh = N(1+rdeal.con(tfra)) a Fzav = N(1+rfra.con(tfra)), ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,
b) deň t1,
Vzorec 11, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa, alebo
Vzorec 12 a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,
kde
N – dohodnutá istina,
rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,
rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,
tfra = t2 – t1 = – perióda FRA obchodu v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(2) Teoretická cena FRA obchodu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom ak k finančnému vysporiadaniu dôjde v
a) deň t2,
Vzorec 13 a Vzorec 14, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,
Vzorec 15 a Vzorec 16, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,
b) deň t1,
Vzorec 17, ak sa platí dohodnutá forwardová úroková miera a prijíma sa forwardová úroková miera príslušného dňa,
Vzorec 18 a Fzav = N, ak sa platí forwardová úroková miera príslušného dňa a prijíma sa dohodnutá forwardová úroková miera,
kde
N – dohodnutá istina,
rdeal – dohodnutá forwardová úroková miera na obdobie od t1 do t2,
rfra – forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2,
tfra = t2 – t1 – perióda FRA obchodu v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(3) Ak forwardová úroková miera príslušného dňa na obdobie od t1 do t2 nie je dostupná, určí sa podľa vzorca:
Vzorec 19,
kde
rfra – forwardová úroková miera na obdobie (t2– t1) platná od t1,
r1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,
r2 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny FX forwardu
(1) Teoretická cena FX forwardu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 5, pričom:
Fpoh = Npoh . FRpoh a
Fzav = Nzav . FRzav ,
kde
Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,
Nzav – dohodnutý objem predanej meny,
FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu realizácie obchodu,
FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu realizácie obchodu.
(2) Ak forwardový kurz cudzej meny k domácej mene alebo inej určenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje, nie je dostupný, vypočíta sa postupom:
a) pre FX forwardy so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane:
Vzorec 20, Vzorec 21,
b) pre FX forwardy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok:
Vzorec 22, Vzorec 23,
kde
FRpoh – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,
FRzav – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu, ku ktorému sa FX forward oceňuje,
SRpoh – spotový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene ku dňu ocenenia,
SRzav – spotový kurz referenčnej meny k predanej mene ku dňu ocenenia,
r – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,
rpoh – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,
rzav – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie t,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier
(1) Teoretická cena forwardu na dlhový cenný papier a na kapitálový cenný papier sa vypočíta spôsobom:
P = Ppoh – Pzav,
kde
Ppoh – súčasná hodnota pohľadávok z forwardu,
Pzav – súčasná hodnota záväzkov z forwardu.
(2) Súčasná hodnota pohľadávok a záväzkov z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom, ak ide o
a) nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a Vzorec 24,
b) predaj predmetu forwardu, Vzorec 25, Pzav = So ,
kde
P – teoretická cena forwardu,
S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,
Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,
t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,
r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(3) Súčasná hodnota pohľadávky a záväzku z forwardu na dlhový cenný papier a forwardu na kapitálový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom, ak ide o
a) nákup predmetu forwardu, Ppoh = So a Vzorec 26,
b) predaj predmetu forwardu, Vzorec 27 a Pzav = So,
kde
P – teoretická cena forwardu,
S0 – hodnota dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera ku dňu ocenenia podľa § 4,
Fdeal – dohodnutá cena dlhového cenného papiera alebo kapitálového cenného papiera,
t – zostatková doba splatnosti forwardu v dňoch,
r – požadovaný úrokový výnos určený podľa prílohy č. 15,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny swapu
(1) Teoretická cena swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta spôsobom:
P = Ppoh – Pzav,
kde
Vzorec 28,
Vzorec 29.
(2) Teoretická cena swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta spôsobom:
P = Ppoh – Pzav,
kde
Vzorec 30,
Vzorec 31,
kde
P – teoretická cena swapu,
Ppoh – hodnota oddiskontovaných pohľadávok zo swapu,
Pzav – hodnota oddiskontovaných záväzkov zo swapu,
Ppoh,i – forwardová cena pohľadávky zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
Pzav,i – forwardová cena záväzku zo swapu pre i-tú platbu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
ti – zostatková doba splatnosti i-tej platby swapu v dňoch,
ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,
i – index budúcej platby swapu,
m – počet budúcich platieb swapu,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny IRS swapu
(1) Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:
Fpoh,i = N.rswap,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rdeal,i . con(tswap,i), ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,
Fpoh,i = N.rdeal,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rswap,i . con(tswap,i), ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,
kde
N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),
rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,
rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,
tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(2) Teoretická cena IRS swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:
Vzorec 32 a Vzorec 33, ak ide o nákup dohodnutej úrokovej sadzby a predaj swapovej úrokovej sadzby,
Vzorec 34 a Vzorec 35, ak ide o predaj dohodnutej úrokovej sadzby a nákup swapovej úrokovej sadzby,
kde
N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),
rswap,i – swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje,
rdeal,i – dohodnutá swapová úroková miera i-tej platby swapu,
tswap,i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(3) Ak swapová úroková miera i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa IRS swap oceňuje, nie je dostupná, vypočíta sa podľa vzorca:
Vzorec 36,
kde
ti – dĺžka obdobia do i-tej platby swapu v dňoch,
ti-1 – dĺžka obdobia do i – 1-ej platby swapu v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,
ri – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,
ri-1 – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti-1.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny FX swapu
(1) Teoretická cena FX swapu sa vypočíta postupom uvedeným v prílohe č. 9, pričom:
Fpoh = Npoh . FRpoh,
Fzav = Nzav . FRzav,
kde
Npoh – dohodnutý objem nakúpenej meny,
Nzav – dohodnutý objem predanej meny,
FRpoh,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
FRzav,i – forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje.
