292/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 29.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
ZÁKON
z 18. júna 2009
o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje podmienky obchodovania s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov (ďalej len „určený výrobok“) a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky, ktoré sú vojenským materiálom podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
určeným výrobkom výrobok uvedený v prílohách č. 1 a 2,
b)
intrakomunitárnou prepravou určených výrobkov preprava určených výrobkov z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu Európskej únie,2) ak konečným užívateľom prepravovaných určených výrobkov je osoba oprávnená nadobúdať určené výrobky podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého územie sú určené výrobky prepravované, alebo preprava určených výrobkov z územia iného členského štátu na územie Slovenskej republiky, ak konečným užívateľom určených výrobkov je osoba oprávnená na ich držbu podľa osobitných predpisov,3)
c)
cezhraničnou prepravou určených výrobkov
1.
intrakomunitárna preprava určených výrobkov,
2.
dovoz a vývoz4) určených výrobkov.
§ 3
Cezhraničná preprava
(1)
Určené výrobky môžu byť cezhranične prepravované iba na základe licencie na cezhraničnú prepravu určených výrobkov (ďalej len „licencia“), ktorú vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Za cezhraničnú prepravu určených výrobkov sa na účely tohto zákona považuje aj písomný prejav vôle osoby smerujúci k uzavretiu zmluvy5) o cezhraničnej preprave.
(3)
Licencia sa nevyžaduje na cezhraničnú prepravu určených výrobkov uvedených v prílohe č. 2, s ktorými sa neobchoduje podľa osobitného predpisu.6)
§ 4
Orgány kontroly obchodu s určenými výrobkami
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy kontroly obchodu s určenými výrobkami je ministerstvo.
(2)
Orgánmi kontroly obchodu s určenými výrobkami sú
a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
d)
Hlavný banský úrad,
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
f)
Slovenská informačná služba.
(3)
Orgány kontroly podľa odsekov 1 a 2 pri výkone kontroly obchodu s určenými výrobkami zohľadňujú
a)
ciele medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti medzinárodných kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika uznáva,
b)
zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodnopolitické záujmy Slovenskej republiky.
(4)
Orgány kontroly podľa odseku 2 na požiadanie poskytujú ministerstvu vyjadrenia k žiadostiam o vydanie licencie podľa § 6 alebo o zmenu licencie podľa § 8.
§ 5
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)
kontroluje v spolupráci s orgánmi kontroly podľa § 4 ods. 2 obchodovanie s určenými výrobkami,
b)
rozhoduje o licencii, alebo o zmene licencie podľa § 8 alebo o zamietnutí žiadosti o licenciu a o zrušení licencie podľa § 10 a 11,
c)
vedie evidenciu žiadostí o licenciu a evidenciu licencií a evidencie na požiadanie poskytne orgánom konroly podľa § 4 ods. 2,
d)
spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a orgánmi iných štátov zodpovednými za plnenie úloh v oblasti dohľadu nad určenými výrobkami,
e)
vydáva vyhlásenia o konečnom užívateľovi podľa § 12 a medzinárodné dovozné certifikáty podľa § 13,
f)
ukladá sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.
Konanie o licencii
§ 6
(1)
Ministerstvo vydá licenciu na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ“) na uskutočnenie cezhraničnej prepravy určených výrobkov na účely
a)
dovozu určených výrobkov,
b)
vývozu určených výrobkov,
c)
intrakomunitárnej prepravy určených výrobkov,
d)
aktívneho zušľachťovacieho styku,7)
e)
pasívneho zušľachťovacieho styku.8)
(2)
Žiadosť podľa účelu cezhraničnej prepravy určených výrobkov predloží žiadateľ s originálom alebo úradne osvedčeným rovnopisom zmluvy so zahraničnou osobou,9) ktorej predmetom je obchod s konkrétnym druhom, hodnotou a množstvom určených výrobkov.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
predmet podnikania zapísaný v živnostenskom alebo inom registri, ktorý súvisí so žiadosťou o licenciu,
d)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničnej osoby,
e)
číselný kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry,10)
f)
názov určeného výrobku,
g)
názov výrobcu určených výrobkov,
h)
množstvo určených výrobkov,
i)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
j)
názov štátu,
1.
