252/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 23. júna 2009
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 2 písm. a) zákona sa suma „178,92 eura“ nahrádza sumou „185,19 eura“,
b)
v § 2 písm. b) zákona sa suma „124,81 eura“ nahrádza sumou „129,18 eura“,
c)
v § 2 písm. c) zákona sa suma „81,66 eura“ nahrádza sumou „84,52 eura“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Viera Tomanová v. r.