(2) Ak forwardový kurz i-tej zámeny referenčnej meny k nakúpenej alebo predanej mene v deň, ku ktorému sa swap oceňuje, nie je dostupný, určí sa postupom, ak ide o
a) FX swap so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane,
Vzorec 37, Vzorec 38,
b) FX swap so splatnosťou dlhšou ako jeden rok,
Vzorec 39, Vzorec 40,
kde
SRpoh – spotový kurz nakúpenej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,
SRzav – spotový kurz predanej meny k referenčnej mene ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,
ri – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu určený podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,
rpoh,i – požadovaný úrokový výnos pre nakúpenú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,
rzav,i – požadovaný úrokový výnos pre predanú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie ti,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny bázického swapu
(1) Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:
Fpoh,i = N.rpoh,i . con(tswap,i) a Fzav,i = N.rzav,i . con(tswap,i),
kde
N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),
rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
(2) Na výpočet teoretickej ceny bázického swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa použije postup uvedený v prílohe č. 9, pričom:
Vzorec 41 a Vzorec 42,
kde
N – dohodnutá istina (nocionálna hodnota),
rpoh,i – swapová úroková miera pohľadávky i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
rzav,i – swapová úroková miera záväzku i-tej platby swapu v deň, ku ktorému sa swap oceňuje,
rswap.i – dĺžka i-tého úrokového obdobia v dňoch,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny krížového menovo-úrokového swapu
(1) Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou kratšou ako jeden rok vrátane sa vypočíta postupom:
Vzorec 43,
Vzorec 44.
(2) Teoretická cena krížového menovo-úrokového swapu so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa vypočíta postupom:
Vzorec 45,
Vzorec 46,
kde
Ppoh – hodnota diskontovaných pohľadávok zo swapu,
Pzav – hodnota diskontovaných záväzkov zo swapu,
t1 – začiatok krížového menovo-úrokového swapu,
t2 – koniec krížového menovo-úrokového swapu,
tj – zostatková splatnosť j-tej úrokovej platby swapu,
con() – dĺžka obdobia vypočítaná podľa konvencie v podmienkach príslušného derivátu,
rd,1 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t1,
rd,2 – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t2,
rd,j – požadovaný úrokový výnos pre referenčnú menu vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie tj,
Npoh – objem nakúpenej meny, ktorý sa nakúpi v čase t1 a spätne sa predá v čase t2,
Nzav – objem predanej meny, ktorý sa predá v čase t1 a spätne sa odkúpi v čase t2,
FRpoh.i – forwardový kurz referenčnej meny k nakúpenej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,
FRzav,i – forwardový kurz referenčnej meny k predanej mene k i-tej zámene objemu cudzej meny ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,
rpoh,j – swapová úroková miera pohľadávky j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje,
rzav,j – swapová úroková miera záväzku j-tej platby swapu ku dňu, ku ktorému sa swap oceňuje.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie teoretickej ceny európskej opcie
(1) Teoretická cena európskej call opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:
Vzorec 47, pričom
Vzorec 48,
Vzorec 49,
kde
P – teoretická cena európskej call opcie,
S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,
E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,
t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,
b – báza počtu dní v roku,
σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,
r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,
N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.
(2) Teoretická cena európskej put opcie na kapitálový cenný papier, z ktorého sa nevypláca dividenda, sa vypočíta postupom:
Vzorec 50, pričom
Vzorec 51,
Vzorec 52,
kde
P – teoretická cena európskej call opcie,
S0 – cena kapitálového cenného papiera v deň, ku ktorému sa opcia oceňuje,
E – expiračná cena kapitálového cenného papiera,
t – zostatková doba splatnosti opcie do expirácie v dňoch,
b – báza počtu dní v roku,
σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,
r – požadovaný spojitý úrokový výnos na obdobie t,
N() – kumulatívna distribučná funkcia normálneho rozdelenia so strednou hodnotou 0 a varianciou 1.
(3) Ak spojitý úrokový výnos nie je dostupný, vypočíta sa postupom:
r = ln(1 + rd),
kde
rd – požadovaný úrokový výnos vypočítaný podľa prílohy č. 15 na obdobie t.