z ktorého sa majú doviezť alebo do ktorého sa majú vyviezť určené výrobky alebo
2.
z ktorého sa majú prepraviť alebo do ktorého sa majú prepraviť určené výrobky pri intrakomunitárnej preprave,
k)
dojednanú cenu v eurách,
l)
názov a sídlo konečného užívateľa a oprávneného orgánu, ktorý vydáva vyhlásenie o konečnom užívateľovi,
m)
účel použitia určených výrobkov u konečného užívateľa,
n)
spôsob prepravy a prepravné trasy, po ktorých sa majú určené výrobky prepraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky.
(4)
Prílohou k žiadosti sú
a)
písomné doklady alebo ich osvedčené rovnopisy preukazujúce skutočnosti uvedené v odsekoch 2 a 3,
b)
pri vývoze určených výrobkov originál vyhlásenia o konečnom užívateľovi potvrdený príslušným orgánom štátu konečného užívateľa alebo jeho rovnopis osvedčený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ktorého platnosť je šesť mesiacov odo dňa vydania dokladu a obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa,
2.
obchodné meno vývozcu zo Slovenskej republiky, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami určených výrobkov,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva určené výrobky odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu určených výrobkov,
5.
doložku zakazujúcu vývoz určených výrobkov do tretej krajiny bez súhlasu ministerstva,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa.
(5)
K žiadosti o licenciu na cezhraničnú prepravu určených výrobkov podľa prílohy č. 1 je žiadateľ povinný predložiť
a)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať v oblasti výbušnín,
b)
povolenie na nadobúdanie výbušnín,
c)
doklad o tom, že žiadateľ má zabezpečené riadne skladovanie výbušnín, ktoré neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb,
d)
osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu,11)
e)
certifikáty výbušnín (CE) a návody na ich použitie,
f)
vyplnený sprievodný formulár na prepravu výbušnín v rámci Európskeho spoločenstva podľa osobitného predpisu,12)
g)
súhlas krajiny určenia.
§ 7
(1)
Na licenciu nie je právny nárok. Ministerstvo licenciu vydá, ak cezhraničná preprava určených výrobkov nie je v rozpore s ustanovením § 4 ods. 3 písm. b). Licencia platí jeden rok odo dňa jej vydania žiadateľovi.
(2)
Ministerstvo vydá licenciu podľa § 6 ods. 1 do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o licenciu. Ministerstvo môže požiadať o vyjadrenie k žiadosti o licenciu orgány kontroly podľa § 4 ods. 2. Vyjadrenia nie sú pre ministerstvo záväzné s výnimkou nesúhlasného vyjadrenia Hlavného banského úradu k cezhraničnej preprave výbušnín. Ak si to vyžaduje záujem podľa § 4 ods. 3 písm. b), ministerstvo vždy požiada o vyjadrenie Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Slovenskú informačnú službu, ktorých nesúhlasné vyjadrenie je pre ministerstvo záväzné.
(3)
Orgány kontroly podľa § 4 ods. 2 svoje vyjadrenia doručia ministerstvu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva o vyjadrenie.
(4)
Ak sa orgány kontroly v lehote podľa odseku 2 písomne nevyjadria alebo svoje zamietavé stanovisko neodôvodnia, predpokladá sa, že s licenciou súhlasia.
(5)
Rozhodnutie o licencii obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číselný kód položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,
c)
názov a špecifikáciu určených výrobkov a ich cenu a množstvo,
d)
štát, do ktorého budú vyvezené určené výrobky, štát, z ktorého budú dovezené určené výrobky, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničnej osoby a konečného užívateľa určených výrobkov, účel použitia určených výrobkov u konečného používateľa,
e)
dobu platnosti licencie.
(6)
Údaje o čerpaní licencie vyznačí na rube rozhodnutia v merných jednotkách
a)
colný orgán pri cezhraničnej preprave určených výrobkov alebo
b)
osoba, ktorej bola licencia vydaná (ďalej len „držiteľ licencie“) pri intrakomunitárnej preprave určených výrobkov.
