259/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. júna 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. a) až f),i), k), m) až p), § 5 písm. a), e), f) a h), § 6b ods. 3, § 11 ods. 16, § 12 ods. 4, § 13 ods. 4, § 14 ods. 1 písm. a), c), e), h), i) až k) a n), § 15 ods. 3, § 23 ods. 2 a § 25 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č. 591/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a odpadov1)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
2.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä
a)
suché a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
b)
zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
c)
ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.“.
3.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa odvolá, ak zaniknú dôvody podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky č. 307/2007 Z. z., vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.“.
5.
V § 5 písm. c) sa slová „najmenej však osem hodín“ nahrádzajú slovami „počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Vyhláška č. 258/2007 Z. z.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.
8.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Podrobnosti o opatreniach v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi
(1)
Mapové podklady tvorí
a)
textová časť, ktorá obsahuje
1.
údaje o vlastníkovi lesa, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu lesa pred požiarmi,
2.
popis vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
3.
zoznam dielcov,6b) v ktorých je zastúpenie ihličnatých drevín vyššie ako 50 %,
b)
grafická časť, ktorej základom je porastová mapa,6c) do ktorej sa vyznačujú
1.
polohy vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
2.
protipožiarne rozčleňovacie pásy,6d) ktorých šírka je najmenej
2a.
15 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,6e)
2b.
10 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,6f)
2c.
5 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom,6g)
3.
protipožiarne rozčleňovacie prieseky,6h) ktorých šírka je najmenej
3a.
10 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,
3b.
8 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,
3c.
4 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom.
(2)
Hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu.
(3)
Protipožiarne náradie sa zabezpečuje podľa plošnej výmery lesa a umiestňuje sa na dostupnom mieste v týchto počtoch a druhoch:
a)
od 10 ha do 100 ha najmenej 15 kusov náradia aspoň troch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery),
b)
nad 100 ha do 1 000 ha najmenej 40 kusov náradia aspoň štyroch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery) a jedna motorová píla,
c)
nad 1 000 ha najmenej 60 kusov náradia aspoň štyroch druhov (lopaty, motyky, sekery, hrable, krompáče a široké lopaty), tri motorové píly a tri vhodné ručné striekačky.
(4)
Osobitné protipožiarne opatrenia sa vypracúvajú pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, ktorých obsahom je najmä
a)
odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom,6i) okrem stojacich živých stromov, do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
b)
vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
c)
vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorého je odstránený horľavý materiál.
(5)
Za zdroj vody na hasenie požiarov sa považuje rieka, potok, jazero, studňa, požiarna nádrž alebo iný prírodný vodný zdroj alebo umelý vodný zdroj využiteľný hasičskou technikou na hasenie vzhľadom na výdatnosť zdroja a jeho prístupnosť. Miesto na čerpanie vody hasičskou technikou má hĺbku vody najmenej 0,5 m. Vodný zdroj na čerpanie vody leteckou technikou je vodná plocha s rozmermi najmenej 100 m 50 m a s hĺbkou vody najmenej 1,5 m.
(6)
Pre hasičskú techniku je použiteľná lesná cesta 1. triedy až 3. triedy vrátane zvážnice.6j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6j znejú:
„6b)
§ 39 ods. 6 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
6c)
§ 35 ods. 4 písm. g) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa.
6d)
§ 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 453/2006 Z. z.
6e)
Kategória A prílohy č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z.
6f)
Kategória B prílohy č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z.
6g)
Kategória C prílohy č. 11 k vyhláške č. 453/2006 Z. z.
6h)
§ 46 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2006 Z. z.
6i)
§ 2 písm. n) zákona č. 326/2005 Z. z.
6j)
STN 73 6108 Lesná dopravná sieť.“.
9.
V § 12 ods. 2 sa za slová „v iných objektoch“ vkladajú slová „a na iných miestach“.
10.
V § 13 ods. 1 sa za slovom „pokynoch“ vypúšťa čiarka a slová „ak osobitný predpis6a) neustanovuje inak“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a.
11.
V § 13 ods. 3 sa na konci vypúšťajú slová „podľa požiadaviek ustanovených v technických predpisoch6a)“.
12.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
13.
V § 13 ods. 6 sa slová „odseku 5 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 5 písm. b) a c)“.
14.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení uvedené v odsekoch 1 až 5 a v odseku 7 sa nevzťahujú na požiarnotechnické zariadenia, ktorých podmienky prevádzkovania ustanovuje osobitný predpis.6k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6k znie:
„6k)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečovania ich pravidelnej kontroly.“.