(4) Ak historická volatilita príslušného kapitálového cenného papiera nie je dostupná, vypočíta sa postupom:
Vzorec 53,
pričom
Vzorec 54,
Vzorec 55,
Vzorec 56,
kde
σ – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v rokoch,
σd – historická volatilita kapitálového cenného papiera vyjadrená v dňoch,
Si – cena príslušného kapitálového cenného papiera v deň i,
n – počet obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera; počet dní, za ktoré je počítaná historická volatilita kapitálového cenného papiera,
i=1, 2, 3... – index obchodných dní od začiatku kótovania ceny kapitálového cenného papiera.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie požadovaného úrokového výnosu peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja
(1) Požadovaný úrokový výnos peňažných tokov plynúcich z finančného nástroja (ďalej len „požadovaný úrokový výnos“) sa určuje metódou lineárnej interpolácie z výnosovej krivky dlhopisu s nulovým kupónom, a to podľa vzorca:
Vzorec 57,
kde
r – požadovaný úrokový výnos,
t – doba splatnosti peňažného toku z finančného nástroja,
t+ – najbližšia dlhšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,
t– – najbližšia kratšia doba splatnosti dostupná na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,
r+ – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej dlhšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom,
r– – hodnota úrokovej sadzby na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom prináležiaca k najbližšej kratšej dobe splatnosti dostupnej na výnosovej krivke dlhopisu s nulovým kupónom.
(2) Ak nie je uvedené inak, všetky úrokové sadzby sú v percentuálnom vyjadrení v ročnej miere.
(3) Výnosová krivka dlhopisu s nulovým kupónom sa zostaví bootstrappingom, ak ide o finančné nástroje so splatnosťou
a) kratšou ako jeden rok vrátane, z úrokových sadzieb medzibankového trhu, a to pre menu, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný,
b) dlhšou ako jeden rok, zo swapových úrokových sadzieb medzibankového trhu v mene, v ktorej je príslušný finančný nástroj denominovaný.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 246/2009 Z. z.
Určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera
(1) Prémia za riziko dlhového cenného papiera predstavuje kladnú alebo zápornú prirážku k požadovanému úrokovému výnosu alebo výnosu do splatnosti príslušného dlhového cenného papiera určenému podľa prílohy č. 15. Súčet týchto hodnôt predstavuje celkový požadovaný úrokový výnos alebo celkový výnos do splatnosti.
(2) Ak k dlhovému cennému papieru výška prirážky nie je dostupná, na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera sa použije priemerná prirážka dlhového cenného papiera toho istého emitenta v tej istej mene s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti (ďalej len „porovnateľný dlhový cenný papier“).
(3) Prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov. Prémie za riziko porovnateľných dlhových cenných papierov sa určia z cien porovnateľných dlhových cenných papierov určených podľa § 4 ods. 1, ak ide o porovnateľný dlhový cenný papier so splatnosťou
a) kratšou ako jeden rok vrátane, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 1,
b) dlhšou ako jeden rok, postupom uvedeným v prílohe č. 3 odseku 2.
(4) Ak neexistuje porovnateľný dlhový cenný papier alebo nie je dostupná jeho cena podľa § 4 ods. 1 nie staršia ako desať obchodných dní, prémia za riziko dlhového cenného papiera sa určí ako aritmetický priemer prémií za riziko dlhových cenných papierov materskej spoločnosti emitenta príslušného dlhového cenného papiera s najbližšou kratšou a najbližšou dlhšou dobou splatnosti. Na výpočet prémií za riziko platí v uvedenom prípade postup podľa odseku 3 rovnako.
(5) Ak na určenie prémie za riziko dlhového cenného papiera nie je možné postupovať podľa odsekov 1 až 4, prémiu za riziko dlhového cenného papiera určí správca po dohode s depozitárom fondu vzhľadom na kreditnú kvalitu emitenta, výšku a charakter prípadnej záruky a kreditnú kvalitu ručiteľa, rizikové marže dlhových cenných papierov rovnakého emitenta alebo materskej spoločnosti v iných menách s prihliadnutím na rozdielne úrokové sadzby, aktuálne CDS spready, dĺžku splatnosti dlhového cenného papiera a menu, v ktorej je dlhový cenný papier denominovaný.
(6) Ak má dlhový cenný papier, pre ktorý sa určuje riziková prirážka, odlišné podmienky výplaty výnosov alebo istiny ako existujúce porovnateľné dlhové cenné papiere, použije sa postup podľa odseku 5 primerane.
1)
§ 47 zákona č. 43/2004 Z. z.o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 22 zákona č. 650/2004 Z. z.o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
4)
5)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).
6)
§ 20 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
8)
9)
10)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
11)
§ 3 ods. 4 písm. e) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
12)
13)
14)
§ 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
16)
17)
18)
§ 43 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
21)
22)
§ 20 ods. 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
25)
Čl. 12 ods. 12.1. Protokolu a Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
26)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.