(7)
Licencia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu osoby, ktorej bola udelená.
(8)
Na cezhraničnú prepravu výbušnín ministerstvo žiadateľovi súčasne s licenciou vydá aj povolenie na ich prepravu. Povolenie na prepravu výbušnín ministerstvo vydá do sprievodného formulára na prepravu výbušnín v rámci Európskeho spoločenstva najviac na jeden rok.
(9)
Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu výbušnín, je povinný najneskôr tri dni pred každou samostatnou prepravou oznámiť písomne Hlavnému banskému úradu a Prezídiu Policajného zboru dátum začatia a ukončenia prepravy a údaje o množstve a druhu prepravovaných výbušnín.
(10)
Na žiadosť Hlavného banského úradu alebo Prezídia Policajného zboru je ten, kto má povolenie na prepravu výbušnín, povinný oznámiť Hlavnému banskému úradu alebo Prezídiu Policajného zboru, okrem údajov podľa odseku 9, aj údaje o trase prepravy, predpokladaných miestach odpočinku, názov hraničného prechodu pri vstupe do Slovenskej republiky a názov hraničného prechodu pri výstupe zo Slovenskej republiky.
§ 8
Zmena licencie
(1)
Na základe odôvodnenej písomnej žiadosti držiteľa licencie ministerstvo predĺži dobu platnosti licencie, zmení hodnotu alebo množstvo určených výrobkov, ak bola žiadosť o zmenu licencie podaná najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti licencie. Ministerstvo pri posudzovaní žiadosti o predĺženie doby platnosti licencie alebo množstva určených výrobkov uvedeného v licencii postupuje podľa § 7.
(2)
Držiteľ licencie je na požiadanie ministerstva povinný preukázať platnosť údajov a dokladov podľa § 6.
(3)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zmenu licencie podľa odseku 1, ak sú ohrozené záujmy podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo ak už uplynula platnosť údajov a dokladov predložených k žiadosti o licenciu.
(4)
Rozklad proti rozhodnutiu o zmene licencie nemá odkladný účinok.
§ 9
Povinnosti držiteľa licencie
(1)
Držiteľ licencie je povinný
a)
predložiť originál licencie pre príslušný colný úrad, inak určené výrobky neprepustí do navrhovaného colného režimu,
b)
predložiť záznam o čerpaní licencie na origináli licencie, ak ide o intrakomunitárnu prepravu, alebo vyznačiť, že k čerpaniu licencie nedošlo,
c)
vrátiť originál licencie ministerstvu do 15 dní po
1.
splnení účelu, na ktorý bola licencia vydaná, alebo
2.
skončení jej platnosti.
(2)
Držiteľ licencie, ktorý doviezol určené výrobky zo zahraničia a neuskutočnil ich následný vývoz na základe licencie na vývoz, je povinný túto skutočnosť a miesto uskladnenia určených výrobkov ohlásiť ministerstvu do 15 dní od skončenia platnosti licencie na vývoz určených výrobkov.
(3)
Držiteľ licencie je povinný informovať ministerstvo o využívaní licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva je povinný predložiť certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.
§ 10
Zamietnutie žiadosti o licenciu
(1)
Ministerstvo zamietne žiadosť o licenciu, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 6,
b)
je to odôvodnené záujmami podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo
c)
neuplynuli tri roky od zamietnutia žiadosti o licenciu a nezmenili sa skutočnosti, ktoré boli dôvodom na zamietnutie žiadosti.
(2)
Rozklad proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu nemá odkladný účinok.
§ 11
Zánik a zrušenie licencie
(1)
Licencia zanikne
a)
uplynutím doby platnosti,
b)
vrátením licencie držiteľom,
c)
zrušením.
(2)
Ministerstvo licenciu zruší, ak sa obchod s určenými výrobkami neuskutočnil alebo neukončil a
a)
licencia bola získaná na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
vyžadujú to záujmy podľa § 4 ods. 3 písm. b),
c)
neboli dodržané podmienky určené v licencii alebo
d)
držiteľ licencie porušil pri vykonávaní cezhraničnej prepravy určených výrobkov alebo v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo by sa licenciou také porušenie umožnilo.