15.
V § 15 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dohoda má písomnú formu a je v nej uvedené, pre koho je spoločná ohlasovňa zriadená a kto zodpovedá za zabezpečenie nepretržitej služby podľa odseku 3, za jej vybavenie podľa odseku 4 a za uloženie potrebnej dokumentácie podľa odseku 5.“.
16.
V § 18 ods. 1 sa nad slovo „miesta“ umiestňuje odkaz 6l.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6l znie:
„6l)
§ 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.“.
17.
V § 20 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová „a s činnosťou a parametrami zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi“.
18.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa alebo na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.“.
19.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.“.
20.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až m) sa označujú ako písmená g) až l).
21.
V § 24 ods. 1 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
„l)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
m)
dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n).
22.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Požiarny štatút právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa obsahuje
a)
organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi, najmä zabezpečenie riadenia a vykonávania ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí majú odbornú spôsobilosť, zriadenie a vnútornú organizáciu hasičskej jednotky právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
b)
povinnosti štatutárneho orgánu právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu, ďalších vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
c)
zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
d)
spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, vydaných príkazov, zákazov a pokynov na úseku ochrany pred požiarmi a preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov a pracovísk právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
e)
zoznam objektov, v ktorých sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat,
f)
spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.“.
23.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ za slovom „spracúvaných“ nahrádza čiarkou a za slovo „používaných“ sa vkladajú slová „a skladovaných“.
24.
V § 27 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, číslo telefónu pohotovostnej služby elektrárne, ktorá dodáva elektrinu, plynárne, ktorá dodáva plyn a vodárne, ktorá dodáva vodu do objektu a čísla liniek tiesňového volania.“.
25.
V § 27 ods. 5 sa za slovo „boli“ vkladá slovo „čitateľné,“.
26.
V § 28 odsek 9 znie:
„(9)
Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z hľadiska evakuácie osôb a zvierat.“.
27.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba s najviac dvoma podlažiami, v ktorej sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo.“.
28.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
(1)
Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby sa vypracúva vtedy, ak stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby.
(2)
Obsah dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby je uvedený v prílohe č. 1a.“.
29.
V § 30 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vedúcich zamestnancov a“.
30.
V § 31 ods. 2 sa slová „Prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru“ nahrádzajú slovami „Dokumentáciu o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby“.
31.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,“.
32.
Za § 31 sa vkladá nový druhý oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Druhý oddiel
Podrobnosti o úlohách fyzických osôb
Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
§ 31a
Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené v osobitných predpisoch,2) fyzická osoba pri výkone týchto činností postupuje tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi.
§ 31b
Ak ide o činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou a opravou technických zariadení obsahujúcich horľavé látky, ako aj s odstraňovaním ich poruchových stavov, fyzická osoba
a)
vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa potreby určenými odbornými osobami,
b)
zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne ovplyvňujúcich ich protipožiarnu bezpečnosť alebo ich odstavenie z prevádzky do vykonania nápravy,
c)
zabezpečuje pre ne potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.
§ 31c
Ak ide o činnosti spojené so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie zariadenie, brúsiace zariadenie alebo iskriace zariadenie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, fyzická osoba zabezpečuje
a)
výkon zvárania len osobou s platným oprávnením,
b)
vykonanie kontroly miesta zvárania a brúsenia pred začatím týchto prác z hľadiska predchádzania vzniku požiaru, napríklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a dostatočné vetranie,
c)
kontrolu miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru,
d)
potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov.
§ 31d
Ak ide o činnosti spojené s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo o činnosti spojené s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, fyzická osoba
a)
rozmiestňuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov pred začatím týchto činností,
b)
vykonáva pred začatím týchto činností úpravu podkladových plôch konštrukcií tak, že ich zbaví iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak,
c)
dôkladne vetrá uzatvorené priestory a polouzatvorené priestory pri používaní horľavých lepidiel alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na ich aplikáciu,
d)
kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu týchto činností, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dôkladného odvetrania priestorov,
e)
kontroluje po skončení týchto činností čistotu priestorov a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých priestorov na bezpečné miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri práci používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia.
§ 31e
Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve, fyzická osoba
a)
oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
b)
sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
c)
ukladá horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
d)
zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
e)
vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
f)
po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.
§ 31f
Ak ide o činnosti spojené so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu5)
a)
zabezpečuje prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
b)
odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom, vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás skyprí a zbaví ľahko zápalných látok,
c)
zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť,
d)
vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l,
e)
zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín,
f)
dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa,
g)
udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar.“.
