265/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

265
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 349/2007 Z. z. a zákona č. 518/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
realizáciu vládneho programu zatepľovania,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zatepľovanie bytovej budovy.“.
3.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zatepľovaním bytovej budovy na účely tohto zákona sa rozumie zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje
a)
dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,
b)
splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
4.
V § 5 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
5.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Prostriedky na realizáciu zatepľovania podľa § 5 ods. 1 písm. g) vedie fond na samostatnom účte zriadenom v Štátnej pokladnici.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
6.
V § 6 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 3a ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 35a ods. 1 písm. j) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) možno poskytnúť podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) alebo c) len raz, a to len na jeden z týchto účelov.“.
9.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „zo zdrojov uvedených v § 3 písm. a) až h) a j) až l)“.
10.
V § 9 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
úver na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) najdlhšie na 15 rokov pri nulovej úrokovej sadzbe v rozsahu do 100 % oprávnených nákladov najviac však 50 eur/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
11.
V § 9 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a c)“.
12.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Oprávneným nákladom na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) je cena za zhotovenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce vrátane tepelno-technického posudku, inžiniersku činnosť, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti.
(7)
Zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania.“.
13.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 1 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. c) a e)“.
14.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
podľa § 7 písm. a) a b), ak žiada o podporu na zatepľovanie podľa § 5 ods. 1 písm. g).“.
15.
V § 10 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4 písm. a)“.
16.
V § 10 ods. 6 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 4 písm. a)“.
17.
V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Ustanovenie odseku 7 sa nepoužije, ak ide o zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g).“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.
18.
V § 10 ods. 13 sa slová „§ 5 ods. 6 písm. a) a ods. 7 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a)“.
19.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Podporu na zatepľovanie bytovej budovy podľa § 5 ods. 1 písm. g) možno poskytnúť na budovu, ktorej právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že budova bola daná do užívania pred rokom 1989 a nebola na jej zateplenie poskytnutá iná forma štátnej podpory.“.
20.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Návrh na zabezpečenie záväzkov na účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) sa preukazuje
a)
určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. a) a b), alebo
b)
zriadením záložného práva na pohľadávku u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b), alebo
c)
označením bankovej záruky u žiadateľa uvedeného v § 7 písm. b).“.
Doterajšie odseky 3 až 17 sa označujú ako odseky 4 a 18.
21.
V § 11 ods. 13 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
22.
V § 11 ods. 18 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
23.
V § 12 ods. 1 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
24.
V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
obec v sídle okresu u žiadateľa podľa § 7 písm. a) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g) a u žiadateľa podľa § 7 písm. b) na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a g).“.
25.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a podľa § 13 ods. 5“ a slová „§ 6 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
Čl. II
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 271/2008 Z. z. a zákona č. 382/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti podľa vládneho programu zatepľovania“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 13 ods. 3 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.