(3)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.
(4)
Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením licencie podľa odseku 2 písm. a), c) a d).
§ 12
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi určených výrobkov dovážaných na územie Slovenskej republiky vydá ministerstvo pre potreby zahraničných osôb po udelení licencie na dovoz určených výrobkov, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.
§ 13
Medzinárodný dovozný certifikát
(1)
Ministerstvo vydá k dovoznej licencii medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o licenciu požiada.
(2)
Ak dovozca medzinárodný dovozný certifikát do skončenia jeho platnosti nevyužije, je povinný ho vrátiť ministerstvu do 15 dní od skončenia jeho platnosti a uviesť dôvod nevyužitia.
§ 14
Výkon kontroly
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona držiteľmi licencie vykonáva ministerstvo. Ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu aj u osôb, o ktorých sa dôvodne predpokladá, že vykonávajú cezhraničnú prepravu určených výrobkov bez licencie.
(2)
Ministerstvo vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom zamestnancov ministerstva a prizvaných zamestnancov orgánov kontroly podľa § 4 ods. 2.
(3)
Kontrolóri sú pri výkone kontroly oprávnení uložiť kontrolovanej osobe zaistenie určených výrobkov. Ak je dôvodná obava, že kontrolovaná osoba určené výrobky nezaistí, kontrolóri môžu uskladniť zaistené určené výrobky mimo dosahu kontrolovanej osoby na jej náklady. Kontrolovaná osoba je povinná kontrolórom zaistené určené výrobky vydať.
(4)
Ministerstvo nie je povinné poskytnúť osobe, u ktorej sa vykonáva kontrola, náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou a odoberaním vzoriek.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup kontrolných orgnánov a povinností kontrolovaných osôb pri výkone kontroly sa použije osobitný predpis.13)
§ 15
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona sú ministerstvo a Slovenská informačná služba oprávnené žiadať od iných štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku osôb vykonávajúcich cezhraničnú prepravu určených výrobkov, údaje potrebné na výkon kontroly. Slovenská informačná služba oznamuje ministerstvu zistenia dôležité pre jeho rozhodovaciu činnosť.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré sa týkajú cezhraničnej prepravy určených výrobkov, ministerstvu a Slovenskej informačnej službe.
§ 16
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto premiestni určené výrobky z územia Slovenskej republiky alebo na územie Slovenskej republiky bez licencie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 uloží ministerstvo pokutu do 30 000 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.14)
§ 17
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu
a)
do 1 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) alebo § 9 ods. 2,
b)
do 1 500 eur, ak nesplní povinnosť vykonať záznam o čerpaní licencie podľa § 9 ods. 1 písm. b),
c)
do 200 000 eur, ak nesplní povinnosť pri preprave výbušnín podľa § 7 ods. 9 alebo ods. 10,
d)
do 250 000 eur, ak poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o licenciu podľa § 6, v hlásení o využívaní licencie podľa § 9 ods. 3, alebo nedodrží termín na predloženie tohto hlásenia,
e)
do 300 000 eur, ak vykonáva cezhraničnú prepravu určených výrobkov bez licencie alebo v rozpore s ňou,
f)
do 600 000 eur, ak konaním podľa písmen a) a b) spôsobí Slovenskej republike škodu značného rozsahu15) alebo poškodí záujem podľa § 4 ods. 3 písm. b).
(2)
Výšku pokuty podľa odseku 1 určí ministerstvo s prihliadnutím na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, význam a čas trvania ohrozenia záujmov podľa § 4 ods. 3 písm. b) a spôsobenú škodu.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvie o správnom delikte, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k správnemu deliktu došlo.