Doterajší druhý oddiel až šiesty oddiel sa označujú ako tretí oddiel až siedmy oddiel.
33.
V § 32 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení“.
34.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
35.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Rozsah jednotlivých obsahových častí odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obcí je uvedený v prílohe č. 10.“.
36.
V § 34 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a skúšobný poriadok“.
37.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Overovanie odbornej spôsobilosti a osvedčovanie pravosti písomností
(1)
Odborná spôsobilosť sa overuje skúškami a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo osobitným oprávnením. Vzory osvedčení o odbornej spôsobilosti a osobitného oprávnenia sú uvedené v prílohách č. 2 až 5.
(2)
Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy pre špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce platí 18 mesiacov od skončenia odbornej prípravy.
(3)
Na overovanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce sa prihlasuje fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ“) písomne na štátnom orgáne príslušnom na overovanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti. Vzor prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 9.
(4)
Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „overovanie odbornej spôsobilosti“) je
a)
potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
overená fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní ďalšej odbornej prípravy,
c)
overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany alebo technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.
(5)
Deň doručenia kompletnej prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti príslušnému štátnemu orgánu je dňom začatia konania vo veci overovania odbornej spôsobilosti. Príslušný štátny orgán vykonáva overovanie odbornej spôsobilosti v lehote
a)
do 60 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,
b)
do 30 dní odo dňa začatia konania u žiadateľa o odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce.
(6)
Príslušný štátny orgán vykonávajúci overovanie odbornej spôsobilosti písomne pozve žiadateľa najmenej
a)
30 dní pred termínom vykonania overovania odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany,
b)
15 dní pred termínom vykonania overovania odbornej spôsobilosti, ak ide o odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo o odbornú spôsobilosť preventivára požiarnej ochrany obce.
(7)
Ak sa žiadateľ bez dostatočného ospravedlnenia a preukázania dôvodu nedostaví na overovanie odbornej spôsobilosti ani po druhom pozvaní, príslušný štátny orgán vykonávajúci overovanie túto skutočnosť zaznamená v pozvánke, dokumentáciu o overovaní odbornej spôsobilosti žiadateľa založí a vydá rozhodnutie o nevydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
(8)
Overovanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú písomne zriaďuje príslušný štátny orgán vykonávajúci overovanie odbornej spôsobilosti.
(9)
Skúšobná komisia na overovanie odbornej spôsobilosti špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obce má nepárny počet členov, najmenej však troch, pričom všetci členovia sú príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, z ktorých jeden je predsedom skúšobnej komisie. Overovanie odbornej spôsobilosti pozostáva, ak ide o
a)
špecialistov požiarnej ochrany z písomnej časti, ústnej časti a obhajoby spracovaného riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby,
b)
technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obce z písomnej časti a ústnej časti.
(10)
Písomná časť overovania odbornej spôsobilosti sa vykonáva formou testu, ktorý obsahuje otázky zo všetkých overovaných oblastí, a to 50 otázok pre špecialistov požiarnej ochrany a pre technikov požiarnej ochrany a 30 otázok pre preventivárov požiarnej ochrany obce. Čas na vypracovanie písomnej časti overovania odbornej spôsobilosti je 60 minút. Písomná časť overovania odbornej spôsobilosti sa hodnotí klasifikačným stupňom vyhovel, ak žiadateľ správne zodpovedal najmenej 80 % otázok.
(11)
Ústna časť overovania odbornej spôsobilosti sa vykonáva zodpovedaním otázok, ktoré si žiadateľ vyberie náhodným spôsobom z okruhov otázok, a to tri otázky, pričom každá je z iného okruhu otázok, ak ide o špecialistov požiarnej ochrany a technikov požiarnej ochrany a dve otázky z dvoch okruhov otázok, ak ide o preventivárov požiarnej ochrany obce. Čas na prípravu odpovede je 20 minút. Skúšobná komisia hodnotí úplnosť a správnosť odpovede na každú otázku a celkovo hodnotí ústnu časť klasifikačným stupňom vyhovel, ak boli vyhovujúco zodpovedané všetky otázky.
(12)
Ministerstvo vydáva a zverejňuje okruhy otázok pre písomnú časť aj pre ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obce.
(13)
Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany vypracuje a najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky na ministerstvo predloží riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby s najmenej tromi požiarnymi úsekmi skladajúce sa z textovej časti a z výkresovej časti. Pri obhajobe žiadateľ používa technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy a iné predpisy súvisiace s obhajovaným riešením. Pri obhajobe hodnotí skúšobná komisia správnosť a úplnosť riešenia.
(14)
Skúška na účel overovania odbornej spôsobilosti sa uskutočňuje v poradí písomná časť, ústna časť a obhajoba spracovaného riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. Podmienkou postupu do ďalšej časti skúšky je hodnotenie klasifikačným stupňom vyhovel v predchádzajúcej časti.
(15)
O skúške a jej výsledku skúšobná komisia vyhotovuje zápisnicu. Ak overovaná fyzická osoba na skúške vyhovie, osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo osobitné oprávnenie vydá ten, kto overenie vykonal.
(16)
Ak žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na skúške nevyhovie, môže skúšku dva razy opakovať. Termín opakovanej skúšky sa určuje tak, aby sa konala najskôr jeden mesiac a najneskôr do troch mesiacov odo dňa vykonania skúšky, na ktorej žiadateľ naposledy neuspel. Na opakovanej skúške vykonáva iba tie časti overovania, ktoré boli pri predchádzajúcej skúške hodnotené klasifikačným stupňom nevyhovel alebo ktoré neabsolvoval. Ak žiadateľ nevyhovie ani na druhej opakovanej skúške, príslušný štátny orgán vykonávajúci overovanie odbornej spôsobilosti vydá rozhodnutie o tom, že nevyhovel. Ďalšiemu overeniu odbornej spôsobilosti sa môže žiadateľ podrobiť až po absolvovaní základnej odbornej prípravy. Ak žiadateľ svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní a nepreukáže dôvod neúčasti, posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.
(17)
Špecialista požiarnej ochrany osvedčuje pravosť písomností ním vytvorených, pri vykonávaní činnosti špecialistu požiarnej ochrany, odtlačkom svojej pečiatky a svojím podpisom na titulnej strane a každej piatej strane textovej časti vpravo dole a na každom výkrese. Vzor pečiatky špecialistu požiarnej ochrany je uvedený v prílohe č. 6.“.
38.
V § 38 ods. 2 v druhej vete sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
39.
V § 40b ods. 1 v úvodnej vete sa slová „požiarnobezpečnostné riešenie podľa druhu a účelu stavby“ nahrádzajú slovami „riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa jej druhu a účelu“.
40.
V § 40b ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia,“.
41.
V § 40b odsek 2 znie:
„(2)
Obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je uvedený v prílohe č. 7.“.
42.
V § 40b ods. 3 písm. f) sa slová „hadicové zariadenia“ nahrádzajú slovami „odberné miesta“.
43.
V § 41 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane návrhu na uloženie sankcie podľa § 59 a 61 zákona“.
44.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a k vyhláške č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
OBSAH POŽIARNOBEZPEČNOSTNEJ CHARAKTERISTIKY UŽÍVANEJ STAVBY
Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby obsahuje popis a grafické znázornenie skutkového stavu, a to najmä
a)
rozdelenie stavby na požiarne úseky
1.
popis požiarneho úseku, ktoré priestory alebo miestnosti sa nachádzajú v požiarnom úseku, počet podlaží v požiarnom úseku,
2.
na akej výškovej úrovni alebo na ktorom podlaží sa požiarny úsek nachádza,
b)
popis a vyznačenie stavebných konštrukcií stavby
1.
popis prvkov nosných konštrukcií, požiarnych deliacich konštrukcií a požiarneho úseku,
2.
popis prvkov nenosných konštrukcií požiarneho úseku,
3.
prestupy technických zariadení alebo technologických zariadení požiarnymi deliacimi konštrukciami požiarneho úseku a ich utesnenie,
4.
riešenie uzáverov požiarne uzatvárateľných otvorov v požiarnych deliacich konštrukciách požiarneho úseku,
5.
povrchová úprava stavebných konštrukcií (podhľady, obklady, vstavané osvetľovacie telesá a podobne),
c)
popis a vyznačenie únikových ciest, evakuačných ciest a zariadení na evakuáciu
1.
počet únikových ciest vedúcich z požiarneho úseku a počet únikových ciest v stavbe alebo v jej časti,
2.
druh a typ únikovej cesty,
3.
spôsob vetrania únikovej cesty,
4.
šírka a dĺžka únikovej cesty a počet osôb ňou evakuovaných,
5.
vyhotovenie schodísk, podlahy a dverí na únikovej ceste,
6.
vyhotovenie náhradnej únikovej možnosti a evakuačného výťahu,
7.
osvetlenie a označenie únikovej cesty, vybavenie stavieb zariadeniami na evakuáciu osôb,
8.
počet evakuačných ciest pre zvieratá vedúcich z priestoru a zo stavby,
9.