§ 18
Spoločné ustanovenia
(1)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
vzor žiadosti o licenciu a žiadosti o povolenie na prepravu podľa § 6 ods. 5,
b)
vzor vyhlásenia o konečnom užívateľovi,
c)
vzor medzinárodného dovozného certifikátu,
d)
vzor hlásenia o využívaní licencie podľa § 9 ods. 3.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 19
Prechodné ustanovenie
V konaniach o žiadostiach o licenciu podaných pred 1. septembrom 2009 sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 163/1999 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 396/1999 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 487/2000 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 576/2001 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 755/2002 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z. a zákona č. 274/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písmená a) a b) znejú:
„a)
Vydanie licencie na cezhraničnú prepravu určených výrobkov, z hodnoty tovaru uvedenej v udelenej licencii...........................0,1 % najmenej 33 eur
b)
Vydanie medzinárodného dovozného certifikátu a vyhlásenia konečného užívateľa........16,50 eura“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písmená i) a j) znejú:
„i)
Vydanie povolenia na prepravu výbušnín.....33 eur
j)
Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolení (licencií) podľa písmen a), b) a i).........................16,50 eura“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI Banská činnosť sa zrušuje položka 179.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa pred slová „obvodným banským úradom“ vkladajú slová „Hlavným banským úradom alebo“.
2.
V § 19 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie akákoľvek činnosť fyzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu z ložiska.“.
3.
V § 26 sa vypúšťajú odseky 5 až 13.
4.
V § 33 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13e sa citácia „§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 40 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) až p).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 292/2009 Z. z.
  Názov výrobku Číslo položky
(podpoložky)
kombinovanej
nomenklatúry
Merná jednotka
1. Práškové výmetné výbušniny 3601 kg
2. Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné výbušniny 3602 kg
3. Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zapaľovače, elektrické rozbušky, neelektrické rozbušky 3603 ks
4. Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky 3604 ks
Príloha č. 2 k zákonu č. 292/2009 Z. z.
  Názov výrobku Číslo položky
(podpoložky)
kombinovanej
nomenklatúry
Merná
jednotka
1. Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady skonštruované ako súčasť prístrojov, strojov, zariadení alebo nástrojov, nešpecifikované ani nezahrnuté v tejto kapitole alebo v triede XVI kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka 9013 10 00 ks
2. Krátke strelné palné zbrane – revolvery a pištole vrátane signálnych pištolí a zbraní nabíjaných ústím (krátke historické zbrane nabíjané ústím, repliky a funkčné napodobeniny historických zbraní) 9302 00 ks
3. Dlhé strelné palné zbrane s drážkovaným, hladkým vývrtom alebo iným profilom vývrtu (flóbertky, malokalibrovky, guľovnice, brokovnice, guľobrokové zbrane, dlhé historické zbrane nabíjané ústím, repliky a funkčné napodobeniny historických zbraní) 9303 ks
4. Plynové zbrane (vzduchovky, vetrovky, zbrane na CO2, narkotizačné zbrane, airsoftové zbrane, paintbalové zbrane, plynové expanzné prístroje).
Expanzné zbrane (plynovky, akustické zbrane, zbrane na granuly, expanzné prístroje).
Strelné mechanické zbrane.
9304 00 ks
5. Hlavné časti zbraní (hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, záver, puzdrá strelných zbraní (puzdrá hlavní, lôžka, telá a rámy zbraní), dnové skrutky zbraní nabíjaných ústím hlavne) alebo časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísla 9302 až 9304 colného sadzobníka 9305 ks
6. Strelivo a jeho časti (strelivo do palných zbraní: brokové náboje, guľové náboje, signálne  náboje a strely, nábojky na výmet signálnych striel, jednotné alebo hromadné inertné strely, nábojnice, zápalky; strelivo do plynových zbraní: terčové strelivo s inertnými strelami, airsoftové strelivo, paintbalové strelivo, narkotizačné strely; strelivo do expanzných zbraní a expanzných prístrojov: akustické nábojky, pracovné nábojky, nábojky s granulami, prachové tablety; strely do mechanických zbraní; výmetné náplne použité v strelive: čierne prachy, bezdymové prachy, zápalkové zlože) 9306 ks
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa vydáva Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v znení neskorších predpisov.
5)
6)
Čl. I bod 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa vydáva Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v znení neskorších predpisov.
7)
Článok 114 až 129 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
8)
Článok 145 až 160 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
9)
10)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 20 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
15)