šírka a dĺžka evakuačnej cesty pre zvieratá a počet zvierat ňou evakuovaných,
d)
popis a vyznačenie požiarnotechnického zariadenia, automatického požiarnotechnického zariadenia a zabezpečenie stavieb vodou na hasenie
1.
elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „signalizácia“)
1a.
typ inštalovaného systému signalizácie,
1b.
umiestnenie hlavnej ústredne a vedľajšej ústredne signalizácie,
1c.
strážené priestory,
1d.
ovládanie požiarnotechnického zariadenia signalizácie,
2.
stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie
2a.
druh hasiacej látky,
2b.
umiestnenie strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,
2c.
spôsob spúšťania,
2d.
miesto na pripojenie mobilnej cisterny,
2e.
chránené priestory,
2f.
druh sústavy podľa zaplnenia hasiacou látkou,
3.
zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
3a.
systém spúšťania zariadenia,
3b.
umiestnenie strojovne,
3c.
druh vetracích zariadení,
3d.
chránené priestory,
3e.
súčinnosť s inými požiarnotechnickými zariadeniami,
4.
vodné clony
4a.
umiestnenie vodnej clony,
4b.
spôsob spúšťania vodnej clony,
4c.
súčinnosť vodnej clony s inými požiarnotechnickými zariadeniami,
5.
voda na hasenie požiarov
5a.
vonkajšie rozvody a vnútorné rozvody požiarneho vodovodu,
5b.
umiestnenie zdrojov vody na hasenie požiarov a čerpacej stanice,
5c.
množstvo dodávanej vody,
5d.
druh a umiestnenie vonkajších hydrantov a hadicových zariadení,
5e.
vybavenie vonkajších hydrantov a hadicových zariadení príslušenstvom,
6.
hasiace prístroje
6a.
umiestnenie hasiaceho prístroja,
6b.
druh a typ hasiaceho prístroja,
e)
určenie zariadení na zásah
1.
umiestnenie a rozmery nástupných plôch,
2.
vonkajšie zásahové cesty a vnútorné zásahové cesty,
3.
umiestnenie ovládacích prvkov požiarnotechnických zariadení a energetických zariadení.“.
45.
Prílohy č. 7 a 8 znejú:
„Príloha č. 7 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
OBSAH RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
Obsahom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v rámci stavebného konania je najmä
a)
požiarnotechnická charakteristika stavby, napríklad určenie požiarnej výšky stavby a konštrukčného celku stavby, členenie na požiarne úseky, dovolené plochy požiarnych úsekov a dovolený počet podlaží v požiarnom úseku,
b)
určenie požiarneho zaťaženia a požiarneho rizika požiarnych úsekov,
c)
technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií, napríklad stanovenie stupňa protipožiarnej bezpečnosti, stanovenie požiadaviek na požiarne deliace konštrukcie, nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby, obvodové konštrukcie a ostatné konštrukcie z hľadiska požiarnej odolnosti a materiálového vyhotovenia, požiadavky na automatické požiarnotechnické zariadenie, ktoré nahrádza požiarne deliacu konštrukciu, zabránenie šírenia požiaru po povrchu stavebných konštrukcií, zabránenie odkvapkávania látok z konštrukcií striech a podhľadov, vyhotovenie požiarnych pásov,
d)
stanovenie počtu osôb v stavbe a riešenie únikových ciest a evakuácie osôb a zvierat, napríklad dimenzovanie počtu, šírok a dĺžok únikových ciest, dispozičné riešenie, vyhotovenie, vybavenie a vetranie chránených únikových ciest, preukázanie možnosti evakuácie osôb a zvierat,
e)
odstupové vzdialenosti, napríklad porovnanie požiarne nebezpečných priestorov navrhovaných stavieb a existujúcich stavieb, umiestnenie stavby v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby, požiarne nebezpečný priestor susedného požiarneho úseku,
f)
vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
1.
signalizáciou
1a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie signalizácie,
1b.
určenie všetkých priestorov strážených signalizáciou a umiestnenie ústredne signalizácie,
1c.
určenie druhu káblov pre signalizáciu (napájanie jej ústredne a jednotlivých prvkov),
2.
stabilným hasiacim zariadením a polostabilným hasiacim zariadením
2a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na projektovanie stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia,
2b.
určenie priestorov chránených stabilným hasiacim zariadením a polostabilným hasiacim zariadením, umiestnenie strojovne, zdrojov hasiacej látky, možnosti pripojenia mobilnej techniky, spôsob spúšťania zariadení,
2c.
určenie druhu káblov pre stabilné hasiace zariadenie,
3.
zariadením na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch
3a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na ich projektovanie,
3b.
určenie druhu káblov pre zariadenie na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch,
4.
zariadením na odvod tepla a splodín horenia pri požiari
4a.
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na ich projektovanie,
4b.
vhodnosť ich umiestnenia, určenie plochy otvorov na odvod splodín horenia a prívod vzduchu,
4c.
určenie druhu káblov pre zariadenie na odvod tepla a splodín horenia pri požiari,
5.
inými zariadeniami, ako sú uvedené v bodoch 1 až 4, ktoré sú určené na hasenie požiaru vrátane ich navrhovania a vhodnosti umiestnenia,
6.
prenosnými hasiacimi prístrojmi a pojazdnými hasiacimi prístrojmi (ich druhy, počet a umiestnenie),
g)
zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov9)
1.
určenie množstva potreby požiarnej vody,
2.
určenie spôsobu zabezpečenia požiarnej vody,
3.
určenie druhu zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov,
4.
určenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta,
5.
určenie požiadaviek na umiestnenie zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov,
h)
riešenie vykurovania a vetrania stavby
1.
návrh spôsobu vykurovania a posúdenie jeho vhodnosti,
2.
určenie vhodnosti odvodu splodín horenia zo stavby,
3.
komíny a ich vyhotovenie, použité materiály, bezpečný prístup k nim, vzdialenosť drevených stavebných konštrukcií od telesa komína, uzatvorenie otvorov v komíne, podlahy okolo otvorov,
4.
prestupy dymovodov cez stavebné konštrukcie, rozvody tepla, umiestnenie vykurovacích telies vzhľadom na stavebné konštrukcie a prostredie,
5.
rozvody vzduchotechniky, použité materiály na izoláciu rozvodov, umiestnenie požiarnych klapiek, umiestnenie nasávacieho potrubia a výfukového potrubia, umiestnenie strojovne vzduchotechniky, požiadavky na výmenu vzduchu,
i)
požiadavky na elektroinštaláciu stavby
1.
určenie druhu prostredia/zón (protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia),
2.
vedenie elektroinštalácie na horľavých podkladoch,
3.
opatrenia proti účinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny,
4.
určenie druhu káblov a spôsobu napájania zariadení, ktoré zostávajú v prevádzke i počas požiaru,
5.
určenie druhu káblov pre určené požiarne úseky,
j)
požiadavky na zdroje plynu a na rozvody plynu
1.
umiestnenie regulačných staníc, hlavných uzáverov plynu, plynomerov a rozvodov plynu,
2.
inštalácia a umiestnenie plynových spotrebičov,
k)
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologického zariadenia alebo technického zariadenia, ktoré má obsahovať
1.
zoznam jednotlivých častí alebo celkov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
2.
vyhotovenie situačného nákresu s uvedením množstva spracúvaných, používaných alebo vznikajúcich horľavých látok alebo horenie podporujúcich látok v technologickom zariadení alebo technickom zariadení s uvedením veličín charakterizujúcich stav látky pri transporte cez komponenty technologického zariadenia alebo technického zariadenia, napríklad teplota látky, hmotnostný prietok alebo objemový prietok, rýchlosť transportu látky a tlak látky,
3.
vyhotovenie popisu technologických pochodov,
4.
riešenie umiestnenia technologického zariadenia s ohľadom na únikové cesty,
5.
určenie požiarneho rizika technického zariadenia alebo technologického zariadenia,
6.
určenie možných ciest šírenia požiaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia a v technologickom zariadení alebo technickom zariadení, a to najmä
6a.
povrchom spracúvaných tuhých horľavých látok,
6b.
prachom v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
6c.
prachom usadenom na vonkajšom povrchu komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
6d.
povrchom horľavých kvapalín v pracovnom priestore komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
6e.
zmesou vzduchu a pár horľavej kvapaliny v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo uniknutej z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
6f.
zmesou horľavých plynov v komponentoch technologického zariadenia alebo technického zariadenia alebo uniknutých z komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
6g.
vzduchotechnickými potrubiami,
6h.
elektrickou inštaláciou,
6i.
tepelnými izoláciami alebo protihlukovými izoláciami komponentov technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
7.
lehoty vykonávania údržby a kontroly technologického zariadenia a technického zariadenia,
l)
doklady o súvisiacich rokovaniach a rozhodnutiach podľa osobitného predpisu.10)
Príloha č. 8 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
OBSAH POSUDZOVANIA STAVBY A ZOZNAM DOKLADOV V KOLAUDAČNOM KONANÍ
I.
Obsahom posudzovania stavby v kolaudačnom konaní je preverenie uskutočnenia stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie, a to najmä
a)
konštrukčné a dispozičné riešenie stavby
1.
rozdelenie stavby na požiarne úseky, vytvorenie samostatných požiarnych úsekov,
2.
utesnenie prestupov technologického zariadenia alebo technického zariadenia, káblov v potrubí a podobne cez požiarne deliace konštrukcie,
3.
ochrana stavebných konštrukcií proti ohňu,
4.
materiály použité na povrchové úpravy konštrukcií z hľadiska šírenia požiaru a z hľadiska odkvapkávania,
5.
vyhotovenie požiarnych uzáverov, ich funkčná spôsobilosť, správnosť umiestnenia, ovládanie a označenie,
6.
typy, vybavenie a označenie únikových ciest, ich osvetlenie, vetranie, funkčná spôsobilosť technického zariadenia na organizáciu evakuácie, vyhotovenie schodísk,
7.
evakuačné výťahy, požiarne výťahy a ich vybavenie, kapacita a vyhotovenie kabíny, trvalá dodávka elektrickej energie, ovládanie a prevádzková rýchlosť kabíny,
8.
dodržanie odstupových vzdialeností,
9.
počet a rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
10.
umiestnenie horľavých materiálov v požiarne nebezpečnom priestore požiarneho úseku, vonkajšie skládky horľavých materiálov v blízkosti stavieb,
b)
vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami
1.
overenie skutočného vyhotovenia požiarnotechnického zariadenia, a to
1a.
pri vodnej clone treba overiť systém spúšťania a či sa nachádza v systéme voda,
1b.
pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba overiť systém spúšťania, nadväznosť na iné zariadenia, či sú súčasťou zariadenia dymové zásteny rozdeľujúce priestor pod stropom, v ktorom sú umiestnené dymové klapky,
1c.
pri zariadení na odvod tepla a splodín horenia treba pri jeho kontrole postupovať v súlade s technickými podmienkami určenými výrobcom zariadenia,
1d.
pri elektrickej požiarnej signalizácii treba overiť umiestnenie ústredne elektrickej požiarnej signalizácie, druh a umiestnenie hlásičov požiarov a ovládanie zariadení, ktoré sú na elektrickú signalizáciu napojené,
1e.
pri zariadení na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch treba overiť systém spúšťania, zabezpečenie dostatočnej zásoby hasiacej látky a ohlásenie spustenia zariadenia v mieste trvalej obsluhy,
1f.
pri stabilnom hasiacom zariadení je potrebné overiť rozmiestnenie vypúšťacích armatúr, situovanie strojovne stabilného hasiaceho zariadenia, ventilových staníc, umiestnenie hasiacej látky, umiestnenie náhradného zdroja vrátane umiestnenia pohonných látok,
2.
kontrola funkčnosti a súčinnosti požiarnotechnických zariadení,
3.
kontrola uchytenia požiarnotechnických zariadení o strešný plášť,
c)
vybavenie stavby zariadeniami na protipožiarny zásah
1.
dostupnosť a vyhotovenie vnútorných zásahových ciest, vonkajších zásahových ciest a nástupných plôch, ich osvetlenie, umiestnenie ovládacích prvkov požiarnotechnických zariadení a energetických zariadení a podobne,
2.
umiestnenie, vybavenie, označenie a funkčná spôsobilosť zdrojov vody, hydrantov, hadicových zariadení a zosilňovacej stanice,
d)
umiestnenie elektrotepelných spotrebičov a palivových spotrebičov, vyhotovenie dymovodov, komínov a ich označenie štítkom,
e)
vyhotovenie vzduchotechnického potrubia a osadenie požiarnych klapiek a ich označenie,
f)
zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie pre zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, a vyhotovenie elektrických rozvodov v priestoroch podľa osobitného predpisu,7)
g)
vyhotovenie technologického zariadenia alebo technického zariadenia
1.
inštalovanie ochranných systémov do technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
2.
možné cesty šírenia požiaru povrchom technologického zariadenia alebo technického zariadenia,
3.
zabezpečenie kontroly a údržby technologického zariadenia alebo technického zariadenia podľa dokumentácie vyhotovenej ich výrobcom.
II.
Zoznam dokladov v kolaudačnom konaní
a)
osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na montáž a kontrolu požiarnotechnického zariadenia,
b)
potvrdenie o vykonaní kontroly elektrickej požiarnej signalizácie pri jej odovzdaní do prevádzky osobou s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly,
c)
doklad o skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia,
d)
zoznam určených osôb zodpovedných za prevádzku, údržbu a obsluhu elektrickej požiarnej signalizácie, ako aj doklad o ich vyškolení na vykonávanie tejto činnosti,
e)
doklad o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností stavebných výrobkov,
f)
doklad o preukázaní zhody technických zariadení a technologických zariadení,
g)
sprievodná dokumentácia a doklady o kontrole a odborných skúškach a prehliadkach požiarnotechnických zariadení a technických zariadení podľa osobitných predpisov11) na úseku ochrany pred požiarmi,
h)
záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov,
i)
potvrdenie o vykonaní preskúšania komína.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 znejú:
„9)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
10)
§ 99 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.
11)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v znení vyhlášky č. 152/2009 Z. z.“.
46.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 sa vypúšťajú.
47.
Za prílohu č. 8 sa vkladajú prílohy č. 9 a 10, ktoré znejú:
„Príloha č. 9 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
PRIHLÁŠKA NA OVEROVANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Príloha č. 10 k vyhláške č. 121/2002 Z. z.
ROZSAH JEDNOTLIVÝCH OBSAHOVÝCH ČASTÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY ŠPECIALISTOV POŽIARNEJ OCHRANY, TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY A PREVENTIVÁROV POŽIARNEJ OCHRANY OBCE
Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá žiada o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany alebo preventivárov požiarnej ochrany obce podľa § 12 zákona, vychádza pri spracovaní tematického plánu a časového rozvrhu odbornej prípravy z § 32 a 33 vyhlášky.
I.
Špecialisti požiarnej ochrany
Minimálny časový rozsah jednotlivých obsahových častí odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany je
1.
v základnej odbornej príprave
a)    zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy2) súvisiace s predmetom ich činnosti 36 hodín
b) organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi 8 hodín
c) základy procesov horenia a hasenia 10 hodín
d) základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení 60 hodín
e) zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 20 hodín
f) funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi 20 hodín
g) určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov 6 hodín
2.
v ďalšej odbornej príprave
a) zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy2) súvisiace s predmetom ich činnosti 9 hodín
b) organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi 2 hodiny
c) základy procesov horenia a hasenia 2 hodiny
d) základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení 15 hodín
e) zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 5 hodín
f) funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi 5 hodín
g) určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov 2 hodiny
II.
Technici požiarnej ochrany
Minimálny časový rozsah jednotlivých obsahových častí odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je
1.
v základnej odbornej príprave
a) zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy2) súvisiace s predmetom ich činnosti 32 hodín
b) organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi 8 hodín
c) základy procesov horenia a hasenia 8 hodín
d) základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení 20 hodín
e) zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 30 hodín
f) funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi 18 hodín
g) určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov 4 hodiny
2.
v ďalšej odbornej príprave
a) zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy2) súvisiace s predmetom ich činnosti 9 hodín
b) organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi 2 hodiny
c) základy procesov horenia a hasenia 2 hodiny
d) základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technických zariadení a technologických zariadení 5 hodín
e) zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 6 hodín
f) funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi 4 hodiny
g) určovanie síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov 2 hodiny
III.
Preventivári požiarnej ochrany obce
Minimálny časový rozsah jednotlivých obsahových častí odbornej prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce je
a) zákon, jeho vykonávacie predpisy a ďalšie osobitné predpisy2) 10 hodín
b) organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi 2 hodiny
c) základy procesov horenia a hasenia 2 hodiny
d) základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov 8 hodín
e) zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 15 hodín
f) funkcie a parametre požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi 3 hodiny
Cieľom odbornej prípravy špecialistov požiarnej ochrany, technikov požiarnej ochrany a preventivárov požiarnej ochrany obce je dosiahnuť u absolventov odbornej prípravy takú znalosť predpisov, organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi, základov procesov horenia a hasenia, základných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov, zásad protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii s horľavými látkami a ich skladovaní a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, funkcií a parametrov požiarnotechnických zariadení, hasičskej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, aby dokázali svoje znalosti aplikovať pri vykonávaní činností, na ktoré boli odborne pripravovaní.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Robert Kaliňák v. r.